పోతన తెలుగు భాగవతము ఖ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

ఖండశర్కరతోడఁగలహించు పలుకులుఁ (భా-6-519-సీ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
ఖండించి రిపులశిరములు (భా-9-484-క.) పరశురాముని కథ
ఖండిత శుండాల గండముల్‌ నక్రముల్‌ (భా-10.2-885-సీ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
ఖండితమూలద్రుమమున (భా-7-33-క.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
ఖగనాథుం డమరేంద్రు గెల్చి సుధ మున్ (భా-10.1-1682-మ.) రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
ఖగరాజరుచులుగల యిల (భా-9-204-క.) సగరుని కథ
ఖచితతాటంకముద్రికాకంకణాది (భా-3-819.1-తే.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
ఖద్యోతయు హవిర్ముఖియునను (భా-4-768-వ.) పురంజను కథ
ఖరకర కుల జలనిధి హిమ కరుఁడగు (భా-2-164-క.) రామావతారంబు
ఖరదంష్ట్రాభ్రుకుటీసటానఖయు (భా-7-355-మ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఖరనిశితప్రదీప్తఘనకాండ పరంపర (భా-4-351-చ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
ఖరపుటాహతి రేఁగు ధరణీపరాగంబు (భా-10.2-403-సీ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
ఖరుఁడగు కంసునిపంపున (భా-10.1-264-క.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
ఖరులై దృఢకవచ ధనుశ్శరులై (భా-10.1-1539-క.) జరాసంధునితోపోర వెడలుట
ఖు
ఖురపుటాహతిఁ దూలి కుంభినీచక్రంబు (భా-10.1-1167-సీ.) కేశిని సంహారము
ఖురముల నేలఁ ద్రవ్వుచు (భా-10.1-1144-చ.) వృషభాసుర వధ
ఖే
ఖేదముననింద్రసూనుఁడు (భా-1-346-క.) యాదవులకుశలంబడుగుట