పోతన తెలుగు భాగవతము బ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

బంధవిమోచనుఁ డీశుఁడు (భా-10.1-388-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
బంధానుమోక్షణక్రమ (భా-6-235-క.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
బంధుండవు సద్ద్యోహితసంధుండవు (భా-10.1-1509-క.) అక్రూరుడు పొగడుట
బంధుండు వచ్చెనటంచును (భా-1-300-క.) విదురాగమనంబు
బంధుజనంబుచేత నిటు ప్రార్థితుఁడై (భా-10.1-748-ఉ.) దావాగ్ని తాగుట
బంధురబలుఁడగు భరతుఁడు (భా-9-348-క.) శ్రీరామాదుల వంశము
బంధురయశుఁడు జగన్నుతసంధుఁడు (భా-9-622-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
బంధులఁ గూడి కృష్ణబలభద్రులు వచ్చినఁ (భా-10.1-1722-ఉ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
బంధులఁదిట్టి సజ్జనులఁబాధలఁబెట్టి (భా-6-107-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
బంధుల బిడ్డలన్ మగల భ్రాతలఁ (భా-10.1-1466-ఉ.) భ్రమరగీతములు
బంధులుఁబౌరులుఁదెచ్చిన (భా-1-248-క.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
బంధుల్ మేలన వామహస్తమునఁ (భా-10.1-1285-శా.) విల్లువిరుచుట
బంధువు లెల్లఁ గృష్ణునకు బాలిక నిచ్చెద (భా-10.1-1697-ఉ.) రుక్మిణీ జననంబు
బంధువులనెల్లఁజీరుచు (భా-9-525-క.) యయాతి కథ
బకునిం జంపిన కృష్ణుఁ డుండ (భా-10.1-472-మ.) అఘాసుర వధ
బకునికిఁ దమ్ముఁడు గావున (భా-10.1-465-క.) అఘాసుర వధ
బగయుఁ జెలిమి లేక పరఁగిన మిముబోఁటి (భా-10.1-878.1-ఆ.) యాగముచేయయోచించుట
బడతి యొకతె పాటపాడి డస్సిన యధ (భా-10.1-1096.1-ఆ.) గోపికలవద్ద పాడుట
బడిన యంతన దేహంబుపగిలి పెక్కు (భా-5.2-155.1-తే.) నరక లోక విషయములు
బడుగు ముసలెద్దు రోసినపగిదినంత (భా-3-981.1-తే.) భక్తియోగంబు
బడుగునడుములు వడఁకంగ నడుగు లిడఁగ (భా-10.2-688.1-తే.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
బడుచునున్నదియిట్టి ప్రపంచరచిత (భా-4-572.1-తే.) పృథుని రాజ్యపాలన
బదవిహీనుఁజేసి బలిఁదెచ్చి నిలుపును (భా-8-416.1-ఆ.) 8సూర్యసావర్ణిమనువుచరిత్ర
బదురుగొడుకులుగలరండ్రు పరఁగ వారి (భా-9-3.1-తే.) సూర్యవంశారంభము
బద్ధకేళీమృగంబుల పగిదిఁదగిలి (భా-3-1006.1-తే.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
బద్ధానురాగయై స్మరయుద్ధంబున (భా-6-96-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
బద్ధుండై గురుశాపతప్తుఁడయి (భా-8-662-శా.) హిరణ్యగర్భాగమనము
బయలు గొందియుఁ బెను మిఱ్ఱుపల్లములును (భా-10.2-1000-తే.) గురుప్రశంస చేయుట
బరఁగఁజిరకాలమీరీతిఁబాపనియతి (భా-6-108.1-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
బరఁగ నాచేతఁబిలువంగఁబడిన ధీరుఁ (భా-4-18.1-తే.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
బరఁగ మున్ను యయాతిశాపమునఁ జేసి (భా-10.2-790.1-తే.) శిశుపాలుని వధించుట
బరఁగ రుక్మవతీ స్వయంవరమున కొగి (భా-10.2-281.1-తే.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
బరఁగనాధ్యాత్మికాదితాపత్రయంబు (భా-1-36.1-తే.) కథాప్రారంభము
బరగు నన్యోన్య వైరానుబంధములను (భా-10.2-751.1-తే.) రాజబంధమోక్షంబు
బరమభాగవతుల పాదధూళి సమస్త (భా-6-188.1-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
బరమసంప్రీతమతియునై పలికె రాజు (భా-4-604.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
బరవసముననరికట్టిన (భా-6-134-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
బరిణమింప విష్ణుఁబాడుచుఁదత్కీర్తి (భా-6-239.1-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
బరువుపెట్టుచున్నఁబడియున్న నిలిచినఁ (భా-5.2-141.1-ఆ.) నరక లోక విషయములు
బరువైన కొడుకు మోవను (భా-10.1-262-క.) వ్రేగయిన కృష్ణునిలపైబెట్టుట
బల భీమార్జున ముఖ్య చాపధర (భా-2-192-మ.) మంథరగిరి ధారణంబు
బలకృష్ణాంఘ్రిసరోజసంగమముచే (భా-10.1-797-మ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
బలకృష్ణులపైఁ గదిసిన (భా-10.1-623-క.) ధేనుకాసుర వధ
బలభద్ర సాత్యకి ప్రద్యుమ్న ముఖ యదు (భా-10.2-396-సీ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
బలభద్రుఁ డప్రమేయుం (భా-10.2-538-క.) ద్వివిదునివధించుట
బలభద్రుఁడు ముష్టికుఁడును (భా-10.1-1349-క.) చాణూరముష్టికులతో పోరు
బలభద్రుండును లోకులు (భా-10.1-1365-క.) చాణూరముష్టికులవధ
బలభిన్ముఖ్య దిశాధినాథవరులున్ (భా-12-36-మ.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
బలము మిగులఁ గలుగ బలభద్రుఁ డన లోక (భా-10.1-64-ఆ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
బలములుగల మీనంబులు (భా-1-379-క.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
బలయుతులకు దుర్భలులకు (భా-7-264-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
బలరామా ఘనబాహ (భా-10.2-502-మ.) కాళిందీ భేదనంబు
బలవంతంబగు నీరుపట్టున (భా-9-649-మ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
బలవంతుఁ డగు ప్రలంబుఁడు (భా-10.1-740-క.) ప్రలంబాసురవధ
బలవంతుఁ డైన వాడే (భా-12-10-క.) కల్క్యవతారంబు
బలవంతుఁడ నే జగముల (భా-7-262-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
బలవంతుండు ధరాసుతుండు గనె (భా-10.2-168-మ.) నరకాసురవధకేగుట
బలవత్సైన్యముతోడఁ గృష్ణుఁడు (భా-11-3-మ.) భూభారంబువాపుట
బలవదరాతిమర్దనులఁ (భా-10.2-1115-చ.) వసుదేవుని గ్రతువు
బలశౌర్యంబుల భోగమూర్తి (భా-10.2-231-మ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
బలసి ఋషుల్ బృహస్పతి వత్సకంబుగా (భా-4-501-సీ.) భూమినిబితుకుట
బలహీనాంగులకున్ బలాధికులకుం (భా-1-380-మ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
బలి చేసిన దానమునకు (భా-8-614-క.) వామనునికిదానమిచ్చుట
బలి జగములనెల్ల బలియుచునున్నాఁడు (భా-8-471.1-ఆ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
బలి నిజ మౌళినవ్వటుని (భా-2-151-చ.) మత్యావతారంబు
బలి వచ్చి విడియుట బలభేది వీక్షించి (భా-8-452-సీ.) దుర్భరదానవప్రతాపము
బలితనూభవుమంత్రి కుంభాండుతనయ (భా-10.2-337-తే.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
బలిదైత్య విను మున్ను ప్రథమయుగంబున (భా-10.2-1154-సీ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
బలిదైత్యేంద్రకరద్వయీకృత (భా-8-604-మ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
బలినంభోరుహనేత్రుఁడేమిటికినై (భా-8-437-మ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
బలిమిఁ బురాంతకుం దొడరి బాహువిజృంభణ (భా-10.2-1290-చ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
బలిమిగలదేని నాతోఁ (భా-3-656-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
బలిమినడంచుచు నరులం (భా-9-171-క.) మాంధాత కథ
బలిమినిట్లు ముగురు పగవాని రథ సూత (భా-8-366.1-ఆ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
బలిమిన్ దైత్యులఁజంపరాదు (భా-8-487-మ.) పయోభక్షణవ్రతము
బలిమిన్ మాధవ నేడు నిన్ను (భా-10.1-1625-మ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
బలిమిన్ సర్వనృపాలుర న్నదిమి (భా-10.2-355-మ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
బలిమిసాలక మందభాగ్యుఁడైకుమతియై (భా-3-981-సీ.) భక్తియోగంబు
బలిమున్ను నాకంబు బలిమిమైఁజేకొన్న (భా-8-416-సీ.) 8సూర్యసావర్ణిమనువుచరిత్ర
బలియుర దండించుట (భా-4-154-క.) శివుండనుగ్రహించుట
బలియుర దండింపఁగ దుర్బలులను (భా-10.2-649-క.) భూసురుని దౌత్యంబు
బలిసి దక్షప్రజాపతితనూభవ దితి (భా-3-451-సీ.) దితికశ్యప సంవాదంబు
బలుఁ డపుడు ఱాలు తుమురై (భా-10.2-555-క.) ద్వివిదునివధించుట
బలుఁడంగానుమురాసురాంతకుఁడఁగాఁ (భా-10.2-1288-మ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
బలుఁడుం గృష్ణుఁడు నెన్నఁడైనఁ (భా-10.1-1516-మ.) అక్రూరునితో కుంతిసంభాషణ
బలుఁడు కోపించి యొక లక్ష పణము సేసి (భా-10.2-297-తే.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
బలుకు మనినఁ బెక్కు పలుకని ముగుద యే (భా-10.2-181.1-ఆ.) సత్యభామ యుద్ధంబు
బలుకు లెవ్వియైనఁ బలుకుచో హరిపేరు (భా-10.1-87.1-తే.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
బలుకునొక్కచోటఁబరమేశుఁగేశవుఁ (భా-7-124.1-ఆ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
బలుడుం గృష్ణుఁడు మర్త్యులే (భా-10.1-1449-మ.) నందోద్ధవ సంవాదము
బలులకడ కేగి కన్నుల బాష్పకణము (భా-10.2-1137.1-తే.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
బలువింటన్ గుణటంకృతంబు (భా-9-303-మ.) శ్రీరాముని కథనంబు
బల్లముల డాఁగు దిబ్బల బయలుపడును (భా-10.1-1629.1-తే.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
బల్లిదంపుదోడు ప్రాపుననింద్రుని (భా-8-683-ఆ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
బల్లిదుండగు కంసుచేతను (భా-1-190-మత్త.) కుంతి స్తుతించుట
బల్లిదు నన్ను భీష్మజనపాలకుమారకుఁ (భా-10.1-1764-ఉ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
బవరమునఁ గృష్ణుచే మున్నవమానము (భా-10.2-280-క.) కృష్ణకుమారోత్పత్తి
బసిఁడి కేడెమర్థి భల్లూకపతి మోచి (భా-9-319.1-ఆ.) శ్రీరాముని కథనంబు
బసుల క్రేపులఁ గాచుచు బకునిఁ జీఱె (భా-10.1-931.1-తే.) గోపకులు నందునికిజెప్పుట
బహు కాలంబు తపంబు చేసి (భా-10.1-678-మ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
బహు వర్షంబులు బ్రహ్మ తొల్లి (భా-2-19-మ.) విరాట్స్వరూపము తెలుపుట
బహుకుటుంబి యగుచు బహుధనాపేక్షచే (భా-5.1-169-ఆ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
బహుజీవనముతోడ భాసిల్లి యుండుటో (భా-10.1-822-సీ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
బహుపాదోరు భుజాననేక్షణ (భా-2-88-మ.) లోకంబులు పుట్టుట
బహుప్రకారంబులం బొగడుచుఁ (భా-10.2-761-వ.) రాజబంధమోక్షంబు
బహుమాయుఁడైన మయుచే (భా-7-387-క.) త్రిపురాసుర సంహారము
బహురసాన్నంబు పెట్టుఁడు బ్రాహ్మణులకు (భా-10.1-889.1-తే.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
బహుళదృక్పరిపాకమోహనిబద్ధుఁడౌచు (భా-6-103-త.) అజామిళోపాఖ్యానము
బహుళవిజ్ఞానదావాగ్నిభసితకర్ములైన (భా-1-388.1-తే.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
బహువిధముల బహుముఖముల (భా-6-208-క.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
బాం
బాంధవ ఙ్ఞాతి సుతులునుబగతురాత్మ (భా-6-463-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
బాంధవులకుఁ బ్రేమ భాసిల్ల వేలుపై (భా-10.1-1325.1-ఆ.) మల్లావనీప్రవేశము
బా
బాణాగ్ని నెవ్వఁడు పఱపి పయోరాశి (భా-10.2-68-సీ.) జాంబవతి పరిణయంబు
బాణుఁడు విక్రమజిత గీర్వాణుఁడు (భా-10.2-312-క.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
బాదతీర్థంబు గల మహాభాగవత జ (భా-10.2-1229.1-తే.) శ్రుతిగీతలు
బాదరాయణుండు భగవంతుఁడనఘుండు (భా-9-670-ఆ.) భీష్ముని వృత్తాంతము
బాధలనలంచు దుష్టభూపతులనెల్ల (భా-3-71.1-తే.) యుద్దవ దర్శనంబు
బాపి దగ్ధశేషపాదపజాలంబు (భా-6-201.1-ఆ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
బాపురే విధి నను దుఃఖపఱుపఁ దగునె (భా-10.2-1281.1-తే.) విప్రుని ఘనశోకంబు
బాల పువ్వుఁబోడి ప్రాయంపువానిని (భా-9-175-ఆ.) మాంధాత కథ
బాలకుఁ డాకొని యేడ్చుచు (భా-10.1-255-క.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
బాలకుం డొదిగిలఁ బడనేర్చెనని జన్మ (భా-10.1-248-సీ.) యశోద కృష్ణుని తొట్లనిడుట
బాలకుఁడు చేయునది లేక పట్టువడియెఁ (భా-10.2-569-తే.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
బాలకులార రండు (భా-7-212-ఉ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
బాలకులారా ధరిత్రీపాలకు శపియింతు (భా-1-472-క.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
బాలద్విరద కరంబులఁబోలెడి (భా-10.1-273-క.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
బాలబుద్ధిఁగాదె పాషండముఖర మా (భా-10.1-1504.1-ఆ.) అక్రూరుడు పొగడుట
బాలభాను ప్రభా భాసమానద్యుతిఁ (భా-10.2-1307-సీ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
బాలమాత్రుఁడగు సలీలుని ముఖమందు (భా-10.1-343-ఆ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
బాలలకు హస్తకీలితఫాలలకు (భా-10.1-845-క.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
బాలశీతాంశురేఖావిభాసమాన (భా-3-421-తే.) భూమ్యుద్ధరణంబు
బాలసఖుండైన య ప్పద్మపత్త్రనేత్రుఁ (భా-10.2-968-తే.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
బాలా నా వెనువెంటను (భా-8-129-క.) లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
బాలాజన శాలా ధన (భా-1-309-క.) విదురాగమనంబు
బాలికలతోడఁ జెలరేగి బంతు లాడు (భా-10.1-1690.1-తే.) రుక్మిణీ జననంబు
బాలిశులమగుచు మిక్కిలి (భా-5.1-48-క.) ఋషభుని జన్మంబు
బాలుం డయ్యు నితండఘాసురుఁడు (భా-10.1-507-శా.) బ్రహ్మ వత్సబాలకులదాచుట
బాలుం డాడుచు నాతపత్ర మని (భా-10.1-918-శా.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
బాలుఁ డీతండని భావింతు నందునా (భా-10.1-364-సీ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
బాలుం డీతఁడు కొండ దొడ్డది (భా-10.1-921-శా.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
బాలుం డీతఁడు మంచివాఁడనుచుఁ (భా-10.1-687-శా.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
బాలుం డెక్కడ బండి యెక్కడ (భా-10.1-257-శా.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
బాలుం డొక్కఁడు వీఁడు నా మడుఁగు (భా-10.1-642-శా.) కాళిందిలో దూకుట
బాలుఁ బూర్ణేందురుచిజాలు భక్తలోక (భా-10.1-112.1-తే.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
బాలుఁడ వీవు కృష్ణ బలభద్రునిఁ బంపు (భా-10.1-1552-ఉ.) జరాసంధుని సంవాదము
బాలుఁడవె నీవు పరుఁడ వ (భా-10.1-404-క.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
బాలుఁడు రాచబిడ్డఁడు కృపాళుఁడు (భా-7-191-ఉ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
బాలుఁడు ఱో లడ్డము దివ (భా-10.1-402-క.) కృష్ణుడుమద్దిగవనుగూల్చుట
బాలుఁడు వెఱ్ఱిబ్రాహ్మణుఁడు (భా-9-448-ఉ.) పరశురాముని కథ
బాలుఁడుగరముననుగ్ర (భా-3-669-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
బాలుండై చతురాననుండు (భా-10.1-542-శా.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
బాలుఁడొక్కరుండు పరిణామశీలుండు (భా-6-451-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
బాలుఁబ్రభావిశాలు (భా-7-127-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
బాలుని ముగ్దవచోఋజుఫాలుని (భా-6-64-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
బాలున్ హరిపదచింతాశీలున్ (భా-7-27-క.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
బాలురఁ గంటి నా చెయిది బాసిన వారిని (భా-10.1-538-ఉ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
బాలుర నింతుల బసులఁ బాఱఁగఁ దోలుట (భా-10.1-1141-ఉ.) వృషభాసుర వధ
బాలురకుఁ బాలు లే వని (భా-10.1-307-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
బాలురచావు కర్ణములఁబడ్డఁగలంగి (భా-1-143-ఉ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
బాలురు ప్రాణంబులు గోపాలురకు (భా-10.1-466-క.) అఘాసుర వధ
బాలేందురేఖ దోఁచిన (భా-10.1-1688-క.) రుక్మిణీ జననంబు
బావా నీ వచనంబు నిక్కము సుమీ (భా-10.1-162-శా.) మాయమింటనుండిపలుకుట
బాసి శుద్ధాత్మకుండుగాఁగ భవ్యగాత్ర (భా-7-376.1-తే.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
బాహుబలంబుననింద్రుఁడు (భా-8-348-క.) హరి అసురులశిక్షించుట
బాహులుఁబదములుఁగట్టిన (భా-8-639-క.) బలినిబంధించుట
బాహుశక్తి సురాసురుల్ చని (భా-8-229-మత్త.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
బాహ్లీకుండనువానికి సోమదత్తుండు పుట్టె (భా-9-665-వ.) శంతనుని వృత్తాంతము
బి
బిక్షాపాత్రికనిచ్చెను (భా-8-518-క.) వామనుడవతరించుట
బిక్షుండై తమ తండ్రి మా జనకునిన్ (భా-9-521-శా.) యయాతి కథ
బిక్షులు వచ్చెద రేడ్చిన (భా-10.1-421-క.) కపటబాలలీలలు
బిగియఁగౌఁగిటఁజేర్చి నెమ్మొగమునివిరి (భా-4-308-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
బిడ్డఁడు మ్రొక్కినఁదల్లులు (భా-1-261-క.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
బిడ్డనిఁ గరముల ఱొమ్మున (భా-10.1-140-క.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
బిడ్డపేరు పెట్టి పిలుచుట (భా-6-122-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
బిడ్డలకు బుద్ధిసెప్పని (భా-1-314-క.) విదురాగమనంబు
బిడ్డలు మగలును భ్రాతలు (భా-10.1-860-క.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
బిడ్డలు వెఱతురె నీకఱగొడ్డంబులు (భా-8-467-క.) దితికశ్యపులసంభాషణ
బిదప వాఁ డవ్యయానందపదము నాత్మ (భా-10.2-1234.1-తే.) విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
బిసబిస నెప్పుడు నుడుగక (భా-10.2-1001-క.) గురుప్రశంస చేయుట
బు
బుట్టి సత్యనియతిఁబురుషోత్తముఁడు (భా-8-16.1-ఆ.) 3ఉత్తమమనువు చరిత్ర
బుడబుడ నెత్తురుగ్రక్కుచు (భా-3-701-క.) హిరణ్యాక్షవధ
బుద్ధిఁదోచిననమ్మహాపురుషవరుఁడు (భా-3-199-తే.) జగదుత్పత్తి లక్షణంబు
బుద్ధిఁబోల్పరాని పుణ్యంబుఁదత్పాద (భా-6-333.1-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
బుద్ధిమంతుఁడయిన బుధుఁడు పుత్రుండైన (భా-9-386-ఆ.) బుధుని వృత్తాంతము
బుధ రంజనియును సూక్తయు (భా-10.1-1044-క.) గోపికల విరహపు మొరలు
బుధులు మెచ్చ భువిఁ బ్రబుద్ధత మెఱయుటో (భా-10.1-822.1-ఆ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
బుధేంద్రా వ్యాసపుత్త్రుండైన శుకుం (భా-1-76-వ.) శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
బురుషరూపంబు ధరియించి (భా-1-62.1-తే.) కథా సూచనంబు
బూ
బూని తత్తీర్థమునఁ గృతస్నానుఁ డగుచు (భా-10.2-1242.1-తే.) వృకాసురుండు మడియుట
బూని సుఖదుఃఖములు రెంటిలోననెద్ది (భా-4-240.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
బె
బెగడుచు నుండఁగ శంబరుఁ (భా-10.2-23-క.) శంబరోద్యగంబు
బెట్టిదమగు శాపమునకు (భా-1-481-క.) శృంగి శాపంబు
బెట్టినాఁడవనుచు బిఱుసులు పలుకంగ (భా-9-706.1-ఆ.) శశిబిందుని చరిత్ర
బెట్టుగోరెడు వేడుక పట్టుపఱుచు (భా-8-536.1-తే.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
బెడ గడరు పెన్గదలు పొడిపొడిగఁ దాఁకఁ (భా-10.2-737-లవి.) జరాసంధ వధ
బెల్లువడఁగాల్పఁదొడఁగినఁదల్లడిల్లి (భా-6-195.1-తే.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
బొ
బొమ్మ పెండిండ్లకుఁ బో నొల్ల నను బాల (భా-10.2-180-సీ.) సత్యభామ యుద్ధంబు
బొరలుఁగెరలు నటించునంబరముదెరల (భా-3-413.1-తే.) భూమ్యుద్ధరణంబు
బొలఁతి కల్లన నీళ్ళాడు ప్రొద్దు లెదుగ (భా-10.1-75.1-తే.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
బో
బోటిపిండుచేతఁబొదువంగఁబట్టించి (భా-9-523-ఆ.) యయాతి కథ
బోరనఁబ్రత్యక్షంబై (భా-10.2-834-క.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
బ్ర
బ్రకటరుచి నొప్పు తేరు దారుకుఁడు దేర (భా-10.2-669.1-తే.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
బ్రకృతిపురుషకావేశుఁడై పరఁగువాఁడు (భా-4-458.1-తే.) అర్చిపృథుల జననము
బ్రతుక వచ్చుఁగాఁక బహుబంధనములైన (భా-8-598-ఆ.) బలిదాననిర్ణయము
బ్రతుకవచ్చు నొడలఁ బ్రాణంబు లుండినఁ (భా-10.1-1760-ఆ.) రాజలోక పలాయనంబు
బ్రవిమలాకార భవదీయ పాదపద్మ (భా-10.2-257.1-తే.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
బ్రవిమలానంత తేజోవిరాజమాన (భా-10.2-1251.1-తే.) వృకాసురుండు మడియుట
బ్రహ్మ మొదలు లోకపాలురుఁగొనియాడి (భా-8-632.1-ఆ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
బ్రహ్మ యిట్లనియె (భా-4-178-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
బ్రహ్మచేత భూమిపతుల కీ ధర్మంబు (భా-10.1-1777-ఆ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
బ్రహ్మతేజంబు పోయెడి ప్రార్థనంబు (భా-6-288-తే.) దేవాసుర యుద్ధము
బ్రహ్మత్వము లఘు వగు నని (భా-10.1-1604-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
బ్రహ్మపంపునఁ గాని పుట్టదు ప్రాణిసంతతి (భా-10.1-531-మత్త.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
బ్రహ్మమునకాత్మదాఁబృథగ్భావమగుచు (భా-3-946.1-తే.) సాంఖ్యయోగంబు
బ్రహ్మలకునెల్ల సంభవభవనమీవ (భా-8-503.1-తే.) గర్భస్థవామనునిస్తుతించుట
బ్రహ్మసంబంధి యగునీ కల్పప్రకారం (భా-2-280-వ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
బ్రహ్మహత్యానేక పాపాటవులకగ్ని (భా-6-118-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
బ్రహ్మాదులెవ్వని భద్రకటాక్ష (భా-1-406-సీ.) గోవృషభ సంవాదంబు
బ్రహ్మిష్ఠుండైన బ్రాహ్మణునాచార్యుం (భా-6-282-వ.) దేవాసుర యుద్ధము
బ్రహ్మేంద్రాదులునందనేరని (భా-6-244-శా.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
బ్రా
బ్రాహ్మణజనంబులిట్లనిరి దేవా (భా-4-204-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
బ్రాహ్మణుఁడంచిత భక్తిఁబఠించిన (భా-4-669-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
బ్రాహ్మణోత్తమ వేదపాఠనలబ్ధ ద (భా-10.2-990-సీ.) కుచేలుని ఆదరించుట