పోతన తెలుగు భాగవతము మ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

మంగళతూర్యఘోషము లమందగతిం (భా-10.2-307-ఉ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
మంగళమనుచును (భా-1-105-క.) నారదుని పూర్వకల్పము
మంగళమైన యీ కథ (భా-3-440-ఉ.) విధాత వరాహస్తుతి
మంగళహరికీర్తిమహా (భా-9-729-క.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
మంచాగ్రంబుననుండి (భా-10.1-1378-శా.) కంసవధ
మంచి కుమారులం గుసుమ మంజు శరీరులఁ (భా-10.1-1353-ఉ.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
మంచి ఫలంబులు హరిచే (భా-10.1-794-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
మంచిదఁట రూపు సంతతి (భా-9-396-క.) పురూరవుని కథ
మంచిది నీదు బుద్ధి నృపమండన (భా-10.1-1665-ఉ.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
మంచివారి కెల్ల మంగళ ప్రద లయ్యుఁ (భా-10.1-93-ఆ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
మంటిమి కూడి భార్గవకుమారకులొద్ద (భా-7-220-ఉ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
మండన హాటక పశు వేదండాశ్వ (భా-9-580-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
మండలములోన భాస్కరుఁడుండి (భా-2-92-క.) లోకంబులు పుట్టుట
మండలుండు నావర్త సమాననాభి (భా-4-566.1-తే.) పృథుని రాజ్యపాలన
మండిత మూర్తితోఁ గనక మాలికతో (భా-10.1-1116-ఉ.) సర్పరూపి శాపవిమోచనము
మండితతేజోనిధి యై (భా-3-6-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
మంతనమున దేవర కన్యాంతఃపుర (భా-10.2-377-క.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
మంతనములు సద్గతులకుఁ (భా-9-363-క.) శ్రీరామాదుల వంశము
మంత్ర పరీక్షార్థంబభి (భా-9-718-క.) వసుదేవుని వంశము
మందం గల్గిన వత్సబాలకులు నా (భా-10.1-530-శా.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
మందగొందలమందనమందవృష్టిఁ (భా-2-184-తే.) కృష్ణావతారంబు
మందప్రజ్ఞుండనై గోవిందుని (భా-3-96-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మందరపర్వతంబుతుది (భా-5.2-21-ఉ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
మందరము మోవనోపమి (భా-8-184-క.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
మందారమకరందమాధుర్యమునఁదేలు (భా-7-150-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
మందిరార్థాది కర్మాభిమానశీలు (భా-3-362.1-తే.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
మందిరోద్యానవనభూములందు రాజ్య (భా-4-639.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మందు గర్కంధువంతయౌనంతమీఁదఁ (భా-3-991.1-తే.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
మందు లీనమైననద్వితీయుండనై (భా-2-250.1-ఆ.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
మందునకు మందబుద్ధికి (భా-1-395-క.) పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
మందుని గతి యమునాంబువులందు (భా-2-181-క.) కృష్ణావతారంబు
మ న్నేటికి భక్షించెదు (భా-10.1-336-క.) కృష్ణుడుమన్నుదినెననుట
మకరకుండల సద్భూషు మంజుభాషు (భా-10.2-979.1-తే.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
మకరమొకటి రవిఁజొచ్చెను (భా-8-114-క.) గజేంద్రరక్షణము
మకరితోడఁబోరు మాతంగవిభుని (భా-8-59-ఆ.) కరిమకరులయుద్ధము
మక్కువ వికసిత వదనలు (భా-10.1-1005-క.) ఆత్మారాముడై రమించుట
మఖము జేయ వజ్రి మది సంతసించును (భా-10.1-882-ఆ.) యాగముచేయయోచించుట
మఖములులేమినమర్త్యులకిటమీఁద (భా-1-398-సీ.) గోవృషభ సంవాదంబు
మగధ పాండవ సృంజయ మధు దశార్హ (భా-9-731.1-ఆ.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
మగధనాథుఁ బోర మడియింపఁ బోలదు (భా-10.1-1535-ఆ.) జరాసంధుని మథురముట్టడి
మగధాధినాథునకు ము న్నగపడి (భా-10.2-745-క.) రాజబంధమోక్షంబు
మగవాఁడవై జగంబులఁ (భా-8-389-క.) హరిహరసల్లాపాది
మగిడి చలించి పాఱుచును (భా-10.1-1758-చ.) రాజలోక పలాయనంబు
మగిడి సమరసన్నద్ధులై సంరంభించి (భా-10.2-567-వ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
మగువ మగవారి ముందఱ (భా-10.2-189-క.) నరకాసురుని వధించుట
మగువ యగుచు మరల మగవాఁడునగుచును (భా-9-31-ఆ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
మగువతనము మాని మగవాఁడుగావచ్చుఁ (భా-9-20-ఆ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
మగువల యెడ నీ క్రౌర్యము (భా-10.1-1045-క.) గోపికల విరహపు మొరలు
మగువలకునింత లొంగెదు (భా-9-415-క.) పురూరవుని కథ
మగువల్ చిక్కరె తొల్లి వల్లభులకున్ (భా-10.1-995-మ.) గోపికల దీనాలాపములు
మగువా నీ కొమరుఁడు మా మగవా (భా-10.1-321-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
మగువా విను సుఖహేతుకమగు (భా-3-974-క.) భక్తియోగంబు
మచ్చిక వీరికెల్ల బహుమాత్రముఁ (భా-7-46-ఉ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
మజునకయినను వాక్రువ్వనలవిగాదు (భా-3-1033.1-తే.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
మడవక కాశికావిభుని (భా-10.2-524-చ.) కాశీరాజు వధ
మడవక భీమసేనుఁడును మాగధరాజు (భా-10.2-736-చ.) జరాసంధ వధ
మణి కంఠంబునఁ దాల్చి (భా-10.2-58-మ.) సత్రాజితుని నిందారోపణ
మణి యిచ్చినాఁడు వాసరమణి (భా-10.2-82-క.) సత్యభామా పరిణయంబు
మణిని గూఁతు నిచ్చి మాధవు పదములు (భా-10.2-79-ఆ.) సత్రాజితుకు మణితిరిగిచ్చుట
మతఁడు రణంబున నేఁడు నా యంగమర్శ (భా-7-379.1-తే.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
మతిచిక్కఁబట్టి సమాధిగౌరవమున (భా-9-213-సీ.) సగరుని కథ
మతినెవ్వాని యమంగళఘ్న మగు నామం (భా-10.2-1335-మ.) యదువృష్ణిభోజాంధకవంశంబు
మతివిహీనస్వకీయకర్మములఁజేసి (భా-4-612.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మతుల భక్తినిదమ హృదయంబులనెడి (భా-4-87.1-తే.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
మత్తిల్లి భూతజాలము (భా-9-450-క.) పరశురాముని కథ
మత్పితామహుండు మానవంతుండు (భా-5.2-114.1-ఆ.) పాతాళ లోకములు
మత్స్యరూపి యైన మాధవునుడుగులుఁ (భా-8-708-ఆ.) మీనావతారుని ఆనతి
మదకరేణుముక్తమౌక్తికశుక్తుల (భా-8-49.1-ఆ.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
మదగజదానామోదముఁ (భా-8-30-క.) త్రికూటమందలి గజములు
మదనుఁ డార్వంగ నీ వాడు మంతనములు (భా-10.1-1054-తే.) గోపికల విరహపు మొరలు
మదనుని బాణజాలముల మగ్నతఁ బొందక (భా-11-66-చ.) నారయణఋషి భాషణ
మదనోద్దీపితుఁడైన నాథునికి (భా-10.1-1074-మ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
మదమున దేవదానవులు మచ్చరము (భా-6-273-చ.) దేవాసుర యుద్ధము
మదమున నంతఁ బోవక (భా-10.2-839-చ.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
మదిఁగృష్ణుండు యశోదబిడ్డఁడని (భా-2-178-మ.) కృష్ణావతారంబు
మదిఁదనశాసనమిడి (భా-3-74-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
మదిఁదల పోయఁగ జల బుద్బుదములు (భా-10.2-1224-క.) శ్రుతిగీతలు
మది నూహింపఁగ యోగివర్యులు (భా-10.2-1148-మ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
మది రోష మొదవ దోవతి (భా-10.2-468-క.) నృగోపాఖ్యానంబు
మది సెడి కన్నులుగానక (భా-11-24-క.) కృష్ణసందర్శనంబు
మదినొక యింతమాత్రన (భా-6-471-చ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
మదిరాపానంబునంజేసి (భా-3-945-వ.) సాంఖ్యయోగంబు
మదిలోని చలము డింపక (భా-10.2-295-క.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
మదుపనీతములైన కామముల (భా-4-760.1-తే.) పురంజను కథ
మదుపస్థానంబగు (భా-6-346-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
మదోద్రేకులైన యాదవబాలకులు (భా-11-23-వ.) కృష్ణసందర్శనంబు
మధికదుర్యోనులము కుత్సితాత్మకులము (భా-8-672.1-తే.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
మధుదైత్యాంతకుమీఁది మత్సరమునన్ (భా-10.2-799-మ.) శిశుపాలుని వధించుట
మధురగానంబు శ్రుతియుక్తమంత్రజాతు (భా-9-692.1-తే.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
మధురాపురముఁజతుర్విధబలౌఘములతో (భా-3-129-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మధువనంబులోన మధునందనుండగు (భా-9-349-ఆ.) శ్రీరామాదుల వంశము
మధుసూదన సత్కరుణా (భా-10.1-1402-క.) ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
మనఁగ సత్త్వరజస్తమోమయగుణంబు (భా-11-57.1-తే.) పిప్పలాయనభాషణ
మన చారిత్రమువంటిది (భా-9-566-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
మనకుఁ బ్రొద్దుపోదు (భా-10.1-730-ఆ.) ప్రలంబాసురవధ
మనకు వేల్పులకును మందట లేకుండఁ (భా-8-320-సీ.) అమృతము పంచుట
మనమలరఁగ శ్రోత్రాంజలులనుబానము (భా-4-870-క.) పురంజను కథ
మనము బంధువరుస మన్నించు మన్ననఁ (భా-10.2-577-ఆ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
మనమునఁ గలఁగుచు భృగుఁ దన (భా-10.2-1270-క.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
మనమున దురహంకారము (భా-10.2-1287-క.) విప్రుని ఘనశోకంబు
మనమున మోదమందుచును (భా-4-81-చ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
మనమున శాంతిఁబూని (భా-3-621-చ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
మనముననిట్లని తలంచె (భా-4-302-వ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
మనములనుగలిగి ధర్మముల యందు (భా-3-1020.1-తే.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
మనవులుసెప్పక ముందఱ (భా-1-336-క.) నారదునిగాలసూచనంబు
మనశాస్త్రంబులువాక్కులు (భా-10.2-1047-మ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
మనసారథి మనసచివుడు (భా-1-359-క.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
మని ప్రచేతసులర్థిఁబల్కినఁజెలంగి (భా-4-951.1-తే.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
మనిచె దేనిని మన్నించి మనుపు నన్ను (భా-10.1-693.1-తే.) కాళిందుని విన్నపము
మను పద్మాసన ధూర్జటి ప్రముఖ (భా-4-935-మ.) ప్రచేతసుల తపంబు
మనుచరిత నీ సహోదరులనుపమ (భా-10.2-702-క.) దిగ్విజయంబు
మనుజ దైవత దానవ మాయ యొక్కొ (భా-10.1-527.1-తే.) బలరాముడన్నరూపెరుగుట
మనుజనాథ త్రివిక్రము మహిమ కొలఁది (భా-8-687-తే.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
మనుజనాయక నీవు మద్భాగ్యవశమున (భా-4-760-సీ.) పురంజను కథ
మనుజయోనిని జనియింపుఁడనుచు మున్ను (భా-4-673.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మనుజవరేణ్య యేను విషమస్థలినై (భా-4-498-చ.) భూమినిబితుకుట
మనుజేంద్ర నీకతంబున (భా-4-593-క.) పృథుని రాజ్యపాలన
మనుజేంద్ర ప్రజ లధర్మ ప్రవర్తనముల (భా-10.2-471-సీ.) నృగోపాఖ్యానంబు
మనుజేంద్ర మోక్షధర్మమునెఱింగిన నీకు (భా-4-531-సీ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
మనుజేంద్ర విదురుఁడంతకుమును (భా-3-4-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
మనుజేంద్రాధమ పౌండ్రభూపసుత (భా-10.2-521-మ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
మనుజేంద్రోత్తమ యేను నీకుఁ ద్రిజగన్మాంగల్యమై (భా-10.2-1337-మ.) యదువృష్ణిభోజాంధకవంశంబు
మనుజేంద్రోత్తమ వంశపావన (భా-10.2-475-మ.) నృగోపాఖ్యానంబు
మనుజేశ దీనికై మదిలోనఁదలఁచిన (భా-9-73-సీ.) రైవతుని వృత్తాంతము
మనుజేశ బలగర్వమున మదోన్మత్తుఁడై (భా-10.2-508-సీ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
మనుజేశ్వర యా వర్షంబుననప్పుడు (భా-5.2-71-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
మనుజేశ్వరునకుఁ దాలాంకునకును (భా-10.2-670-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
మనుట నిత్యముగాదు (భా-1-394-సీ.) పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
మనునిభుఁడంత భృత్యజన మంత్రి (భా-4-369-చ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
మనువు బిడ్డలు పుట్ట మఖమాచరించుచో (భా-9-10-సీ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
మనువు మూఁడవవాఁడుమనుజేంద్ర (భా-8-16-సీ.) 3ఉత్తమమనువు చరిత్ర
మనువును దూడఁజేసి గరిమన్ (భా-4-500-చ.) భూమినిబితుకుట
మనువులనడవళ్ళు మర్యాదలును వింటి (భా-9-3-సీ.) సూర్యవంశారంభము
మనువులిట్లనిరి (భా-7-321-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
మనువులు దేవదానవులు (భా-2-97-చ.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
మనువులు మునులును మనుసుతులింద్రులు (భా-8-433-సీ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
మనుసుత నీ మదిదుఃఖంబును (భా-3-833-క.) కపిలుని జన్మంబు
మనుసుత మద్గుణశ్రవణమాత్ర లభించిన (భా-3-956-చ.) భక్తియోగంబు
మనుసుతుండు ఘనుఁడు (భా-9-28-ఆ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
మన్నాఁడవు చిరకాలము (భా-1-43-క.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
మన్నారా ద్వారకలో (భా-1-305-క.) విదురాగమనంబు
మన్నించి దేవశత్రులకెన్నఁడు (భా-7-383-క.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
మన్నించి రాజుఁ జేసెను (భా-10.1-1400-క.) ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
మబ్బుగొలిపి యోగమాయ నిద్రించిన (భా-10.1-566-ఆ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
మమతం మోములు మీఁది కెత్తుకొని (భా-10.1-790-మ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
మమున నడమన వడిద్రుంచెనమరభర్త (భా-3-686.1-తే.) బ్రహ్మస్తవంబు
మముబోఁటి లజ్జలుడిగిన (భా-6-495-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
మమ్ముఁ గంటిరిగాని మా బాల్య పౌగండ (భా-10.1-1392-సీ.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
మమ్ముఁబెండ్లి చేయు మా ప్రాణవల్లభు (భా-10.1-689-ఆ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
మమ్మునేలినవారి మందిరంబునఁగల (భా-1-116-సీ.) నారదుని పూర్వకల్పము
మయసూనుండునిజానువర్తుల (భా-2-182-మ.) కృష్ణావతారంబు
మరకత స్పటిక విదూర మణి వినూత్న (భా-4-744.1-తే.) పురంజను కథ
మరకతరత్నతోరణసమంచిత (భా-3-517-చ.) సనకాదుల శాపంబు
మరణపువేళనద్దనుజమర్దనుసంస్మరణంబు (భా-6-73-చ.) అజామిళోపాఖ్యానము
మరలఁమరలఁబెక్కుమాఱులీ విశ్వంబు (భా-4-721-ఆ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
మరలి మరలి కృష్ణ మాధవ గోవింద (భా-10.2-1134-ఆ.) వసుదేవుని గ్రతువు
మరలి మఱునాఁడు వచ్చుట మా మతంబు (భా-8-456.1-తే.) బృహస్పతిమంత్రాంగము
మరలి వచ్చెనేని మాను నుత్పాతంబు (భా-10.2-96.1-ఆ.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
మరలుపు మనియెడు కర్తయు (భా-10.1-513-క.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
మరులు కొని యుండుఁదనలోన మాటలాడు (భా-7-240.1-తే.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
మర్థితో ఘటియించి లోకాంతరమును (భా-4-884.1-తే.) పురంజను కథ
మర్మంబులనతి సాధ్వీధర్మంబుల (భా-9-561-క.) పూరువు వృత్తాంతము
మఱచి కాననమునఁగొఱవిదయ్యముఁగాంచి (భా-5.1-168-ఆ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
మఱచి యజ్ఞాన కామ కర్మములఁదిరుగు (భా-1-197-తే.) కుంతి స్తుతించుట
మఱచియునుగోరనొల్లరు మనుచరిత్ర (భా-4-301.1-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
మఱచునొకో మదిం దలఁచి మాధవుఁ (భా-10.1-1478-చ.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
మఱిఁయుఁజరణారవిందమంజుకింజల్క (భా-3-539-వ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
మఱి కులాచారవర్తన మాటుచేసి (భా-6-105-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
మఱి గ్రహింపు మీవ మా యన్న నను నమ్మఁ (భా-10.2-98.1-ఆ.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
మఱి భేదబుద్ధిఁగర్మప్రవర్తనముల (భా-4-149-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
మఱి యపుడమ్మహాత్ముఁ (భా-4-335-చ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
మఱి యొకనాటి రాత్రి బలమాధవు (భా-10.1-1121-చ.) బలరామకృష్ణులవేణుగానం
మఱియుఁ గణ్వవంశజుండగు సుశర్ముండను (భా-12-8-వ.) రాజుల యుత్పత్తి
మఱియుఁ గలండు లేఁడు (భా-10.1-683-వ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
మఱియుం గృష్ణు నుద్దేశించి తొల్లి (భా-10.1-288-వ.) రామకృష్ణుల నామకరణం
మఱియుఁ గౌఁగిలించుకొని (భా-10.1-200-వ.) నందుడువసుదేవునిచూచుట
మఱియుఁ జటులపవనచలితంబులై (భా-10.1-757-వ.) వర్షర్తువర్ణనము
మఱియుం జనిచని (భా-10.2-618-వ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
మఱియుఁ జారు లక్షణలక్షిత నఖ పాద (భా-10.1-1235-వ.) అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
మఱియుఁ దగిన సత్కారంబులు చేసి ఇట్లనియె (భా-10.1-283-వ.) గర్గాగమనము
మఱియుఁ దత్పాదతీర్థంబు మందిరమునఁ (భా-10.2-1192-తే.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
మఱియుం దమలో నిట్లనిరి (భా-10.1-1214-వ.) వ్రేతలు కలగుట
మఱియుఁ దల్లు లుల్లంబులం బెల్లుగ (భా-10.1-516-వ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
మఱియుం బలాయమానులై (భా-10.1-1673-వ.) ప్రవర్షణపర్వతారోహణంబు
మఱియుంగనకపాత్రరచితంబులయిన (భా-3-820-వ.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
మఱియుఁగపటమానవుండును (భా-1-51-వ.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
మఱియుఁగరూశుండను మానవుని (భా-9-42-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
మఱియుంగల్క్యవతారంబు వినుము (భా-2-197-వ.) మంథరగిరి ధారణంబు
మఱియుంగాలకన్యాగ్రస్తుండయిన (భా-4-819-వ.) పురంజను కథ
మఱియుంగాలచక్రనియంత్రితుండై (భా-5.1-175-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
మఱియుఁగుటుంబపోషణంబునఁ (భా-3-990-వ.) భక్తియోగంబు
మఱియుఁగుపితాత్మ యై స్వసమానరహితు (భా-4-77.1-తే.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
మఱియుఁగూర్మావతారంబు వినుము (భా-2-143-వ.) మత్యావతారంబు
మఱియుఁగృపావలోకన మందహాస (భా-4-17-వ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
మఱియుఁగేతుమాలవర్షంబునందు (భా-5.2-43-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
మఱియుఁగైవల్యంబు మూర్తీభవించిన (భా-3-507-వ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
మఱియుంజక్షురింద్రియగ్రాహ్యంబగు (భా-3-544-వ.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
మఱియుఁజిత్తంబహంకారమమకార (భా-3-874-వ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
మఱియుందదాగమ్యిష్యత్కాలంబున (భా-8-421-వ.) 11ధర్మసావర్ణిమనువుచరిత్ర
మఱియుఁదదీయ సౌందర్యంబుగ్గడింప (భా-3-733-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
మఱియుందదేష్యత్కాలంబున (భా-8-425-వ.) 13దేవసావర్ణిమనువుచరిత్ర
మఱియుఁదద్భవిష్యత్సమయంబున (భా-8-423-వ.) 12భద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
మఱియుందరువందరువ (భా-8-292-వ.) వారుణి ఆవిర్భావము
మఱియుంద్ర్యధీశుండుఁగూటస్థుండుఁ (భా-4-459-వ.) అర్చిపృథుల జననము
మఱియుంబయోధరావళీ విభాసిత (భా-2-229-వ.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
మఱియుఁబరబ్రహ్మంబును (భా-4-468-వ.) భూమినిబితుకుట
మఱియుంబరమభాగవత సేవితుండును (భా-4-510-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
మఱియుఁబరమేశ్వరదృష్టిచే (భా-3-1018-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
మఱియుఁబితృ గురు జననీ (భా-5.1-73-వ.) ఋషభునిదపంబు
మఱియుఁబుట్టింపంగ మనసు పెట్టిన యట్టి (భా-6-439-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
మఱియుఁబురూరవుండు (భా-9-412-వ.) పురూరవుని కథ
మఱియుఁబృథుని యవతారంబు వినుము (భా-2-137-వ.) నరనారాయణావతారంబు
మఱియుంబెక్కండ్రు కామ ద్వేష (భా-7-19-వ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
మఱియుఁబెక్కుగతుల మాబోఁటి వారలఁ (భా-5.2-127-ఆ.) పాతాళ లోకములు
మఱియుఁబ్రజాపరిపాలనపరుండయిన (భా-1-204-వ.) కుంతి స్తుతించుట
మఱియుంబ్రమత్తులై యధీరులగు (భా-1-444-వ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
మఱియుంబ్రవర్గ్య సంఙ్ఞికంబులగు (భా-5.1-42-వ.) ఋషభుని జన్మంబు
మఱియుంబ్రాప్తులయినవారల (భా-8-434-వ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
మఱియు (భా-3-923-వ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
మఱియు (భా-4-577-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
మఱియు (భా-4-588-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
మఱియు (భా-8-465-వ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
మఱియు క్షత్రవృద్ధునికి రెండవకొడుకగు (భా-9-503-వ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
మఱియు గంగానందనుండు (భా-1-208-వ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
మఱియు గుణాఢ్యుండగువానింజూచి (భా-4-241-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
మఱియు గురుండు శిష్యునకు (భా-7-157-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
మఱియు గురుక్షేత్రంబును (భా-7-451-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
మఱియు గోపకుమారులం గూడికొని కృష్ణుండు (భా-10.1-304-వ.) కృష్ణుడు బువ్వపెట్టుమనుట
మఱియు ఙ్ఞానానందపరిపూర్ణమాత్రంబును (భా-3-297-వ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
మఱియు జవనిక మఱుపున నాట్యంబుసలుపు (భా-1-188-వ.) కుంతి స్తుతించుట
మఱియు జీవనంబులు విడిచి (భా-10.1-766-వ.) శరదృతువర్ణనము
మఱియు దంతిదంత తాడనంబుల (భా-10.1-1323-వ.) కువలయాపీడ సంహారంబు
మఱియు దత్తాత్రేయావతారంబు వినుము (భా-2-120-వ.) అవతారంబుల వైభవంబు
మఱియు దేవమాయవలన (భా-1-430-వ.) కలినిగ్రహంబు
మఱియు దేశకాలార్థయుక్తంబులు (భా-1-381-వ.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
మఱియు దేహంబునకు ద్రవ్యంబులైన (భా-2-84-వ.) బ్రహ్మ అధిపత్యంబొడయుట
మఱియు దేహత్యాగకాలంబున (భా-2-30-వ.) సత్పురుష వృత్తి
మఱియు ద్విజుండు గృహస్థుండై (భా-7-425-వ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
మఱియు ధర్మదేవతగృతయుగంబున (భా-3-350-వ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
మఱియు ధర్మనందనుండు (భా-1-299-వ.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
మఱియు ధర్మాధర్మవాసనాయుక్తంబు (భా-5.1-155-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
మఱియు ధాతకుఁగల కుహూ (భా-6-507-వ.) సవితృవంశ ప్రవచనాది కథ
మఱియు నంతటం దనియక గోపిక (భా-10.1-236-వ.) పూతననేలగూలుట
మఱియు న క్కన్యకారత్నంబు (భా-10.2-129-వ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
మఱియు న మ్మహానలంబు (భా-10.1-1677-వ.) ప్రవర్షణపర్వతారోహణంబు
మఱియు న య్యనేకపం బనేకపపాలక (భా-10.1-1321-వ.) కువలయాపీడముతోబోరుట
మఱియు న య్యింతి దరహాస (భా-10.1-1749-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
మఱియు న య్యీశ్వరుండు (భా-10.1-601-వ.) ఆలకదుపుల మేపబోవుట
మఱియు నక్రూరుఁడు బలభద్రునికిం (భా-10.1-1205-వ.) అక్రూరుడు బలకృష్ణులగనుట
మఱియు ననేకవిధ విచిత్రమణివితానాభిశోభిత (భా-10.2-275-వ.) కృష్ణకుమారోత్పత్తి
మఱియు నప్సరోజనంబులు నృత్యంబులు (భా-10.2-923-వ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
మఱియు నముచి శంబర బాణ (భా-8-331-వ.) సురాసుర యుద్ధము
మఱియు నయ్యిందువదన లందంద (భా-10.2-804-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
మఱియు నయ్యెడ మాగధ మాధవ వాహినులు (భా-10.1-1558-వ.) జరాసంధునిసేన పోరాటము
మఱియు నరదంబన దేహంబు (భా-4-855-వ.) పురంజను కథ
మఱియు నరనారాయణావతారంబు వినుము (భా-2-124-వ.) నరనారాయణావతారంబు
మఱియు నలుక దీఱక కంసుండు (భా-10.1-1151-వ.) కంసుని మంత్రాలోచన
మఱియు నవ్వలయపవనదనుజుండు (భా-10.1-266-వ.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
మఱియు నష్టాదశపురాణంబు లందలి (భా-12-48-వ.) పురాణగ్రంథ సంఖ్యలు
మఱియు నా కుమారశేఖరుండు (భా-10.1-306-వ.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
మఱియు నా కుమారుండు దినదినంబునకు (భా-10.1-301-వ.) కృష్ణుడు బాలురతోతిరుగుట
మఱియు నానందబాష్పధారాసిక్త (భా-10.2-484-వ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
మఱియు నానాగహనవిహరణమహిమతో (భా-8-41-వ.) గజేంద్రుని వర్ణన
మఱియు నానాదేశంబుల రాజు లనేకు లేతెంచి (భా-10.1-1723-వ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
మఱియు నానావిధంబులగు (భా-7-60-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
మఱియు నిన్ను మానవులు దుర్గ (భా-10.1-61-వ.) యోగమాయనాఙ్ఞాపించుట
మఱియు నియమనిమిత్తంబునం (భా-4-567-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
మఱియు నిర్మూలితసకలసంగుండై (భా-9-589-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
మఱియు నిస్సంగుండవయి (భా-5.1-148-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
మఱియు నిస్సంగులై (భా-5.1-51-వ.) ఋషభుని జన్మంబు
మఱియు నీ వేమి కారణంబున వచ్చి తని (భా-10.1-1210-వ.) అక్రూరనందాదులసంభాషణ
మఱియు నీచవర్ణుండు నిష్ట సలుపుచుఁ (భా-5.2-158-వ.) నరక లోక విషయములు
మఱియు నీలాంబరసంయుతుండును (భా-10.1-1233-వ.) అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
మఱియు నీవు సంసారాసక్తమతి (భా-5.1-47-వ.) ఋషభుని జన్మంబు
మఱియు నెట్టకేలకుఁ జిత్తంబులు (భా-10.1-839-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
మఱియు నేము నీవును (భా-6-457-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
మఱియు నొక్క విశేషం బయిన పురాతనపుణ్యకథ (భా-11-103-వ.) అవధూతసంభాషణ
మఱియు నొక్కనాడు రేపకడ (భా-10.1-440-వ.) దూడలదోలుకొనిపోవుట
మఱియు నొక్కయెడ (భా-10.2-884-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
మఱియు పుష్కరద్వీపంబు (భా-5.2-73-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
మఱియు బాలుండవగుటంజేసి (భా-4-248-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
మఱియు బుద్ధావతారంబు వినుము (భా-2-195-వ.) మంథరగిరి ధారణంబు
మఱియు భక్తధనుండును (భా-1-192-వ.) కుంతి స్తుతించుట
మఱియు భగవద్భక్తసంగంబుల యందుఁ (భా-4-930-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
మఱియు భూతంబులచేతను (భా-6-416-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
మఱియు భూతేంద్రియగుణాత్ముం (భా-3-322-వ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
మఱియు భూమినుదకంబునందును (భా-4-654-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మఱియు మఖములు (భా-3-386-తే.) సృష్టిభేదనంబు
మఱియు మత్తగజసింహవ్యాఘ్ర (భా-4-344-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
మఱియు మత్స్యావతారంబు వినుము (భా-2-141-వ.) మత్యావతారంబు
మఱియు మహాత్మా మహితోపాసకులగు (భా-3-57-వ.) యుద్దవ దర్శనంబు
మఱియు మహాత్ములగుణంబులు (భా-4-446-వ.) అర్చిపృథుల జననము
మఱియు మహాభూతేంద్రియ (భా-4-485-వ.) భూమినిబితుకుట
మఱియు మహోత్పాదంబులు పెక్కులు (భా-1-345-వ.) నారదునిగాలసూచనంబు
మఱియు మానసేంద్రియంబుల (భా-5.2-107-వ.) పాతాళ లోకములు
మఱియు మాయాగుణప్రపంచంబు (భా-7-56-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
మఱియు మాసత్రయంబున (భా-3-992-వ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
మఱియు మీఁదటఁగాలవేగంబునం (భా-7-373-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
మఱియు యదు సృంజయ కాంభోజ (భా-10.2-802-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
మఱియు రక్త కుసుమమాలికాధరుండై (భా-10.1-1304-వ.) కంసుడుదుశ్శకునముల్గనుట
మఱియు రతిఙ్ఞానవిహీనుండు (భా-4-761-వ.) పురంజను కథ
మఱియు రుద్రగీతంబయిన (భా-4-909-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
మఱియు లలితనికషణవిరాజమాన (భా-3-87-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మఱియు వసుదేవుండు (భా-10.1-114-వ.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
మఱియు వాగింద్రియంబు వుట్టె (భా-2-269-వ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
మఱియు వికచకమలకుముద (భా-3-1047-వ.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
మఱియు విగత క్లేశుండును (భా-4-371-వ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
మఱియు విఙ్ఞానాభిమానులైన (భా-6-484-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
మఱియు వినుండు జన్మంబు శాంత ఘోర (భా-6-88-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
మఱియు విప్రవరులయందు (భా-5.1-178-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
మఱియు విమతజనాసహ్యంబులైన (భా-3-937-వ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
మఱియు విరాట్పురుషునందుదయించిన (భా-3-903-వ.) విరాట్పురుష ప్రకారంబు
మఱియు వివిధకాష్ఠాంతర్గతుం డయిన (భా-10.2-1215-వ.) శ్రుతిగీతలు
మఱియు వేదమార్గంబు విడిచి (భా-5.2-142-వ.) నరక లోక విషయములు
మఱియు వైరానుబంధంబున (భా-10.1-84-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
మఱియు శబ్దబ్రహ్మశరీరవంతుండును (భా-3-751-వ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
మఱియు శాంతోగ్రరూపధరుఁడైన (భా-3-91-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మఱియు శ్రీరామావతారంబుసెప్పెద వినుము (భా-2-154-వ.) రామావతారంబు
మఱియు శ్రీహరి యాఙ్ఞను జీవుండు (భా-5.1-11-వ.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
మఱియు షోడశవికారయుక్తంబై (భా-3-363-వ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
మఱియు సంకరజాతులయిన (భా-7-419-వ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
మఱియు సంసారచక్ర పరిభ్రామ్యమాణుల (భా-3-851-వ.) కన్యకానవకవివాహంబు
మఱియు సకలజంతుసంతానంబుకంటె (భా-11-41-వ.) కవి సంభాషణ
మఱియు సగరుండుగేశిని (భా-9-210-వ.) సగరుని కథ
మఱియు సజ్జనదురితసంహారకుండును (భా-2-59-వ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
మఱియు సత్య శౌచ దయా (భా-1-403-వ.) గోవృషభ సంవాదంబు
మఱియు సరోరుహోదరుని (భా-3-511-చ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
మఱియు సుఖదుఃఖంబులంబొందక (భా-6-467-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
మఱియు సునందాది పరిజన సంతత సేవితు (భా-10.2-1313-వ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
మఱియు సుపార్శ్వనగాగ్రంబునందుఁ (భా-5.2-27-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
మఱియు సుయజ్ఞావతారంబు (భా-2-116-వ.) అవతారంబుల వైభవంబు
మఱియు సురతసుఖానందంబున (భా-5.2-36-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
మఱియు సూత మాగధ వంది గాయక (భా-10.1-1743-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
మఱియు హరి శరజాలచక్రనిహతులయి (భా-10.2-167-వ.) నరకాసురవధకేగుట
మఱియు హరికిం బారిజాతమహీజంబును (భా-10.1-1613-వ.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
మఱియు హరిచరణకమలగంధ (భా-2-26-వ.) తాపసుని జీవయాత్ర
మఱియు హరిధ్యాననిష్టాగరిష్టుండగు (భా-3-493-వ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
మఱియు హరివిరహితంబైన (భా-4-953-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
మఱియు హాటకనిష్కంబులఱ్ఱులందు (భా-10.2-605-వ.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
మఱియునంగనాసక్తులగు (భా-5.1-69-వ.) ఋషభునిదపంబు
మఱియునంతటఁబోక (భా-9-485-వ.) పరశురాముని కథ
మఱియునంధక యదు భోజ (భా-1-349-వ.) యాదవులకుశలంబడుగుట
మఱియునక్కొమ్మనెమ్మనంబున (భా-8-274-వ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
మఱియునఖిల ప్రమాదంబులైన (భా-6-307-వ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
మఱియునగ్గజేంద్రంబు (భా-8-48-వ.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
మఱియునగ్నిదేవునకు దక్షపుత్రియైన (భా-4-34-వ.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
మఱియునగ్నుండుఁదరుణుండునై (భా-1-78-వ.) శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
మఱియునటవచ్చుకాలంబుననింద్రసావర్ణి (భా-8-427-వ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
మఱియునట్టి దుష్టమానవుఁగింకరుల్ (భా-5.2-144-ఆ.) నరక లోక విషయములు
మఱియునట్టి వైతరణీనదియందు (భా-5.2-151-వ.) నరక లోక విషయములు
మఱియునణిమాద్యష్టైశ్వర్యంబులు (భా-3-919-వ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
మఱియునతండు (భా-4-681-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
మఱియునతండు భూగగనమార్గములం (భా-4-412-చ.) వేనుని చరిత్ర
మఱియునతండు విదేహజుండుగావున (భా-9-372-వ.) నిమి కథ
మఱియునతండు సర్వధరణీమండలంబును (భా-9-679-వ.) పాండవ కౌరవుల కథ
మఱియునతండున్నద్ధమదుండును (భా-4-800-వ.) పురంజను కథ
మఱియునత్తరంగిణీవల్లభు (భా-8-260-వ.) ఐరావతావిర్భావము
మఱియునద్దానవేంద్రుండు (భా-7-98-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
మఱియునద్దేవుండు శంఖచక్ర (భా-8-507-వ.) వామనుడవతరించుట
మఱియునధర్మునకు మృష (భా-4-215-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
మఱియుననర్ఘరత్నమయ (భా-2-238-వ.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
మఱియుననేక పాపలక్షణంబులగు (భా-6-40-వ.) కథాప్రారంభము
మఱియుననేక మారణోపాయంబులఁ (భా-7-200-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
మఱియుననేకవిధంబుల (భా-8-540-వ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
మఱియుననేకవిధనామరూప (భా-6-217-వ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
మఱియునన్నావ మున్నీటికరళ్ళకు (భా-8-707-వ.) మీనావతారుని ఆనతి
మఱియునప్పరమేశ్వరుండు నారదా (భా-2-152-వ.) మత్యావతారంబు
మఱియునప్పరిచ్చిన్నంబును (భా-3-288-వ.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
మఱియునమ్మహాత్ముండు విఙ్ఞానియు (భా-4-645-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మఱియునమ్మహీవిభుండు (భా-9-83-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
మఱియునమ్మునీంద్రుండిట్లనియె (భా-9-145-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
మఱియునయ్యఙ్ఞవరాహంబు (భా-3-414-వ.) భూమ్యుద్ధరణంబు
మఱియునయ్యజమానుం (భా-8-548-వ.) వామనునిబిక్షకోరుమనుట
మఱియునయ్యవసరంబున మింటననేక (భా-7-303-వ.) నృసింహరూపావిర్భావము
మఱియునయ్యాదివరాహం (భా-3-636-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
మఱియునయ్యై మార్గంబులయందు (భా-5.1-8-వ.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
మఱియునవ్విధంబున బాధితుండగుచుఁ (భా-5.2-138-వ.) నరక లోక విషయములు
మఱియునహంకారమమకారశూన్యులై (భా-3-1017-సీ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
మఱియునా జలరాశి యందు (భా-8-254-వ.) సురభి ఆవిర్భావము
మఱియునా దౌష్యంతి (భా-9-635-వ.) భరతుని చరిత్ర
మఱియునా ధ్రువుండుగాలంబుచేత (భా-5.2-94-వ.) భగణ విషయము
మఱియునా పిన్నపెద్దలు (భా-7-24-వ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
మఱియునా ప్రియవ్రతపుత్రుండయిన (భా-5.2-68-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
మఱియునా భరతుండు శ్రీవత్స (భా-5.1-97-వ.) భరతుండు వనంబు జనుట
మఱియునా రామచంద్రుండు (భా-9-337-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
మఱియునా రాముండు (భా-9-487-వ.) పరశురాముని కథ
మఱియునా విప్రవరుండు చండికాగృహంబు (భా-5.1-138-వ.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
మఱియునా విప్రుండాత్మనిత్యానంద (భా-5.1-129-వ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
మఱియునా శింశుమారచక్ర పుచ్ఛంబునఁ (భా-5.2-97-వ.) భగణ విషయము
మఱియునా శేషునినెవ్వండేని (భా-5.2-128-వ.) పాతాళ లోకములు
మఱియునా సంకర్షణమూర్తింజేరి (భా-5.2-125-వ.) పాతాళ లోకములు
మఱియునా సరోవరలక్ష్మి (భా-8-50-వ.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
మఱియునారత్నాకరంబు (భా-8-251-వ.) సురభి ఆవిర్భావము
మఱియునిందొక్క విశేషంబుగలదు వివరించెద (భా-8-584-వ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
మఱియునిట్లని తలంచు (భా-4-824-వ.) పురంజను కథ
మఱియునిట్లనిరి (భా-4-100-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
మఱియునిట్లనిరి (భా-4-660-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మఱియునిట్లనుఁదపోధనులగువారల (భా-5.1-40-వ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
మఱియునివ్విధంబున దివసంబు (భా-5.2-81-వ.) భగణ విషయము
మఱియునీ గృహస్థమార్గంబునందెల్ల (భా-5.1-167-ఆ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
మఱియునీ భూలోకంబుననెవ్వఁడేని (భా-5.2-148-వ.) నరక లోక విషయములు
మఱియునీ వసుంధరనున్న (భా-5.1-161-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
మఱియునీ విశ్వమా హరిమయముగాఁగ (భా-3-495-తే.) దితి గర్భంబు ధరించుట
మఱియునుంగొండకవ్వంబునంగడలి (భా-8-262-వ.) అప్సరావిర్భావము
మఱియును (భా-1-413-వ.) గోవృషభ సంవాదంబు
మఱియును (భా-2-191-వ.) మంథరగిరి ధారణంబు
మఱియును (భా-2-273-వ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
మఱియును (భా-3-84-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మఱియును (భా-3-110-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మఱియును (భా-3-144-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మఱియును (భా-3-237-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
మఱియును (భా-3-285-వ.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
మఱియును (భా-3-430-వ.) విధాత వరాహస్తుతి
మఱియును (భా-3-486-వ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
మఱియును (భా-3-533-వ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
మఱియును (భా-3-536-వ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
మఱియును (భా-3-589-వ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
మఱియును (భా-3-618-వ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
మఱియును (భా-3-638-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
మఱియును (భా-3-690-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
మఱియును (భా-3-822-వ.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
మఱియును (భా-3-846-వ.) కపిలుని జన్మంబు
మఱియును (భా-3-960-వ.) భక్తియోగంబు
మఱియును (భా-3-1002-వ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
మఱియును (భా-4-139-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
మఱియును (భా-4-209-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
మఱియును (భా-4-234-వ.) ధృవోపాఖ్యానము
మఱియును (భా-4-250-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
మఱియును (భా-4-320-వ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
మఱియును (భా-4-455-వ.) అర్చిపృథుల జననము
మఱియును (భా-4-709-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
మఱియును (భా-4-919-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
మఱియును (భా-5.1-136-వ.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
మఱియును (భా-6-93-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
మఱియును (భా-7-116-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
మఱియును (భా-8-82-వ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
మఱియును (భా-8-272-వ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
మఱియును (భా-8-537-వ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
మఱియును (భా-9-149-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
మఱియును (భా-9-334-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
మఱియును (భా-9-478-వ.) పరశురాముని కథ
మఱియును (భా-9-563-వ.) పూరువు వృత్తాంతము
మఱియును (భా-10.1-72-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
మఱియును (భా-10.1-296-వ.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
మఱియును (భా-10.1-535-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
మఱియును (భా-10.1-603-వ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
మఱియును (భా-10.1-1011-వ.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
మఱియును (భా-10.1-1029-వ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
మఱియును (భా-10.1-1034-వ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
మఱియును (భా-10.1-1168-వ.) కేశిని సంహారము
మఱియును (భా-10.1-1255-వ.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
మఱియును (భా-10.1-1367-వ.) చాణూరముష్టికులవధ
మఱియును (భా-10.1-1630-వ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
మఱియును (భా-10.1-1733-వ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
మఱియును (భా-10.2-146-వ.) భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
మఱియును (భా-10.2-158-వ.) నరకాసురవధకేగుట
మఱియును (భా-10.2-329-వ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
మఱియును (భా-10.2-409-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
మఱియును (భా-10.2-546-వ.) ద్వివిదునివధించుట
మఱియును (భా-10.2-563-వ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
మఱియును (భా-10.2-620-వ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
మఱియును (భా-10.2-691-వ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
మఱియును (భా-10.2-852-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
మఱియును (భా-10.2-903-వ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
మఱియును (భా-10.2-969-వ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
మఱియును ఋష్యాశ్రమ వన (భా-3-38-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
మఱియును గుహక తక్షక కాళియ (భా-5.2-119-వ.) పాతాళ లోకములు
మఱియును జల ముడుగక వెసఁ (భా-10.2-553-క.) ద్వివిదునివధించుట
మఱియును దక్షిణంబుననగ్నిష్వాత్తాది (భా-5.2-136-వ.) నరక లోక విషయములు
మఱియును దన ధనంబు పరులచేతఁ (భా-10.2-481-వ.) నృగుడు యూసరవిల్లగుట
మఱియును దనుజుఁడు రామునిఁ (భా-10.1-619-క.) ధేనుకాసుర వధ
మఱియును దుకూలచీనాంబర (భా-3-809-క.) కర్దముని విమానయానంబు
మఱియును దేవతాపతి తమఃపటలంబు (భా-4-520-చ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
మఱియును దేవా భూలోకంబునందును (భా-10.2-256-వ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
మఱియును దేవా యీ సచరాచరంబు (భా-10.2-593-వ.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
మఱియును ద్రష్టయైన యాత్మయు (భా-4-622-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మఱియును నానాదినప్రవర్ధమాన యై (భా-10.1-1689-వ.) రుక్మిణీ జననంబు
మఱియును న్యాయసముపార్జిత (భా-10.2-465-వ.) నృగోపాఖ్యానంబు
మఱియును బాణ భౌమ మాగధ (భా-10.1-56-వ.) దేవకీవసుదేవుల చెరసాల
మఱియును బాలయు సుదతియు (భా-4-747-వ.) పురంజను కథ
మఱియును భూతేశ్వరుండయిన (భా-2-222-వ.) ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
మఱియును మధువైరిమందిరంబునుంబోలె (భా-1-39-వ.) నైమిశారణ్య వర్ణనము
మఱియును రాజహంసరుచిమద్భ్రమణీకృత (భా-4-166-చ.) శివుండనుగ్రహించుట
మఱియును వామనావతారంబు వినుము (భా-2-149-వ.) మత్యావతారంబు
మఱియును విహగరాజపక్షవిక్షేపణసంజాత (భా-10.2-197-వ.) నరకాసురుని వధించుట
మఱియును సంసారమగ్నులయి (భా-2-203-వ.) భాగవత వైభవంబు
మఱియును సమస్తదేహులకునాత్మయు (భా-4-959-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
మఱియును సముత్తుంగమణిసౌధ (భా-10.2-601-వ.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
మఱియునుత్పత్తి స్థితిలయంబు (భా-2-267-వ.) నారాయణ వైభవంబు
మఱియునునమ్మహాజలధి (భా-3-617-చ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
మఱియునునమ్మహితాత్ముని (భా-4-88-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
మఱియునునా మేరుగిరి లక్ష యోజనో (భా-5.2-19-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
మఱియునుపశ్లోకసుతుండగు (భా-8-419-వ.) 1బ్రహ్మసావర్ణిమనువుచరిత్ర
మఱియునుబ్రీతుండనైన నాయందు (భా-6-347-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
మఱియునెట్టకేలకుఁదన చిత్తసంచారంబు (భా-9-612-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
మఱియునెవ్వని బలంబున (భా-8-155-వ.) బ్రహ్మాదులహరిస్తుతి
మఱియునొక్క విశేషంబుగలదు (భా-1-61-వ.) కథా సూచనంబు
మఱియునొక్క విశేషంబుగలదు (భా-2-32-వ.) సృష్టి క్రమంబు
మఱియునొక్కచోట (భా-6-476-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
మఱియునొక్కచోట మత్తుఁడై (భా-5.1-170-ఆ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
మఱియునొక్కచోటనులూక (భా-5.1-171-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
మఱియునొక్కనాఁడమ్మేదినీకాంతుండు (భా-8-695-వ.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
మఱునాఁడు రేపకడ (భా-3-170-క.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
మలఁకలుమాప్రచారములు (భా-10.1-692-చ.) కాళిందుని విన్నపము
మలఁగున్ మెల్లని గాలికిం (భా-10.1-1734-మ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
మలమునఁగ్రిమియునుబడు క్రియ (భా-7-462-క.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
మలయజకర్పూరమహితవాసితహేమ (భా-10.2-637-సీ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
మలయజము మేన జొబ్బిల్ల నలఁది యంత (భా-10.2-983-తే.) కుచేలుని ఆదరించుట
మలయపర్వతంబును (భా-5.2-55-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
మలయమునఁజందనము క్రియ (భా-1-194-క.) కుంతి స్తుతించుట
మలసి సంసృతి ఘోరకానన (భా-5.1-166-త.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
మలహరుఁజూచి సిగ్గుపడి (భా-9-515-చ.) యయాతి కథ
మల్లురఁ జంపి గోపక సమాజములో (భా-10.1-1371-ఉ.) చాణూరముష్టికులవధ
మవ్వపుసుకుమారాంగిని (భా-6-102-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
మసలక భూరిసంతమస మండలముం (భా-10.2-1306-చ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
మస్తకముఁదున్మి యంచితామర్షణమున (భా-4-122.1-తే.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
మహ దహంకార పంచతన్మాత్ర గగన (భా-10.2-1211.1-తే.) శ్రుతిగీతలు
మహదహంకార తన్మాత్రసంయుక్తుఁడై (భా-1-62-సీ.) కథా సూచనంబు
మహదహంకార పంచ తన్మాత్ర గగన (భా-2-259-తే.) భాగవత దశలక్షణంబులు
మహనీయ గుణగరిష్టులగు (భా-2-2-వ.) ఉపోద్ఘాతము
మహనీయ గుణగరిష్ఠులగు (భా-10.1-2-వ.) ఉపోద్ఘాతము
మహనీయ గుణాస్పదయై (భా-10.1-156-క.) మాయమింటనుండిపలుకుట
మహనీయగుణగరిష్టులగు (భా-3-2-వ.) ఉపోద్ఘాతము
మహనీయగుణగరిష్టులగు (భా-4-2-వ.) ఉపోద్ఘాతము
మహనీయగుణగరిష్ఠులగు (భా-7-2-వ.) ఉపోద్ఘాతము
మహనీయగుణగరిష్ఠులగు (భా-8-2-వ.) ఉపోద్ఘాతము
మహనీయగుణగరిష్ఠులగు (భా-9-2-వ.) ఉపోద్ఘాతము
మహనీయగుణగరిష్ఠులగు (భా-10.2-2-వ.) ఉపోద్ఘాతము
మహనీయగుణగరిష్ఠులగు (భా-11-2-వ.) ఉపోద్ఘాతము
మహనీయగుణగరిష్ఠులగు (భా-12-2-వ.) ఉపోద్ఘాతము
మహాత్మ నేను రాజననియెడి (భా-5.1-151-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
మహాత్మ యేను నీకు శుశ్రూషణంబు (భా-10.1-1650-వ.) కాలయవనుడు నీరగుట
మహాత్మా నేను పూర్వకల్పంబునం (భా-1-103-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
మహాత్మా పరమభాగవతుండవైన నీవు (భా-10.1-1511-వ.) అక్రూరుని హస్తిన పంపుట
మహాత్మా విచిత్రయోగనిష్టాకలితంబును (భా-1-449-వ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
మహాత్మా సుజనులయిన (భా-7-360-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
మహాత్ములార మీరు విశ్వాదిపురుషులరు (భా-10.1-1503-వ.) అక్రూరుడు పొగడుట
మహాత్ములార యేను కృతార్థుండ నైతి (భా-10.1-1433-వ.) గురుపుత్రునితెచ్చిఇచ్చుట
మహాభోజుండతి ధార్మికుండు (భా-9-712-వ.) శశిబిందుని చరిత్ర
మహిఁదలపోయనెవ్వని (భా-3-572-చ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
మహిత తపోధనుండు మునిమండనుఁ (భా-10.2-1271-చ.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
మహిత పద జాను జంఘోరు మధ్య హస్త (భా-1-517.1-తే.) శుకముని యాగమనంబు
మహిత సవ్రీడభావ సన్మందహాస (భా-4-753.1-తే.) పురంజను కథ
మహితకుచభారకంపితమధ్య లగుచు (భా-10.2-803.1-తే.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
మహితతర మేఘమాలాపిహితాయుత (భా-8-495-క.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
మహితదేహాద్యభిమానంబు దిగనాడి (భా-3-492-సీ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
మహితనియతిఁదితిక్షా సమన్వితుండు (భా-4-648.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మహితఫలసంగరహితధర్మమునఁదనరు (భా-3-1026.1-తే.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
మహితయశోవిలాసగుణమండన (భా-3-552-చ.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
మహితయోగోగ్రనిత్యసమాధివిధుల (భా-6-118.1-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
మహితరౌద్రంబున మల్లుర కశనియై (భా-10.1-1325-సీ.) మల్లావనీప్రవేశము
మహితశౌర్యనిధులు మత్స్య కేకయ మద్ర (భా-10.2-711-ఆ.) దిగ్విజయంబు
మహితసత్పురుషసమ్మతమును ధన్యంబు (భా-4-382-సీ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
మహితసౌరభ నవకుసుమములు దుఱిమి (భా-10.2-637.1-తే.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
మహితాత్మ మఱి జన్మమరణ ప్రణాశన (భా-4-282-సీ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
మహిపతినప్పుడుగనుఁగొని (భా-4-473-క.) భూమినిబితుకుట
మహిమ దీపింపఁగాల కర్మ స్వభావ (భా-3-221-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
మహిమ దీపింప దంతి ప్రమాణమున (భా-3-408.1-తే.) వరాహావతారంబు
మహిమతో నుండగ మథురాపురము గాని (భా-10.1-1345-సీ.) చాణూరునితో సంభాషణ
మహిమవతులైన భూసుర (భా-9-518-క.) యయాతి కథ
మా
మా నరనాథునాజ్ఞ నిజమస్తములన్ (భా-10.2-575-ఉ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
మా పాలికి బలకృష్ణులు (భా-10.1-723-క.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
మా పెద్దలు మును వేల్పులునోపని (భా-10.1-6-క.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
మా మువ్వుర యంశంబుల (భా-4-21-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
మా యమ్మ కుక్షి గురుసుతసాయక (భా-10.1-7-క.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
మా రాజుసొమ్ము గైకొన (భా-10.1-1261-క.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
మా వలువ లాగడంబున (భా-10.1-829-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
మా సరివాఁడవా మా పాపఁ గొనిపోవ (భా-10.1-1766-సీ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
మాకంద జంబీర మందార ఖర్జూర (భా-10.2-495-సీ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
మాకందర్పుని శరములు (భా-9-604-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
మాకు నిన్నాళ్ళు లే దయ్యె మఱియు వినుఁడు (భా-10.1-1392.1-తే.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
మాటలను నెఱుకల మనములఁజేరంగఁ (భా-8-78.1-ఆ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
మాటిమాటికి వ్రేలు మడిఁచి యూరించుచు (భా-10.1-496-సీ.) చల్దులారగించుట
మాతల్లిదండ్రులీమందిరమున లేరు (భా-1-321-సీ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
మాతామహుండైన మనశూరుఁడున్నాడే (భా-1-348-సీ.) యాదవులకుశలంబడుగుట
మాధుర్య సౌందర్యసహిత గాంధర్వ (భా-4-502-వ.) భూమినిబితుకుట
మానధనుల్ మహాత్ములు (భా-2-69-ఉ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
మానయుక్తమైన మానహీనంబైనఁ (భా-7-438.1-ఆ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
మానవనాయక యీ యాఖ్యానముఁ (భా-10.2-1264-క.) వృకాసురుండు మడియుట
మానవాధీశ్వర మనువు నాలవ వాఁడు (భా-8-18-సీ.) 4తామసమనువు చరిత్ర
మానవేంద్ర సత్యమతికి దుష్కరమెయ్య (భా-10.1-48-ఆ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
మానవేశ్వర యొక్క మడుఁగు కాళిందిలోఁ (భా-10.1-636-సీ.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
మానవైకవికాసమానమై తనకును (భా-3-89-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మానసంబు గట్టి మహితభోగంబులు (భా-10.1-1662-ఆ.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
మానసంబులు నా యందు మరుగఁజేసి (భా-10.1-870.1-తే.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
మానసతతప్రసన్నకోమలముఖాబ్జ (భా-3-307.1-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
మానసముగలఁగుచున్నది (భా-1-335-క.) నారదునిగాలసూచనంబు
మానసమున నిలిపిరి (భా-3-543-క.) శ్రీహరిదర్శనంబు
మానససంబంధంబును (భా-3-333-క.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
మాని యన్యుని సేవింపఁబూనునట్టి (భా-6-327.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
మానితంబుగ విశ్వనిదానమూర్తి (భా-10.2-1193-తే.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
మానిత చరితుఁడుత్తానపాదుండను (భా-2-136-సీ.) నరనారాయణావతారంబు
మానిత వ్రతయోగసమాధినియతి (భా-3-857-తే.) కన్యకానవకవివాహంబు
మానిత శ్యామాయమానశరీర (భా-4-163-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
మానితఙ్ఞానవిఙ్ఞానయోగంబులు (భా-3-845-సీ.) కపిలుని జన్మంబు
మానితతారుణ్యమదనతురంగులు (భా-6-446-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
మానితధర్మమార్గమహిమస్పుట (భా-3-804-ఉ.) కర్దముని విమానయానంబు
మానితమందరసాను ప్రదేశంబు (భా-4-657-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మానితసౌరభప్రసూనమంజుల (భా-3-1044-ఉ.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
మానితాఖిలజగన్మయదేహమునఁబొల్చు (భా-3-126-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మానితాపునరావృత్తి మార్గమయిన (భా-3-1017.1-తే.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
మానిని చనుచుండ మణిమన్మదాది (భా-4-79-సీ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
మానినీమన్మథు మాధవుఁ గానరే (భా-10.1-1014-సీ.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
మానినులీడుగారు (భా-1-26-ఉ.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
మానుగాఁజామారులు వీచు మాతృకాది (భా-6-490.1-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
మానుషజన్మమునొందిన (భా-2-37-క.) సృష్టి క్రమంబు
మానుషదేహముగలుగుట (భా-9-243-క.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
మానుషాకారరుచికోటి మందపఱచి (భా-3-83.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మాపటివేళ నీవు వనమధ్యము వెల్వడి (భా-10.1-1049-ఉ.) గోపికల విరహపు మొరలు
మాపటివేళ నేను చని మాధవుపాదసమీప (భా-10.1-1196-ఉ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
మామకేల చెప్ప మాను సరోజాక్షి (భా-9-543-ఆ.) యయాతి శాపము
మామా నా పైఁగోపము (భా-9-547-క.) యయాతి శాపము
మామా వలువలు ముట్టకు (భా-10.1-821-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
మాయచేత నెఱుకమాలిన వారలు (భా-10.1-89.1-ఆ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
మాయచేత మునిఁగి మనువారలకుఁ (భా-1-148.1-ఆ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
మాయతోడ మూర్తిమంతుడై యొప్పారు (భా-10.1-592.1-ఆ.) కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
మాయరు నగవులకునుగను (భా-8-448-క.) స్వర్గవర్ణనము
మాయలు గల్గువారలను మాయలఁ (భా-10.1-556-ఉ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
మాయల్ చేయఁగరాదు పోనగవులే (భా-8-351-శా.) హరి అసురులశిక్షించుట
మాయాంగీకృతదేహుండై (భా-1-207-క.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
మాయాజూదంబు పన్ని దుర్మార్గవృత్తిఁ (భా-3-17-తే.) విదురునితీర్థాగమనంబు
మాయావి వీఁడు దుర్మతి (భా-10.2-14-క.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
మాయావివగుచునిప్పుడు (భా-3-643-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
మాయురె హరిహరి వరద (భా-10.2-630-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
మారీచభూరిమాయా నీరంధ్ర (భా-10.2-1341-క.) పూర్ణి
మార్గనాశకవిధములు మదికినింపు (భా-3-576.1-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
మార్దవమునఁబతికి మజ్జన భోజన (భా-7-416.1-ఆ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
మాఱు మాటాడ దీవింప మనసు రోసి (భా-9-62.1-తే.) శర్యాతి వృత్తాంతము
మాఱుపడంగలేని యసమర్థుల (భా-1-155-ఉ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
మాఱువేల్పుల భంగిని మలయుచున్న (భా-9-327.1-తే.) శ్రీరాముని కథనంబు
మాళవ కొంకణ ద్రవిడ మత్స్య (భా-10.2-348-ఉ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
మావారి భస్మరాసుల (భా-9-221-క.) భగీరథుని చరితంబు
మిం
మించి ప్రభాసతీర్థమున మృత్యువశంబునఁ (భా-3-122-ఉ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మించి భూమండలంబుఁబాలించి విశద (భా-4-559.1-తే.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
మించి మద్వాక్యములనాదరించి వినుము (భా-4-531.1-తే.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
మించి వృశ్చికాది పంచమాసముల (భా-5.2-80-ఆ.) భగణ విషయము
మించిన కొప్పుఁ జక్కనిడి మేలనఁ (భా-10.1-1319-మ.) కరిపాలకునితోసంభాషణ
మించిన భర్మ్యాశ్వుఁడు సుతపంచకమును (భా-9-656-క.) రంతిదేవుని చరిత్రము
మించువేడుక భర్తృసమేతలగుచు (భా-4-58.1-తే.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
మించెఁదన కీర్తిచేత వాసించె దిశలు (భా-2-171.1-తే.) రామావతారంబు
మింటన్ మ్రోసిన మ్రోత (భా-10.1-124-శా.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
మింతయును మామకీనమై యెసఁగుమాయఁ (భా-4-850.1-తే.) పురంజను కథ
మి
మిక్కలి సుఙ్ఞానంబునఁ (భా-9-587-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
మిక్కుటంబుగ దృష్టి మిర్మిట్లు గొనఁగఁ (భా-10.2-1307.1-తే.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
మిడుఁగుఱు లెల్లెడం జెదర (భా-10.2-889-చ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
మితభాషిత్వము మాని యేల హరిపై (భా-10.2-78-మ.) సత్రాజితుకు మణితిరిగిచ్చుట
మిత్రులము పురోహితులము (భా-7-177-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
మిన్నున కూరక నెగయదు (భా-10.1-253-క.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
మిపుడు నీ నిష్ఠ పెంపుననెఱిఁగితనుచు (భా-8-407.1-తే.) జగనమోహిని కథ
మిము సద్భక్తి భజింపనొల్ల కిల దుర్మేధం (భా-10.2-1222-మ.) శ్రుతిగీతలు
మిముబోఁటి పెద్దవారలు (భా-1-450-క.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
మిలమిలని మంచుతోఁ బొలుపలరు బహు వి (భా-10.2-1143.1-తే.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
మిళితానీల ధమ్మిల్లభారంబులు (భా-9-692-సీ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
మీ
మీ కులంబునందు మెఱయుఁబ్రహ్లాదుండు (భా-8-554.1-ఆ.) వామునునిసమాధానము
మీ జగన్మోహనాకృతినిచ్చగించి (భా-1-241.1-తే.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
మీ తండ్రి మాకు శిష్యుఁడు (భా-9-519-క.) యయాతి కథ
మీ పాపఁడు మా గృహముల (భా-10.1-309-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
మీ రసురయోని యందనివారితులై (భా-3-593-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
మీకరుణావలోకనసమేతులఁగా (భా-3-530-ఉ.) సనకాదుల శాపంబు
మీకును వైరి యెప్పుడును (భా-10.1-1297-ఉ.) సూర్యాస్తమయవర్ణన
మీరతిమూఢులు మీదఁటిగతిగాన (భా-6-225-సీ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
మీరలాత్మారాములగుటంజేసి (భా-4-613-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మీరలిప్పుడిచటఁజేరి మిక్కిలి (భా-5.1-141-ఆ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
మీరలు గోపకులే నసురారిని (భా-10.1-1026-క.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
మీరలు ధర్మముం దగవు మేరయుఁ దప్పక (భా-10.2-757-ఉ.) రాజబంధమోక్షంబు
మీరు పరేతనాయకుని మేలిమిదూతలఁటేనిఁ (భా-6-82-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
మీరేతెంచినజాడఁ గానక వగన్ (భా-10.1-978-శా.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
మీవెంట వత్తు నే నైరావణనాగంబు (భా-10.1-904-క.) పాషాణసలిలవర్షంబు
మీసృష్టిసాలునింకన్ (భా-3-372-క.) సృష్టిభేదనంబు
ముం
ముంచితి వార్ధులన్ గదల మొత్తితి (భా-7-201-ఉ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
ముంతురు తప్తతోయముల (భా-3-989-ఉ.) భక్తియోగంబు
ముందటఁగనె ఘనచందన (భా-10.1-1198-క.) అక్రూరుడుబృందావనంగనుట
ముందటఁగాంచెనంత బుధముఖ్యుఁడు (భా-3-168-ఉ.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
ముందటఁగాంచెనంత బుధముఖ్యుఁడు (భా-3-763-ఉ.) దేవహూతి పరిణయంబు
ముందట (భా-4-80-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ముందట నిల్చి ముకుంద (భా-10.2-1296-క.) విప్రుని ఘనశోకంబు
ముంపుఁగొని విరులవానల (భా-8-510-క.) వామనుడవతరించుట
ము
ముకుళితకరకమలులుండయి (భా-3-752-క.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
ముక్తసంగులైన మునులు దిదృక్షులు (భా-8-77-ఆ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
ముక్తికాంతైకాంత మోహనకృత్యముల్ (భా-6-119-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ముక్తులరై నారాయణ (భా-10.1-398-క.) గుహ్యకుల నారదశాపం
ముక్తులైనట్టివారిలో యుక్తిఁదలఁపఁ (భా-6-442.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ముఖ్యులైన పరమమునులనుగృపుని గాం (భా-10.2-766.1-ఆ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
ముచ్చట వేళలఁ జెప్పునె (భా-10.1-1480-క.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
ముచ్చిరి యున్నది లోకము (భా-10.1-101-క.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
ముట్టినను ముట్టు మూర్కొన్న మూరుకొనును (భా-4-769.1-తే.) పురంజను కథ
ముదమునఁదన్మఖోద్భవ విభూతిఁ (భా-4-65-చ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ముదమునహుంకరించుచును (భా-10.1-523-చ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
ముదితా యేటికిఁగ్రుంకితీవు (భా-9-357-మ.) శ్రీరామాదుల వంశము
ముదితా యేతటినీపయఃకణములన్ (భా-10.1-781-మ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
ముదిమిలేక తరుణమూర్తి యై యురుకీర్తి (భా-9-702.1-ఆ.) కార్తవీర్యుని చరిత్ర
ముదిసెను దంతావళియును (భా-9-578-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
ముద్దుల కొమరుని వ్రేతలరద్దులకై (భా-2-177-క.) కృష్ణావతారంబు
ముద్దుల తక్కరిబిడ్డఁడు (భా-10.1-400-క.) కృష్ణుడుమద్దిగవనుగూల్చుట
మునిఁగనుంగొని విగతాధియునునపాంగ (భా-3-806.1-తే.) కర్దముని విమానయానంబు
ముని నీరుజొచ్చి వెడలడు (భా-9-97-క.) అంబరీషోపాఖ్యానము
ముని యోగిమానస స్ఫుట (భా-10.2-1195-క.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
మునికులములోన మిక్కిలి (భా-1-112-క.) నారదుని పూర్వకల్పము
మునిగణసేవితమగు వనమునకుంజని (భా-3-865-క.) కర్దముని తపోయాత్ర
మునిజననియమాధారను (భా-8-612-క.) వామనునికిదానమిచ్చుట
మునిజనమానసమధుకర (భా-10.2-782-క.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
మునిజనముఖపద్మములు ముకుళింపంగ (భా-3-83-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మునినఁట తత్త్వవేదినఁట (భా-9-187-చ.) మాంధాత కథ
మునినాథ పార్థుండు వనజనాభుని సహో (భా-10.2-1165-సీ.) సుభద్రా పరిణయంబు
మునినాథ ప్రచేతసులా (భా-4-896-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
మునినాథ యీ కథాస్థితి (భా-8-20-క.) గజేంద్రమోక్షకథాప్రారంభము
మునినాథ యే విధంబున (భా-12-12-క.) కల్క్యవతారంబు
మునినాథ విను పృథుజనపాలచంద్రుండు (భా-4-562-సీ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
మునినాథచంద్ర కరుణావననిధి (భా-4-970-క.) విదురుండు హస్తినకరుగుట
మునినాథచంద్ర ననుఁగైకొని (భా-3-183-క.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
మునినాథోత్తమ దేవమానవులలో (భా-10.2-1231-మ.) విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
మునినాయక విను కాముక (భా-4-294-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
మునినాయకులతోడఁ దన పోయి వచ్చిన (భా-10.2-1279-సీ.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
మునినుతి చెలంగె శిఖి గుండముల వెలింగె (భా-4-436.1-తే.) అర్చిపృథుల జననము
మునిపతి వనమునకరిగిన (భా-9-190-క.) మాంధాత కథ
మునిపతినవమానించిన (భా-8-124-క.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
మునివర భగవంతుండవు (భా-4-882-క.) పురంజను కథ
మునివర మేరుధ్రువులకు (భా-5.2-84-క.) భగణ విషయము
మునివర యేకోరిక నీమనమునఁ (భా-3-758-క.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
మునివర యోగఙ్ఞానంబునఁ (భా-5.1-83-క.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
మునివర లోకచరిత్రం (భా-5.2-129-క.) పాతాళ లోకములు
మునివర వివేకశాలియు (భా-4-260-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
మునివరుఁడగు మైత్రేయుఁడు (భా-4-666-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మునివరుఁడు కాంచె నొండొక (భా-10.2-613-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
మునివరుఁడొకనాఁడిమ్ములఁ (భా-3-825-క.) కపిలుని జన్మంబు
మునివరు పాదాంబుజములు (భా-10.2-606-క.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
మునివరులు గామపాలుని (భా-10.2-945-క.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
మునివరులు సంతసిల్లిరి (భా-11-5-క.) భూభారంబువాపుట
మునివరులును జనపతులును (భా-10.2-795-క.) శిశుపాలుని వధించుట
మునివరులేగుదేర యదుముఖ్యులు (భా-3-134-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మునివరులైనను బంధుల (భా-10.1-1455-క.) గోపికలు యుద్ధవునిగనుట
మునివరుల్ తమచిత్తములఁదృప్తిఁబొందక (భా-3-566-సీ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
మునివరేణ్య నరకములు ముజ్జగంబుల (భా-5.2-133-ఆ.) పాతాళ లోకములు
మునివరేణ్యులు భక్తిదనర సరస్వతీ (భా-4-431-సీ.) వేనుని చరిత్ర
మునివల్లభుఁడజగరుఁడను (భా-7-430-క.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
మునివృత్తి డయ్యనేఁటికి (భా-9-557-క.) పూరువు వృత్తాంతము
మునిసప్తకమునకెగువం (భా-5.2-92-క.) భగణ విషయము
మునీంద్ర నీవునమ్మహాత్ముని (భా-9-114-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
మునీంద్రా నిర్గతకర్మంబై (భా-1-98-వ.) నారదాగమనంబు
మునీంద్రా పరమభాగవతుండు (భా-5.1-4-వ.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
మునీంద్రా భవదీయ పాదాబ్జహతి (భా-10.2-1278-వ.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
మునీంద్రా వినిపింపుమనిన (భా-7-29-వ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
మునీంద్రా సూర్యరశ్మి యెందాఁకంబ్రవర్తిల్లు (భా-5.2-14-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
మును కల్పాంతమునందుఁగుక్షి (భా-4-199-మ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
మును దంతపంక్తి వెలిగాఁ (భా-10.2-301-క.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
మును దక్షుఁడభవుఁబలుకఁగఁ (భా-4-119-క.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
మును నేఁజెప్పితిఁ జక్రికింబగతుఁడై (భా-10.1-973-మ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
మును ప్రద్యుమ్నకుమారుని (భా-10.2-871-క.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
మును లపుడు గొంద ఱచటికిఁ జనుదెంచి (భా-10.2-906-క.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
మునుకొని తండ్రియాఙ్ఞఁదలమోచి (భా-3-398-చ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
మునుకొని యత్తపోధనుని మూర్ధజమైన (భా-4-14-చ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
మునుకొని లజ్జావనతవదనయై (భా-3-470-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
మునుకొని సునీథగర్భంబున (భా-4-418-క.) వేనుని చరిత్ర
మునుల తాలిమి కెవ్వఁడు ముల్లు సూపు (భా-10.2-10.1-తే.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
మునులకు మకరకేతనునకు (భా-3-941-సీ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
మునులమగు మమ్మునతిమోదమునను (భా-3-579-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
మునులార మీరలిప్పుడు (భా-4-422-క.) వేనుని చరిత్ర
మునులార వేదవాక్యములను (భా-5.1-52-క.) ఋషభుని జన్మంబు
మునులారా బాదరాయణి (భా-5.2-3-క.) సుమతి వంశవిస్తారము
మునులు నృపులుఁజూడ మును (భా-1-226-ఆ.) భీష్మనిర్యాణంబు
మునులు యజ్ఞక్రియోన్ముఖు లౌటఁ గనుఁగొని (భా-10.2-939-సీ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
మునులు హిరణ్యరోముఁడునూర్ధ్వబాహుండు (భా-8-139-సీ.) 5రైవతమనువుచరిత్ర
మునులుగల్పంబుఁజెప్పిరి మొగిలుగములు (భా-8-269.1-తే.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
మున్న చనుదెంచి యున్న (భా-10.2-1044-వ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
మున్ను కృష్ణునింగూడియాడు (భా-3-79-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
మున్ను దన చౌల నెన్నఁడు విన్న యతఁడుఁ (భా-10.2-327.1-తే.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
మున్ను ధర్మరాజు చేయు (భా-7-9-వ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
మున్ను పోయిన కల్పాంతమున నరేంద్ర (భా-8-712-తే.) కల్పాంతవర్ణన
మున్ను సౌభరి యను ముని యీ హ్రదంబునఁ (భా-10.1-708-సీ.) కాళియునిపూర్వకథ
మున్నుగ్రాటవిలో వరాహమునకై (భా-1-353-శా.) యాదవులకుశలంబడుగుట
మున్నెన్నుదురువదాన్యుల (భా-8-565-క.) వామనుడుదానమడుగుట
ముర కంస చైద్య పౌండ్రక (భా-10.2-1138-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
మురజ మృదంగ గోముఖ శంఖ డిండిమ (భా-10.2-801-సీ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
మురరిపు విజయాంకితమగు (భా-10.2-536-క.) కాశీరాజు వధ
మురవిదారణ ముఖ్యకారణ (భా-6-530-త.) పూర్ణి
మురసంహరుఁ డిందిందిర (భా-10.2-243-క.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
మురసంహరుఁడు కుచేలుని (భా-10.2-989-క.) కుచేలుని ఆదరించుట
మురహర దివసాగమ దళదరవిందదళాక్ష (భా-10.2-246-క.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
మురహరుఁ డిట్లు కుచేలుని (భా-10.2-1033-క.) అటుకులారగించుట
మురహరుఁ డెల న వ్వొలయఁగఁ (భా-10.2-1262-క.) వృకాసురుండు మడియుట
మురహరుఁడు పిడికెఁ డడుకులు (భా-10.2-1013-క.) అటుకులారగించుట
ములను హరిచరణధ్యానములను విఘ్న (భా-5.1-119.1-తే.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
ములనుబలికెడునా దైవములను శ్రీశు (భా-5.1-95.1-తే.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
ముసలముఁ దీవ్రశాతహలమున్ (భా-10.2-549-చ.) ద్వివిదునివధించుట
ముసలి తాపసుఁబట్టి మొగినెత్తుకొనిపోయి (భా-9-60-సీ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
మూఁ
మూఁకలుగూడి యాదవులు (భా-11-20-ఉ.) కృష్ణసందర్శనంబు
మూఁడుమూర్తులకును మూఁడులోకములకు (భా-8-227-ఆ.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
మూఁడులోకములనుగెల్చి మోఱకమున (భా-9-376.1-తే.) చంద్రవంశారంభము
మూ
మూడవ యుగమున నెంతయు (భా-12-21-క.) కలియుగధర్మ ప్రకారంబు
మూల లుఱుకును డాఁగిలిమూఁతలాడు (భా-10.1-305.1-తే.) కృష్ణుని క్రీడాభివర్ణన
మృ
మృగనాభి యలఁదదు మృగరాజమధ్యమ (భా-10.1-1732-సీ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
మృగయులు మెచ్చ నరేంద్రుఁడు (భా-1-457-క.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
మృగయూథంబుల వెంటను (భా-9-597-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
మృగికి మేఁతలిడుదె మృగశాబలోచన (భా-1-269.1-ఆ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
మృతియును జీవనంబు నివి మేదినిలోపల (భా-12-27-చ.) సర్పయాగ విరమణ
మృతుఁ డైనవాఁడు పునరాగతుఁడైన (భా-10.2-75-క.) జాంబవతి పరిణయంబు
మృదుగతిఁబువ్వుదేనియ రమించుచుఁ (భా-3-194-చ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
మృదుల పక్వాన్న భోజనములను మాని (భా-11-74.1-తే.) నారయణఋషి భాషణ
మెం
మెండుగల దనుజనాయక (భా-6-361-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
మెండుగా మిటమిటమండు వేసవియందుఁ (భా-4-648-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మె
మెచ్చితిఁబ్రాచేతస తపమిచ్చట (భా-6-222-క.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
మెచ్చితి నే వర మైనను (భా-10.2-529-క.) కాశీరాజు వధ
మెచ్చిన తండ్రినిగనుఁగొని (భా-9-475-క.) పరశురాముని కథ
మెచ్చిన మచ్చికగలిగిన (భా-8-246-క.) గరళభక్షణము
మెచ్చె భవద్గుణోన్నతి (భా-10.1-1736-ఉ.) వాసుదేవాగమనంబు
మెడ బిగియఁబట్టుకొని డిగఁబడియెడి (భా-10.1-274-క.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
మెత్తని యడుగుల మెఱుఁగారుజానువు (భా-8-301-సీ.) జగన్మోహిని వర్ణన
మెఱయ యంత్రమయంబైన మృగము భంగి (భా-6-415-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
మెఱయుచున్న ఘనులు మీవంటివారెద్ది (భా-7-408.1-ఆ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
మెఱుఁగుఁదీగెతోడి మేఘంబు కైవడి (భా-10.2-25-ఆ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
మెఱుఁగు చెంగటనున్న మేఘంబుకైవడి (భా-1-16-సీ.) కృతిపతి నిర్ణయము
మెలఁగుచు నుందురు దీనికిఁ గలదొక (భా-10.2-1236-క.) విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
మెలఁగుట చాలించి మీలితనేత్రుఁడై (భా-1-459-సీ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
మెల్లన నాపై యాదవవల్లభుఁడడుగిడఁగ (భా-1-410-క.) గోవృషభ సంవాదంబు
మెల్లన పదము లిడుచు యదువల్లభుఁ (భా-10.2-62-క.) సత్రాజితుని నిందారోపణ
మెల్లనినగవున నయనములల్లార్చి (భా-9-281-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
మే
మేఘంబుమీఁది క్రొమ్మెఱుఁగుకైవడి (భా-1-286-సీ.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
మేఘవిభుఁడైన యింద్రుఁడు మెచ్చుకొఱకు (భా-10.1-880.1-తే.) యాగముచేయయోచించుట
మేటి గృహస్థు బ్రహ్మ యని మిక్కలి నమ్మితి (భా-10.1-1215-ఉ.) వ్రేతలు కలగుట
మేతిహేతుక దేహనికేతనములునయి (భా-4-173.1-తే.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
మేనితోడనపుట్టు మృత్యువు జనులకు (భా-10.1-29-సీ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
మేయసంధానురూపసంస్మృతి నశించు (భా-4-623.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మేరుదేవియందు మేరుధీరుండగు (భా-5.1-55-ఆ.) ఋషభుని జన్మంబు
మేరుమందరముల మీఁద (భా-5.2-24-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
మేరువుదలక్రిందైనను (భా-8-595-క.) బలిదాననిర్ణయము
మేలా మీకు భయంబు పుట్టదుగదా (భా-10.1-977-శా.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
మేలీ బ్రాహ్మణుఁడొక్కఁడు (భా-9-452-క.) పరశురాముని కథ
మేలుమేలుగదయ్య రాముఁడు (భా-10.1-739-మత్త.) ప్రలంబాసురవధ
మేలుసెప్పెనేని మేలండ్రు లోకులు (భా-1-307-ఆ.) విదురాగమనంబు
మేల్కొన్న తెఱఁగున మెల్లనఁ గనువిచ్చి (భా-10.1-225-సీ.) పూతనసత్తువ పీల్చుట
మేషతులల యందు మిహిరుండహోరాత్ర (భా-5.2-79-ఆ.) భగణ విషయము
మై
మైన బ్రహ్మస్వరూపమేనాత్మనెఱుఁగఁ (భా-4-286.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
మైన రూపును బేరు నత్యనఘబుద్ధు (భా-10.1-97.1-తే.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
మైన సత్పూజలనుజేసి యచలబుద్ధి (భా-5.2-42.1-తే.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
మైనరూపంబు నాకుఁబ్రత్యక్షమయ్యె (భా-3-294.1-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
మొ
మొత్తముగఁబాఱు పెనునెత్తురు (భా-6-373-లగ్రా.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
మొత్తుదురు గదల (భా-2-25-క.) తాపసుని జీవయాత్ర
మొదల జలమిడిన భూజము (భా-8-156-క.) బ్రహ్మాదులహరిస్తుతి
మొదల నెవ్వని యవతారములు శరీరులందు (భా-10.1-405.1-తే.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
మొదల వర్ధిష్ణులగుమిమ్ము (భా-6-196-తే.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
మొదలాఱిన రక్కసులకు (భా-6-338-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
మొదలును నీలోఁదోఁచెను (భా-8-164-క.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
మొదవులు నెత్త్రురుఁజీమును (భా-3-605-క.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
మొనర ధౌతాంఘ్రిపాణియై యుత్తరంబు (భా-6-298.1-తే.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
మొనసి కుక్కలు మొఱిఁగెను మోరలెత్తి (భా-3-604.1-తే.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
మొనసి జగములెల్ల మూఁడుపాదంబుల (భా-8-578.1-ఆ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
మొనసి దనుజయోధముఖ్యులు నిగుడించు (భా-10.2-195-ఆ.) నరకాసురుని వధించుట
మొనసి యదభ్రకర్ముఁడనైన నాచేత (భా-4-753-సీ.) పురంజను కథ
మొరసెన్ దుందుభులంబరంబునఁ (భా-6-431-మ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
మొరసెన్ నిర్జరదుందుభుల్ (భా-8-117-మ.) గజేంద్రరక్షణము
మో
మోక్షంబె పరమపురుషార్థంబని చెప్పి (భా-4-626-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
మోక్షకామునకును మోక్షంబు సిద్ధించు (భా-2-7.1-ఆ.) భాగవతపురాణ వైభవంబు
మోదంబై పరిదూషిత (భా-6-211-క.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
మోదకహస్తునిన్ సమదమూషకవాహను (భా-6-4-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
మోదముతోడ దైత్యకులముఖ్యుడు (భా-7-137-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
మోదితత్ములునగు బుధపాదసేవ (భా-5.1-162.1-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
మోము జేవుఱింప ముడిపడ బొమదోయి (భా-6-250-ఆ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
మోసము లేక వాని పెనుమూఁపున (భా-10.1-735-ఉ.) ప్రలంబాసురవధ
మోహజలధిలోన మునిఁగి ముచ్చటదీఱ (భా-6-60.1-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
మోహము లేక జగంబుల (భా-10.1-533-క.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
మోహరుచులవలన ముద్దియదలయెత్తు (భా-8-284-ఆ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
మోహితుఁడై వసుకాంక్షావాహినిలోఁ (భా-11-100-క.) అవధూతసంభాషణ
మౌ
మౌళిపింఛముఁ గంఠదామమును మెఱయ (భా-10.1-770.1-తే.) వేణువిలాసంబు
మ్రిం
మ్రింగెడివాఁడు విభుండని (భా-8-241-క.) గరళభక్షణము
మ్రింగెడునాకాశంబునుఁ (భా-8-453-క.) దుర్భరదానవప్రతాపము
మ్రో
మ్రోలఁగానరాక ముంచు పెంజీఁకటి (భా-8-706.1-ఆ.) మీనావతారుని ఆనతి
మ్రోసెన్ శంఖమృదంగవేణురవముల్ (భా-8-288-శా.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట