పోతన తెలుగు భాగవతము ఇ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

ఇంకొక యేఁడు పోయిన నరేశ్వర (భా-9-418-ఉ.) పురూరవుని కథ
ఇంగలముతోడి సంగతి (భా-8-726-క.) కడలిలో నావనుగాచుట
ఇంచుక మాయలేక (భా-1-71-ఉ.) ఏకవింశత్యవతారములు
ఇంటికి వచ్చిన నెదురేగుదెంచుచు (భా-10.2-223-సీ.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
ఇంతకు మూలమాహరి (భా-3-599-ఉ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
ఇంతనుండి యైన నెదిరిఁ ద న్నెఱింగి నా (భా-10.2-510-ఆ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
ఇంతయును మున్ను మనముననెఱిఁగి (భా-4-126-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
ఇంతయునుదథ్యమని మది (భా-6-183-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఇంతి తన సుతుల్ (భా-3-601-తే.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
ఇంతి మదీయ మానధనమెల్ల హరించిన (భా-10.2-362-ఉ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
ఇంతితంతై వటుఁడింత యై (భా-8-622-శా.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
ఇంతుల్ తోయము లాడుచుండ (భా-10.1-830-శా.) గోపికావస్త్రాపహరణము
ఇందాఁక వాఁడు బ్రదికిన (భా-10.2-33-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
ఇందిందిరాతిసుందరి (భా-9-603-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
ఇందీవర శ్యాము వందితసుత్రాముఁ (భా-10.2-979-సీ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
ఇందీవరదామమున ముకుందునిఁ (భా-8-283-క.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
ఇందీవరేక్షణ యేనెందు భవదీయ (భా-4-794-సీ.) పురంజను కథ
ఇందుకులోద్భవ వినుమా (భా-5.2-120-క.) పాతాళ లోకములు
ఇందుగలఁడందు లేఁడని (భా-7-275-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఇందున్న కణ్వమునికిని (భా-9-606-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
ఇందుల కొక్క యితిహాసంబు గలదు (భా-11-97-వ.) అవధూతసంభాషణ
ఇందులకుఁ బురాతన వృత్తాంతంబు గలదు (భా-11-101-వ.) అవధూతసంభాషణ
ఇంద్రియంబులతోడనెలమినొప్పెడి (భా-3-246-సీ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇంద్రియేశుఁడు గంధాదికేష్టగుణముఁ (భా-4-602-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఇంద్రుఁడిట్లనియె (భా-4-180-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
ఇంద్రుండిట్లనియె (భా-7-309-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఇంద్రుండు గంధర్వులంబనిచిన (భా-9-404-వ.) పురూరవుని కథ
ఇ చ్చెలువఁ జూచి మ్రుచ్చిలి (భా-10.1-317-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
ఇ ట్లనేక ప్రకారంబులు గాసిచేసి (భా-10.2-399-వ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
ఇ ట్లరిగి తద్గేహంబున (భా-10.1-1489-వ.) కుబ్జగృహంబునకేగుట
ఇ ట్లహికులారాతి చేత వ్రేటుపడి (భా-10.1-707-వ.) కాళియునిపూర్వకథ
ఇ ట్లామని కందువ తెఱంగు గలిగి (భా-10.1-722-వ.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
ఇ ట్లేగుచు (భా-10.1-503-వ.) క్రేపుల వెదకబోవుట
ఇ మ్మగువ తన్ను వాకిటఁ (భా-10.1-315-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
ఇ వ్విధంబునఁ గట్టాయితంబై యప్పుడు (భా-10.2-1293-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
ఇ వ్విధంబునఁ గుబ్జ యిచ్చిన లేపంబు (భా-10.1-1280-సీ.) కుబ్జననుగ్రహించుట
ఇ వ్విధంబునం జరియించుచుండె నట్టియెడ (భా-10.2-334-వ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
ఇ వ్విధంబునం జూపిన (భా-10.2-360-వ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
ఇ వ్విధంబునం బ్రవర్తిల్లిన శ్రీమన్నారాయణమూర్తి (భా-11-73-వ.) నారయణఋషి భాషణ
ఇ వ్విధంబునఁ బ్రశంసింపఁదగిన కావేర్యాది (భా-11-79-వ.) నారయణఋషి భాషణ
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-76-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-191-వ.) జలకమాడించుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-460-వ.) చల్దులుగుడుచుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-607-వ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-864-వ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-1069-వ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-1350-వ.) చాణూరముష్టికులతో పోరు
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-1571-వ.) బలరాముడు విజృంభించుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-1632-వ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.2-184-వ.) సత్యభామ యుద్ధంబు
ఇ వ్విధంబున గోపికాజన మనోజాతుండైన (భా-10.2-1336-వ.) యదువృష్ణిభోజాంధకవంశంబు
ఇ వ్విధంబున నతిమనోహర (భా-10.2-373-వ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
ఇ వ్విధంబున ననంతుండు నప్రమేయుండును (భా-10.2-959-వ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
ఇ వ్విధంబున నొదుగు పెట్టుకొని యుండి (భా-10.1-444-వ.) బకాసుర వధ
ఇ వ్విధంబున భువనకంటకుండైన (భా-10.2-559-వ.) ద్వివిదునివధించుట
ఇ వ్విధంబున భూమివలన సైరణయు (భా-11-99-వ.) అవధూతసంభాషణ
ఇ వ్విధంబున మఱియు దన సుతులు (భా-10.2-1283-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
ఇ వ్విధంబున సౌభకంబు వర్తించుటం జేసి (భా-10.2-868-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
ఇ వ్విధంబునన్ (భా-10.1-231-వ.) పూతననేలగూలుట
ఇక్కడఁ బెట్టితిం దనయుఁ (భా-10.1-269-ఉ.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
ఇక్కడ నున్న బాంధవుల కెల్లను (భా-10.1-1405-ఉ.) నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
ఇక్కడనుందురే మనుజు లీ (భా-10.1-423-ఉ.) బృందావనముబోవతలచుట
ఇక్ష్వాకునకుఁబుత్రులెలమిఁబుట్టిరినూర్వు (భా-9-156-సీ.) ఇక్ష్వాకుని వంశము
ఇచ్చెదనని పల్కి యీకున్న నరకంబు (భా-8-580-సీ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
ఇచ్చోఁ బచ్చిక మేసిన (భా-10.1-504-క.) క్రేపుల వెదకబోవుట
ఇజ్జలములనతిభక్తిని (భా-3-816-క.) కర్దముని విమానయానంబు
ఇటమీఁదనీ రాత్రికేడవదినమునఁ (భా-8-706-సీ.) మీనావతారుని ఆనతి
ఇటు చనుదెంచి యున్న మగధేశ్వరవాహినిఁ (భా-10.1-1670-చ.) జరసంధుడుగ్రమ్మరవిడియుట
ఇటు దన్నుఁ బట్టవచ్చినఁ (భా-10.1-1622-క.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
ఇట్టయినఁ దడయ నేటికి (భా-10.1-164-క.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
ఇట్టి జగత్సర్జకుండవైన నీవు (భా-4-724-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఇట్టి దివ్యశరీరమెవ్వఁడు ప్రతిదినం (భా-5.2-98-సీ.) భగణ విషయము
ఇట్టి నితాంతంబగు హేమంతంబున (భా-10.1-808-వ.) గోపికలకాత్యాయనిసేవనంబు
ఇట్టి నీ పాదమూలంబులెవ్వఁడేని (భా-4-714-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఇట్టి నీదండంబ యీ మూఁడుజగములఁ (భా-6-167-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఇట్టి మహనీయగుణాకరుండగు గయుని (భా-5.2-8-వ.) గయుని చరిత్రంబు
ఇట్టి మహోత్సవంబున దేవహూతికిం (భా-3-839-వ.) కపిలుని జన్మంబు
ఇట్టి లోకోపద్రవంబెఱింగి జననాథుండు (భా-4-432-వ.) వేనుని చరిత్ర
ఇట్టి విద్వదనుభవంబున (భా-4-575-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
ఇట్టిచోఁ గావలున్న మే మెవ్వరమును (భా-10.2-378-తే.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
ఇట్టినన్నుఁగృపామతి యెడలి యిటు (భా-4-476-తే.) భూమినిబితుకుట
ఇట్టులవ్యక్తరూపుండునునప్రమేయుండును (భా-4-357-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
ఇట్లఖిలలోకానందకరకమ్రాకారులు (భా-6-81-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఇట్లగుటంజేసి సత్పురుషులైనవారలు (భా-4-556-వ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
ఇట్లగ్గలంబగు నగ్గలిక డగ్గఱిన మల్లునిం (భా-10.1-1348-వ.) చాణూరముష్టికులతో పోరు
ఇట్లగ్నీధ్రుండు రాజ్యంబు చేయుచు (భా-5.1-26-వ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
ఇట్లడవికింజని తత్ప్రదేశంబునందు (భా-7-58-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ఇట్లతండు ప్రత్యాహృత (భా-1-465-వ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
ఇట్లతి భయంకరంబైన తపంబు (భా-6-246-వ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
ఇట్లతి వికృతతుండగండాభోగవిభాగ (భా-6-71-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఇట్లతిఘోరంబైన తపంబుచేయుచుఁ (భా-4-12-వ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
ఇట్లతిరథునకుఁగానీనుండైన కర్ణుండు (భా-9-699-వ.) ద్రుహ్యానుతుర్వసులవంశము
ఇట్లతివికృతత్వంబుతో బ్రహ్మహత్య (భా-6-437-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లతిశీఘ్రగమనంబున (భా-4-78-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఇట్లధ్యాత్మయోగనిష్ఠుండై కర్మంబుల (భా-4-640-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఇట్లనన్యపురుషసంచారంబై (భా-8-43-వ.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
ఇట్లని వితర్కించె (భా-3-278-వ.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
ఇట్లనియె (భా-4-258-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ఇట్లనియె (భా-10.1-373-వ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
ఇట్లనిరి (భా-3-379-వ.) సృష్టిభేదనంబు
ఇట్లనిరి (భా-3-522-వ.) సనకాదుల శాపంబు
ఇట్లనిరి (భా-3-527-వ.) సనకాదుల శాపంబు
ఇట్లనిరి (భా-3-730-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
ఇట్లనిరి (భా-4-463-వ.) అర్చిపృథుల జననము
ఇట్లనిరి (భా-10.1-987-వ.) గోపికల దీనాలాపములు
ఇట్లనిరి నరేంద్రా యేమొక్కటి (భా-4-421-వ.) వేనుని చరిత్ర
ఇట్లను మునీంద్ర మదీయాశా (భా-4-813-వ.) పురంజను కథ
ఇట్లన్యోన్యంబును శాపంబులంబొందియు (భా-4-52-వ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
ఇట్లభ్యంజనాదికృత్యంబులుదీర్చి (భా-5.1-133-వ.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
ఇట్లమ్మహానదీప్రవాహంబు (భా-9-230-వ.) గంగాప్రవాహ వర్ణన
ఇట్లయ్యింద్రుఁడు క్రోధంబు (భా-6-316-వ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
ఇట్లరిగి తల్లిదండ్రుల నివాసంబుసొచ్ఛి (భా-1-260-వ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
ఇట్లర్జునుండు బాహువిలాసంబు చూపిన (భా-9-456-వ.) పరశురాముని కథ
ఇట్లర్జునుండుదెచ్చి చూపిన (భా-1-160-వ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
ఇట్లలరువిల్తుని నెఱబిరుదు (భా-9-27-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
ఇట్లశరీరవాణి సర్వభూతంబులకుఁదేటపడ (భా-9-633-వ.) భరతుని చరిత్ర
ఇట్లశ్వత్థామంబ్రాణావశిష్టుంజేసి (భా-1-176-వ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
ఇట్లస్త్రద్వయంబునుపసంహరించి (భా-1-154-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
ఇట్లాంగిరసుండు ప్రథమభార్య యందుఁ (భా-5.1-120-వ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
ఇట్లాత్మహితంబులైన కర్మంబులయంద (భా-4-810-వ.) పురంజను కథ
ఇట్లాత్మారాముండునుబూర్ణకాముండును (భా-1-249-వ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
ఇట్లాదేశించిన దివ్యవాణిపలుకు (భా-8-377-వ.) నముచివృత్తాంతము
ఇట్లాధేను వృషభంబుల రెంటిం (భా-1-415-వ.) కలినిగ్రహంబు
ఇట్లాభీలంబైన నిదాఘకాలంబు వర్తింప (భా-10.1-719-వ.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
ఇట్లారాచపట్టి చెఱుకువింటివాని (భా-9-391-వ.) పురూరవుని కథ
ఇట్లావిర్భవించిన కన్యకలందు శ్రద్ధయు (భా-4-28-వ.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
ఇట్లిచ్చి యనిచిన బలభద్రుండు (భా-10.2-597-వ.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
ఇట్లు ఋషభుండు పురందరుండు (భా-5.1-60-వ.) ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
ఇట్లు కంటకంబునంగంటకోన్మూలనంబు (భా-1-383-వ.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
ఇట్లు కట్టిత్రోచిన నుషాసతి (భా-10.2-386-వ.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
ఇట్లు కఠోరకంఠనాదంబొనర్చిన (భా-6-386-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు కనుంగొనుచుం జనుచుండ (భా-10.2-615-వ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
ఇట్లు కపిలోక్తమార్గంబున దేవహూతి (భా-3-1051-వ.) కపిలమహాముని తపంబు
ఇట్లు కరకలిత వజ్రాయుధ (భా-6-420-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు కరిమకరంబులు రెండును (భా-8-55-వ.) కరిమకరులయుద్ధము
ఇట్లు కవచరూపశ్రీనారాయణ (భా-6-430-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు కశ్యపచిరతరతపస్సంభృత (భా-8-492-వ.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
ఇట్లు కృతకృత్యుండైన (భా-8-520-వ.) వామనునివిప్రులసంభాషణ
ఇట్లు కృతకృత్యులైన శిష్యులం జూచి (భా-10.1-1415-వ.) సాందీపుని వద్ధ శిష్యులగుట
ఇట్లు కృతార్థుండై ప్రిత్ర్యంబయిన (భా-5.2-115-వ.) పాతాళ లోకములు
ఇట్లు కృష్ణభీమార్జునులు బ్రాహ్మణ వేషంబులు (భా-10.2-718-వ.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
ఇట్లు కృష్ణసందర్శన కుతూహల (భా-10.2-689-వ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
ఇట్లు కృష్ణసహితు లయిన గోపకుమారులు (భా-10.1-499-వ.) చల్దులారగించుట
ఇట్లు కృష్ణుండు జరాసంధవధంబును (భా-10.2-763-వ.) రాజబంధమోక్షంబు
ఇట్లు కృష్ణుండు బహువిధంబులఁ (భా-10.1-422-వ.) కపటబాలలీలలు
ఇట్లు కృష్ణుండు బాలవత్స రూపంబులు దాల్చి (భా-10.1-522-వ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
ఇట్లు కృష్ణుండు విహితవిహారంబుల (భా-10.1-764-వ.) వర్షాగమవిహారంబు
ఇట్లు కృష్ణున కభిమతంబుగా (భా-10.2-1176-వ.) సుభద్రా పరిణయంబు
ఇట్లు కృష్ణుని యనుగ్రహంబున (భా-1-439-వ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
ఇట్లు కేవలపురుషరూపంబును (భా-7-299-వ.) నృసింహరూపావిర్భావము
ఇట్లు కొండగుహలోనఁ గ్రమక్రమంబున (భా-10.1-1186-వ.) వ్యోమాసురుని సంహారించుట
ఇట్లు కోపోద్దీపితమానసుండై కనుంగొని (భా-10.2-548-వ.) ద్వివిదునివధించుట
ఇట్లు క్రీడాకల్పిత వాహనుం డయిన (భా-10.1-733-వ.) ప్రలంబాసురవధ
ఇట్లు క్రూరంబులయిన హరిచరణ (భా-10.1-671-వ.) కాళియ మర్ధనము
ఇట్లు గంధర్వవల్లభునింజూచు (భా-9-467-వ.) పరశురాముని కథ
ఇట్లు గడంగి బాణజాలంబులు పరఁగించి (భా-10.2-565-వ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
ఇట్లు గడంగి యుద్ధసన్నద్ధులై (భా-10.2-561-వ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
ఇట్లు గడచి చనుచు నానర్తక సౌవీర (భా-10.2-684-వ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
ఇట్లు గిరి యెత్తి (భా-10.1-917-వ.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
ఇట్లు గుహ్యకునిచేత విడివడిన గోపికలను (భా-10.1-1125-వ.) శంఖచూడుని వధ
ఇట్లు గూడం జని (భా-10.1-371-వ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
ఇట్లు గృహకర్మప్రవర్తనుండగుచునుండ (భా-5.1-127-వ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
ఇట్లు గోత్రంబు ఛత్రంబుగాఁ బట్టి (భా-10.1-919-వ.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
ఇట్లు గోపకన్యక లందుఁ బ్రసన్నుండయి (భా-10.1-850-వ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
ఇట్లు గోపకులు క్రీడింప గోవు లంతంతం (భా-10.1-741-వ.) దావాగ్ని తాగుట
ఇట్లు గోపకులు హరిసమేతు లై (భా-10.1-894-వ.) పర్వతభంజనంబు
ఇట్లు గోపగోగణపతిత్వంబునకు (భా-10.1-953-వ.) కామధేనువు పొగడుట
ఇట్లు గోపికలు సాదరంబుగంజూడ (భా-10.1-630-వ.) ధేనుకాసుర వధ
ఇట్లు గోవింద సందర్శనాభావవిహ్వలురైన (భా-10.1-1447-వ.) నందోద్ధవ సంవాదము
ఇట్లు గోవృషంబుల జయించినవాఁడ (భా-10.2-127-వ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
ఇట్లు గౌఁగిటంజేర్చి గతద్వేషుండై (భా-4-546-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
ఇట్లు గ్రద్దన నా ముద్దియ ముద్దులపట్టి (భా-10.1-384-వ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
ఇట్లు చంపక బావా రమ్మని చిఱునగవు (భా-10.1-1771-వ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
ఇట్లు చథ్యుని భార్య యగు (భా-9-641-వ.) భరతుని చరిత్ర
ఇట్లు చని నిరంతర కిసలయపత్రకోరక (భా-10.1-1532-వ.) జరాసంధుని మథురముట్టడి
ఇట్లు చనిచని (భా-8-528-వ.) వామనునిబిక్షాగమనము
ఇట్లు చనిచని బ్రహ్మావర్తదేశంబునందు (భా-3-794-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
ఇట్లు చనుదెంచి (భా-4-599-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఇట్లు చనుదెంచి ధర్మనందనుండు (భా-10.2-687-వ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
ఇట్లు చరణనఖస్పర్శంజేసి (భా-5.2-32-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లు చారులచేత (భా-7-138-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఇట్లు చూచిన (భా-10.1-1755-వ.) రుక్మిణీ గ్రహణంబు
ఇట్లు చెలికత్తియల మొత్తంబులుం (భా-9-25-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
ఇట్లు చేసి శర్మిష్ఠ పోయిన వెనుక (భా-9-524-వ.) యయాతి కథ
ఇట్లు చొచ్చి మూఢహృదయంబునుం బోలెఁ (భా-10.1-1635-వ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
ఇట్లు జగంబు పరమేశ్వరాధీనంబుగాని (భా-1-232-వ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
ఇట్లు జగన్మోహనాకారుండయిన (భా-6-334-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు జము నడగి తెచ్చి (భా-10.1-1430-వ.) గురుపుత్రునితెచ్చిఇచ్చుట
ఇట్లు జరాసంధపరిజన ప్రదీపితంబైన (భా-10.1-1675-వ.) ప్రవర్షణపర్వతారోహణంబు
ఇట్లు డగ్గఱి మాయాబిక్షుకుండు (భా-8-542-వ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
ఇట్లు డగ్గఱి య ద్ధనువుం గనుంగొని (భా-10.2-1089-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
ఇట్లు తండ్రిచేనాదరింపబడనిదై (భా-4-86-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఇట్లు తథ్యవాది యైన బలిచే నిరాకృతుండై (భా-8-357-వ.) హరి అసురులశిక్షించుట
ఇట్లు తన మొనలు విఱిగి పాఱినం (భా-10.1-1562-వ.) కృష్ణుడు విజృంభించుట
ఇట్లు తనకు మ్రొక్కిన సత్యభామను (భా-10.2-156-వ.) నరకాసురవధకేగుట
ఇట్లు తనకెదురు వచ్చిన మచ్చిక (భా-10.1-1136-వ.) గోపికల విరహాలాపములు
ఇట్లు తనపడిన బన్నములం దలంపక (భా-10.2-654-వ.) భూసురుని దౌత్యంబు
ఇట్లు తన్మయత్వంబున గోపసుందరులు (భా-10.1-1027-వ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
ఇట్లు తపంబుజేయుచు స్వాయంభువ (భా-8-9-వ.) 1స్వాయంభువమనువుచరిత్ర
ఇట్లు తెచ్చి ప్రద్యుమ్నుండు హరినయనం (భా-10.2-284-వ.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
ఇట్లు త్రైలోక్యసంతాపకరంబైన (భా-7-74-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ఇట్లు దండప్రణామంబులాచరించి (భా-4-280-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ఇట్లు దక్షప్రజాపతి ప్రజాసర్గంబు చాలక (భా-6-210-వ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
ఇట్లు దక్షిణాగ్ని యందు వేల్చిన (భా-4-104-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఇట్లు దక్షుండు పల్కిన గర్హితవాక్యంబులు (భా-4-47-వ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
ఇట్లు దనకు నొడ్డారించి యడ్డంబు వచ్చిన (భా-10.2-218-వ.) పారిజాతాపహరణంబు
ఇట్లు దప్పిన తెఱం గెట్టనినఁ (భా-10.2-789-వ.) శిశుపాలుని వధించుట
ఇట్లు దలంచి కృష్ణపాలితంబయిన (భా-10.2-599-వ.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
ఇట్లు దలపోసి తన్మమహత్త్వం బంతయుం (భా-10.2-1268-వ.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
ఇట్లు దానవేంద్రుండు పరిగృహ్యమాణ (భా-7-285-వ.) నృసింహరూపావిర్భావము
ఇట్లు దానవేంద్రుని మాయావిశేష (భా-8-337-వ.) బలిప్రతాపము
ఇట్లు దానవేంద్రుని యుగ్రదండంబునకు (భా-7-107-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఇట్లు దిగ్విజయార్థంబు వచ్చిన (భా-9-433-వ.) పరశురాముని కథ
ఇట్లు దివ్యరథారూఢుండయి (భా-9-299-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు దుష్టజన దండధరావతారుండైన (భా-10.1-668-వ.) కాళియ మర్ధనము
ఇట్లు దేవదానవులు నర్మదాతీరంబునఁ (భా-6-374-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు దేవేంద్రుండు వామనభుజపాలితంబగు (భా-8-686-వ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
ఇట్లు దైత్యేశ్వరుండు దివినున్న (భా-7-86-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఇట్లు దొంగిలి (భా-10.1-818-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
ఇట్లు ద్రోణతనయుండేసిన (భా-1-186-వ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
ఇట్లు ధరణి పాఱిననతండు (భా-4-474-వ.) భూమినిబితుకుట
ఇట్లు ధరణీసురదక్షిణచరణప్రక్షాళనంబు (భా-8-606-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
ఇట్లు ధరియించి గతకల్మషంబైన (భా-4-98-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఇట్లు ధారా పరిగ్రహంబు చేసి (భా-8-621-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
ఇట్లు నక్రూర రామ సహితుండై చనిచని (భా-10.1-1226-వ.) కృష్ణుడు మథురకుచనుట
ఇట్లు నమస్కరించి కరకమలంబులు (భా-10.1-938-వ.) ఇంద్రుడు పొగడుట
ఇట్లు నర నారాయణులు సహాయులుగా (భా-10.2-122-వ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
ఇట్లు నరహరిరూపంబు (భా-7-344-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఇట్లు నారదవచననియుక్తులై (భా-8-383-వ.) నముచివృత్తాంతము
ఇట్లు నారదుండు చనిన యనంతరంబ (భా-4-966-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
ఇట్లు నారదుజన్మకర్మంబులు విని (భా-1-113-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
ఇట్లు నారాయణకవచంబు ఘటియించి (భా-6-299-వ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
ఇట్లు నిజమాయావిశేషంబున (భా-7-407-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
ఇట్లు నిజయోగవైభవంబున (భా-10.1-749-వ.) దావాగ్ని తాగుట
ఇట్లు నిజసతిచేతనుపలాలితుండై (భా-6-514-వ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
ఇట్లు నిజాశ్రమంబునకు వచ్చిన నారదు (భా-1-88-వ.) నారదాగమనంబు
ఇట్లు నిమిషస్పర్శనంబున సుదర్శనంబు (భా-8-113-వ.) గజేంద్రరక్షణము
ఇట్లు నియమంబున సముచిత (భా-10.2-769-వ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
ఇట్లు నిర్మూలంబు లై పడిన (భా-10.1-403-వ.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
ఇట్లు నిలిచి యున్న నముచిం (భా-8-375-వ.) నముచివృత్తాంతము
ఇట్లు నిష్కర్ములైన రామకృష్ణులు (భా-10.2-1039-వ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
ఇట్లు నుతియించి దేవా నీవు (భా-11-91-వ.) ఉద్ధవునకుపదేశం
ఇట్లు నూయి వెడలించిన రాజునకు (భా-9-528-వ.) దేవయాని యయాతివరించుట
ఇట్లు పంచిన (భా-2-161-వ.) రామావతారంబు
ఇట్లు పంచిన (భా-8-110-వ.) గజేంద్రరక్షణము
ఇట్లు పట్టుకొని (భా-10.1-1576-వ.) బలరాముడు విజృంభించుట
ఇట్లు పరమ సంతోషులై ఘోషజను (భా-10.1-713-వ.) కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
ఇట్లు పరమపురుషుండగు హరి (భా-8-347-వ.) హరి అసురులశిక్షించుట
ఇట్లు పర్వత ప్రదక్షిణంబు చేసి (భా-10.1-899-వ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
ఇట్లు పఱచుచున్న కృష్ణబలభద్రులం జూచి (భా-10.1-1671-వ.) జరసంధుడుగ్రమ్మరవిడియుట
ఇట్లు పలుకుచు భక్షింతుమనువారలయి (భా-3-722-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
ఇట్లు పలుకుచున్న యమదూతల (భా-6-110-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఇట్లు పలుకుచున్న యింద్రు (భా-6-425-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు పలుకుచున్న హరిపలుకులు విని (భా-10.1-922-వ.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
ఇట్లు పాండవపౌత్రుండు (భా-1-499-వ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ఇట్లు పాండవాగ్రజుప్రార్థనం గైకొని (భా-10.2-813-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
ఇట్లు పానుపునం జేర్చి (భా-10.2-244-వ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
ఇట్లు పారిజాతంబును హరించి (భా-10.2-216-వ.) పారిజాతాపహరణంబు
ఇట్లు పాషాండబోధితుండైన సుమతికి (భా-5.2-6-వ.) సుమతి వంశవిస్తారము
ఇట్లు పీతాంబరధారియుఁ (భా-1-218-వ.) భీష్మనిర్యాణంబు
ఇట్లు పుండరీకాక్షుండగు నారాయణుండు (భా-2-174-వ.) కృష్ణావతారంబు
ఇట్లు పుణ్యచిత్తుండునీశ్వరాయత్తుండునై (భా-9-87-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
ఇట్లు పుత్రపుత్రికాజనంబులంగని (భా-4-803-వ.) పురంజను కథ
ఇట్లు పురంబు ప్రవేశించి యుద్ధప్రకారంబెల్ల (భా-10.1-1581-వ.) జరాసంధుని విడుచుట
ఇట్లు పురుషాకారంబు వహించిన హరి (భా-8-406-వ.) జగనమోహిని కథ
ఇట్లు పురోపవనోపకంఠంబునకుం జని (భా-10.2-308-వ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
ఇట్లు పుష్పకారూఢుండై (భా-9-320-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు పూజించి యానందబాష్పజల (భా-10.2-785-వ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
ఇట్లు పూని కౌరవరాజధాని యైన (భా-10.2-588-వ.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
ఇట్లు పూరునికి రాజ్యంబిచ్చి (భా-9-586-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
ఇట్లు పూర్వజన్మపరమభాగవత (భా-7-125-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఇట్లు పూర్వపశ్చిమంబులు (భా-5.2-20-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లు పెక్కేండ్లు జీవించి (భా-1-296-వ.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
ఇట్లు పెనుబాముచేత మ్రింగుడుపడు (భా-10.1-477-వ.) అఘాసుర వధ
ఇట్లు పెఱికి వైచిన రుద్రని జట యందు (భా-4-106-వ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
ఇట్లు పొడగని (భా-8-106-వ.) విష్ణువు ఆగమనము
ఇట్లు పొడగని దైత్యుండు రోషభీషణాకారుడై (భా-3-418-వ.) భూమ్యుద్ధరణంబు
ఇట్లు పొడమి నవకుంకుమాంకిత (భా-10.1-968-వ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
ఇట్లు ప్రజలను ధర్మంబుల యందు (భా-4-570-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
ఇట్లు ప్రత్యక్షమగు పరమేశ్వరునకుఁ (భా-5.1-44-తే.) ఋషభుని జన్మంబు
ఇట్లు ప్రలంబునితోఁ జెలిమి చేయుచుఁ (భా-10.1-729-వ.) ప్రలంబాసురవధ
ఇట్లు ప్రళయకాలభీషణపరివేషపోషంబుగా (భా-6-407-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు ప్రళయసంరంభవిజృంభిత (భా-6-370-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు ప్రవేశించి తాపత్రయోపశమనంబగు (భా-3-797-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
ఇట్లు ప్రవేశించి రాజమార్గంబునం జనిచని (భా-10.2-977-వ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
ఇట్లు ప్రవేశించిన రాజర్షి యైన (భా-4-322-వ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
ఇట్లు ప్రసన్నుండయిన సర్వేశ్వరుని (భా-6-221-వ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
ఇట్లు ప్రియవ్రతుండు రాజ్యంబు చేయుచు (భా-5.1-16-వ.) ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
ఇట్లు ప్రియవ్రతుండేకాదశార్బుద (భా-5.1-18-వ.) ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
ఇట్లు బలభద్రునిఁచేతఁ దెలుపంబడి (భా-10.1-1781-వ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
ఇట్లు బలవంతుఁడగు బలి (భా-8-445-వ.) బలియుద్ధయాత్ర
ఇట్లు బహుగతులం దిరుగ నేర్పరి యగు (భా-10.1-1084-వ.) రాసక్రీడావర్ణనము
ఇట్లు బహువిధంబులం దమతమ (భా-10.2-214-వ.) కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
ఇట్లు బాల వత్స రూపంబులతో విహరించుచు (భా-10.1-514-వ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
ఇట్లు బాలకాలింగనంబుల (భా-10.1-526-వ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
ఇట్లు బాలకులతోడఁ జల్ది గుడిచి (భా-10.1-585-వ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
ఇట్లు బీభత్సరూపంబున (భా-5.1-82-వ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
ఇట్లు బృందావనంబు చేరి కొంత కాలంబునకు (భా-10.1-429-వ.) బృందావనముజొచ్చుట
ఇట్లు బ్రతికి యున్న యువనాశ్వుండు (భా-9-169-వ.) మాంధాత కథ
ఇట్లు బ్రహ్మణకుమారుని (భా-5.1-125-వ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
ఇట్లు బ్రహ్మణ్యదేవుండును (భా-10.2-608-వ.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
ఇట్లు బ్రహ్మదేవుండు (భా-6-280-వ.) దేవాసుర యుద్ధము
ఇట్లు బ్రహ్మరుద్రేంద్ర సిద్ధ సాధ్య (భా-7-339-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఇట్లు బ్రహ్మాదిసురనికరసేవితుండై (భా-6-491-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఇట్లు బ్రాహ్మణకుమారుండుగర్మంబుల (భా-5.1-122-వ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
ఇట్లు భక్తజనపాలనపరాయణుండును (భా-8-97-వ.) విష్ణువు ఆగమనము
ఇట్లు భక్తపరాధీనుండయిన (భా-1-287-వ.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
ఇట్లు భగవంతుండైన కృష్ణు (భా-10.1-1099-వ.) గోపికలవద్ద పాడుట
ఇట్లు భగవత్ప్రోక్తంబును (భా-3-271-వ.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
ఇట్లు భయభ్రాంతులై కాంతలుం దారును (భా-10.1-1140-వ.) వృషభాసుర వధ
ఇట్లు భయార్తులై యమర్త్యవ్రాతంబు (భా-6-326-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు భరతుండు మృగవియోగతాపంబు (భా-5.1-114-వ.) భరతుండు వనంబు జనుట
ఇట్లు భరతుండు హరిణకుణక (భా-5.1-112-వ.) భరతుండు వనంబు జనుట
ఇట్లు భరతుండు హరిణీగర్భంబునంబుట్టియు (భా-5.1-116-వ.) హరిణీగర్భంబున జనించుట
ఇట్లు భవదీయ సేవాతత్పరులమైన (భా-4-554-వ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
ఇట్లు భాగవతంబు నిర్మించి (భా-1-138-వ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
ఇట్లు భారతవర్షంబునందుల (భా-5.2-58-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లు భాసిల్లెడు (భా-1-23-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఇట్లు భాసురంబైన శరద్వాసరంబుల (భా-10.1-769-వ.) శరదృతువర్ణనము
ఇట్లు భాస్కరుండుత్తరాయణ (భా-5.2-78-వ.) భగణ విషయము
ఇట్లు భువనంబులఁబద్మజుండుగల్పించె (భా-3-339-వ.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
ఇట్లు భోగిభోగపరివేష్టితుండై (భా-10.1-646-వ.) కాళిందిలో దూకుట
ఇట్లు మగతనంబు చెడి మగువలై (భా-9-17-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
ఇట్లు మనంబున నుత్సహించి (భా-10.2-369-వ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
ఇట్లు మనుష్య శరీరరూపంబయిన (భా-7-465-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
ఇట్లు మరలి తన పురంబుననొక్క (భా-9-419-వ.) పురూరవుని కథ
ఇట్లు మహనీయతేజోనిధియైన మాధవు (భా-10.2-1114-వ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
ఇట్లు మహాపాపాత్ముండైనవాఁడు (భా-3-987-వ.) భక్తియోగంబు
ఇట్లు మాతామహదోషంబునం (భా-4-403-వ.) వేనుని చరిత్ర
ఇట్లు మాయాతీతుండును (భా-10.1-541-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
ఇట్లు మాయావి యైన సాల్వుండును (భా-10.2-914-వ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
ఇట్లు మిత్రసహుండుగావునఁ (భా-9-240-వ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
ఇట్లు మృత్యుభయంబు నిరసించి (భా-2-54-వ.) రాజ ప్రశ్నంబు
ఇట్లు మేఘమధ్యంబు వెలువడి విలసించు (భా-10.1-1747-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
ఇట్లు మేధావిహీనులయిన పురుషులచేత (భా-1-84-వ.) వ్యాసచింత
ఇట్లు మ్లేచ్ఛులం బొరిగొని మఱియు (భా-10.1-1668-వ.) జరసంధుడుగ్రమ్మరవిడియుట
ఇట్లు యమున దాఁటి దూఁటి (భా-10.1-145-వ.) శయ్యననుంచుట
ఇట్లు యయాతికి దేవయానినిచ్చి (భా-9-540-వ.) దేవయాని యయాతివరించుట
ఇట్లు యయాతివలన శర్మిష్ఠ గర్భంబై (భా-9-542-వ.) యయాతి శాపము
ఇట్లు యుద్ధంబున శత్రుసన్నిధింగరంబు (భా-6-412-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు రంతిదేవుండు విఙ్ఞానగర్భిణి (భా-9-653-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
ఇట్లు రక్కసుండు వ్రేటుపడి (భా-10.1-436-వ.) వత్సాసురవధ
ఇట్లు రక్కసులుదన వెనుకఁజొచ్చిన (భా-7-392-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
ఇట్లు రథారోహణంబు సేసి (భా-10.2-395-వ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
ఇట్లు రాజకన్యకలనందఱంజేకొని (భా-9-178-వ.) మాంధాత కథ
ఇట్లు రామకృష్ణులు నదనదీ తీరంబులఁ (భా-10.1-727-వ.) ప్రలంబాసురవధ
ఇట్లు రామకృష్ణులు మథురాపురంబున (భా-10.1-1289-వ.) విల్లువిరుచుట
ఇట్లు రుక్మి రుక్మరథ రుక్మబాహు (భా-10.1-1693-వ.) రుక్మిణీ జననంబు
ఇట్లు రుక్మిణీదేవి విచారించుచుండ (భా-10.2-38-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
ఇట్లు రుద్రగణంబులు మరుద్గణంబులు (భా-6-363-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు రెండు పంక్తులుగానేర్పరచి (భా-8-317-వ.) అమృతము పంచుట
ఇట్లు రోషించి కౌశకీనదికింజని (భా-1-473-వ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
ఇట్లు లంకాదహనంబు చేసివచ్చి (భా-9-278-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు లక్ష యోజనాయతంబయిన (భా-8-719-వ.) గురుపాఠీనవిహరణము
ఇట్లు లేచి నిలిచి ముందఱనున్న (భా-4-158-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
ఇట్లు లోఁబడిన (భా-3-699-వ.) హిరణ్యాక్షవధ
ఇట్లు లోకభీకరుండై వృత్రాసురుండు (భా-6-433-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు వందనంబుగావించినం (భా-3-773-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
ఇట్లు వచ్చి (భా-9-328-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు వచ్చి తమతమ నాథులంగని (భా-9-307-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు వచ్చి మ్రొక్కిన ఋశ్యశృంగుంజూచి (భా-9-693-వ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
ఇట్లు వచ్చిన పాండవులయెడనసూయా (భా-3-12-వ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
ఇట్లు వచ్చివచ్చి దైవయోగంబునఁ (భా-9-598-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
ఇట్లు వనంబునకుఁజని శరశరాసన (భా-9-197-వ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
ఇట్లు వరించి యయాతి చనిన వెనుక (భా-9-533-వ.) దేవయాని యయాతివరించుట
ఇట్లు వర్తించుచు (భా-4-647-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఇట్లు వలరాచవాని క్రొవ్విరికోలల (భా-9-616-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
ఇట్లు వశిష్ఠుండు శపించిన (భా-9-368-వ.) నిమి కథ
ఇట్లు వసియించి కతిపయిదినంబులరుగు సమయంబున (భా-4-766-వ.) పురంజను కథ
ఇట్లు వాటంబయిన వేఁటతమకంబున (భా-1-458-వ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
ఇట్లు వాత్సల్యంబునంజల్లుచు (భా-4-318-వ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
ఇట్లు వానప్రస్థాశ్రమంబుజరపి (భా-7-429-వ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
ఇట్లు వాసుకిప్రముఖులైన (భా-5.2-121-వ.) పాతాళ లోకములు
ఇట్లు విఙ్ఞానదష్టిం జూచి యెఱింగియు (భా-10.1-529-వ.) బలరాముడన్నరూపెరుగుట
ఇట్లు విడిచి (భా-4-677-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఇట్లు విదర్భరాజపుత్రికలు (భా-9-639-వ.) భరతుని చరిత్ర
ఇట్లు విదురసహితులై (భా-1-320-వ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
ఇట్లు విదురుండు మైత్రేయునడిగిన (భా-3-196-వ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
ఇట్లు విదురుండు శోకపావకునిం (భా-3-162-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఇట్లు వినుతించె (భా-10.2-428-వ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
ఇట్లు విపన్నుండగు సముద్రుండు (భా-9-282-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు విపాటితవిరోధిమనశ్శల్యుండు (భా-4-466-వ.) అర్చిపృథుల జననము
ఇట్లు విప్రు లిద్దఱుం దమలో (భా-10.2-470-వ.) నృగోపాఖ్యానంబు
ఇట్లు విభీషణసంస్థాపనుండయి (భా-9-315-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు విరక్తుండై (భా-9-151-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఇట్లు విరహవేదనా దూయమాన (భా-10.2-332-వ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
ఇట్లు వివాహితుండై యా (భా-5.1-93-వ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
ఇట్లు వివిధమంత్రగోపనార్థంబా (భా-5.2-75-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లు విశ్వకర్మ నిర్మితంబైన (భా-10.1-1615-వ.) పౌరులను ద్వారకకుతెచ్చుట
ఇట్లు విశ్వనిర్మాణనిపుణత్వంబు (భా-3-205-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇట్లు విశ్వామిత్రుండు హరిశ్చంద్రు (భా-9-193-వ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
ఇట్లు విష్ణుండు గుణత్రయాత్మకంబగు (భా-8-624-వ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
ఇట్లు విష్ణుండు మోహనాకారంబున (భా-7-401-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
ఇట్లు విష్ణుదూతలవలన (భా-6-75-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఇట్లు విస్మితనక్రచక్రంబయి (భా-8-64-వ.) కరిమకరులయుద్ధము
ఇట్లు విహరించుచుఁబ్రాతర్మధ్యందిన (భా-3-416-వ.) భూమ్యుద్ధరణంబు
ఇట్లు వీరభద్రుండు దక్షునియాగంబు (భా-4-123-వ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
ఇట్లు వృషభంబుల నన్నింటినిం (భా-10.2-141-వ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
ఇట్లు వృషభాకారంబున నరిష్టుండు (భా-10.1-1138-వ.) వృషభాసుర వధ
ఇట్లు వృషభాసురుం జంపిన (భా-10.1-1148-వ.) వృషభాసుర వధ
ఇట్లు వెడలి యా ధ్రువునిందాఁకిన (భా-4-324-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
ఇట్లు వెడలి వచ్చిన (భా-4-694-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఇట్లు వెడలి సమరసన్నాహ సముల్లాసంబు (భా-10.2-404-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
ఇట్లు వెనుక ముందట (భా-8-38-వ.) గజేంద్రుని వర్ణన
ఇట్లు వెలువడి (భా-8-370-వ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
ఇట్లు వేగంబుగ నాగంబు వీచివైచి (భా-10.1-664-వ.) కాళియ మర్ధనము
ఇట్లు వేదంబులు దొంగిలి (భా-8-717-వ.) కల్పాంతవర్ణన
ఇట్లు వేదవిభాగంబుగల్పించి (భా-9-422-వ.) పురూరవుని కథ
ఇట్లు వ్యాసనందనుండైన శుకుం (భా-1-521-వ.) శుకముని యాగమనంబు
ఇట్లు వ్రతంబు చేసి (భా-9-91-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
ఇట్లు వ్రాలినం జక్రపాణి పరబలంబుల (భా-10.2-414-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
ఇట్లు వ్రాలిన (భా-10.2-239-వ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
ఇట్లు వ్రేయ బలుం డప్పుడు (భా-10.2-550-వ.) ద్వివిదునివధించుట
ఇట్లు శంఖచూడునిం జంపి (భా-10.1-1127-వ.) శంఖచూడుని వధ
ఇట్లు శంబరుని వధియించి (భా-10.2-24-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
ఇట్లు శత్రువుల వంచించి (భా-10.1-1679-వ.) ప్రవర్షణపర్వతారోహణంబు
ఇట్లు శపియించి పదంపడి రాక్షసుండు (భా-9-238-వ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
ఇట్లు శబళాశ్వులు ప్రజాసర్గంబుకొఱకుఁ (భా-6-243-వ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
ఇట్లు శరణాగతులైన వేల్పులదైన్యంబు (భా-8-298-వ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
ఇట్లు శరత్కాలంబున వెన్నుం (భా-10.1-1103-వ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
ఇట్లు శిరంబులు చక్రిచక్రధారాచ్ఛిన్నంబు (భా-10.2-165-వ.) నరకాసురవధకేగుట
ఇట్లు శిశువులు పలికిన పలుకులు విని (భా-10.1-256-వ.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
ఇట్లు శ్రీహరిశ్రవణమననసంకీర్తనా (భా-5.1-118-వ.) హరిణీగర్భంబున జనించుట
ఇట్లు సంచరించుచుఁబ్రభాసతీర్థముకు (భా-3-41-వ.) యుద్దవ దర్శనంబు
ఇట్లు సంతతి లేక (భా-6-449-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఇట్లు సకల దిక్కులు నిర్జించి (భా-7-105-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఇట్లు సకల రాజకుమారులుం (భా-10.2-1094-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
ఇట్లు సకలభూతసమ్మోహనంబగు గానంబు (భా-10.1-1123-వ.) శంఖచూడుని వధ
ఇట్లు సకలలోకేశ్వరుండగు (భా-7-394-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
ఇట్లు సత్యంపరంధీమహి (భా-1-35-వ.) కథాప్రారంభము
ఇట్లు సత్యంబు దప్పక కొడుకు నొప్పించిన (భా-10.1-49-వ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
ఇట్లు సదాచారులగు కుమారులకు (భా-5.1-78-వ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
ఇట్లు సద్గుణగరిష్ఠుండయిన (భా-7-121-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఇట్లు సనుదెంచి (భా-10.2-1060-వ.) నందాదులు చనుదెంచుట
ఇట్లు సనుదెంచిన య ద్దివ్యమునికి (భా-10.2-393-వ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
ఇట్లు సనుదేర నతని భార్య యైన (భా-10.2-1024-వ.) అటుకులారగించుట
ఇట్లు సఫలంబులైన భూదానంబు (భా-3-137-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఇట్లు సమరతలంబు వాసి (భా-6-380-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు సమరసన్నాహంబునం బురంబు వెడలి (భా-10.1-1540-వ.) జరాసంధునితోపోర వెడలుట
ఇట్లు సమర్పించి యనంతరంబ (భా-10.2-1184-వ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
ఇట్లు సమస్తజనంబులు చూచుచుండ (భా-9-326-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు సమాకర్షణస్థానభాగనిర్ణయంబు (భా-8-198-వ.) సముద్రమథనయత్నము
ఇట్లు సమాగతుండైన తమ తాతంగనుఁగొని (భా-8-651-వ.) ప్రహ్లాదాగమనము
ఇట్లు సముద్యత భిదురహస్తుండై (భా-8-349-వ.) హరి అసురులశిక్షించుట
ఇట్లు సముద్రంబు దాఁటి (భా-9-289-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు సముద్రంబు దాఁటి సీతంగని (భా-9-276-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు సర్వసంగపరిత్యక్తుండై (భా-11-48-వ.) హరిమునిసంభాషణ
ఇట్లు సర్వసాధనంబులతోడ (భా-6-323-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు సర్వాత్మకంబై యిట్టిదట్టిదని (భా-7-195-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
ఇట్లు సర్వేశ్వరుండైన హరికి బిక్షయిడి (భా-10.1-872-వ.) విప్రులవిచారంబు
ఇట్లు సీత యను పేర వినుతినొందిన (భా-5.2-34-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లు సుదాసుని భార్య (భా-9-251-వ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
ఇట్లు సుధాకలశంబు కేలనందికొని (భా-8-312-వ.) అమృతము పంచుట
ఇట్లు సుమతికొడుకులు (భా-9-206-వ.) సగరుని కథ
ఇట్లు సురాసురయూథంబులు (భా-8-208-వ.) సముద్రమథన వర్ణన
ఇట్లు సురేంద్రుండు మా తల్లిం (భా-7-226-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఇట్లు సుశీలసంపన్నుండును (భా-4-368-వ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
ఇట్లు సూచుచుం జనిచని (భా-10.2-622-వ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
ఇట్లు స్తుతియించుచున్న దేవతలకు (భా-6-331-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు స్వాయంభువమనువు భూచక్ర (భా-5.1-14-వ.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
ఇట్లు స్వాయంభువుండు దేవహూతిం (భా-3-803-వ.) కర్దముని విమానయానంబు
ఇట్లు హతుం డైన తండ్రిం గని (భా-10.2-85-వ.) శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
ఇట్లు హరి కను మొఱంగి చనినఁ (భా-10.1-1008-వ.) ఆత్మారాముడై రమించుట
ఇట్లు హరి దన పరాక్రమంబున జాంబవతీదేవిం (భా-10.2-76-వ.) సత్రాజితుకు మణితిరిగిచ్చుట
ఇట్లు హరి నాగ్నజితిం బెండ్లియై (భా-10.2-144-వ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
ఇట్లు హరి ము న్నక్రూరుండు పొందిన (భా-10.1-963-వ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
ఇట్లు హరి యే డహోరాత్రంబులు (భా-10.1-926-వ.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
ఇట్లు హరి రాసకేళి చాలించి (భా-10.1-1101-వ.) గోపికలతో జలక్రీడలాడుట
ఇట్లు హరి వలువ లిచ్చినఁ (భా-10.1-848-వ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
ఇట్లు హరి వేణునాదంబు పూరింపఁగ (భా-10.1-771-వ.) వేణువిలాసంబు
ఇట్లు హరి శతధన్వుని వధియించి (భా-10.2-91-వ.) శతధన్వునిద్రుంచుట
ఇట్లు హరికరస్పర్శనంబున (భా-7-348-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఇట్లు హరికి రుక్మిణియు జాంబవతియు (భా-10.2-148-వ.) భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
ఇట్లు హరిణీసుతుండు (భా-9-695-వ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
ఇట్లు హరిరాక కెదురుచూచుచు (భా-10.1-1735-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
ఇట్లు హరిసేవారతింజేసి (భా-1-108-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
ఇట్లు హరుండు దురవగాహంబులైన (భా-7-405-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
ఇట్లు హిరణ్యరేతసుండు వసుదాన (భా-5.2-64-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లు హోమధేనువు మరలందెచ్చి (భా-9-460-వ.) పరశురాముని కథ
ఇట్లుగనుంగొని యఙ్ఞశాలంబ్రవేశించిన (భా-4-82-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఇట్లుగనుంగొని యనంతరంబ ముందటం (భా-4-745-వ.) పురంజను కథ
ఇట్లుగనుంగొని యమ్మునీంద్రుని (భా-3-181-వ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
ఇట్లుగోరి మందరాచలద్రోణికింజని (భా-7-72-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ఇట్లుగోరికలు లేక (భా-7-441-వ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
ఇట్లుదన పూర్వకర్మశేషంబున (భా-6-494-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఇట్లుదన ప్రియపురంబు డగ్గఱి (భా-1-245-వ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
ఇట్లుదన రథమార్గంబులు (భా-5.1-22-వ.) వనంబునకుజనుట
ఇట్లుదనకుఁబరిచర్యజేయుచున్న (భా-7-234-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఇట్లుదనకు లోపలి వెలుపలి వర్షంబులు (భా-5.2-70-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లుదనమీఁది యనుగ్రహంబునంజేసి (భా-4-548-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
ఇట్లుదపంబు సేయునతనికి హరిహరులు (భా-12-34-వ.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
ఇట్లుదమలోన మదిరాపానమద (భా-3-139-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఇట్లుదలపడి యన్యోన్యజయకాంక్షల (భా-3-667-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
ఇట్లుదిరుగుచు (భా-3-159-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఇట్లుదొడిగిన (భా-4-472-వ.) భూమినిబితుకుట
ఇట్లుదోఁచిన విరాట్పురుషుం (భా-3-211-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇట్లుద్ధవుండు యమునానదినుత్తరించి (భా-3-171-వ.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
ఇట్లువొంది (భా-3-881-వ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
ఇట్లుసమ్మానించి కృష్ణుండు (భా-10.2-272-వ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
ఇట్లుసేసిన భార్యానిర్బంధంబునకుం (భా-3-471-వ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
ఇట్లుసొచ్చిన (భా-3-614-వ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
ఇట్లూర్వశియుంబురూరవుండు (భా-9-402-వ.) పురూరవుని కథ
ఇట్లేక క్షణమాత్రంబున యవనుండు నీఱయ్యె (భా-10.1-1640-వ.) కాలయవనుడు నీరగుట
ఇట్లేను వర్షాకాల శరత్కాలంబులు సేవించితి (భా-1-106-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
ఇట్లేసి యార్చిన కుంభినీధరు భూజావిజృంభణ (భా-10.2-406-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
ఇట్లొప్పుచున్న యప్పురంబు ప్రవేశించి (భా-9-324-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లోపినంతదూరంబుబరువిడి (భా-1-147-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
ఇతఁడన్నఁటపో మాకును (భా-9-494-క.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
ఇతఁడింద్రోపేంద్రపరీవృతుఁడై (భా-4-46-క.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
ఇతండు నారాయణాంశసంభూతుండు (భా-4-439-వ.) అర్చిపృథుల జననము
ఇతఁడె యితండు గన్ను లొకయించుక (భా-10.2-779-చ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
ఇతఁడే దానవచక్రవర్తి (భా-8-543-మ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
ఇతఁడే రామనరేంద్రుఁడీ (భా-9-325-మ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇతడాఁ కంసునిచేతఁ బంపువడి నన్ (భా-10.1-1193-మ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
ఇతనికి మున్ను నీవింద్రపదంబిచ్చి (భా-8-652-సీ.) ప్రహ్లాదాగమనము
ఇతనికినస్మత్తనూజను విధిప్రేరితుండనై (భా-4-44-వ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
ఇతరకథావర్ణనముల (భా-3-186-క.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
ఇతరముమాని తన్ను (భా-2-202-చ.) భాగవత వైభవంబు
ఇతరులముఁగాము చిత్సంగతులము (భా-8-703-క.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
ఇతారారాధనము మాని కృష్ణుఁ (భా-3-58-మ.) యుద్దవ దర్శనంబు
ఇతికర్తవ్యవిచారకమతిచేఁ (భా-4-728-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఇత్తెఱఁగున మృగజాతుల (భా-9-600-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
ఇత్తెఱంగుననీశుండగునధోక్షజుండు (భా-3-213-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇది నాకు నెలవని యేరీతిఁబలుకుదు (భా-8-552-సీ.) వామునునిసమాధానము
ఇది మొద లెవ్వరైన నరు లీ (భా-10.1-698-మ.) కాళిందుని శాసించుట
ఇది యంతయును నిక్కమే బొంక (భా-2-104-సీ.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
ఇది యమునానదీజల సమేధిత పాదప (భా-10.1-982-చ.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
ఇది యొక తేజము భూమియుఁ (భా-1-149-క.) కుంతి పుత్రశోకంబు
ఇది యొక మంచిలేగ (భా-10.1-435-చ.) వత్సాసురవధ
ఇది శ్రీ పరమేశ్వర కరుణాకలిత (భా-10.2-1343-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీ పరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-11-127-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీ పరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-12-54-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వర కరుణాకలిత (భా-1-530-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వర కరుణాకలిత (భా-8-745-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-2-288-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-3-1055-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-4-977-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-7-483-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-9-736-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-10.1-1792-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీసకలసుకవిజనమిత్ర (భా-6-532-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీసకలసుకవిజనానందకర (భా-5.2-168-గ.) పూర్ణి
ఇది సకలసుకవిజనానందకర (భా-5.1-184-గ.) పూర్ణి
ఇదియునుంగాక (భా-1-240-వ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
ఇదియునుంగాక (భా-4-926-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
ఇదియే నా కిష్టము ననుఁ (భా-10.2-1200-క.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
ఇదియేమి వేఁడితని నీ మది (భా-8-617-క.) వామనునికిదానమిచ్చుట
ఇదె కాలానలతుల్యమైన విశిఖంబేతెంచె (భా-1-179-మ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
ఇదె వృక్షసముద్భవ యగు (భా-6-202-క.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
ఇద్ధసనందాది సిద్ధసంసేవితు (భా-4-138-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
ఇనమండలంబునకుఁగ్రిందను (భా-5.2-99-క.) భగణ విషయము
ఇనుమయస్కాంతసన్నిధినెట్లు భ్రాంత (భా-7-149-తే.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఇనురథంబునకున్న యిరుసొక్కటియ మేరు (భా-5.2-82-సీ.) భగణ విషయము
ఇన్నిదినంబులకును మనమున్న (భా-9-403-క.) పురూరవుని కథ
ఇన్నిదెలియంగనానతి యిచ్చి నన్ను (భా-3-10-తే.) విదురునితీర్థాగమనంబు
ఇన్నియుఁదెలియనానతి యిచ్చి నన్ను (భా-3-260-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇన్నేల సెప్ప మాయలఁ (భా-10.2-730-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
ఇపుడు మేము నీకునిష్టంబులగుపూజ (భా-5.1-49-ఆ.) ఋషభుని జన్మంబు
ఇప్పు డెందుండి వచ్చితి విందులకును (భా-10.2-658-తే.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
ఇప్పుడు బ్రహ్మనిష్ఠుండవైన (భా-6-287-వ.) దేవాసుర యుద్ధము
ఇప్పుడు మూఁడవ బామున (భా-10.1-133-క.) దేవకీవసుదేవులపూర్వఙన్మ
ఇప్పుడు వజ్రధారలంద్రెంపబడిన (భా-6-398-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇభజిద్వీర్య మఖాభిషిక్తమగు (భా-1-363-మ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
ఇభలోకేంద్రుఁడు హస్తరంధ్రముల (భా-8-47-మ.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
ఇమ్మనుజేశ్వరాధములకిచ్చి (భా-1-13-ఉ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఇమ్ములనున్నవాఁడె హరి (భా-10.1-1477-ఉ.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
ఇయ్యసురులచేఁజిక్కితి (భా-8-340-క.) బలిప్రతాపము
ఇయ్యెడ నీకంఠమునను (భా-1-476-క.) శృంగి శాపంబు
ఇరవొందన్ ద్రుహిణాత్మకుండయి (భా-2-275-మ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
ఇలఁగల మానవాళికినెల్లనుతింప (భా-3-262-చ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇలఁబుత్రపౌత్రసంపదగలిగిన (భా-3-247-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇల నేకాదశ యోజనముల (భా-10.1-1678-క.) ప్రవర్షణపర్వతారోహణంబు
ఇలమీఁద మనువులీరేడ్వురుఁజనువేళ (భా-2-31-సీ.) సత్పురుష వృత్తి
ఇలమీఁద సీత వెదకఁగ (భా-9-274-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇలమీఁదన్ బ్రదుకేల వేల్పుల (భా-9-255-మ.) ఖట్వాంగుని చరిత్రము
ఇలువడి సున్న చేసి (భా-10.1-979-చ.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
ఇలువరుస చెడఁగ బంధులు దలవంపఁగ (భా-9-382-క.) బుధుని వృత్తాంతము
ఇల్లాలం గిటియైన కాలమున (భా-10.2-199-శా.) నరకాసురుని వధించుట
ఇవి తెలియవలయు నాకును (భా-11-98-క.) అవధూతసంభాషణ
ఇవి మొదలుగాఁగగలుగు (భా-3-962-క.) భక్తియోగంబు
ఇవె నాకూర్చు తగళ్ళు రెండు (భా-9-394-మ.) పురూరవుని కథ
ఇవ్విధంబునం గదలి కతిపయప్రయాణంబుల (భా-10.2-397-వ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
ఇవ్విధంబునఁ జిత్రరేఖం గనుంగొని యిట్లనియె (భా-10.2-341-వ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
ఇవ్విధంబునం బోరుచుండ (భా-10.2-738-వ.) జరాసంధ వధ
ఇవ్విధంబునం బ్రతిదివసంబును నుండు (భా-10.2-642-వ.) భూసురుని దౌత్యంబు
ఇవ్విధంబునఁజతుస్సముద్రముద్రితాఖిల (భా-1-442-వ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
ఇవ్విధంబునఁబ్రాయోపవిష్టుండైన (భా-8-22-వ.) గజేంద్రమోక్షకథాప్రారంభము
ఇవ్విధంబున (భా-3-358-వ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
ఇవ్విధంబున (భా-4-542-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
ఇవ్విధంబున (భా-7-17-వ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
ఇవ్విధంబున (భా-8-68-వ.) కరిమకరులయుద్ధము
ఇవ్విధంబున (భా-8-204-వ.) కూర్మావతారము
ఇవ్విధంబున (భా-8-440-వ.) బలియుద్ధయాత్ర
ఇవ్విధంబున (భా-8-500-వ.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
ఇవ్విధంబున (భా-9-181-వ.) మాంధాత కథ
ఇవ్విధంబున (భా-9-473-వ.) పరశురాముని కథ
ఇవ్విధంబున గదఁబోవందన్ని (భా-3-682-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
ఇవ్విధంబున నైరావతంబును (భా-6-390-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇవ్విధంబున మైత్రేయుండుసెప్పినవిని (భా-3-713-వ.) వరహావతార విసర్జనంబు
ఇవ్విధంబున యదుసాల్వబలంబులు (భా-10.2-886-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
ఇవ్విధంబున వజ్రివజ్రసన్నిభంబగు (భా-10.2-742-వ.) జరాసంధ వధ
ఇవ్విధంబున వామనుండయి హరి (భా-8-681-వ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
ఇవ్విధంబున శశాదపుత్రుండు (భా-9-163-వ.) వికుక్షి చరితము
ఇవ్విధంబున సంగవిరహితుండైన (భా-1-273-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
ఇవ్విధంబున సమస్తభూభాగంబును (భా-3-824-వ.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
ఇవ్విధంబున సైన్యంబు దైన్యంబునొంది (భా-10.2-384-వ.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
ఇవ్విధంబునగృతత్రేతాద్వాపరంబులను (భా-7-362-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఇవ్విధంబుననక్కపట యువతీరత్నంబు (భా-8-304-వ.) జగన్మోహిని వర్ణన
ఇవ్విధంబుననతండు మహిషీవిప్రలబ్దుండును (భా-4-770-వ.) పురంజను కథ
ఇవ్విధంబుననమోఘవీర్యుండగు (భా-9-623-వ.) భరతుని చరిత్ర
ఇవ్విధంబుననశ్విదేవతలిద్దఱు (భా-9-69-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
ఇవ్విధంబుననా చిత్రరథుండగు (భా-4-353-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
ఇవ్విధంబుననింద్రియంబులచేతఁ (భా-7-364-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఇవ్విధంబుననుభయబలంబులును (భా-8-334-వ.) సురాసుర యుద్ధము