పోతన తెలుగు భాగవతము ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

రంతుచేయుచు (భా-6-329-మత్త.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
రంధ్రములు తొమ్మిదియుఁ గోటరములు ప్రాణ (భా-10.1-91.1-తే.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
రంబనంగఁబర్వతంబుండుఁదనకుఁ (భా-5.2-69.1-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
పరహితముజేయనెవ్వఁడు (భా-8-235-క.) గరళభక్షణము
రక్కసులుదినఁగఁగడఁగిన (భా-8-12-క.) 1స్వాయంభువమనువుచరిత్ర
రక్తోత్పలేందీవర ప్రఫుల్లాంభోజ (భా-4-689-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
రక్షకులు లేనివారల (భా-2-22-క.) తాపసుని జీవయాత్ర
రక్షణము లేక సాధుఁడు (భా-10.1-277-క.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
రక్షింపుము రక్షింపు ము (భా-10.2-592-క.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
రక్షింపుము రక్షింపుము (భా-3-723-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
రక్షోబాలురనెల్ల నీ కొడుకు (భా-7-251-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
రక్షోవీరులనెల్లఁద్రుంచి (భా-7-300-శా.) నృసింహరూపావిర్భావము
రచ్చలు గ్రంతలు రాజమార్గంబులు (భా-10.1-1719-సీ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
రజియను వానికి రాజేంద్ర యేనూఱు (భా-9-504-సీ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
రట్టి దివ్యావతారంబులవతరించు (భా-3-304.1-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
రణిత వినూత్న రత్న రుచిరస్ఫుట (భా-10.2-1113-చ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
రతులకొఱకునాలి రావింపనదియును (భా-9-249-ఆ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
రత్నములను మత్కాంతారత్నంబుల (భా-7-320-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
రత్నములు హేమములుననురాగలీల (భా-6-464-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
రత్నాకరమై జలనిధి (భా-10.1-1607-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
రథము కాంచనరచితవర్మము ధరించి (భా-4-771.1-తే.) పురంజను కథ
రథముమేనెల్ల సారథి బుద్ధి యింద్రియ (భా-7-464-సీ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
రథి రిపుచే నొచ్చిన సారథియును (భా-10.2-876-క.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
రప్పింప వారు హర్షము లుప్పతిలఁగ (భా-10.2-767-క.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
రమ యెదుర్కోలు చేకొనె రాజముఖ్య (భా-8-139.1-తే.) 5రైవతమనువుచరిత్ర
రమణ లోకమెల్ల రక్షించువారికి (భా-6-355.1-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
రమణ సంతర్పణోపచారములు నడపు (భా-4-635.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
రమణిరో భృత్యులందునపరాధముగల్గిన (భా-4-788-చ.) పురంజను కథ
రమణీ దూరమువోయెఁగృష్ణురథమున్ (భా-1-237-మ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
రమణీ నా సుతులందు హిరణ్యకశిపు (భా-3-485-తే.) దితి గర్భంబు ధరించుట
రమణుల్ ప్రొద్దున మేలుకాంచి (భా-10.1-812-మ.) గోపికలకాత్యాయనిసేవనంబు
రమర దైత్యవరులమై యబ్దిఁ ద్రత్తమా (భా-10.1-454.1-ఆ.) బకాసుర వధ
రమ్మని చీరినంతనె పురంబున కేగెడుఁ (భా-10.1-1217-ఉ.) వ్రేతలు కలగుట
రమ్మా మాణవకోత్తమ (భా-8-602-క.) వామనునికిదానమిచ్చుట
రమ్మా యుద్ధవ గోపకామినులు (భా-10.1-1437-శా.) గోపస్త్రీలకడకుద్ధవునిబంపుట
రవి మధ్యాహ్నమందుజరింప (భా-8-506-మ.) వామనుడవతరించుట
రవిబింబంబుపమింపఁబాత్రమగు ఛత్రంబై (భా-8-623-మ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
రవివంశాగ్రణివై (భా-9-244-మ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
రాఁ
రాఁడా చూడ సమస్తభూతములలో (భా-1-284-శా.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
రా
రా తల్లి రమ్ము తండ్రీ (భా-10.1-920-క.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
రా పూర్ణచంద్రిక రా గౌతమీగంగ (భా-10.1-604-సీ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
రా మహేశునాద్యునవ్యక్తునధ్యాత్మ (భా-8-83.1-ఆ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
రాకేందుబింబమై రవిబింబమై యొప్పు (భా-10.2-183-సీ.) సత్యభామ యుద్ధంబు
రాక్షసోత్తములార రండు పోరాడక (భా-8-635-సీ.) దానవులువామనుపైకెళ్ళుట
రాగంబున బలకృష్ణులు (భా-10.1-596-క.) కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
రాగమిళితావలోకనరాజిఁజేసి (భా-4-456.1-తే.) అర్చిపృథుల జననము
రాజఁట ధర్మజుండు (భా-1-212-ఉ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
రాజ యింతంతవాఁ డనరానివాఁడు (భా-10.1-1587.1-తే.) కాలయవనునికినారదుని బోధ
రాజఋషి దేవఋషి పితృబ్రహ్మఋషులు (భా-4-565-తే.) పృథుని రాజ్యపాలన
రాజకులావతంసుఁడు పరాజిత కంసుఁడు (భా-10.2-206-ఉ.) కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
రాజతనయవగుదు రాజీవదళనేత్ర (భా-9-620-ఆ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
రాజననుచుఁబోయి రాజ్యగర్వంబున (భా-1-492-ఆ.) శృంగి శాపంబు
రాజరాజా పృథురాజుకు హేమ (భా-4-442-సీ.) అర్చిపృథుల జననము
రాజర్షి యైనట్టి ప్రాచీనబర్హిదా (భా-4-894-సీ.) పురంజను కథ
రాజవంశోత్తమ రంతిదేవుని కీర్తి (భా-9-642-సీ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
రాజసంబున నీవు రంజిల్లు టెఱుఁగమే (భా-10.1-824-సీ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
రాజస తామసాత్ములకు రాదుగదా (భా-10.2-1147-ఉ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
రాజసూయమఖ వరప్రభావమునకు (భా-10.2-816-ఆ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
రాజితోత్పల కర్ణపూరములవాని (భా-10.1-862.1-తే.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
రాజీవపత్రలోచన (భా-1-528-క.) పూర్ణి
రాజీవరాజపూజ్య (భా-6-529-క.) పూర్ణి
రాజీవలోచనుఁడు హరి (భా-10.1-1782-క.) రుక్మిణీ కల్యాణంబు
రాజీవసదృశనయన (భా-11-125-క.) పూర్ణి
రాజీవసదృశలోచన (భా-7-480-క.) పూర్ణి
రాజీవాక్షుఁడు సుందరాస్యుఁడు (భా-10.1-1452-శా.) గోపికలు యుద్ధవునిగనుట
రాజీవాక్షునిచే నొకరాజీవముభంగి (భా-10.1-924-క.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
రాజుఁతోటివారు రమణులైరంటివి (భా-9-18-ఆ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
రాజు రాజముఖిని రతిఁదేల్చె బంగారు (భా-9-398-ఆ.) పురూరవుని కథ
రాజుకొడుకుఁజూచె రాజీవదళనేత్ర (భా-9-26-ఆ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
రాజునగరి యడబాలలు (భా-10.2-7-క.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
రాజుల నెఱుఁగవు బలిమిని (భా-10.1-825-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
రాజులు ప్రస్తుతింప సురరాజ (భా-5.1-117-ఉ.) హరిణీగర్భంబున జనించుట
రాజేంద్ర దైతేయదానవ (భా-8-743-క.) పూర్ణి
రాజేంద్ర విను తొల్లి రాజలాంఛనముల (భా-10.1-14-సీ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
రాజేంద్ర విను సుధారాశిలోనొక పర్వ (భా-8-23-సీ.) త్రికూటపర్వతవర్ణన
రాజేంద్రా జరామరణ హేతుకంబయిన (భా-12-26-వ.) తక్షకదష్ఠుడైన పరీక్షిన్మృతి
రాజ్యంబు పాపమూలము (భా-9-507-క.) నహుషుని వృత్తాంతము
రాజ్యంబుగలిగెనేనిం (భా-8-564-క.) వామనుడుదానమడుగుట
రాట్ఛరీరాయ నిఖిలధర్మాయ (భా-4-703.1-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
రామ గుణాభిరామ (భా-2-285-ఉ.) పూర్ణి
రామ సమంచితముక్తా దామ (భా-10.2-589-క.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
రామకృష్ణులఁ బేర్కొని రవము జేయఁ (భా-10.1-954.1-తే.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
రామచంద్రవిభుఁడు రణమున ఖండించె (భా-9-293-ఆ.) శ్రీరాముని కథనంబు
రామచంద్రవిభుని రాకఁదూర్యములతో (భా-9-323-ఆ.) శ్రీరాముని కథనంబు
రామచంద్రవిభుని రాక వీనులవిని (భా-9-316-ఆ.) శ్రీరాముని కథనంబు
రామచంద్రుఁగూడి రాకలఁపోకలఁ (భా-9-362-ఆ.) శ్రీరామాదుల వంశము
రామలతోడను రాసము (భా-10.1-1089-క.) రాసక్రీడావర్ణనము
రామల్ రామలతోడి నీ పనికిగా (భా-10.1-827-శా.) గోపికావస్త్రాపహరణము
రామాజనసంఘములారా (భా-4-777-క.) పురంజను కథ
రాముఁడు గనుఁగొనె భార్గవరామున్ (భా-10.2-949-క.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
రాముఁడు తత్కపటాకృతిఁ (భా-10.2-1167-క.) సుభద్రా పరిణయంబు
రాముఁడు నిజబాహుబలస్థేమంబున (భా-9-264-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
రాముఁడు రాజకులైకవిరాముఁడు (భా-6-305-క.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
రాముఁడుదానుఁగూడి మధురాపురికిం (భా-3-120-ఉ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
రామున్ మేచకజలదశ్యామున్ (భా-2-160-క.) రామావతారంబు
రారా బుధులు విరక్తులుగారా (భా-2-80-క.) బ్రహ్మ అధిపత్యంబొడయుట
రారా హస్తిపకేంద్ర (భా-10.1-1155-శా.) కంసుని మంత్రాలోచన
రావణునఖిలజగద్విద్రావణుఁబరిమార్చి (భా-2-170-క.) రామావతారంబు
రావించి తపోవిఘ్నముఁ (భా-2-127-క.) నరనారాయణావతారంబు
రావే సుందరి యేమె బోటి (భా-10.1-773-శా.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
రాహుగ్రహవక్త్రగుహా (భా-6-419-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
రి
రితరసుఖములెల్ల నిచ్ఛగింపఁగనేల (భా-7-310.1-ఆ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
రితరు లెఱిఁగిరేని నెంతయుఁ జుల్కఁగాఁ (భా-10.1-980.1-ఆ.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
రుం
రుండొకండరయఁగలండు రూఢిఁదత్పు (భా-4-767.1-తే.) పురంజను కథ
రు
రుచిరాపాంగిని వస్త్రబంధనపరన్ (భా-8-400-మ.) జగనమోహిని కథ
రుద్రనామంబు నీకు నిరూఢమయ్యెఁ (భా-3-369-తే.) సృష్టిభేదనంబు
రుద్రుండిట్లనియె (భా-4-174-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
రుద్రుండిట్లనియె (భా-7-307-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
రుద్రుండు ప్రచేతసులకెఱిగించి (భా-4-732-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
రుద్రునిచేత నీగతి నిరూఢమతిన్ (భా-3-371-ఉ.) సృష్టిభేదనంబు
రూ
రూఢిఁదత్తత్క్రియాలబ్దరూపుడవును (భా-4-726-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
రూఢిఁబ్రధానపూరుషనాయకుండను (భా-3-886-సీ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
రూఢి నా మాయగామినీరూపమునను (భా-3-1008-తే.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
రూఢి సోహమ్మమేతి ప్రరూఢమగుచు (భా-4-359.1-తే.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
రూఢినమ్మనునకు శతరూపవలన (భా-4-217-తే.) ధృవోపాఖ్యానము
రూఢినీశ్వరుఁడు స్వరూపంబునంజేసి (భా-4-583-సీ.) పృథుని రాజ్యపాలన
రూఢిమైఁ బ్రకృతి పూరుష కాలములకు నీ (భా-10.2-248-సీ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
రూపంబు లెల్ల నగు బహురూపకుఁ (భా-10.1-512-క.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
రూప విభ్రమ నైపుణ్య రూఢలైన (భా-10.1-1467.1-తే.) భ్రమరగీతములు
రూపము సత్ప్రతాపము (భా-6-448-ఉ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
రూపమున తమముచే నిరూఢుఁడగుచు (భా-3-986.1-తే.) భక్తియోగంబు
రూపమైన ప్రపంచంబు రూఢినేమహాత్ము (భా-4-358.1-తే.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
రూపసంసక్తిఁజేసి నిరూఢకర్మశక్తియును (భా-3-208-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
రెం
రెండవహరి క్రియ ధరణీమండల (భా-9-634-క.) భరతుని చరిత్ర
రెండునూఱేఁడులును నిల్చియుండుఁజువ్వె (భా-3-349.1-తే.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
రె
రెలమిఁ దల్లుల చన్నుఁబా లెల్లఁ ద్రావి (భా-10.1-291.1-తే.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
రో
రోష ప్రమోద నిద్రా (భా-10.1-1379-క.) కంసవధ
రోషాగ్నిధూమప్రరోహంబుకైవడి (భా-10.1-1347-సీ.) చాణూరునితో సంభాషణ
రోషోద్రేకకళాభయంకర మహారూపంబుతో (భా-10.1-1565-శా.) బలరాముడు విజృంభించుట
లంబేశ్వర నీకు దూత్యము మహారూఢంబు నీ నేరుపుల్ (భా-10.1-1462-శా.) భ్రమరగీతములు