పోతన తెలుగు భాగవతము న

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

నంగనాప్రాణ రాజ్య పుత్రాదులెల్ల (భా-9-254.1-తే.) ఖట్వాంగుని చరిత్రము
నంచ యొకటి యిరువదైదింటి మహిమలఁ (భా-6-225.1-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
నంతఁ గాలాగ్ని సంకర్షణాఖ్య మగుచు (భా-12-23.1-తే.) కల్పప్రళయ ప్రకారంబు
నంతనా రజి మృతుఁడైననతని పుత్రు (భా-9-504.1-ఆ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
నంతమీఁద లోకులర్థకామంబులఁ (భా-1-484.1-ఆ.) శృంగి శాపంబు
నంతమెఱుఁగంగరామిననంతుఁడనుచుఁ (భా-4-925.1-తే.) ప్రచేతసుల తపంబు
నంతలోననినశశాంకమండలములఁ (భా-5.2-101.1-ఆ.) భగణ విషయము
నంద తపఃఫలంబు సుగుణంబుల పుంజము (భా-10.1-1249-ఉ.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
నందనుఁ డనియుం బరమానందంబగు (భా-10.1-134-క.) దేవకీవసుదేవులపూర్వఙన్మ
నందనులలోన ధరణి నెన్నంగ బాహు (భా-10.2-1329.1-తే.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
నందమే మనసత్యకనందనునకు (భా-1-348.1-తే.) యాదవులకుశలంబడుగుట
నందయశోదలు గోపక బృందంబులు (భా-10.2-1059-క.) నందాదులు చనుదెంచుట
నందాదులైన గోపకులందఱు (భా-10.1-1313-క.) మల్లరంగవర్ణన
నందుఁ డేకాదశినాఁ డుపవాసంబు (భా-10.1-954-సీ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
నందు మీరలు భస్మజటాస్థిధారణములఁ (భా-4-51.1-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
నందు విశ్రుతవిక్రముఁడగుచు మిగులఁ (భా-4-465.1-తే.) అర్చిపృథుల జననము
నందు సంచరించునట్టి వారలకగ్ని (భా-5.2-59.1-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
నందు సతతంబు నిశ్చలమైన యట్టి (భా-4-370.1-తే.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
నందుచుండును నాదు దేహంబుగాఁగ (భా-5.1-76.1-తే.) ఋషభునిదపంబు
నందునాకాశ మాకాశమందుఁ (భా-4-653.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
నందుని కొమరుఁడు వినుఁ డీ (భా-10.1-416-క.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
నందుని గనుఁగొని ప్రాణముఁ (భా-10.1-199-క.) నందుడువసుదేవునిచూచుట
నందుని మందకుఁజని (భా-3-104-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
నందుని సతికి యశోదకుఁ (భా-10.1-142-క.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
నందులో యక్షరక్షస్సులన జనింప (భా-3-721.1-తే.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
నంబుజోదరదివ్యపాదారవింద (భా-7-150.1-తే.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
నంబునిధి మధ్యభాగమం దమృత ఫేన (భా-10.2-248.1-తే.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
నంబుసంపూరితద్రోణులగుచునొప్పుఁ (భా-7-104.1-తే.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
రూపు లేని నీకు రూఢిగా యోగులు (భా-11-114-ఆ.) అవధూతసంభాషణ
న మ్మహాత్ముఁ జూచి యాశ్చర్యమును బొంది (భా-10.1-1647.1-ఆ.) కాలయవనుడు నీరగుట
నకట ప్రకృతిపురుషుఁడైనఁదానేకాంత (భా-6-492.1-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
నఖిల లోకములకు నాశ్రయుండగు ధీరుఁ (భా-10.1-608.1-ఆ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
నఖిలయోగీంద్రజనసేవ్యుఁడైనవాఁడు (భా-3-537.1-తే.) శ్రీహరిదర్శనంబు
నఖిలలోకమోహనాకారయుక్తుఁడై (భా-6-219.1-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
నగ వామతించు చూపులు (భా-10.2-270-క.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
నగరీభూసుర కృత లసదగణిత (భా-10.1-1605-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
నగవు లనవిద్య పోఁడిమి (భా-10.1-293-క.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
నగి యాసవకలశముఁ గొని (భా-10.2-545-క.) ద్వివిదునివధించుట
నగు మొగమున్ సుమధ్యమును (భా-9-732-చ.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
నగు సునందుండు నందుండునర్హణుండుఁ (భా-2-230.1-తే.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
నగుచు మిత్రత్వమునగృపఁదగిలి యాత్మ (భా-3-909.1-తే.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
నగుచు వనమధ్యమున సలిలావగాహ (భా-10.2-499.1-తే.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
నగుచునిప్పుడు సరసీరుహాక్షి నీదు (భా-3-845.1-తే.) కపిలుని జన్మంబు
నగుమొగమున్‌ సుమధ్యమును (భా-11-124-చ.) శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
నగ్నిముఖమునకంటె ధరామరేంద్ర (భా-4-589.1-తే.) పృథుని రాజ్యపాలన
నఘమహాగదవైద్యు వేదాంతవేద్యు (భా-10.2-358.1-తే.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
నచ్యుతుని మాయమోహమునందకుంటఁ (భా-4-150.1-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
నజితునచ్యుతుఁబుండరీకాయతాక్షుఁ (భా-4-963.1-తే.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
నజు షడూర్మిరహితు నిజయోగమాయా వి (భా-10.2-429.1-ఆ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
నటమటము గాదు మీకు నెన్నఁటికి నైనఁ (భా-10.2-1071.1-తే.) నందాదులు చనుదెంచుట
నట్టి దీవికినధిపతియగు (భా-5.2-63.1-తే.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
నట్టి నీ యందు నా చిత్త మనవరతము (భా-10.1-1704.1-తే.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
నట్టి భగవంతుఁడవ్యయుండచ్యుతుండు (భా-2-68.1-తే.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
నట్టి మాయాగుణంబులనాత్మ యోలి (భా-2-223.1-తే.) శ్రీహరి ప్రధానకర్త
నట్టి యరదంబు ముప్పదియాఱులక్ష (భా-5.2-82.1-తే.) భగణ విషయము
నట్టి యాత్మీయతత్త్వంబువుట్టఁజేసి (భా-2-123.1-తే.) అవతారంబుల వైభవంబు
నట్టి వాసుదేవునబ్జ వజ్రాంకుశ (భా-1-406.1-ఆ.) గోవృషభ సంవాదంబు
నట్టి వృషభాసురేంద్రుఁ డహంకరించి (భా-10.1-1137.1-తే.) వృషభాసుర వధ
నట్టి శివునిఁగోరి యా (భా-5.2-38.1-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
నట్టి సంకర్షణాఖ్యుండునవ్యయుండు (భా-5.2-126.1-తే.) పాతాళ లోకములు
నట్టి సర్వేశుఁబాపసంహారు ధీరు (భా-6-497.1-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
నట్టికన్యలు నూఱుఁబదాఱువేలు (భా-3-126.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
నట్టిదేవుండు దుష్టసంహారకుండు (భా-10.2-583.1-తే.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
నడచి శరావళిన్ దనుజనాథుల (భా-9-162-చ.) వికుక్షి చరితము
నడరి జడిగురియఁగ నినుఁ డస్తమింప (భా-10.2-999.1-తే.) గురుప్రశంస చేయుట
నడరి తొల్లింటి దుర్భాష లాత్మలందుఁ (భా-10.2-956.1-తే.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
నడవడి కొఱ గాకున్నను (భా-10.1-981-క.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
నడవదు నిలయము వెలువడి (భా-1-25-క.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
నడుగఁ బోవక తనకుఁ దా నబ్బినట్టి (భా-10.2-965.1-తే.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
నడుగుజాడ దృష్టమౌట లే దయ్యెను (భా-10.1-1302.1-ఆ.) కంసుడుదుశ్శకునముల్గనుట
నడుములు వీగియాడఁ (భా-10.1-1085-చ.) రాసక్రీడావర్ణనము
నతఁడు కాఁడె కూర్మమై మందరాద్రిని (భా-8-141.1-ఆ.) 6చాక్షుసమనువుచరిత్ర
నతఁడు ప్రమదాపరిగ్రహవ్యసనమునను (భా-4-799.1-తే.) పురంజను కథ
నతఁడు విని యీ వెడఁగుమాట లాడఁ దగునె (భా-10.2-1285.1-తే.) విప్రుని ఘనశోకంబు
నతి నిదాఘోగ్రసమయంబునందు (భా-3-492.1-తే.) దితి గర్భంబు ధరించుట
నతినుతులచేత నీవిపుడతనిఁ (భా-4-362-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
నతివ మనమున సిగ్గు మోహంబు భయముఁ (భా-10.2-331.1-తే.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
నతుల తులసీ దళంబులనంబువులను (భా-5.1-98.1-తే.) భరతుండు వనంబు జనుట
నది నిమిత్తంబు నాకు బ్రాహ్మణుఁడుగాఁడు (భా-9-531.1-తే.) దేవయాని యయాతివరించుట
నదియు హాటకమనుపేరనతిశయిల్లి (భా-5.2-111.1-తే.) పాతాళ లోకములు
ననఘ నీవెప్పుడేనేమి యఖిలలోక (భా-3-774.1-తే.) దేవహూతి పరిణయంబు
ననయమునుదానుబుత్రిణి యగుటఁజేసి (భా-4-825.1-తే.) పురంజను కథ
నని మునీంద్రుఁడు వినిపింప (భా-4-35.1-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
నని యరణ్యభూమి నంకించి పసులను (భా-10.1-600.1-ఆ.) ఆలకదుపుల మేపబోవుట
ననిలుఁడేరీతి విహరించునట్ల నీవు (భా-8-387.1-తే.) హరిహరసల్లాపాది
ననుఁబరమేశుఁబరంజ్యోతిని (భా-3-861-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
ననుఁబాణిగ్రహణంబొనర్చితికదా (భా-9-529-మ.) దేవయాని యయాతివరించుట
ననుఁబోటి జడగృహస్థుఁడు (భా-7-444-క.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
నను నా వృత్తాంతంబును (భా-10.2-1030-క.) అటుకులారగించుట
నను నీవు సేయు ప్రశ్నము (భా-11-31-క.) వసుదేవ ప్రశ్నంబు
నను నెదురంగఁజాలిన ఘనంబగు (భా-3-660-చ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
నను బిగియారఁ గౌఁగిట మనం బలరారఁగఁ (భా-10.2-343-చ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
నను మన్నించి భవజ్జనంబులకు (భా-10.1-549-మ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
నను మీకడకుం గృష్ణుఁడు (భా-10.1-1470-క.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
నను రక్షించిన పుణ్యవంతులు (భా-6-143-మ.) అజామిళోపాఖ్యానము
నను వైరంబుననైనను (భా-3-586-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
నను సకల జీవతతికిని (భా-4-480-క.) భూమినిబితుకుట
నను సేవించుచునున్నవారలకు (భా-10.1-1079-మ.) గోపికలతో సంభాషించుట
ననుకరింపంగనర్థిఁజేయంగఁబడుట (భా-4-854.1-తే.) పురంజను కథ
ననుచు రాజుద్రావుటంతయు భావించి (భా-9-166.1-ఆ.) మాంధాత కథ
ననుచు వజ్రి వగవనార్ద్రశుష్కంబులఁ (భా-8-376.1-ఆ.) నముచివృత్తాంతము
ననుచు విశ్వరూపుఁడనియెడు ముని (భా-6-291.1-ఆ.) దేవాసుర యుద్ధము
ననునిట సంస్థాపించెద (భా-3-661-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
ననునుద్యతాయుధుఁడవై (భా-4-482-క.) భూమినిబితుకుట
నన్నియు మఱచెఁ గాఁబోలు వెన్నుఁ డాత్మ (భా-10.2-492.1-తే.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
నన్నుఁ బొందఁ గల్గు నమ్మి పొం డని హరి (భా-10.1-849.1-ఆ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
నన్నుఁగన్నతండ్రి నా పాలి దైవమ (భా-8-514-క.) వామనుడవతరించుట
నన్ను నేలిన లోకాధినాథుఁ డెవ్వఁ (భా-10.2-68.1-తే.) జాంబవతి పరిణయంబు
నన్నెఱుగుదేని మనమున (భా-4-848-క.) పురంజను కథ
నన్నే పాయఁడు రాత్రులన్ దివములన్ (భా-10.2-224-శా.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
నప్పటప్పటి కడఁగని యట్టి ప్రకృతి (భా-6-39.1-తే.) కథాప్రారంభము
నప్రసిద్ధుఁడు ప్రఖ్యాత యశుఁడుఁ (భా-4-669.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
నభగుఁడను మనుజపతికిని (భా-9-75-క.) నాభాగుని చరిత్ర
నభయ భయ విహీనుఁ డయ్యు (భా-10.1-1631.1-ఆ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
నభినవాకారు నక్షవిద్యావిహారు (భా-10.2-380.1-తే.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
నమరఁగుండల కేయూర హార కంక (భా-8-301.1-తే.) జగన్మోహిని వర్ణన
నమర గంగావగాహనులై యహీంద్ర (భా-3-265.1-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
నమర గణములు గొలువఁ బెంపారు ననిమి (భా-10.2-822.1-తే.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
నమర సిద్ధాంగనాశోభితాశ్రమములు (భా-4-134.1-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
నమరగుప్తామృతంబు విహంగవిభుఁడు (భా-3-123.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
నమస్తే భగవన్నారాయణ వాసుదేవ (భా-6-343-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
నమ్మి నిదురబోవ నా పట్టిచుంచు మా (భా-10.1-322-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
నమ్మితి నా మనంబున సనాతను లైన (భా-10.1-1744-ఉ.) వాసుదేవాగమనంబు
నమ్రులగుచుననుదినంబును (భా-5.2-124-ఆ.) పాతాళ లోకములు
నయగుణశాలి పాండునృపనందన (భా-10.2-701-చ.) దిగ్విజయంబు
నయనముల విభుమూర్తిఁబానంబు చేయు (భా-4-279-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
నయనాంభఃకణజాలమేలవిడువన్ (భా-1-397-మ.) గోవృషభ సంవాదంబు
నయవిశాలబుద్ధి నలచక్రవర్తితో (భా-9-235-ఆ.) గంగాప్రవాహ వర్ణన
నయిన నా భాగ్య మతని దయార్ద్రదృష్టి (భా-10.2-976.1-తే.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
నర గంధ గజ స్యందన (భా-1-466-క.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
నర గంధర్వ సురాసుర (భా-10.2-902-క.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
నర ముని యోగి సురాసుర (భా-10.2-922-క.) దంతవక్త్రుని వధించుట
నర సిద్ధ చారణ సుర ముని గంధర్వ (భా-4-557-సీ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
నర సుర గరుడోరగ కిన్నర (భా-6-207-క.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
నర సుర యక్ష కింపురుష నాగ (భా-10.2-1302-చ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
నర సురాసుర పితృ నాగ కుంజర మృగ (భా-2-91-సీ.) లోకంబులు పుట్టుట
నరక ముర ప్రలంబ యవన ద్విప (భా-2-190-చ.) మంథరగిరి ధారణంబు
నరకా ఖండించెద మత్కర (భా-10.2-191-క.) నరకాసురుని వధించుట
నరకాసురుని బాధ నలఁగి గోవిందుని (భా-10.2-217-సీ.) పారిజాతాపహరణంబు
నరదేవతనయులారా (భా-4-733-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
నరదేవాసురయక్షరాక్షసమునీంద్రస్తుత్య (భా-5.1-181-మ.) పూర్ణి
నరనాథ నీకును నాచేత వివరింపఁ (భా-8-135-సీ.) గజేంద్రమోక్షణకథాఫలసృతి
నరనాథ యీ వృత్రునకు రాక్షసాకృతి (భా-6-505-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
నరనాథ యొకనాఁడు నలినాయతాక్షుండు (భా-10.2-1281-సీ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
నరనాథ విను తననందనులందఱు (భా-6-510-సీ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
నరనాథ విను భువన ప్రసిద్ధంబుగ (భా-10.2-1177-సీ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
నరనాథ విను మొకనాఁడు తాలాంకుండు (భా-10.2-483-సీ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
నరనాథ వినుము కన్యాకుబ్జపురమునఁ (భా-6-60-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
నరనాథ వినుము స్వప్నంబు చందంబున (భా-4-864-సీ.) పురంజను కథ
నరనాథకుల కాననము దహించుటకును (భా-10.2-479-సీ.) నృగుడు యూసరవిల్లగుట
నరనాథా యిది యిప్పుడు (భా-4-397-క.) వేనుని చరిత్ర
నరనాథుఁడాఁడుబిడ్డల (భా-4-805-క.) పురంజను కథ
నరనాథుఁడు లోకభయంకరగతి (భా-4-765-క.) పురంజను కథ
నరనాథోత్తమ మేలు చేసితికదా (భా-9-140-మ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
నరనారాయణదాపసాశ్రమ (భా-3-160-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
నరనారాయణులున్న చోటికి (భా-2-129-మ.) నరనారాయణావతారంబు
నరనుత యాదివ్యపురుషోత్తముని పృథ (భా-3-214-సీ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
నరపతులం గనుంగొని మనంబున వారిఁ (భా-10.2-1098-చ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
నరపతులమహిమ నంతయు (భా-12-6-క.) రాజుల యుత్పత్తి
నరపాలక నీకాయువు (భా-4-420-క.) వేనుని చరిత్ర
నరపితృసురపరమాయుఃపరిమాణము (భా-3-347-క.) కాలనిర్ణయంబు
నరమూర్తిగాదు కేవల (భా-7-286-క.) నృసింహరూపావిర్భావము
నరయననవద్యమూర్తివి యైన నీదు (భా-4-171.1-తే.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
నరలోకవిడంబనమున (భా-3-68-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
నరలోకోత్తర భగవత్పరిచర్యారాధనమునఁ (భా-4-650-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
నరవర తొంటి భూపతుల నామ గుణంబులు (భా-12-14-చ.) కల్క్యవతారంబు
నరవర దేవాసుర సంగరమును (భా-10.2-1331-క.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
నరవర యా రాహువునకు (భా-5.2-102-క.) భగణ విషయము
నరవర యీ ప్రశ్నమునకు (భా-12-3-క.) ఉపోద్ఘాతము
నరవర యొక్కనాఁడు విను (భా-10.2-598-చ.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
నరవర విను జగన్నాథుని చారిత్ర (భా-11-57-సీ.) పిప్పలాయనభాషణ
నరవర వేణుజానలవినష్టమహాటవి (భా-3-43-చ.) యుద్దవ దర్శనంబు
నరవరనందనుల్ గడఁక (భా-4-967-చ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
నరవరసంఙ్ఞితమై (భా-10.1-1660-క.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
నరవరాధీశ యిప్పుడు నడచుచున్న (భా-8-411-తే.) 7వైవశ్వతమనువు చరిత్ర
నరవరు లీ చందంబున (భా-10.2-759-క.) రాజబంధమోక్షంబు
నరవరుల దూతయును మురహరుచే (భా-10.2-680-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
నరవరేణ్య యిట్టి నరకముల్ యమలోక (భా-5.2-162-ఆ.) నరక లోక విషయములు
నరవరేణ్యుఁడైన నాభి సంతానార్థ (భా-5.1-41-ఆ.) ఋషభుని జన్మంబు
నరవరోత్తమ యట్లుగాన మనంబె (భా-4-891-త.) పురంజను కథ
నరవీరోత్తమ యేను సూర్యుని సుతన్ (భా-10.2-119-మ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
నరిగి యచ్ఛట నిర్ద్వంద్వుఁడగుచుఁబ్రాణ (భా-4-11.1-తే.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
నరుఁడుందానునుమైత్రితోమెలఁగుచున్ (భా-7-218-మ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
నరుఁడు ప్రియముతోడ నాయవతారంబు (భా-7-374-ఆ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
నరుగు లవణసాగరాంతంబులుగ (భా-5.2-33.1-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
నరునకునాత్మదేహజగుణంబులఁ (భా-3-242-చ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
నరుమాటల్ విని నవ్వుతో (భా-1-221-మ.) భీష్మనిర్యాణంబు
నరులకునే తపంబునననంత (భా-5.1-68-చ.) ఋషభునిదపంబు
నరులెట్టి పాపు లైనను (భా-10.2-806-క.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
నరేంద్ర జంబుద్వీపంబు భూపద్మంబునకు (భా-5.2-17-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
నరేంద్రా కురంగ కురర (భా-5.2-30-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
నరేంద్రా కృష్ణద్వైపాయనునకు నమస్కరించి (భా-7-7-వ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
నరేంద్రా నిన్నునారోపితశరశరాసను (భా-1-437-వ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
నరేంద్రా నీవు చెప్పునది సత్యంబు (భా-5.1-146-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
నరేంద్రా నీవు తొల్లి క్షత్రధర్మంబున నిలిచి (భా-10.1-1666-వ.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
నరేంద్రా ప్రతిషిద్ధలక్షణంబగునధర్మం (భా-5.2-132-వ.) పాతాళ లోకములు
నరేంద్రా భరతుండు సుతదార (భా-5.1-180-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
నరేంద్రా మోక్షమార్గంబు మున్నె (భా-5.2-164-వ.) నరక లోక విషయములు
నరేంద్రా యతి వేగంబునఁదిరుగుచుండు (భా-5.2-86-వ.) భగణ విషయము
నరేంద్రా యా క్రౌంచద్వీపపతి యగు (భా-5.2-66-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
నరేంద్రా యా యిధ్మజిహ్వుండా (భా-5.2-60-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
నరేంద్రా యెవ్వఁడేనింగుటుంబ పోషణార్థంబు (భా-5.2-140-వ.) నరక లోక విషయములు
నరేంద్రా యెవ్వండేనినీశ్వరకల్పితవృత్తిగల (భా-5.2-145-వ.) నరక లోక విషయములు
నరేంద్రా యేనుబూర్వంబున (భా-5.1-163-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
నరేంద్రా యేము ప్రాణులకు (భా-1-428-వ.) కలినిగ్రహంబు
నరేంద్రా సకలభూతాంతర్యామియు (భా-5.2-113-వ.) పాతాళ లోకములు
నర్తకుని భంగిఁబెక్కగు (భా-8-76-క.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
నర్థమునకు ధర్మయశములకాశ్రిత (భా-8-580.1-ఆ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
నర్థములుదోఁచుఁగావుననధిక బుద్ధి (భా-7-352.1-తే.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
నర్థి నాచిత్తమున ముదంబందకుందు (భా-3-965.1-తే.) భక్తియోగంబు
నర్థి బాహ్యంబులయిన ఘటాదికములు (భా-4-619.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
నర్థి భజియించువారు రాగాది రహితు (భా-10.2-1232.1-తే.) విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
నర్థి భవదీయపాదంబులాశ్రయింతు (భా-3-308.1-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
నర్థినెవ్వరు భజియింతురట్టి వారు (భా-4-698.1-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
నర్పణంబులు బోధాయనాది (భా-2-94.1-తే.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
నలఘుభవదీయనాభితోయజమువలనఁ (భా-3-309.1-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
నలఘురురుచర్మధారియై యలరుచున్న (భా-1-459.1-తే.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
నలిననయనభక్తినావచేఁగాక (భా-1-50.1-ఆ.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
నలినభవుఁడామహీజప్రళయముఁగని (భా-4-941-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
నలినాక్ష మాయాగుణవ్యతికరమునఁ (భా-3-294-సీ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
నలినాక్ష సత్త్వగుణంబు నీ గాత్రంబు (భా-10.1-97-సీ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
నలినాక్షుఁడుదమదెసఁ (భా-3-567-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
నలినాయతాక్షి విను జనముల (భా-3-951-క.) భక్తియోగంబు
నలువొందనఖిలజీవులంయందుఁగల నన్నుఁ (భా-3-320-సీ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
నల్పమృగముల సింహంబులట్ల తోలి (భా-8-380.1-తే.) నముచివృత్తాంతము
నల్ల వ్రేపల్లెగాదు ఘోరావనీశ (భా-10.1-1547.1-తే.) జరాసంధుని సంవాదము
నల్లనివాఁడు పద్మనయనంబులవాఁడు (భా-9-361-ఉ.) శ్రీరామాదుల వంశము
నల్లనివాఁడు పద్మనయనంబులవాఁడు (భా-10.1-1012-ఉ.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
నల్లమేను మెఱయ నగుమొగంబలరంగఁ (భా-6-218.1-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
నళి సుధావర్త కుంతల హాస నాభి (భా-2-158.1-తే.) రామావతారంబు
నళినదళలోచనుఁడు దముఁదెలిపిన (భా-10.2-762-క.) రాజబంధమోక్షంబు
నళినదళాక్ష మత్సఖుఁడు (భా-10.2-894-చ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
నళినదళాక్షుఁ జూచి నయనంబులు మోడ్వఁగఁ (భా-10.2-1068-చ.) నందాదులు చనుదెంచుట
నళినలోచన నీవు నిక్కము నాకుఁ (భా-10.1-130-త.) దేవకి చేసిన స్తుతి
నళినాక్ష నీ వాది నారాయణుండవు (భా-10.1-560-సీ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
నళినాక్ష విను భవన్మాయావశంబున (భా-4-203-సీ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
నళినాక్షుఁడు లీలాగతి (భా-10.1-1178-క.) కేశిని సంహారము
నళినోదరు భక్తునిఁ గని (భా-10.1-782-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
నవ వికచ సరసిరుహ నయనయుగ నిజచరణ (భా-11-72-ససీ.) నారయణఋషి భాషణ
నవకంబగు ప్రాయంబున (భా-9-58-క.) శర్యాతి వృత్తాంతము
నవకుసుమామోద (భా-10.1-1603-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
నవగోస్థానక రంగమందుఁ (భా-10.1-777-మ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
నవపద్మలోచను భవబంధమోచను (భా-10.2-747-సీ.) రాజబంధమోక్షంబు
నవమాధుర్యము గల్గు కృష్ణు మురళీ (భా-10.1-1129-మ.) గోపికల విరహాలాపములు
నవయవంబులుఁగదలించి యావులించి (భా-8-735.1-తే.) ప్రళయావసానవర్ణన
నవ్య రుచిర కాంచన కిరీటుఁ గానరే (భా-10.1-1014.1-ఆ.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
నవ్యకాంచనమణిభూషణములు రాలఁ (భా-10.2-424.1-తే.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
నవ్యకాంచనరణన్మణినూపురారావ (భా-3-726-సీ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
నవ్యచర్మాంబరము భూరినాసికయును (భా-10.2-939.1-తే.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
నసుర మర్దించితివి సాధుహర్షమయ్యె (భా-7-354.1-తే.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
నసురభర్త విరథుఁడై తన పగఱకుఁ (భా-8-336.1-ఆ.) బలిప్రతాపము
నహిహితాహితశయనవాహనముల వాని (భా-2-231.1-తే.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
నా
నా కొడుకును నా కోడలు (భా-10.1-325-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
నా గుణంబులెల్ల భోగింపకేరీతి (భా-6-436.1-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
నా చనుఁబా లొక గ్రుక్కెఁడు (భా-10.1-221-క.) పూతన కృష్ణునిముద్దాడుట
నా తనూభవుఁ డీతఁ డంచును (భా-10.2-12-మత్త.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
నా తేజము సాధులలో (భా-9-125-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
నా ధరాదేవుఁ డతుల దివ్యాంబరాభ (భా-10.2-1025.1-తే.) అటుకులారగించుట
నా నేర్చుకొలది మీకును (భా-8-310-క.) అమృతము పంచుట
నా పట్టి పొట్ట నిండఁగఁ (భా-10.1-323-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
నా పరంజ్యోతి యైన పద్మాక్షునకును (భా-2-221.1-తే.) ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
నా పుణ్య మరయ నెట్టిదొ (భా-10.2-1016-క.) అటుకులారగించుట
నా పుణ్య మేమి చెప్పుదు (భా-10.1-694-క.) కాళిందుని విన్నపము
నా పేరును నా చిహ్నము (భా-10.2-509-క.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
నా పైఁ జిత్తము లెప్పుడున్ నిలుపుచున్ (భా-10.1-1434-శా.) గురుపుత్రునితెచ్చిఇచ్చుట
నా మగడు నేను గోవులు (భా-10.1-346-క.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
నా మది విప్రులపైఁ గల ప్రేమము (భా-10.2-1199-క.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
నా మరుత్తుఁడుజేసిన యట్టి భంగి (భా-9-45.1-తే.) మరుత్తుని చరిత్ర
నా మహాత్ము సతియునత్తయుఁగొడుకులఁ (భా-9-423.1-ఆ.) జమదగ్ని వృత్తాంతము
నా మిత్రుఁడు వసుదేవుఁడు (భా-10.1-1442-క.) నందోద్ధవ సంవాదము
నా మోసంబున కెద్ది మేర (భా-10.1-783-శా.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
నా యాఙ్ఞ జేయు చుండుము (భా-10.1-947-క.) ఇంద్రుడు పొగడుట
నా యింటికి దాసులరై (భా-10.1-836-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
నా యింటికి విచ్చేయుము (భా-10.1-1243-క.) శ్రీమానినీచోరదండము
నా విని నారదుండు నరనాథునకిట్లను (భా-4-263-ఉ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
నా సమీపమున నున్నా రంచు నలుగరు (భా-10.1-870-సీ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
నాకాదిలోకములలో (భా-5.1-53-క.) ఋషభుని జన్మంబు
నాకాధీశుఁబదింట మూఁట గజమున్ (భా-8-335-శా.) బలిప్రతాపము
నాకిపుడెఱిఁగింపుము సుశ్లోకుని (భా-4-386-క.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
నాకుంజూడఁగఁజోద్యమయ్యెడిఁగదా (భా-7-145-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
నాకుంజూడఁగ నీవు రాజవనుచున్నాఁడన్ (భా-2-75-శా.) నారదుని పరిప్రశ్నంబు
నాకుందమ్ముఁడు మీకు నెచ్చెలి (భా-7-30-శా.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
నాకుంబెద్దయు నీకు సద్గురువు (భా-6-391-శా.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
నాకు మేలుగోరు నా భక్తుఁడగువాఁడు (భా-9-119-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
నాకు వెఱచి సురలు నారాయణుని వేఁడి (భా-10.1-1159-ఆ.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
నాకును సఖ్యము పుణ్యశ్లోకులతోఁగాని (భా-6-401-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
నాగఁబొలుపారునొకకోటినలినముఖులు (భా-6-446.1-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
నాచేతఁబూర్వంబునంబ్రతిశ్రుతమైన (భా-3-859-సీ.) కన్యకానవకవివాహంబు
నాతోఁ బోరఁగ నెంతవాఁడ విసిరో (భా-10.1-1340-శా.) చాణూరునితో సంభాషణ
నాతోడంబ్రతిభాషలాడెదు (భా-7-271-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
నాతోడ వెఱవ వలదే (భా-10.1-775-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
నాతోడను స్నేహముగల (భా-4-63-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
నాతోడులారా మీ పతి (భా-9-184-క.) మాంధాత కథ
నాత్మమాయాగుణంబులనాత్మమయము (భా-6-465.1-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
నాత్మసమవేషు రంగవిహారకలిత (భా-10.2-516.1-తే.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
నాదరంబునఁగమలజునాఙ్ఞఁజేసి (భా-4-943.1-తే.) ప్రచేతసుల తపంబు
నాదరింపక తనయంతనాచరించె (భా-4-490.1-తే.) భూమినిబితుకుట
నానా స్థావర జంగమ ప్రకరముల్ (భా-2-81-శా.) బ్రహ్మ అధిపత్యంబొడయుట
నానానేకపయూథముల్ (భా-8-72-శా.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
నానావిధ గంధములు (భా-10.1-1256-క.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
నానావిధ సంపదలకుఁ (భా-10.1-60-క.) యోగమాయనాఙ్ఞాపించుట
నాని మెల్లన కుఱుతప్పుటడుగులిడుచు (భా-8-183.1-తే.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
నామనంబునఁగల దుఃఖవిరామము (భా-3-409-క.) వరాహావతారంబు
నామాటఁద్రోచి దానవ (భా-9-545-క.) యయాతి శాపము
నాయందుఁగలుగు నీమది (భా-1-128-క.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
నాయకునిమీఁద సాయకమేయఁ (భా-4-515.1-తే.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
నారదకృతమని యెఱిఁగి (భా-6-249-క.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
నారదసంయమీంద్రు వలనన్ వినుచుండి (భా-10.2-1233-ఉ.) విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
నారదుఁ డట చని కనె నొక (భా-10.2-614-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
నారదుఁ డేల శపించెను (భా-10.1-392-క.) గుహ్యకుల నారదశాపం
నారదుఁడాడినకైవడిఁ (భా-1-337-క.) నారదునిగాలసూచనంబు
నారదుఁడిట్లనుననఘ కుమారక (భా-4-242-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
నారదుండు బ్రహ్మకిట్లనియె (భా-2-72-వ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
నారదు మాటలు విని పెల్లారాటముఁ (భా-10.1-53-క.) మథురకునారదుడువచ్చుట
నారదుని మాధవుఁడు స త్కారంబున (భా-10.2-679-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
నారాయణ దామోదర (భా-10.2-49-క.) శమంతకమణి పొందుట
నారాయణకవచసమాధారణ (భా-6-309-క.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
నారాయణరూపామృత (భా-6-424-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
నారాయణాఖ్యనున్నతినొప్పు బ్రహ్మంబు (భా-3-720-సీ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
నారాయణుఁడప్పుడుదన (భా-2-131-క.) నరనారాయణావతారంబు
నారాయణుండు జగదాధారుండగు (భా-4-579-క.) పృథుని రాజ్యపాలన
నారాయణుఁబరమేశ్వరు (భా-8-479-క.) పయోభక్షణవ్రతము
నారాయణు వచనముల కపారంబగు (భా-11-88-క.) ప్రభాసంకుబంపుట
నారాయణునకు నరునకు (భా-1-57-క.) కథా సూచనంబు
నారాయణునిదివ్యనామాక్షరములపైఁ (భా-2-51-సీ.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
నారి మొరయించె రిపు సేనా (భా-10.2-176-క.) సత్యభామ యుద్ధంబు
నార్చి పేర్చి మించి యశ్వంబుఁ గదలించి (భా-10.1-1621.1-ఆ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
నాలించి మఱియునా మాట చారుల (భా-9-346.1-ఆ.) శ్రీరామాదుల వంశము
నాలుగుచెఱగులనేలయుఁ (భా-9-585-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
నాలోని జీవకోటులు (భా-3-319-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
నాల్గుభుజములుఁగమలాభనయనయుగము (భా-1-215.1-తే.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
నావంటి వెఱ్ఱివారిని (భా-10.1-940-క.) ఇంద్రుడు పొగడుట
నావలనను మీవలనను (భా-6-175-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
నావలని కోర్కి యూరకపోవదు (భా-1-127-క.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
నావుడుఁ గృష్ణుఁ డ మ్మగధనాధున (భా-10.2-728-ఉ.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
నావుడు పాండవాన్వయుఁడు (భా-6-294-ఉ.) దేవాసుర యుద్ధము
నావుడు యోగీంద్ర నామనంబీ వృత్రు (భా-6-441-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
నావుడు రాజేంద్రునకు శుకయోగీంద్రుఁ (భా-3-173-సీ.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
నావుడు విని మైత్రేయుండా (భా-4-563-క.) పృథుని రాజ్యపాలన
నావుడు శుకయోగి నరనాథుఁ గనుఁగొని (భా-10.2-1232-సీ.) విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
నావుడు శుకయోగి నరనాయకోత్తమ (భా-10.2-281-సీ.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
నావుడునా దధీచియు మనంబున (భా-6-352-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
నాహరిశ్చంద్రుఁగౌశికుఁడర్థిఁజేరి (భా-9-192.1-తే.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
నాహవంబున మడియుదురంతె కాని (భా-5.1-174.1-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
నిం
నింగికి నేలకుంబొడవు నిచ్చలమై (భా-6-319-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
నిండి పెచ్చురేఁగి నిర్జరాసురవీర (భా-8-332.1-ఆ.) సురాసుర యుద్ధము
నిండుపున్నమనాఁడు గండరించిన చంద్ర (భా-6-260-సీ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
నిండుమతిందలంతుఁగమనీయ (భా-6-2-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
నింతి చూపువాఱెనెచ్చోటికచ్చోటు (భా-8-273.1-ఆ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
నిందం బొందకు మయ్య యీ తనువు (భా-10.1-1521-శా.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
నిందకు రోయక లజ్జంజెందక (భా-3-648-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
నిందకునోర్చి యాజిమొన (భా-3-623-ఉ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
నిందలకునెల్ల నెలవైన నిర్గుణుండ (భా-6-146.1-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
నిందింపబరులనెన్నఁడు (భా-7-440-క.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
నింద్రభూజమ కానవే యింద్రవిభవుఁ (భా-10.1-1010.1-తే.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
నింద్రుఁడౌదల నామ్రోలనెత్త వెఱచు (భా-7-257.1-తే.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ని
నిక్కమగు పాపములచేఁ (భా-6-394-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
నిఖిల పావనమైన నీ కీర్తిఁ బాడుచు (భా-10.1-599-సీ.) ఆలకదుపుల మేపబోవుట
నిఖిలదేవోత్తమ నీవొక్కరుఁడుదక్క (భా-8-407-సీ.) జగనమోహిని కథ
నిఖిలమునీంద్రవర్ణితసస్మిత (భా-3-537-సీ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
నిఖిలలోకాశ్రయంబు సన్నిహితసుఖము (భా-6-498-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
నిగమములు వేయుఁజదివిన (భా-1-141-క.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
నిగమస్థుత లక్ష్మీపతి (భా-3-310-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
నిగమార్థ ప్రతిపాదక ప్రకటమై (భా-2-212-మ.) భాగవత వైభవంబు
నిగమార్థగోచరుండనఁదగు (భా-3-800-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
నిగ్రహము నీకు వలదిఁక (భా-9-272-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
నిగ్రహమె మము విషాస్యుల (భా-10.1-676-క.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
నిచ్చలు లోపలికాంతలు (భా-1-373-క.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
నిజ సుందర దేహద్యుతి (భా-10.2-487-క.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
నిజకరాళివలన నీరజబంధుండు (భా-10.1-754.1-ఆ.) వర్షర్తువర్ణనము
నిజకళాకలితాంశంబునిలిపి దాని (భా-3-275.1-తే.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
నిజతేజోహానిగ జయవిజయులు (భా-3-597-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
నిజధర్మపరిశోభితంబైన (భా-4-236-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
నిజపరిఙ్ఞానవిచ్ఛిన్ననిఖిలసంశయుండు (భా-3-918.1-తే.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
నిజభక్తుండవు నాకు నిన్నుఁగనుటన్ (భా-7-378-మ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
నిజభుజాదండ మండిత నిబిడ నిశిత (భా-10.2-1037.1-తే.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
నిజమానతిచ్చితివీవు మహాత్మక (భా-8-588-సీ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
నిజము పలికె నేని నెఱిఁ దన తలమీఁద (భా-10.2-1256-ఆ.) వృకాసురుండు మడియుట
నిజముగ దేవాధీశ్వరుఁ (భా-6-198-క.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
నిజముగ ని న్నెఱుఁగఁగ మును (భా-10.1-552-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
నిజవరాయుధదోర్దండనిత్యసత్త్వుఁ (భా-5.2-74.1-తే.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
నిజవాసంబునాశ్రయించి జీవుండు (భా-3-215-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
నిటలతటఘటితకరపుటులై యమ్మహాత్ముని (భా-4-170-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
నిటలాలకములంట నివురజుంజుమ్మని (భా-8-104-సీ.) విష్ణువు ఆగమనము
నిట్టి యౌత్పాతికరజమెందేనిఁగలదె (భా-4-113.1-తే.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
నిడుద యగు కేల గజమును (భా-8-118-క.) గజేంద్రరక్షణము
నితని పెంపు కొడుకులిరువురు జన్మించి (భా-9-640.1-ఆ.) భరతుని చరిత్ర
నిత్యనైమిత్తిక నిజధర్మమున గురు (భా-3-959-సీ.) భక్తియోగంబు
నిత్యానుభూతమౌ నిజరూపలాభ (భా-5.1-91-సీ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
నిదురించిన శిశు వాకొని (భా-10.1-250-క.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
నిద్రపోవు వేళ నిరతుఁడై దేహిదా (భా-6-481-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
నినుఁ జింతించిన విన్నఁ బేరుకొనినన్ (భా-10.1-1119-మ.) సర్పరూపి శాపవిమోచనము
నినుఁజింతించుచుఁబాడుచుం (భా-1-198-మ.) కుంతి స్తుతించుట
నిను నాలుగాశ్రమంబుల జనములు (భా-10.1-96-క.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
నిను నే శాసించిన కథ (భా-10.1-697-క.) కాళిందుని శాసించుట
నిను బ్రహ్మాదు లెఱుంగలేరు (భా-10.1-944-మ.) ఇంద్రుడు పొగడుట
నిను వరియించినం బెలుచ నీరజలోచన (భా-10.2-252-చ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
నిను శరణంబుజొచ్చెదననింద్యతపోనిధి (భా-3-870-చ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
నిను హింసించిన పూతనాదులకు (భా-10.1-574-మ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
నినునాడిన యా సురుచి వచనములు (భా-4-231-క.) ధృవోపాఖ్యానము
నిన్నా యుగ్ర భుజంగమంబు గఱవన్ (భా-10.1-712-శా.) కాళియునిపూర్వకథ
నిన్నుంగొమ్ములఁజిమ్మెనో (భా-1-416-శా.) కలినిగ్రహంబు
నిన్నుఁజూడని కన్నులు నిష్ఫలములు (భా-11-121-తే.) శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
నిన్నుఁజెవులార వినఁడేని నీకు సేవ (భా-7-367.1-తే.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
నిన్ను ననుసరింప నేరని కుజనులు (భా-10.2-1213-ఆ.) శ్రుతిగీతలు
నిన్ను వర్ణింప నలవియే నిర్మలాత్మ (భా-11-68.1-తే.) నారయణఋషి భాషణ
నిన్నునీశ్వరు దేవదేవుని (భా-10.1-1768-మత్త.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
నిన్నునెదిరించి పోరాడి నిర్జరాదు (భా-8-646.1-తే.) బలినిబంధించుట
నిన్నున్ మెచ్చరు నీతిపాఠమహిమన్ (భా-7-164-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
నిన్నెకాని పలుకనేరవు మా జిహ్వ (భా-10.1-991.1-ఆ.) గోపికల దీనాలాపములు
నిబ్బరపు దప్పి మంటలు (భా-10.1-226-క.) పూతననేలగూలుట
నిబ్బరపుబాలహంతయు (భా-1-174-క.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
నిరతంబు నాయందు నిష్పాదితములగు (భా-4-635-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
నిరతంబున్ భజియించు సజ్జన (భా-3-935-మ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
నిరతంబై నిరవద్యమై (భా-6-128-మ.) అజామిళోపాఖ్యానము
నిరతముఁదావకీన భజనీయపదాబ్జ (భా-4-285-చ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
నిరతము నీ తనుమధ్యముఁ (భా-5.1-33-క.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
నిరతియోజ్జ్వల తేజస్స్పురణం (భా-3-365-క.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
నిరయంబైన నిబంధమైన (భా-8-593-మ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
నిరయమునకునుబ్రాప్త నిగ్రహంబునకును (భా-8-644-ఆ.) బలినిబంధించుట
నిరయస్వర్గము లాత్మఁ గైకొనక (భా-10.2-1049-మ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
నిరహంకార నిరస్తపాప సుజనానింద్యోల్ల (భా-4-75-మ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
నిరుపమగుణజాలా నిర్మలానందలోలా (భా-2-287-మా.) పూర్ణి
నిరుపమధ్యానసుఖవృత్తి నిలిచి యున్న (భా-9-477.1-తే.) పరశురాముని కథ
నిరుపమసుందరం బయిన శరీరంబు (భా-11-11-వ.) కృష్ణసందర్శనంబు
నిరుపమానందమై నిఖిల లోకములకు (భా-10.2-1251-సీ.) వృకాసురుండు మడియుట
నిరుపమాపునరావృత్తినిష్కళంక (భా-7-171.1-తే.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
నిర్భీతుండు ప్రశస్తభాగవతుఁడున్ (భా-7-231-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
నిర్మలంబనఁజాలనెఱయుచిత్తంబన (భా-6-61-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
నిర్మలంబు సమము నిష్కంటకంబునై (భా-10.1-1310.1-ఆ.) మల్లరంగవర్ణన
నిర్మలాత్మకులైనట్టి ధర్మపరుల (భా-6-441.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
నిర్మలాత్ములగుచు నిత్యసత్యఙ్ఞాన (భా-6-505.1-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
నిర్మలామోఘ వీర్యంబు నేలమీఁదఁ (భా-8-403.1-తే.) జగనమోహిని కథ
నిర్వికార నిరంజన నిష్కళంక (భా-4-179.1-తే.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
నిలయము పాటించి నిర్మలదేహ యై (భా-7-416-సీ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
నిలిచి కేలు మొగచి పలుకనుద్యోగించి (భా-6-131-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
నిలిచిన శంకరుం గనియు నిత్యసుఖంబుల (భా-12-38-చ.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
నిలిపెన్ ఱెప్పలబృందిమన్ విశదిమన్ (భా-8-498-మ.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
నిశితసితదంతరోచులు నింగిఁబర్వఁ (భా-3-646-తే.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
నిష్కాములయిన మదీయభక్తులకునట్టి (భా-3-958-వ.) భక్తియోగంబు
నిష్టురోగ్ర సింహ నినదంబుతో నింగి (భా-10.1-1172-ఆ.) కేశిని సంహారము
నీ
నీ కాంతయొద్ద నీవును (భా-10.1-206-క.) నందుడువసుదేవునిచూచుట
నీ కీర్తియు జగముల (భా-4-266-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
నీ కుమారులు జనమేజయ (భా-9-677-వ.) పాండవ కౌరవుల కథ
నీ కోడండ్రును నీ కుమారవరులున్ (భా-8-486-శా.) పయోభక్షణవ్రతము
నీ గృహాంగణభూమి నిటలంబు మోవంగ (భా-7-367-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
నీ చుట్టాలకు నాపదల్ గలుగునే (భా-10.1-746-శా.) దావాగ్ని తాగుట
నీ చేసిన పాపములకు (భా-9-301-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
నీ తల్లింగనినట్టి శుక్రువలనన్ (భా-9-549-శా.) యయాతి శాపము
నీ తోడుత నేఁ బెనఁగెదఁ (భా-10.1-1338-క.) చాణూరునితో సంభాషణ
నీ దిక్కుగానివారికి (భా-6-340-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
నీ దురాత్మునకునెవ్వఁడుదోడయ్యె (భా-8-452.1-ఆ.) దుర్భరదానవప్రతాపము
నీ నగవులు నీ చూడ్కులు (భా-10.1-1047-క.) గోపికల విరహపు మొరలు
నీ నవీన మాననీయసల్లాపంబు (భా-10.1-997.1-ఆ.) గోపికల దీనాలాపములు
నీ పంచుకార్య మొరులంజూపక (భా-10.2-704-క.) దిగ్విజయంబు
నీ పంపు సేయకుండఁగా (భా-10.2-651-క.) భూసురుని దౌత్యంబు
నీ పద్యావళు లాలకించు చెవులన్ (భా-10.1-408-శా.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
నీ పయిన్ రతి చేయుచుందురు నేర్పరుల్ (భా-10.1-990-మత్త.) గోపికల దీనాలాపములు
నీ పాదంబులు నమ్మిన (భా-10.1-715-క.) కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
నీ పాదకమలంబు నెమ్మి డగ్గఱఁ గాని (భా-10.1-991-సీ.) గోపికల దీనాలాపములు
నీ పాదకమలసేవయు (భా-10.1-1272-క.) సుదామునిమాలలుగైకొనుట
నీ పాదములు సోఁకి నేడు నీరును దృణ (భా-10.1-600-సీ.) ఆలకదుపుల మేపబోవుట
నీ పేరు వినిన నొడివినఁ (భా-10.2-662-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
నీ ప్రసూనవేది నిందాఁక రమణుండు (భా-10.1-1035.1-ఆ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
నీ భుజావిక్రమంబునుబ్రాభవంబు (భా-3-619.1-తే.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
నీ మహిమ యెఱిఁగి పొగడఁగఁ (భా-10.2-590-క.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
నీ మహిమార్ణవంబు (భా-9-116-ఉ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
నీ మాట మంచిది నిశ్చయ మగు నైన (భా-10.1-1523-సీ.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
నీ మాయఁ దెలియువారలె (భా-10.2-631-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
నీ మాయ జిక్కి పురుష (భా-10.1-1655-క.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
నీ మాయచేత విశ్వము (భా-8-165-క.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
నీ ముఖాంబుజాత నిర్ముక్త హరికథా (భా-10.1-11-ఆ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
నీ యంద సంభవించును (భా-8-223-క.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
నీ యట్టి సుఙ్ఞాన నిపుణులేకాంతులు (భా-7-372-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
నీ యధరామృతనిర్ఝరంబులు నేడు (భా-10.1-997-సీ.) గోపికల దీనాలాపములు
నీ యనుజుండు పాండుధరణీవిభుఁ (భా-10.1-1518-ఉ.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
నీ యల్లుడితఁడు భార్గవుఁడయ్యా (భా-9-66-క.) శర్యాతి వృత్తాంతము
నీ రమణుని సేవింపుము (భా-8-488-క.) పయోభక్షణవ్రతము
నీ వారము ప్రజలేమును (భా-9-618-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
నీ వారై నీ దెసఁ దమభావంబులు (భా-10.1-95-క.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
నీ విభవంబులీ జగము నిండుట (భా-6-473-ఉ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
నీ సంప్రశ్నము వర్ణనీయముగదా (భా-7-5-శా.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
నీ సామర్థ్య మెఱుంగ మేఘములచే (భా-10.1-943-శా.) ఇంద్రుడు పొగడుట
నీ సుతుఁడహిచే విడివడె (భా-10.1-711-క.) కాళియునిపూర్వకథ
నీకంటెనొండెఱుంగము (భా-8-231-క.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
నీకిపుఁడుగానబడె (భా-3-323-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
నీకిప్పుడు వివరించెదనాకర్ణింపుము (భా-3-270-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
నీకుంగ్రీడార్థములగు లోకంబులఁజూచి (భా-8-656-క.) ప్రహ్లాదాగమనము
నీకు మ్రొక్కెదఁ గృష్ణ నిగమాంత సంవేద్య (భా-10.2-1197-సీ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
నీకు మ్రొక్కెదనత్యంత నియమమొప్ప (భా-4-287.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
నీకు వరవుడ నయ్యెద నిలువు మనుచు (భా-10.1-1033.1-తే.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
నీకు వీఁడెవ్వడు నీవెవ్వనికి శోక (భా-6-456-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
నీకునెట్లుగలిగె నిరుపమ దేహంబు (భా-7-432.1-ఆ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
నీకునేమని విన్నవింతుము (భా-8-168-మత్త.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
నీకున్ దేవకికిన్ జనించిన సుతానీకంబుఁ (భా-10.1-208-శా.) వసుదేవనందులసంభాషణ
నీకెఱుఁగరాని ధర్మము (భా-1-93-క.) నారదాగమనంబు
నీచగతి యెల్లభంగుల (భా-6-350-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
నీతో నర్మగృహంబులం బలుకునే (భా-10.1-1479-శా.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
నీదెసఁ దమచిత్తము లిడియే (భా-10.1-92-క.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
నీనామస్తుతి శ్వపచుండైనను (భా-3-1037-క.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
నీపాదాబ్జము బ్రహ్మపూజ్యముగదా (భా-1-250-శా.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
నీపుత్రులశౌర్యంబును (భా-3-28-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
నీమదిఁ దోఁపని యర్థంబీ (భా-10.2-650-క.) భూసురుని దౌత్యంబు
నీమదిఁ బొడమిన కోరిక (భా-10.2-1244-క.) వృకాసురుండు మడియుట
నీయాన యెవ్వారిని నిగ్రహింపండా (భా-10.1-690-ఇ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
నీరజాతనయన నీ వనమాలికా (భా-10.1-1711.1-ఆ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
నీరదాగమమేఘనిర్యత్పయః పాన (భా-10.2-257-సీ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
నీరధారఁబడఁగనీక యడ్డంబుగాఁ (భా-8-609-ఆ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
నీరరాశిలోన నిజకర్మబద్దమై (భా-8-730-ఆ.) కడలిలో నావనుగాచుట
నీరాగారనివిష్టపాంథులక్రియన్ (భా-7-38-శా.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
నీరాట వనాటములకుఁ (భా-8-19-క.) గజేంద్రమోక్షకథాప్రారంభము
నీరునన్నంబునిడనీక నిగ్రహించు (భా-7-199.1-తే.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
నీలకంఠములకు నృత్యంబుఁ గఱపుచుఁ (భా-10.2-180.1-ఆ.) సత్యభామ యుద్ధంబు
నీలకంధరునకు నీకు నాకు (భా-2-90-ఆ.) లోకంబులు పుట్టుట
నీలగళాపరాధి యగు నీకుఁదనూభవనౌట (భా-4-94-ఉ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
నీలజీమూత సన్నిభ శరీరమువాఁడు (భా-10.1-1587-సీ.) కాలయవనునికినారదుని బోధ
నీలపటాంచితమై సువిశాలంబై (భా-10.2-387-క.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
నీలాయతభోగఫణావ్యాళానల (భా-1-119-క.) నారదుని పూర్వకల్పము
నీలోన లేని చోద్యము (భా-10.1-1241-క.) శ్రీమానినీచోరదండము
నీవ పావకుఁడవు నీవ సూర్యుండవు (భా-9-129-సీ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
నీవ బహుయఙ్ఞభోజివి (భా-9-129.1-తే.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
నీవడవిం బగల్ దిరుగ (భా-10.1-1052-ఉ.) గోపికల విరహపు మొరలు
నీవింతవాఁడవయ్యును (భా-4-398-క.) వేనుని చరిత్ర
నీవు చరాచరప్రచయనేతవు ధాతవు (భా-3-500-ఉ.) దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
నీవు చెప్పినయట్ల పురుషులకు (భా-3-459-వ.) దితికశ్యప సంవాదంబు
నీవు జనించిన కతమున (భా-10.1-1038-క.) గోపికల విరహపు మొరలు
నీవు తక్షకాహి నిహతుండవని విని (భా-9-678-ఆ.) పాండవ కౌరవుల కథ
నీవు పతిప్రతామణివి (భా-10.2-267-ఉ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
నీవు పాపబంధుడవు (భా-1-435-వ.) కలినిగ్రహంబు
నీవు మహానుభావుఁడవనింద్యచరిత్రుఁడ (భా-3-381-ఉ.) సృష్టిభేదనంబు
నీవు యశోదబిడ్డడవె నీరజనేత్ర (భా-10.1-1041-ఉ.) గోపికల విరహపు మొరలు
నీవు రక్త ధవళ నీల వర్ణంబుల (భా-10.1-123.1-ఆ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
నీవు రాజవనుచు నిఖిలంబునడుగుట (భా-8-576.1-ఆ.) వామనుడుదానమడుగుట
నీవు వింద వనుచు నిర్మలసూక్తులు (భా-10.1-599.1-ఆ.) ఆలకదుపుల మేపబోవుట
నీవు వైదర్భివిగావు వీరుఁడితండు (భా-4-850-సీ.) పురంజను కథ
నీవు సెప్పిన యట్ల రాజీవనేత్రు (భా-10.2-973-తే.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
నీవుదగుదు మాకు నిఖిలంబునెఱిఁగింపఁ (భా-8-692.1-ఆ.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
నీవునమ్మహాత్మునినజస్రధ్యానప్రవణ (భా-4-243-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
నీవే పోటరివే సురేంద్ర (భా-8-353-శా.) హరి అసురులశిక్షించుట
నీవేరీతిఁదపోబలంబున (భా-7-77-శా.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
నీవొనరించు తపోవిద్యావిభవ (భా-3-318-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
నుం
నుండునమ్మేటి రెండవ వ్యూహమనఁగ (భా-3-895.1-తే.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
నుండుమనరాదు గురుఁడవు (భా-1-526.1-తే.) శుకునిమోక్షోపాయంబడుగట
ను
నుత నవపుండరీకనయనుం డన (భా-10.2-438-చ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
నుతచరితులార మీరలు (భా-3-840-క.) కపిలుని జన్మంబు
నుతచరిత్ర భవత్పరానుగ్రహాను (భా-4-161.1-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
నుతికెక్కిసిద్ధగణసేవితుఁడై (భా-3-847-క.) కపిలుని జన్మంబు
నుప్పతిల్లిరిగంధర్వులొక్కమొగిన (భా-6-257.1-తే.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
నురము విపులమయ్యెనుల్లసద్వరకాంతి (భా-6-91.1-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
నుష్ట్రఖరములు మోయవే యురుభరములఁ (భా-2-49.1-తే.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
నూ
నూతనగరళస్తని యగు (భా-2-175-క.) కృష్ణావతారంబు
నూతనాజినంబునునుపిది మేలని (భా-9-694.1-ఆ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
నూరుపీఠంబుపై శచియుండ నుండి (భా-6-260.1-తే.) బృహస్పతి తిరస్కారము
నృ
నృపవర పెక్కునాళ్ళఁగొలె నిన్ (భా-9-318-చ.) శ్రీరాముని కథనంబు
నె
నెట్టకేలకైన నెఱుఁగంగ నగుగాని (భా-10.1-553.1-ఆ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
నెట్టన పాపకర్మముననేరమిఁజేసితిరేమి (భా-6-281-ఉ.) దేవాసుర యుద్ధము
నెట్లు నిర్వహింతు మేలాగు మాలాగు (భా-10.1-1000.1-ఆ.) గోపికల దీనాలాపములు
నెత్తిమోఁదికొనుచు నెఱిఁబయ్యెదలు జాఱ (భా-9-306.1-ఆ.) శ్రీరాముని కథనంబు
నెనయఁ గమలాసతికిఁ జిత్త మీని వేల్పు (భా-10.2-690.1-తే.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
నెనయనీశ్వరులై యుండియును సమగ్ర (భా-4-872.1-తే.) పురంజను కథ
నెన్ని యేండ్లు మనియె నిలమీఁద మనుజుఁడై (భా-10.1-9.1-ఆ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
నెమ్మిఁదొడలమీఁద నిద్రించు చెలికాని (భా-6-114-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
నెయ్యి పాయసంబు నీరునుగలిగిన (భా-9-642.1-ఆ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
నెరులు గలమరునీలంపు టురుల సిరుల (భా-10.2-242-తే.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
నెఱయఁగ సాధురూపమున (భా-6-251-చ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
నెఱిఁదల్లియుఁబినతల్లులుఁ (భా-4-84-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
నెఱి ననంతుఁడవై దర్శనీయరుచివి (భా-10.1-682.1-తే.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
నెఱి నే డిక్కడ నీవు రాఁగ వగతో (భా-10.1-1209-మ.) అక్రూరనందాదులసంభాషణ
నెఱినట్టిజలజభవునకుఁ (భా-3-779-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
నెఱినసత్యమనెడి నీడతో వెలుఁగుచు (భా-8-79.1-ఆ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
నెఱినిట్టి నిఖలలోకేశ్వరుని (భా-3-973-క.) భక్తియోగంబు
నెఱినెల్లప్పుడు నిల్చి ప్రాణిచయమున్ (భా-8-714-మ.) కల్పాంతవర్ణన
నెలఁత తద్దివ్యదృష్టినన్నియును నీకుఁ (భా-3-805-తే.) కర్దముని విమానయానంబు
నెలఁత విష్ణునకును నిఖిలదేవాత్మున (భా-8-466-ఆ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
నెలకొని ధర్మపాలన వినిర్మలు భర్గుఁ (భా-4-90-చ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
నెలకొని బహుదుఃఖములకునాలయమైన (భా-3-1001-సీ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
నెలతఁచూడ్కిగముల నీరై కరంగుచుఁ (భా-8-320.1-ఆ.) అమృతము పంచుట
నెలతకుఁజూలై నెలరెన్నెలలై (భా-8-494-క.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
నెలమి మావారు పంపుదు రేను నట్లు (భా-10.1-1709.1-తే.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
నెలమి రామకృష్ణు లింతు లిద్దఱు గాఁగ (భా-10.1-1021.1-ఆ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
నెలవువెడలివచ్చి నిస్తేజులైనట్టి (భా-8-149-ఆ.) సురలుబ్రహ్మశరణుజొచ్చుట
నెవ్వఁడాతఁడుదనయందునెపుడునాత్మ (భా-4-720.1-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
నేఁ
నేఁడు మాకిట సులభమై నెగడెఁ గాదె (భా-10.2-1119.1-తే.) వసుదేవుని గ్రతువు
నే
నే తపములనైన నెలమిఁ బండనిపంట (భా-10.1-194.1-తే.) జలకమాడించుట
నే పురములుర్విఁబొడఁగనెనా పురములు (భా-4-742.1-తే.) పురంజను కథ
నేనుఁగుమారనారదాదులు (భా-6-500-ఉ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
నేను విడిచిపోక యింటనుండితినయ్య (భా-1-116.1-ఆ.) నారదుని పూర్వకల్పము
నేమహాత్మునాశ్రయించి (భా-1-452.1-ఆ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
నేమి జాడవాఁడ వేపాటి గలవాఁడ (భా-10.1-824.1-ఆ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
నేరము లెన్న నెక్కడివి (భా-10.1-686-ఉ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
నేర్పు మెఱసి రోహిణీదేవి కడుపునఁ (భా-10.1-59.1-ఆ.) యోగమాయనాఙ్ఞాపించుట
నేలంగూలిన దాని పెన్నురముపై (భా-10.1-235-శా.) పూతననేలగూలుట
నై
నై మనోహరంబునై దివ్యసౌభాగ్య (భా-8-161.1-ఆ.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
నైన నీ తేజమున కొక హాని గలదె (భా-10.2-764.1-తే.) రాజబంధమోక్షంబు
నైన యీయితిహాసంబునధికభక్తి (భా-6-440.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
నైన హరి యుగ్రసేనునినఖిలరాజ్య (భా-3-99.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
నొం
నొంటిదమలోనఁగ్రీడించుచున్నవారు (భా-9-22.1-తే.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
నొండె గొనిపోయి చెఱఁబెట్టు నుగ్రకర్ముఁ (భా-10.1-1591.1-తే.) కాలయవనుని ముట్టడి
నొ
నొకట వెక్కిరించు నొక్కొకచో మృగ (భా-10.1-327.1-ఆ.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
నొకతె వెంటఁ దగుల నుండక యేగినాఁ (భా-10.1-1030.1-ఆ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
నొక్క చోటను సంగీతయుక్త చిత్తు (భా-10.2-619.1-తే.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
నొక్క శయ్యాసనంబుననుండుఁ (భా-1-370.1-తే.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
నొక్కతేప కొఱవి యుడుగక త్రిప్పిన (భా-10.2-867.1-ఆ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
నొచ్చిరి శాత్రవు లనుచును (భా-10.1-166-క.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
నొడయఁడిప్పుడు నందించియో తలంప (భా-3-566.1-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
నొడివినంతపట్టునుసలక యిచ్చుచో (భా-8-594-ఆ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
నొనరనీశుసేవ యోగిమానససరో (భా-6-124.1-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
నొరులుఁగారు నాకు నొరులకు నేనౌదు (భా-8-552.1-తే.) వామునునిసమాధానము
నో
నోజ చెడి వికలతనొందు నైజపురముఁ (భా-4-818.1-తే.) పురంజను కథ
న్
భువన జను స్థిత విలయము (భా-10.1-1573-క.) బలరాముడు విజృంభించుట
న్య
న్యగ్రోధుండును గహ్వుఁడున్ (భా-10.1-1382-శా.) కంససోదరులవధ
న్యా
న్యాయికి భూసురేంద్రమృతనందనదాయికి (భా-1-32-ఉ.) షష్ఠ్యంతములు