పోతన తెలుగు భాగవతము చ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

చంచత్పల్లవ కోమల (భా-10.1-840-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
చంచద్గోవృషసప్తకంబుఁ గడిమిన్ సైరించి (భా-10.2-136-శా.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
చంచద్ఘనకుచభారాకుంచితయై (భా-10.2-104-క.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
చంచరీకనికర ఝంకారనినదంబు (భా-8-277-ఆ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
చంచువు దీఁటి పక్షములు జల్లున విచ్చి (భా-10.1-445-ఉ.) బకాసుర వధ
చండ కోదండ ముక్త నిశాత విశిఖ (భా-10.2-562-తే.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
చండకరతనయ యొరులకు (భా-6-166-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
చండక్రోధముతోడ దైత్యుఁడు (భా-7-314-శా.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
చండదోర్దండలీల భూమండలంబు (భా-4-505-తే.) భూమినిబితుకుట
చండస్ఫూర్తి వటుండుఁగాంచె (భా-8-531-శా.) వామనునిబిక్షాగమనము
చండస్ఫూర్తినతండు తండ్రిపగకై (భా-9-203-శా.) సగరుని కథ
చందనలిప్తంబై యరవిందామోదమున (భా-10.1-1095-క.) గోపికలవద్ద పాడుట
చందనాదులనాఁకట స్రగ్గువాఁడు (భా-1-279-తే.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
చందురునకుమీఁదై యానందంబున (భా-5.2-87-క.) భగణ విషయము
చంద్రగౌరమైన చంద్రవంశమునందుఁ (భా-9-375-ఆ.) చంద్రవంశారంభము
చంద్రికారూపంబైనదద్గాత్రంబు (భా-3-738-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
చంపినఁజచ్చెదననుచును (భా-7-270-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
చంపుదు మే నిలింపులను (భా-10.1-170-ఉ.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
చంపె రక్కసిఁ బట్టి చక్రవాకునిఁగూల్చెఁ (భా-10.1-1331-సీ.) మల్లావనీప్రవేశము
చంపెడి దోషము గలిగినఁ (భా-10.1-1776-క.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
చక్కఁగ హరి యిటు పలికిన (భా-10.1-1082-క.) గోపికలతో సంభాషించుట
చక్కని వారల చక్కఁ దనంబున (భా-10.2-10-సీ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
చక్కనివాఁడ వౌదు సరసంబుల నొంపకు (భా-10.1-1278-ఉ.) కుబ్జననుగ్రహించుట
చక్కనైన చిత్తజన్ముబాణము క్రియఁ (భా-10.1-1280.1-ఆ.) కుబ్జననుగ్రహించుట
చక్ర గదా శంఖ శార్ఙ్గాది సాధనుఁ (భా-10.2-516-సీ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
చక్రాయుధబలయుతులగు (భా-7-391-క.) త్రిపురాసుర సంహారము
చక్రాయుధుఁ డీ క్రియఁ దన (భా-10.2-101-క.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
చక్రాయుధుసౌందర్యపరాక్రమముఖ (భా-3-253-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
చక్రిచింత లేని జన్మంబు జన్మమే (భా-7-170.1-ఆ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
చక్షురింద్రియయుక్తుఁడై సరవిఁజెంది (భా-3-214.1-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
చక్షువుల ధరిత్రి చలిత యై కానంగఁ (భా-7-39.1-ఆ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
చక్షుస్తనూజుండు చాక్షుషుండను వీరుఁ (భా-8-141-సీ.) 6చాక్షుసమనువుచరిత్ర
చచ్చి క్రమ్మఱఁబుట్టని జాడ యేది (భా-3-913.1-తే.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
చచ్చిన కుంభీంద్రంబును (భా-10.1-1327-క.) మల్లావనీప్రవేశము
చచ్చిన బాలురఁ గ్రమ్మఱఁ (భా-10.2-1163-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
చచ్చిన వారలుఁగ్రమ్మఱ (భా-4-303-క.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
చచ్చినబాలుఁడు గ్రమ్మఱవచ్చినక్రియ (భా-10.2-39-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
చటుల దానవగహనవైశ్వానరుండు (భా-2-155.1-తే.) రామావతారంబు
చటులతరకాలపాశవశంగతాత్ముఁ (భా-3-983.1-తే.) భక్తియోగంబు
చటులపురత్రయదనుజోత్కట (భా-10.2-841-క.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
చటులవాలాభీల సైంహికేయుని భంగి (భా-10.1-1621-సీ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
చతుర మృదు గీతరవ మున్నతి (భా-10.2-542-క.) ద్వివిదునివధించుట
చతురత దీపింపఁబ్రజాపతులకుఁ (భా-3-248-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
చతురత నీ క్షితి నేలియు (భా-12-5-క.) రాజుల యుత్పత్తి
చతురతతో నిజమాయాగతిఁజూచి (భా-3-140-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
చతురతతోనందొక్కొక్క (భా-3-128-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
చతురతనట్టి యీశ్వరుఁడు (భా-4-960-చ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
చతురాత్మ దుహితృవత్సలుఁడైన దక్షుండు (భా-4-36-సీ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
చతురాత్మ వినుమాత్మకృతములైనట్టి (భా-3-850-సీ.) కన్యకానవకవివాహంబు
చతురాత్మ సత్త్వరజస్తమోగుణములు (భా-4-723-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
చతురానననందనుఁ డంచితమతిఁ (భా-10.2-623-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
చతురాననుఁడు నీ ప్రసాదంబుగానఁడు (భా-8-672-సీ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
చతురామ్నాయవపుర్విశేషధర (భా-3-431-మ.) విధాత వరాహస్తుతి
చతురాస్యుండవు వేల్పుబెద్ధవు (భా-2-73-మ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
చతురుఁడాజన్మప్రశాంతుండు నిస్సంగుఁ (భా-4-388-సీ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
చతుర్థమనువు కాలప్రసంగంబు వివరించెద (భా-8-17-వ.) 4తామసమనువు చరిత్ర
చదల నె బ్భంగి నైన గోచరము గాక (భా-10.2-1083.1-తే.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
చదివించిరి నను గురువులు (భా-7-166-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
చదువనివాఁడఙ్ఞుండగు (భా-7-130-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
చదువు చట్టుబడియె శాస్త్రంబు మన్నయ్యె (భా-6-135.1-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
చదువులుఁదన చేఁబడినం (భా-8-716-క.) కల్పాంతవర్ణన
చనఁగనొల్లక మద్గృహంబునకు (భా-3-7-తే.) విదురునితీర్థాగమనంబు
చని కైలాసముఁజొచ్చి (భా-8-219-మ.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
చని గోపికలు హరి నుద్దేశించి యిట్లనిరి (భా-10.1-1037-వ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
చని జలమధ్యంబున (భా-3-632-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
చని జలరాశితటంబున (భా-8-190-క.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
చని పుర గోష్ఠ దుర్గ వన జానప దాచల (భా-10.2-1305-చ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
చని పురిఁజొచ్చి వృష్ణికులసత్తముఁ (భా-10.2-283-చ.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
చని ప్రౌఢలైన సుందరుల (భా-10.1-841-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
చని బలభద్రుని శౌర్య సముద్రుని (భా-10.2-489-కవి.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
చని మహావైభవరాశియైన కాశిం జేరి (భా-10.1-1411-వ.) సాందీపుని వద్ధ శిష్యులగుట
చని మహిష్మతీపురద్వారంబుఁజేరి (భా-9-445-వ.) పరశురాముని కథ
చని ముందటఁగనుఁగొనె మధువనమును (భా-4-269-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
చని యందు ధారుణీసురతనయులు (భా-10.2-1300-క.) విప్రుని ఘనశోకంబు
చని యచట భీష్మ గురు (భా-3-20-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
చని యమునాసమీపంబున (భా-10.1-861-వ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
చని యమ్మహానదింగృతస్నానుండై (భా-10.2-948-వ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
చని యా గోవిందనందన స్యందనంబుం (భా-10.2-846-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
చని యా యూర్జిత మహాబలుండు (భా-10.1-401-వ.) కృష్ణుడుమద్దిగవనుగూల్చుట
చని యిట్లనియె (భా-9-11-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
చని యుగ్రాటవిఁజొచ్చి యచ్ఛటఁ (భా-4-261-మ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
చని రణభూమిని మధ్యందిన మార్తాండ (భా-10.2-435-క.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
చని సంయమనీనామ నగరంబు చేరి (భా-10.1-1425-వ.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
చని సత్యవ్రతమేదినీదయితుఁ (భా-8-722-మ.) కడలిలో నావనుగాచుట
చని సురనాథుచేఁగలన (భా-8-365-చ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
చనిచని (భా-10.2-1133-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
చనిచని కాంచిరంత బుధసత్తము (భా-3-504-చ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
చనిచని తొంటి మత్స్యకురుజాంగల (భా-3-46-చ.) యుద్దవ దర్శనంబు
చనిచని ముందటఁగనుగొనె (భా-3-178-క.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
చనిచని వెస గ్రహమండలమును (భా-4-378-క.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
చనిన రూపములనుఁజనురూపములనింక (భా-8-435.1-ఆ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
చను నీకు గుడుపఁజాలెడి (భా-10.1-220-క.) పూతన కృష్ణునిముద్దాడుట
చనుచున్న సమయంబున హిమవత్పర్వత (భా-4-743-వ.) పురంజను కథ
చనుచున్నవాఁడనని పల్కిన (భా-3-161-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
చనుదెంచి తండ్రికింబ్రియమొనరఁగ (భా-2-256-క.) మాయా ప్రకారంబు
చనుదెంచి నిర్జితప్రాణమనోవాగ్దర్శనులును (భా-4-947-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
చనుదెంచి యచటి జనంబులచేత (భా-3-23-వ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
చనుదెంచి యత్తలోదరి (భా-4-846-క.) పురంజను కథ
చనుదెంచి యా ధ్రువుంగని యిట్లనిరి (భా-4-346-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
చనుదెంచి వెసఁగృతాంజలి యైన ధ్రువుఁజూచి (భా-4-365-సీ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
చనుదెంచితి మస్మత్ప్రార్థనఁగైకొని (భా-3-785-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
చనుదెంచినం గృష్ణుండు వారలకుఁ (భా-10.2-1118-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
చనుదెంచిన నారదమునిఁ (భా-4-948-క.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
చనుదెంచిన యమ్మగువను (భా-4-83-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
చనుదెంచిన యా దక్షుఁడు (భా-4-39-క.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
చనుదెంచిన వారికి మజ్జనకుఁడు (భా-10.2-1088-క.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
చనుదెంచిరి పుణ్యస్థలంబులును (భా-10.2-1198-వ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
చనుదెంచె నట్లు ముని నిజ (భా-10.2-656-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
చనుదెంచెను భయనాముండను (భా-4-828-క.) పురంజను కథ
చనుదెంచెన్ ఘనుఁడల్లవాఁడె (భా-8-107-మ.) విష్ణువు ఆగమనము
చనునవసరంబున నారద (భా-3-628-క.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
చన్ను మానిన యట్టి శాబకశ్రేణిపై (భా-10.1-527-సీ.) బలరాముడన్నరూపెరుగుట
చన్ను విడిచి చనఁ డిట్టటు (భా-10.1-331-క.) యశోదగోపికలనొడంబరచుట
చన్నులు దిగ్గనఁ జేపఁగఁ (భా-10.2-1161-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
చపలత్వంబున డాఁగి (భా-9-300-మ.) శ్రీరాముని కథనంబు
చపలరతి శంతనుఁడను (భా-9-658-క.) రంతిదేవుని చరిత్రము
చప్పుడు చేయకుండు మని జంకె యొనర్చిన (భా-10.1-302-ఉ.) కృష్ణుని అలక
చప్పుడు చేయుచు మృగముల (భా-9-596-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
చయములెవ్వాఁడు బ్రాహ్మణజనులుదమకు (భా-3-561.1-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
చరణ సేవకులకు సంసార భయమును (భా-10.1-1042-ఆ.) గోపికల విరహపు మొరలు
చరణములం గనక స్ఫుట (భా-10.2-488-కవి.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
చర్చింప నరులకే జన్మకర్మాయు (భా-4-952-సీ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
చర్చింపనిట్టి యాశ్చర్యమెందేనియుఁ (భా-4-661-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
చల మొప్పన్ నిగుడించి (భా-10.2-523-మ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
చలచల నై పిదపిద నై (భా-8-493-క.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
చలనమందక భూరి సంసరణతరణమైన (భా-3-75-తే.) యుద్దవ దర్శనంబు
చలమింకేలని తన్నుఁదండ్రి పనుపన్ (భా-9-537-మ.) దేవయాని యయాతివరించుట
చలమున గాంధారేయుఁడు (భా-10.2-94-క.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
చలమున నను డాసి జలరాశిఁ జొరరాదు (భా-10.1-1343-సీ.) చాణూరునితో సంభాషణ
చలమున బుద్ధిమంతులగు సాధులు (భా-9-118-చ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
చలితేంద్రియుఁడై (భా-3-663-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
చవులుగాఁజెవులకు సామగానంబులు (భా-8-536-సీ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
చాఁ
చాఁగి మ్రొక్కి లేచి సరగున నొసలిపైఁ (భా-10.1-116-ఆ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
చా
చాటించిన న వ్వార్తకుఁ బాటించిన (భా-10.2-1086-క.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
చాణూరుండును ముష్టికుండును (భా-10.1-1162-శా.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
చారణులిట్లినిరి (భా-7-327-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
చారు నిజవధూ కరసరోజాత కలిత (భా-10.2-1017.1-తే.) అటుకులారగించుట
చారుతరధర్మరాశికి (భా-1-53-క.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
చారుదేష్ణుఁ డాగ్రహించి (భా-10.2-861-ఉత్సా.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
చారునవరత్నదివ్యకోటీరధరుఁడు (భా-4-902.1-తే.) ప్రచేతసుల తపంబు
చారుపటీరహీరఘనసారతుషార (భా-3-356-ఉ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
చారుబహువిధవస్తువిస్తారమొప్ప (భా-4-321-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
చారువిహంగవల్లభుభుజంబులమీఁద (భా-3-931-ఉ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
చాలంగఁదిమికి జలచరంబులు పుట్టె (భా-6-257-సీ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
చాల ముద్దరాలు జవరాలుఁగొమరాలు (భా-9-72-ఆ.) రైవతుని వృత్తాంతము
చాలదు భూదేవత్వము (భా-7-244-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
చాలుఁ బురే యహహా యీ కాలము (భా-10.2-788-క.) శిశుపాలుని వధించుట
చాలుఁబురే సరోజభవ సత్పథవృత్తిఁ (భా-3-380-ఉ.) సృష్టిభేదనంబు
చావు ధ్రువమైన ప్రాణికిఁ (భా-6-382-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
చావులేని మందు చక్కఁగ మనకబ్బె (భా-8-297-ఆ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
చిం
చించున్ హృత్కమలంబు (భా-7-296-శా.) నృసింహరూపావిర్భావము
చింతంబాసిరి యక్షతార్క్ష్యసుమన (భా-8-508-శా.) వామనుడవతరించుట
చింతనామృతపానవిశేషచిత్తుఁడగుచు (భా-4-894.1-తే.) పురంజను కథ
చిందములు మొరయ గాయకబృందంబుల (భా-10.2-686-క.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
చి
చిక్కఁడు వ్రతములఁగ్రతువులఁ (భా-7-243-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
చిక్కఁడు సిరికౌగిలిలోఁ (భా-10.1-383-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
చిక్కక యీశుఁడై యెదిరిఁ జిక్కులఁ బెట్టెడు (భా-10.1-1007-ఉ.) ఆత్మారాముడై రమించుట
చిక్కనిచక్కనిచన్నుల (భా-6-136-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
చిక్కిరి దేవతావరులు చిందఱవందఱలైరి (భా-6-337-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
చిగురాకడిదపు ధారను (భా-10.2-22-క.) శంబరోద్యగంబు
చిచ్చఱకోలవశంబునఁజచ్చి (భా-1-282-క.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
చిత్తం బే క్రియ నిలుచుం (భా-11-27-క.) కృష్ణసందర్శనంబు
చిత్తంబు మధురిపు శ్రీపాదముల యంద (భా-9-82-సీ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
చిత్తంబున బ్రహ్మము (భా-1-387-క.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
చిత్తము గోవిందపదాయత్తముఁగావించి (భా-1-498-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
చిత్తమున భార్యదడసిన (భా-9-470-క.) పరశురాముని కథ
చిత్తమెల్లనిచ్చి చెలితనంబున వచ్చి (భా-6-115-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
చిత్రంబులు త్రైలోక్యప (భా-7-6-క.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
చిత్రముగ భరత లక్ష్మణ (భా-2-156-క.) రామావతారంబు
చిన్నయన్నలారా శీతాంశుముఖులార (భా-9-353-ఆ.) శ్రీరామాదుల వంశము
చిరకాలతపమునైనను (భా-5.1-86-క.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
చిరకేళీరతి బాలకుల్ తృణములన్ (భా-3-111-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
చిరభాగ్యోదయ దేవదేవ (భా-3-574-మ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
చిరశుభమూర్తియమ్ముని (భా-3-821-చ.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
చిరసమాధితపోనిష్టచే వివిక్త (భా-3-850.1-తే.) కన్యకానవకవివాహంబు
చిరిఁగిన బహురత్న చిత్రవర్మముతోడ (భా-7-41-సీ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
చీఁ
చీఁకటిఁబాపుచున్ వెలుఁగుజేయుచు (భా-9-132-ఉ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
చీ
చీర లపహరించి సిగ్గులు విడిపించి (భా-10.1-846-ఆ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
చీరలేని మగనిజెలువదానీక్షించి (భా-9-411-ఆ.) పురూరవుని కథ
చుఁ
పలుకదే తొల్లి భూదేవి బ్రహ్మతోడ (భా-8-588.1-తే.) శుక్రబలిసంవాదంబును
చుం
చుంచొదవుఁ బాలు ద్రావు ముదంచితముగ (భా-10.1-419-క.) కపటబాలలీలలు
చు
చుట్టాలు దొంగలు సుతులు ఋణస్థులు (భా-8-648-సీ.) బలినిబంధించుట
చూ
చూచి కృష్ణుం డతని వృత్తాంతం బంతయు (భా-10.2-457-వ.) నృగోపాఖ్యానంబు
చూచి దుఃఖితుండయి యున్న (భా-9-39-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
చూచి వారల డాయం జని యిట్లనియె (భా-10.2-955-వ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
చూచి వెఱఁగుపడి (భా-10.1-1230-వ.) అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
చూచి సంతసించి తెచ్చిన కానుక లిచ్చి (భా-10.1-188-వ.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
చూచెదరు గాని సభికులు (భా-10.1-1354-క.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
చూడ వ దేమి గౌరవపుఁజూపుల మమ్ము (భా-10.1-658-ఉ.) గోపికలు విలపించుట
చూడని వారల నెప్పుడుజూడక (భా-10.1-292-క.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
చూడనీ జగమంతయున్ వెసఁజుట్టి (భా-6-236-మత్త.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
చూడుఁడు నాకల్యాణము (భా-1-506-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
చూడు మని నేర్పుఁ దీపింపఁ జూపుటయును (భా-10.2-347.1-తే.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
చూపుల గగనము మ్రింగుచు (భా-8-444-క.) బలియుద్ధయాత్ర
చూపుల శ్రీపతిరూపము (భా-8-482-క.) పయోభక్షణవ్రతము
చెం
చెంగల్వ విరుల గంధము (భా-10.1-804-క.) హేమంతఋతువర్ణనము
చెందిరి బలమాధవు లభినందించుచుఁ (భా-10.1-428-క.) బృందావనముజొచ్చుట
చె
చెచ్చెరఁగరినగరికి నీవిచ్చేసిన (భా-1-254-క.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
చెచ్చెర బాణజ్వాలలువచ్చిన (భా-1-283-క.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
చెడక స్వాప్నిక సంసృతి విడువనట్లు (భా-4-864.1-తే.) పురంజను కథ
చెడుఁగరులు హరులు ధనములుఁ (భా-8-127-క.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
చెడు రథములుఁ దెగు హరులును (భా-10.1-1559-క.) జరాసంధునిసేన పోరాటము
చెదరఁగ వేదముల్ చదువు శిష్యులపైఁ (భా-5.1-30-చ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
చెదరని నిజభక్తిని దత్పదపద్మము (భా-10.2-833-క.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
చెప్పఁడొక చదువు మంచిది (భా-7-210-క.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
చెప్పదు తల్లికిం దలఁపు చిక్కు (భా-10.1-1730-ఉ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
చెప్పిన విని రాజేంద్రుఁడు (భా-11-116-క.) అవధూతసంభాషణ
చెప్పెద మా గురునందనుఁ (భా-10.1-1428-క.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
చెయువుల్ చేయుతఱిన్ విధాతకరణిం (భా-10.1-195-మ.) జలకమాడించుట
చెలఁగరు కలఁగరు సాధులు (భా-1-488-క.) శృంగి శాపంబు
చెలి కలలోన నొక్క సరసీరుహనేత్రుఁడు (భా-10.2-342-చ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
చెలికాఁడ రమ్మని చీరు నన్నొకవేళ (భా-1-370-సీ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
చెలికాఁడా యరుదెంచితే యిచటికిన్ (భా-10.1-584-మ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
చెలికాండ్రంగరులన్ రథమ్ముల (భా-9-564-ఉ.) పూరువు వృత్తాంతము
చెలికాని పాటుఁగనుఁగొని (భా-8-359-క.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
చెలికానిపగఁ దీర్పఁ దలఁచి కృష్ణుం డేలు (భా-10.2-541-సీ.) ద్వివిదునివధించుట
చెలియలు మొఱయిడ నల్లుర (భా-10.1-1206-క.) అక్రూరనందాదులసంభాషణ
చెలియల్ కన్నియ ముద్దరా లబల (భా-10.1-28-మ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
చెలియా కృష్ణుఁడు నన్నుఁబాసి (భా-10.1-1133-మ.) గోపికల విరహాలాపములు
చెలియా గోపిక లీ కుమారతిలకుం (భా-10.1-1253-మ.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
చెలియే మృత్యువు చుట్టమే యముఁడు (భా-8-647-మ.) బలినిబంధించుట
చెలివై చుట్టమవై మనస్థితుఁడవై (భా-8-729-మ.) కడలిలో నావనుగాచుట
చెలులుందల్లులుదండ్రులాత్మజులు (భా-7-55-మ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
చెలులు వేవురుఁదాను నీసుత (భా-9-536-త.) దేవయాని యయాతివరించుట
చెలువ యొక్కతె చెక్కుఁజెక్కుతో మోపిన (భా-10.1-1096-సీ.) గోపికలవద్ద పాడుట
చెలువల్ దవ్వుల నున్న వల్లభులపైఁ (భా-10.1-1475-మ.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
చెలువా నీ యెలసిగ్గు వాసి (భా-9-384-మ.) బుధుని వృత్తాంతము
చెలువుఁడు చెప్పక పోయిన (భా-10.1-1068-క.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
చెలువుడు ప్రావుట్కాలుఁడు (భా-10.1-756-క.) వర్షర్తువర్ణనము
చెల్లన్ మదిన్ నిన్ను భజింతు గంగన్ (భా-9-222-ఇ.) భగీరథుని చరితంబు
చెల్లుబడి గలిగి యెవ్వఁడు (భా-10.1-1393-క.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
చెల్లెలికోడల నీమేనల్లుఁడు (భా-1-181-క.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
చెవులార నేఁడు వినియెద (భా-9-4-క.) సూర్యవంశారంభము
చెవులు దిక్కులు రేతంబు సిద్ధజలము (భా-8-154.1-తే.) బ్రహ్మాదులహరిస్తుతి
చే
చేగ గల చెఱకువింటను (భా-10.1-768-క.) శరదృతువర్ణనము
చేటికానీకపద తులాకోటిమధుర (భా-10.2-603-తే.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
చేటుఁగొఱతయు లఘిమయుఁజెందకుండ (భా-8-582.1-తే.) శుక్రబలిసంవాదంబును
చేతులఁ దాళము లొత్తుచు (భా-10.1-1384-క.) కంససోదరులవధ
చేతులారంగ శివునిఁబూజింపఁడేని (భా-1-14-తే.) కృతిపతి నిర్ణయము
చేబంతి తప్పి పడెనని (భా-10.1-316-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
చేయనింద్రుని యాగంబు చెల్లఁజేసి (భా-9-367.1-తే.) నిమి కథ
చేరి త్రైవిధ్యమున మించు జీవతతికిఁ (భా-6-162-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
చేలము చక్కఁ గట్టుకొని చిత్రగతిన్ (భా-10.2-140-ఉ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
చేసి యాత్మఁజాలఁజింతించి (భా-5.2-53.1-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
చేసినఁగాని పాపములుసెందవు (భా-1-443-ఉ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
చేసెఁగ్రతువులు భూరిదక్షిణలనిచ్చి (భా-9-170.1-తే.) మాంధాత కథ
చొ
చొక్కపు రక్కసికులమున (భా-7-254-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
చో
చోద్యంబయ్యెడినింతకాలమరిగెన్ (భా-7-163-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
చోద్యంబై కలవోలెనీక్షణమునం (భా-6-141-శా.) అజామిళోపాఖ్యానము