పోతన తెలుగు భాగవతము ఈ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

ఈ కథఁ జదివిన వారలుఁ (భా-10.2-482-క.) నృగుడు యూసరవిల్లగుట
ఈ కథ విన్నను వ్రాసిన (భా-11-123-క.) శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
ఈ కన్యారత్నమునకు (భా-3-788-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
ఈ కమలాక్షునీ సుభగు (భా-1-242-ఉ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
ఈ కల్పంబున మనువులు (భా-8-6-క.) స్వాయంభువాదిచరిత్ర
ఈ కాంతాజనరత్నమెవ్వరిదొకో (భా-8-395-శా.) జగనమోహిని కథ
ఈ కాయంబులఁ బాసినంతటనే మా కెగ్గేమి (భా-10.1-1570-శా.) బలరాముడు విజృంభించుట
ఈ చరణంబులే యిందునిభానన (భా-10.1-1031-సీ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
ఈ జగంబేలు తొల్లిటి రాజవరులు (భా-12-17-తే.) కల్క్యవతారంబు
ఈ తెఱఁగుఁదెలిసి భూసురజాతిం (భా-5.1-77-క.) ఋషభునిదపంబు
ఈ ధూళి పుట్టుటకెయ్యది హేతువో (భా-4-113-సీ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
ఈ నవవర్షంబు యందానారాయణుఁడు (భా-5.2-37-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఈ నృపతి ధరాచక్రము (భా-4-461-క.) అర్చిపృథుల జననము
ఈ నెలవెవ్వఁడుజొచ్చిన (భా-9-24-క.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
ఈ పంచబాణాగ్ని నేమిట నార్తుము (భా-10.1-1000-సీ.) గోపికల దీనాలాపములు
ఈ పగిది నీవు వగలన్ (భా-10.2-1284-క.) విప్రుని ఘనశోకంబు
ఈ పగిది లోకహితమతి (భా-10.2-634-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
ఈ పగిదిని విశ్వము సంస్థాపించును (భా-2-276-క.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
ఈ పదంబులందునీ మనుప్రముఖుల (భా-8-431-ఆ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
ఈ పన్నిద్దఱుదక్కఁగ (భా-6-179-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఈ పాదపములు గూలఁగ (భా-10.1-413-క.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
ఈ పాపనిఁజదివింతుము (భా-7-154-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఈ పురిటియింటి కుద్యద్దీపంబును (భా-10.1-115-క.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
ఈ పురుషోత్తమున్ జగదధీశు ననంతుని (భా-10.2-780-ఉ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
ఈ పొదరింటిలో నిందాఁకఁ గృష్ణుండు (భా-10.1-1035-సీ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
ఈ ప్రకారమున సర్వేశ్వరునందును (భా-3-942-సీ.) సాంఖ్యయోగంబు
ఈ ప్రజాసృష్టి కల్పనంబేనొనర్ప (భా-3-724-తే.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
ఈ ప్రపంచ మెల్ల నే మాయచే మోహితాత్మ (భా-10.1-17-ఆ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
ఈ మంజుస్తవరాజము (భా-3-326-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
ఈ మణి మాచేఁ బడె నని (భా-10.2-70-క.) జాంబవతి పరిణయంబు
ఈ మహానుభావుఁడెట్లింతకాలంబు (భా-8-512-ఆ.) వామనుడవతరించుట
ఈ మాసంబున ఋచీకతనయుండు (భా-12-43-వ.) ద్వాదశాదిత్యప్రకారంబు
ఈ ముల్లోకములందును (భా-4-793-క.) పురంజను కథ
ఈ యంబరీషు చరితముఁ (భా-9-153-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఈ యడవి విషమకంటకభూయిష్ఠము (భా-10.1-1649-క.) కాలయవనుడు నీరగుట
ఈ యాఖ్యానముఁజదివిన (భా-4-212-క.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
ఈ యాత్మ నిజస్వరూపంబునంజేసి (భా-3-950-వ.) సాంఖ్యయోగంబు
ఈ యాభీరకుమారుఁడు (భా-10.1-174-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
ఈ యిరువురు జయవిజయాభిధానంబులు (భా-3-554-వ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
ఈ యుత్తమశ్లోకుఁడెలమి జన్మింపంగ (భా-1-241-సీ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
ఈ యుఱుములు నీ మెఱుములు (భా-10.1-907-క.) పాషాణసలిలవర్షంబు
ఈ రీతింజతురాననాది నుతుఁడై (భా-8-170-శా.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
ఈ రీతి శ్రీకృష్ణుఁ డేపారఁ బూతనా (భా-11-7-సీ.) భూభారంబువాపుట
ఈ రీతినిగొడుకునకాచారంబులుగఱపి (భా-5.1-123-క.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
ఈ లోకంబునంబురుషులకు (భా-4-670-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఈ లోకమునఁబూర్వము (భా-1-402-క.) గోవృషభ సంవాదంబు
ఈ వనజాతనేత్రుఁబరమేశు (భా-7-459-ఉ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
ఈ విధమాత్మలందెలిసి యెప్పుడు (భా-3-1038-ఉ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
ఈ విధమున వినుతింపఁగ (భా-6-478-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఈ విధమునన్ విబుధులేకతమచిత్తముల (భా-6-184-మంగ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఈ వైన్యుఁడఖిలలోకావళి ధర్మాను (భా-4-454-సీ.) అర్చిపృథుల జననము
ఈ శాంతులు గాని తనువులీశా (భా-10.1-685-క.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
ఈ శ్లోకంబద్దేవి యంగీకరించె (భా-6-21-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఈ సాయకంబు నారింబోసి (భా-10.2-1085-క.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
ఈ సూతసూనుఁ డిపుడు మహాసత్త్వము (భా-10.2-934-క.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
ఈ సౌకుమార్యమీ వయసీ (భా-3-728-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
ఈ హేమంతము రాకఁ జూచి (భా-10.1-806-శా.) హేమంతఋతువర్ణనము
ఈ హేమంతము రాకకు (భా-10.1-807-క.) హేమంతఋతువర్ణనము
ఈతఁడు కోటిసంఖ్యలకునెక్కుడు (భా-6-117-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఈతఁడు సర్వచరాచర (భా-10.1-670-క.) కాళియ మర్ధనము
ఈరనిలోకులంగినిసి (భా-1-518-ఉ.) శుకముని యాగమనంబు
ఈరాదు రాజ్యమెల్లనుఁ (భా-8-454-క.) దుర్భరదానవప్రతాపము
ఈరీతిఁగర్మసిద్ధుల (భా-5.1-96-క.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
ఈరీతిఁదనయింటికేతెంచు దేవతా (భా-6-270-సీ.) దేవాసుర యుద్ధము
ఈశుండు హరి విష్ణుఁడీ విశ్వమే రీతిఁ (భా-2-56-సీ.) రాజ ప్రశ్నంబు
ఈశ్వరుఁడు గానివాఁడు నరేశ్వర (భా-10.1-1107-క.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
ఈశ్వరుండు విష్ణుఁడెవ్వేళనెవ్వని (భా-1-213-ఆ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
జలమందునీ కమలమేగతినుద్భవమయ్యె (భా-3-279-ఉ.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము