పోతన తెలుగు భాగవతము డ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

డఖిలబోధకుఁడతనికినరసిచూడ (భా-9-209.1-తే.) సగరుని కథ
డట్టిదేవునిఁద్రిపురసంహారకరుని (భా-3-467.1-తే.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
డవతరించెను విభుఁడననశీత్యష్ట (భా-8-14.1-ఆ.) 2స్వారోచిషమనువుచరిత్ర
డా
డాదిమధ్యాంతశూన్యుండనాదినిధనుఁ (భా-2-277.1-తే.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
డాయంజనఁబురజనములు (భా-3-796-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
డాయంజని (భా-3-516-వ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
డిం
డింభక సర్వస్థలముల (భా-7-279-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
డింభకులననర్గళవిస్రంభకుల (భా-7-22-క.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
డెం
డెందంబు పుత్రువలనం (భా-6-121-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
డె
డెట్టివానికి సంతుష్టినెసగుచుండు (భా-4-569.1-తే.) పృథుని రాజ్యపాలన
డై
డై తనర్చిన పుండరీకాక్షుఁ డొకఁడ (భా-10.2-1279.1-తే.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
డై వెలుంగువానికచ్ఛిన్నునకు భగ (భా-8-81.1-ఆ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
పదుగురేగురు దీర్ఘబాణము ల్గాఁడిన (భా-10.1-1569-సీ.) బలరాముడు విజృంభించుట
డో
డోలాయిత మానసులై (భా-10.2-73-క.) జాంబవతి పరిణయంబు