పోతన తెలుగు భాగవతము జ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

జండమధ్యాహ్నమార్తాండమండలోగ్ర (భా-6-318.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
జంతుజాలములకు శ్రద్ధలు త్రిగుణాత్మ (భా-5.2-131-ఆ.) పాతాళ లోకములు
జంభవైరి కిరీటంబు శమనుఁడఖిల (భా-4-442.1-తే.) అర్చిపృథుల జననము
జంభారిపంపునను మీ (భా-11-67-క.) నారయణఋషి భాషణ
జగతి బ్రహ్మస్వరూపమై (భా-5.1-145.1-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
జగతినిటమీఁదఁబుట్టెడు (భా-9-680-క.) పాండవ కౌరవుల కథ
జగతిన్ నిర్గతకంటకం బయిన రాజ్యంబున్ (భా-10.1-1643-మ.) కాలయవనుడు నీరగుట
జగతిన్ వైరి మొఱంగి గెల్చుటదియున్ (భా-8-350-మ.) హరి అసురులశిక్షించుట
జగతిపై బహుతీర్థ సదనంబు లనఁ గల్గి (భా-10.2-1229-సీ.) శ్రుతిగీతలు
జగతిలో మేరువాదిగఁబర్వతములకుఁ (భా-5.2-35-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
జగతీజంబుల శాఖలెక్కి (భా-10.1-791-మ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
జగతీనాథు రథంబు పజ్జ (భా-9-231-మ.) గంగాప్రవాహ వర్ణన
జగతీశ త్రికాలములనుఁ (భా-8-429-క.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
జగతీశ యేమిచెప్పుదు (భా-10.1-1572-క.) బలరాముడు విజృంభించుట
జగతీశ విన వయ్య శతధన్వుఁ బొడగని (భా-10.2-84-సీ.) శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
జగతీశ వినుము క్రౌంచద్వీపమునుజుట్టి (భా-5.2-67-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
జగతీసురేశ్వర సంతోషచిత్తుండ (భా-10.1-1701-సీ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
జగదధినాథుఁడైన హరిసంతతలీలలు (భా-1-70-చ.) ఏకవింశత్యవతారములు
జగదధీశ్వరునకుఁ జ న్నిచ్చు తల్లి గా (భా-10.1-350-ఆ.) నందయశోదలపూర్వజన్మ
జగదవనవిహారీ శత్రులోకప్రహారీ (భా-9-735-మా.) పూర్ణి
జగదవనవిహారీ శత్రులోకప్రహారీ (భా-12-53-మా.) పూర్ణి
జగదాత్మకుఁడగు శంభుఁడు (భా-8-404-క.) జగనమోహిని కథ
జగదీశ దేవ యుష్మత్పద కైంకర్య (భా-4-555-సీ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
జగదీశ యోగీశ సర్వభూతాధార (భా-10.1-1180-సీ.) నారదుడు కృష్ణునిదర్శించుట
జగదీశ్వర నీయడిదము (భా-1-436-క.) కలినిగ్రహంబు
జగదుత్పాదనబుద్ధి బ్రహ్మకు మదిన్ (భా-2-67-మ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
జగదేకనాథు గుణములు (భా-11-36-క.) విదేహర్షభసంభాషణ
జగము రక్షింప జీవులఁ జంప మనుపఁ (భా-12-35-తే.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
జగముభర్తవు గురుడవు జనకుఁడవును (భా-10.1-939.1-తే.) ఇంద్రుడు పొగడుట
జగముల తండ్రియై తనరు శౌరి (భా-8-286-చ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
జగములకునెల్ల యోనిబీజంబులైన (భా-4-145-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
జగములెల్ల దాఁటి చనిన త్రివిక్రము (భా-8-628-ఆ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
జడగతులును బలుపిఱుదులుఁ (భా-10.1-186-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
జడనుపడి యెఱుక చెడి యా (భా-10.1-348-క.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
జడుని తెఱంగుననంధుని చందమునను (భా-9-40.1-తే.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
జడులై నాకముఁగోలుపోవు (భా-8-690-మ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
జతురగతిగ్రిందవర్తించు సప్తఋషులుఁ (భా-2-136.1-తే.) నరనారాయణావతారంబు
జనకగురులనైనఁజంపునర్థమునకై (భా-7-446-ఆ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
జనకసుతామనోవిమలసారస (భా-3-1052-చ.) పూర్ణి
జనకసుతాహృచ్చోరా (భా-9-734-క.) పూర్ణి
జనకసుతాహృచ్చోరా (భా-12-52-క.) పూర్ణి
జనకుంజంపిన వైరముందలఁచి (భా-9-479-మ.) పరశురాముని కథ
జనకుండవమానించుటయును (భా-4-85-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
జనకుండాంగిరసుండునాత్మజుని (భా-5.1-121-మ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
జనకుండిట్లు విరక్తుఁడైనను (భా-5.1-25-మ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
జనకుఁడు పనిచిన మేలని (భా-9-266-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
జనకుఁడు ముక్తికేఁగ నయశాలి వికుక్షి (భా-9-160-చ.) వికుక్షి చరితము
జనకుండెవ్వడు జాతుఁడెవ్వఁడు (భా-8-475-మ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
జనకుని గృహమున జన్మించి మందలోఁ (భా-9-731-సీ.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
జనకుని మఖమునకర్థింజని (భా-4-62-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
జనకుని యాశీర్వచనము (భా-4-309-క.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
జనకులు మ్రగ్గిన చోటికి (భా-9-217-క.) సగరుని కథ
జననం బందుట మొదలుగ (భా-10.2-1065-క.) నందాదులు చనుదెంచుట
జననంబందిన నాచే (భా-3-296-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
జననంబందిన నీలలోహితుఁడు (భా-3-368-మ.) సృష్టిభేదనంబు
జననంబందుటలేని యీశ్వరుఁడుదా (భా-3-72-మ.) యుద్దవ దర్శనంబు
జనన మందిన వారలఁ జంప ననుచుఁ (భా-10.2-443.1-తే.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
జనన వృద్ధి విలయ సంగతి నిఖిలంబుఁ (భా-10.2-1139-ఆ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
జననము లేక కర్మములజాడలఁబోక (భా-1-68-చ.) ఏకవింశత్యవతారములు
జననమునైశ్వర్యంబును (భా-1-191-క.) కుంతి స్తుతించుట
జననములేని నీవు భవసంగతి (భా-3-152-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
జననమొందెనుదత్పద్మసంభవుండు (భా-3-720.1-తే.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
జననవృద్ధివినాశహేతుకసంగతింగల (భా-3-305-త.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
జననవృద్ధివిలయసంగతిఁజెందక (భా-8-10.1-ఆ.) 1స్వాయంభువమనువుచరిత్ర
జననసంస్థితిసంహారచతురచిత్త (భా-8-702.1-తే.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
జననస్థితిలయదూరుని (భా-8-162-క.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
జననస్థితివిలయంబుల (భా-3-303-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
జననాథ దేవలశాపవిముక్తుఁడై (భా-8-121-సీ.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
జననాథ నీ మాట సత్యంబు సత్కీర్తి (భా-8-554-సీ.) వామునునిసమాధానము
జననాథ మున్ను మోక్షవిరోధమని పాయఁ (భా-5.1-113-సీ.) భరతుండు వనంబు జనుట
జననాథ యొకనాడు చన్ను చేఁపినఁ దల్లి (భా-10.1-280-సీ.) పాలుతాగివిశ్వరూపప్రదర్శన
జననాథ రాహువు జన్మకర్మంబులు (భా-5.2-101-సీ.) భగణ విషయము
జననాథ విను విదురునకును మైత్రేయ (భా-4-3-సీ.) స్వాయంభువువంశవిస్తారము
జననాథ వినుము కోసలదేశ మేలెడి (భా-10.2-126-సీ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
జననాథ సంఙ్ఞయు ఛాయయుననువారు (భా-8-413-సీ.) 8సూర్యసావర్ణిమనువుచరిత్ర
జననాథచంద్ర యీ భూజనకోటికి (భా-4-475-క.) భూమినిబితుకుట
జననాయక ప్రజలిరవొందిన (భా-4-571-క.) పృథుని రాజ్యపాలన
జననాయక యఙ్ఞములం (భా-4-526-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
జననాయక యింకఁ బురాతనవృత్తం (భా-10.2-1266-క.) వృకాసురుండు మడియుట
జననాయక యీ యర్థము (భా-7-8-క.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
జననాయక విను సుగ్రీవుని (భా-10.2-540-క.) ద్వివిదునివధించుట
జనని సునీతిని మును కనుఁగొని (భా-4-377-క.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
జననీ జనకుల ననుజులఁ (భా-10.2-491-క.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
జననీ నీభరమెల్ల డించుటకునై (భా-1-399-మ.) గోవృషభ సంవాదంబు
జననీజనకులఁబాసియు (భా-7-47-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
జననీజనకుల మిమ్ముంగనుఁగొన (భా-10.1-1448-క.) నందోద్ధవ సంవాదము
జననీజనకుల వృద్ధులఁ (భా-10.1-1394-క.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
జననుత కృతయుగ సంఖ్య నాలుగువేలు (భా-3-349-సీ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
జననుత సత్త్వరజస్తోమోగుణమయ (భా-3-904-సీ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
జనపతి కరి యిడితివి మముఁ (భా-10.1-210-క.) వసుదేవనందులసంభాషణ
జనపతి మునిఁబొగడి ముదంబున (భా-4-633-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
జనపతులార మీ పలుకు సత్యము (భా-10.2-755-చ.) రాజబంధమోక్షంబు
జనపాల వీర్యవంతములనఁదగు (భా-4-528-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
జనములు నిను సేవింపని దినములు (భా-11-14-క.) కృష్ణసందర్శనంబు
జనములు నేర్చిన విద్యలు (భా-10.1-1335-క.) చాణూరునితో సంభాషణ
జనయిత్రి గర్భమందును (భా-3-998-క.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
జనయిత్రి విను మఱి సకలపదార్థ (భా-3-877-సీ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
జనయిత్రి సత్యంబు శౌచంబు దయయును (భా-3-1006-సీ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
జనలోకనివాసకులర్థిని (భా-3-357-క.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
జనలోకేశ్వర నిన్నుఁబాసిన నిమేషంబుల్ (భా-7-44-మ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
జనవంద్యన్ శ్రుతకీర్తినంద్యఁ దరుణిన్ (భా-10.2-145-మ.) భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
జనవర ఋషభుని రాజ్యంబున (భా-5.1-65-క.) భరతుని జన్మంబు
జనవర పాండుభూపతనుజాతుఁడు (భా-10.2-814-చ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
జనవర భవదీయంబై (భా-4-539-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
జనవరబంధమోక్షణముఁ (భా-10.2-829-చ.) సుయోధనుడుద్రెళ్ళుట
జనవినుత భూమివలనను (భా-4-641-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
జనవినుతముగాఁ బెక్కు సవనములు (భా-10.2-1322-క.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
జనవిభుండుదపసి సత్యవ్రతుండును (భా-8-739-ఆ.) మత్యావతారకథాఫలసృతి
జనుఁడఙ్ఞానమునన్ భుజించిన (భా-4-92-మ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
జనులకిట్లు యోగసంచారమెల్ల (భా-5.1-81-ఆ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
జనులకు దుష్పుత్రకునిచేతనపకీర్తి (భా-4-406-సీ.) వేనుని చరిత్ర
జనులకుననురక్తుఁడవై (భా-4-543-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
జనులకెల్లశుభము సాంఖ్యయోగము (భా-2-5-ఆ.) శుకుని సంభాషణ
జనులు దిక్పాలుర సంపదాయుర్విభ (భా-7-357-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
జనులు రమియింపఁ దిరిగెడి (భా-10.1-287-క.) రామకృష్ణుల నామకరణం
జనులెల్లనర్థవాంఛలఁజేసి యత్యంత (భా-5.1-72-సీ.) ఋషభునిదపంబు
జన్మకర్మములును జన్మంబులును లేవు (భా-10.1-1450.1-ఆ.) నందోద్ధవ సంవాదము
జన్మమరణముఖ్య జాడ్యంబుతోఁబాసి (భా-6-232.1-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
జన్మహేతువైన జనకునిర్దేశంబు (భా-6-237-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
జన్యంబున దనుజుల దౌర్జన్యము (భా-10.2-171-క.) సత్యభామ యుద్ధంబు
జప దాన వ్రత హోమ సంయమ (భా-10.1-1469-మ.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
జపహోమాధ్యయనంబులు (భా-10.1-874-క.) విప్రులవిచారంబు
జములఁ దగిలి పుణ్యతము లైన హంసల (భా-10.2-1216.1-ఆ.) శ్రుతిగీతలు
జయజయ హరి దేవ సకలజంతువులకు (భా-10.2-1204-సీ.) శ్రుతిగీతలు
జయములపజయములు సంపదలాపద (భా-8-354-ఆ.) హరి అసురులశిక్షించుట
జరగనీకుండుకొఱకునై సత్త్వగుణము (భా-4-31.1-తే.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
జరణహతుల ధరణి సంచలింపఁగ నభో (భా-10.1-1347.1-ఆ.) చాణూరునితో సంభాషణ
జరాసంధపుత్రుండయిన సహదేవునికి (భా-9-681-వ.) పాండవ కౌరవుల కథ
జరుగుచుండునిట్లు సంసారఘటవృత్తి (భా-5.1-149.1-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
జరుగునయ్యవస్థావిశేషంబులెల్ల (భా-2-265.1-తే.) భాగవత దశలక్షణంబులు
జల నభో భూ తలంబుల సంచరించు (భా-2-274.1-తే.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
జలఘటాదులందుఁ జంద్రసూర్యాదులు (భా-10.1-31-ఆ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
జలచర మృగ భూసుర నరకులముల (భా-10.1-565-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
జలజగర్భ రుద్ర సనక సనందన (భా-10.1-1234.1-ఆ.) అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
జలజనాభ సకల జగ దంతరాత్మవై (భా-10.2-260-ఆ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
జలజనాభదయాకటాక్షప్రసాదలబ్ది (భా-2-263-తే.) భాగవత దశలక్షణంబులు
జలజనేత్రప్రణయసంజాతరోష (భా-4-786-ఆ.) పురంజను కథ
జలజబంధుని పెండ్లాము సంఙ్ఞ యందు (భా-9-8.1-తే.) వైవస్వతమనువు జన్మంబు
జలజభవసుతుఁడు గనె నొక (భా-10.2-626-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
జలజభవాదిదేవమునిసన్నుత (భా-5.2-165-చ.) పూర్ణి
జలజలోచనుండు సత్యతపస్సూనృ (భా-8-424-ఆ.) 12భద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
జలజలోచను కడకు నుత్కలికతోడఁ (భా-10.2-675-తే.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
జలజాంకుశాది రేఖలుగల (భా-10.1-1200-క.) అక్రూరుడుబృందావనంగనుట
జలజాంతస్థిత కర్ణికం దిరిగిరా సంఘంబులై (భా-10.1-495-మ.) చల్దులారగించుట
జలజాక్ష యెట్టి విఙ్ఞానబలంబునఁ (భా-3-311-సీ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
జలజాక్షుండును రాముఁడున్ నటనము (భా-10.1-726-మ.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
జలజాతప్రభవాదులున్ (భా-7-386-మ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
జలజాతాంకుశచక్రచాపకులిశఛత్రాది (భా-3-55-మ.) యుద్దవ దర్శనంబు
జలజాతాక్షుఁడు శౌరి డగ్గఱె (భా-1-244-మ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
జలజాతాక్షుఁడుసూడనొప్పె (భా-1-259-ఉ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
జలజాతేక్షణుఁ దోడి తెచ్చితివి (భా-10.1-1738-మ.) వాసుదేవాగమనంబు
జలదశ్యాముఁ బ్రలంబబాహుయుగళుం (భా-10.2-26-మ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
జలధర గభీరరవమున (భా-10.1-743-క.) దావాగ్ని తాగుట
జలధరదేహు నాజానుచతుర్బాహు (భా-10.1-112-సీ.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
జలధిఁగడవ చేయ శైలంబుఁగవ్వంబు (భా-8-206-ఆ.) కూర్మావతారము
జలమధ్యంబున లీనమొందిన (భా-3-406-మ.) వరాహావతారంబు
జలమధ్యంబుననుండి (భా-2-226-వ.) శ్రీహరి ప్రధానకర్త
జలములలోపల నిమ్ముల (భా-3-206-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
జలములు చేరువ నున్నవి (భా-10.1-1239-క.) శ్రీమానినీచోరదండము
జలరాశి దాఁటఁగోరెడికలముజనుల్ (భా-1-52-క.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
జలరాశి నడుమ మునిగెఁడు (భా-1-196-క.) కుంతి స్తుతించుట
జలరుహగర్భుచేత మును (భా-4-492-చ.) భూమినిబితుకుట
జలరుహనాభుఁ డార్చి నిజ శార్‌ఙ్గ (భా-10.2-405-చ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
జలరుహనాభునికొఱకై (భా-8-738-క.) ప్రళయావసానవర్ణన
జలరుహపత్త్రనేత్రు ననుసంభవ (భా-10.2-1170-చ.) సుభద్రా పరిణయంబు
జలరుహలోచనాది యదుసత్తము (భా-10.2-1132-చ.) వసుదేవుని గ్రతువు
జలరుహలోచనుండు నిజసాధనమై (భా-10.2-920-చ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
జలరుహసంజాత సభా (భా-10.2-1269-క.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
జవమును జలమును బలమును (భా-8-56-క.) కరిమకరులయుద్ధము
జవసత్వంబులు మేలె సాము గలదే (భా-10.1-1334-మ.) చాణూరునితో సంభాషణ
జహ్నుపుత్రుండు సురథుండు జనవరేణ్య (భా-9-660.1-తే.) బృహద్రథుని వృత్తాంతము
జాం
జాంబవతేయు వార్త యదుజాతులు (భా-10.2-571-ఉ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
జా
జాడ నేతెంచు గోపాలజన మునీంద్ర (భా-10.1-762.1-తే.) వర్షాగమవిహారంబు
జాతియుఁ గాలముం గళయు సత్వము (భా-10.1-1495-ఉ.) కుబ్జతో క్రీడించుట
జాతిరహితుఁ డయ్యుఁ జతుర గోపార్భక (భా-10.1-544.1-ఆ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
జాతిసతులఁ బాయ నీతియె హరి కని (భా-10.1-1015.1-ఆ.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
జానుభాగముల హస్తములు వీడ్వడఁ జేసి (భా-10.1-289-సీ.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
జాపిరము లేక యిప్పుడు (భా-10.1-468-క.) అఘాసుర వధ
జాభిసర్గాభిముఖతనవ్యక్తమార్గుఁడైన (భా-3-293.1-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
జారుఁ డని కాని కృష్ణుఁడు (భా-10.1-971-క.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
జారుఁడు జన్మావధియును (భా-10.2-791-క.) శిశుపాలుని వధించుట
జాలననుకంపసేయుట సముల యందు (భా-3-959.1-తే.) భక్తియోగంబు
జాలనూహించి తత్పరిజ్ఞానమహిమ (భా-2-225.1-తే.) శ్రీహరి ప్రధానకర్త
జాలిఁ బడి పాఱు జలచరజాలంబులఁ (భా-10.2-5-క.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
జాలిఁబడనేల నాశరజాలంబుల పాలుసేసి (భా-1-420-క.) కలినిగ్రహంబు
జి
జిక్కి చేష్టలు చేయుచుఁజింతగాంతు (భా-6-414.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
జిత్త మెఱియంగఁ జెక్కిటఁ జేయ్యి సేర్చి (భా-10.2-237.1-తే.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
జిష్ణు నిశాటవిపాటన (భా-10.1-579-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
జిహ్మత్వంబునఁబాఱి ద్రోణజుఁడు (భా-1-151-శా.) కుంతి పుత్రశోకంబు
జీ
జీవంబై పరమాత్మకుఁ (భా-3-210-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
జీవనంబుదనకు జీవనంబై యుంట (భా-8-61-ఆ.) కరిమకరులయుద్ధము
జీవనము చాలఁ గలిగియుఁ (భా-10.1-759-క.) వర్షర్తువర్ణనము
జీవన్ముక్తి లభించుం (భా-3-1041-క.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
జీవావలిఁగల్పించుచుఁ (భా-3-329-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
జీవుఁడవనిఁగొంత జీవించి మ్రియమాణుఁ (భా-4-890.1-తే.) పురంజను కథ
జీవుండు పరమాత్మానుషక్తుండై (భా-3-912-వ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
జీవుండు భగవత్కృపావశంబునఁజేసి (భా-2-266-సీ.) భాగవత దశలక్షణంబులు
జీవునకు దుర్భరక్లేశసిద్ధి యెట్టి (భా-3-233.1-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
జీవేశ్వరతత్త్వఙ్ఞానంబునంజేసి (భా-3-910-వ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
జూ
జూచి వెఱగంది కుజనుల స్రుక్కఁ జేయ (భా-10.1-636.1-తే.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
జూపుచుండియు దేహంబుఁబాపనిచ్చ (భా-5.1-88.1-తే.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
జృం
జృంభణశరపాతముచే (భా-10.2-413-క.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
జే
జేరెనందు మహేశుండు శివయునెపుడు (భా-9-16.1-తే.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
జేసి తా శిష్యభావంబుఁజెందుటాత్మఁ (భా-4-42.1-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
జేసిరంతట మహితోగ్రశాసనుఁడగు (భా-4-409.1-తే.) వేనుని చరిత్ర
జొం
జొంపములు గొనియె వనములు (భా-10.1-765-క.) శరదృతువర్ణనము
జొ
జొచ్చి మీనంబులను మ్రింగఁజూచెనేనిఁ (భా-10.1-708.1-తే.) కాళియునిపూర్వకథ
జో
జోజో కమలదళేక్షణ (భా-10.1-190-క.) జలకమాడించుట
జ్ఞా
జ్ఞానఖలునిలోని శారదయును బోలె (భా-10.1-77-ఆ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
జ్ఞానమున నుద్ధవుఁడు దన మానసమున (భా-11-90-క.) ప్రభాసంకుబంపుట
జ్ఞానవిహీనులైన నరసంఘముఁ గానఁగరాని (భా-11-53-ఉ.) అంతరిక్షుసంభాషణ
జ్ఞానాజ్ఞానంబు లందు సంకలితుండైన (భా-11-43-వ.) కవి సంభాషణ
జ్యా
జ్యావల్లీధ్వని గర్జనంబుగ (భా-10.2-182-శా.) సత్యభామ యుద్ధంబు
జ్యో
జ్యోతిశ్శాస్త్రుల కెల్ల మేటరివి (భా-10.1-285-శా.) గర్గాగమనము
జ్యోతుల ముంటంబొడిచిన (భా-9-52-క.) శర్యాతి వృత్తాంతము
జ్వ
జ్వరితార్తుండగు రోగికౌషధమతీష్టంబైన (భా-5.1-157-మ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు