పోతన తెలుగు భాగవతము శ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

శంకాలేశము లేదు దేవ (భా-7-76-శా.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
శంఖ పటహములును జడిగొని మ్రోయంగఁ (భా-10.1-20.1-ఆ.) వసుదేవదేవకీల ప్రయాణం
శంఖచక్రగదాపద్మచారుహస్తు (భా-3-750.1-తే.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
శంఖారావము వీనులన్ విని జనుల్ (భా-1-247-శా.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
శంఖారావముతోడఁ బంచజనుఁ (భా-10.1-1423-శా.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
శంతనుని యనుజం డగు దేవాపియు (భా-12-15-వ.) కల్క్యవతారంబు
శంపలను జయింపఁజక్రవాకంబులుఁ (భా-8-104.1-ఆ.) విష్ణువు ఆగమనము
శంపాలతాభ బెడిదపుటంపఱచే (భా-10.2-185-క.) సత్యభామ యుద్ధంబు
శంపాలతికతోడి జలదంబు కైవడి (భా-10.1-548-సీ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
శంభుఁడో హరియో పయోజభవుఁడో (భా-8-533-శా.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
శంభుకంట నొకటి జలరాశి నొక్కటి (భా-10.1-805-ఆ.) హేమంతఋతువర్ణనము
శకటము హరి దన్నిన దివిఁ (భా-10.1-251-క.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
శకుని యను దైత్యు తనయుఁడు (భా-10.2-1237-క.) వృకాసురుండు మడియుట
శక్తియు మఱి జ్యోతిష్టోమసవనముఖ్య (భా-4-583.1-తే.) పృథుని రాజ్యపాలన
శత హాయనంబులు ధారాధరంబులు (భా-12-24-వ.) ప్రళయ విశేషంబులును
శతరూపాపతిగామభోగవిరతిన్ (భా-8-8-మ.) 1స్వాయంభువమనువుచరిత్ర
శతసమకాలమప్పురినజస్రము (భా-4-764-చ.) పురంజను కథ
శత్రురాజ ప్రతాపాగ్ని శాంతముగను (భా-10.1-1669.1-తే.) జరసంధుడుగ్రమ్మరవిడియుట
శత్రువునాక్షేపంబునఁ (భా-8-358-క.) హరి అసురులశిక్షించుట
శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధంబు లనియెడు (భా-10.2-249-వ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
శబ్దబ్రహ్మ యిట్లనియె (భా-4-194-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
శర విచ్ఛిన్న తురంగమై (భా-10.2-193-మ.) నరకాసురుని వధించుట
శర శరాసనముఖ దివ్యసాధనములు (భా-10.2-434.1-తే.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
శరకుముదంబు లుల్లసితచామర (భా-10.2-419-చ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
శరణని వచ్చినజంతువుఁ (భా-5.1-104-క.) భరతుండు వనంబు జనుట
శరణశరణ్యుఁడవగు నిను (భా-4-470-క.) భూమినిబితుకుట
శరదాగమారంభసంపూర్ణపూర్ణిమా (భా-3-118-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
శరధిమదవిరామా సర్వలోకాభిరామా (భా-10.2-1342-మా.) పూర్ణి
శరనిధికన్యకామణియు సంభ్రమమొప్పఁగఁ (భా-3-534-చ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
శరనిధిలోన మహోగ్రామరకంటకుఁడెదురఁ (భా-3-417-క.) భూమ్యుద్ధరణంబు
శరముల్ దూఱవు (భా-10.1-1627-మ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
శరవిదళితసారంగా (భా-4-975-క.) పూర్ణి
శరి యై కార్ముకి యై (భా-7-404-మ.) త్రిపురాసుర సంహారము
శర్మద యమదండక్షత (భా-8-529-క.) వామనునిబిక్షాగమనము
శర్యాతి యను రాజు జనియించె బ్రహ్మప (భా-9-51-సీ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
శర్వునియోగక్రమమున (భా-4-156-క.) శివుండనుగ్రహించుట
శశికరంబులుఁబోలి విశదములగుచు (భా-4-691-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
శశివో యింద్రుఁడవో విభావసుఁడవో (భా-10.1-1648-మ.) కాలయవనుడు నీరగుట
శశ్వత్ప్రశాంతునభయుని (భా-2-207-క.) భాగవత వైభవంబు
శాం
శాంతంబులయిన మీ తనుకాంతులు (భా-6-80-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
శాంతచిత్తుఁడగుచు సంగవిముక్తుఁడై (భా-9-490-ఆ.) పరశురాముని కథ
శాంతమై మహితతీక్ష్ణ సుదుస్సహంబై యు (భా-10.2-431-సీ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
శాంతునకపవర్గ సౌఖ్యసంవేదికి (భా-8-79-సీ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
శా
శాఖాపుష్పఫల ప్రభారనతలై చర్చించి (భా-10.1-598-శా.) ఆలకదుపుల మేపబోవుట
శామంతికా స్రగంచిత (భా-10.1-799-క.) హేమంతఋతువర్ణనము
శారద నిర్మల నీరద (భా-10.2-392-క.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
శారద నీరదాబ్జ ఘనసార సుధాకర (భా-10.2-357-ఉ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
శారదకమలోదరరుచి (భా-10.1-1039-క.) గోపికల విరహపు మొరలు
శారదచంద్రికా సారంగరుచితోడ (భా-10.2-655-సీ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
శారదనీరదేందు (భా-1-8-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
శి
శిక్షించితిమన్యములగు (భా-7-161-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
శిక్షింతు హాలాహలమును (భా-8-237-క.) గరళభక్షణము
శిఖియునజగోవిషాణసంచితమహాజగవ (భా-4-443.1-తే.) అర్చిపృథుల జననము
శిబిక మోపింతమీతనిచేతననుచుఁ (భా-5.1-139.1-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
శిరము దువ్వుచు శయ్యపైఁ జెలువు మిగుల (భా-10.2-223.1-తే.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
శిరమున మేన సంస్కృతులు చేయక (భా-7-424-చ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
శిరమున వహించి ప్రాగ్దిశకరిగెడి (భా-4-688-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
శిరములఁ దాల్చి నవ్యతులసీదళదామ (భా-10.2-1191-చ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
శిరములు మూఁడును ఘన భీకర (భా-10.2-425-క.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
శిశువులఁజంకలనిడి (భా-1-265-క.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
శిష్యులు బలాఢ్యులైన విశేష్యస్థితి (భా-10.1-1417-క.) సాందీపుని వద్ధ శిష్యులగుట
శిష్యులెల్లనునాత్మీయశిష్యజనులకంత (భా-1-83.1-తే.) వ్యాసచింత
శీ
శీలముగల యదుకులమున (భా-10.1-4-క.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
శీలికి నీతిశాలికి (భా-1-30-ఉ.) షష్ఠ్యంతములు
శు
శుక శారికా శిఖి పిక కూజిత ప్రస (భా-10.2-600-సీ.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
శుకయోగి పరీక్షిత్తున (భా-3-712-క.) వరహావతార విసర్జనంబు
శుకుఁ డా యోధన విజయోత్సుకమతి (భా-10.2-862-క.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
శుకుఁడు గోచియు లేక పైఁజనఁ (భా-1-77-త.) శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
శుకుని కూఁతురైన సుందరి సత్కృతిఁ (భా-9-654-ఆ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
శుద్ధకర్పూరవాసితసురభిమధుర (భా-7-101.1-తే.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
శుద్ధజీవుండు బాణంబు శుభదమైన (భా-7-464.1-తే.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
శుద్ధబ్రహ్మర్షి సమారాద్ధుండై (భా-8-519-క.) వామనుడవతరించుట
శుద్ధముగ సురలకమృతము (భా-8-328-క.) సురాసుర యుద్ధము
శుద్ధసాధులందు సురలందు (భా-7-111-ఆ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
శునకములఁబెంచి యెవ్వం (భా-5.2-152-క.) నరక లోక విషయములు
శునశ్శేపుని ప్రభావంబు (భా-9-201-వ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
శుభచరితుఁడు హరి యరిగినఁ (భా-1-441-క.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
శుభనదీజలకుంభసంశోభితంబు (భా-4-315.1-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
శుభమే నీకుఁ బ్రమోదమే సఖులకుం (భా-10.1-1208-మ.) అక్రూరనందాదులసంభాషణ
శుభ్రఖ్యాతివి నీ ప్రతాపము (భా-7-206-శా.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
శూ
శూలనిహతినొంది స్రుక్కక యార్చిన (భా-8-364-ఆ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
శూలమప్పుడతఁడు స్రుక్కక ఖండించి (భా-6-406-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
శూలములన్ నిశాచరులు స్రుక్కక (భా-7-196-ఉ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
శూలాయుధహస్తుండై (భా-8-556-క.) వామునునిసమాధానము
శృం
శృంగారవతులార సిగ్గేల మిముఁ గూడి (భా-10.1-842-సీ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
శై
శైబ్య సుగ్రీవ మేఘ పుష్పక వలాహ (భా-10.2-394.1-తే.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
శో
శోకదావాగ్నిశిఖాకులితంబు (భా-4-173-సీ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
శోణితము నోర నొలుకఁగఁ (భా-10.1-1364-క.) చాణూరముష్టికులవధ
శోధించి జలధినమృతము (భా-8-327-క.) రాహువువృత్తాంతము
శోధింపంబడె సర్వశాస్త్రములు (భా-7-183-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
శోభనాకారుఁ బీతాంబరాభిరాము (భా-12-50.1-తే.) పురాణగ్రంథ సంఖ్యలు
శోషితదానవుండు నృపసోముఁడు (భా-9-314-ఉ.) శ్రీరాముని కథనంబు
శౌ
శౌరి కేమి తప్పు సత్రాజితుఁడు సేసెఁ (భా-10.2-47-ఆ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
శౌరి నెఱిఁజొచ్చి కరములఁ (భా-10.1-1363-క.) చాణూరముష్టికులవధ
శౌరియునతిరథవరులు మహారథులు (భా-3-172-క.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
శౌర్యము దానశీలముఁబ్రసాదము (భా-7-413-ఉ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
శౌర్యమువోవఁదట్టి నిజసాధనముల్ (భా-3-613-ఉ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
శౌర్యాటోప విజృంభణంబుల (భా-10.2-564-శా.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
శ్యా
శ్యామను సుమాస్త్రఖేలనకామను (భా-6-106-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
శ్ర
శ్రద్ధాగరిష్టుఁడై సత్యమైనట్టి (భా-3-909-సీ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
శ్రద్ధాయుక్తులై ధృతవ్రతులైన (భా-4-395-వ.) వేనుని చరిత్ర
శ్రమజలకణసిక్తంబై (భా-10.1-1358-క.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
శ్రమము సంధిల్లె రిపులకు శ్రమము గదుర (భా-10.1-71.1-తే.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
శ్రవణరంధ్రంబులు సఫలతఁ బొందంగ (భా-10.1-659-సీ.) గోపికలు విలపించుట
శ్రవణరంధ్రముల నే శబ్దంబు వినఁబడు (భా-10.1-87-సీ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
శ్రవణోదంచితకర్ణికారమునతో (భా-10.1-772-మ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
శ్రి
శ్రితభయహరణుఁడు మునిజన (భా-3-841-క.) కపిలుని జన్మంబు
శ్రీ
శ్రీ పురుషోత్తమాఖ్య యదుసింహకిశోరక (భా-10.2-1188-ఉ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
శ్రీ మరుదశనపతిశయన (భా-12-1-క.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీ విలసితధరణీతనయావదన (భా-4-1-క.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీ సీతాపతి లంకేశాసురసంహారచతుర (భా-11-1-క.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీకంఠచాప ఖండన (భా-10.1-1-క.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీకంఠా నిను నీవ యేమఱకుమీ (భా-8-391-శా.) హరిహరసల్లాపాది
శ్రీకర కరుణాసాగర (భా-5.1-1-క.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీకర పరిశోషిత రత్నాకర (భా-10.2-1-క.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీకరములు జనహృదయ (భా-10.1-1602-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
శ్రీకాంతాతిలకంబు రత్నరుచిరాజి (భా-2-234-శా.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
శ్రీకాంతాహృదయప్రియ (భా-5.2-1-క.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీకృష్ణభటులచేత నిరాకృతులై (భా-6-161-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
శ్రీకృష్ణా యదుభూషణా (భా-1-201-శా.) కుంతి స్తుతించుట
శ్రీకృష్ణుని విజయం బగు (భా-10.2-451-క.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
శ్రీకైవల్యపదంబుఁజేరుటకునై (భా-1-1-శా.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీతరుణీహృదయస్థిత (భా-5.2-166-క.) పూర్ణి
శ్రీనాథనాథా జగన్నాథా నమ్రైకరక్షా (భా-3-203-దం.) మహదాదులు హరి స్తుతి
శ్రీనాయక నీ నామము (భా-11-17-క.) కృష్ణసందర్శనంబు
శ్రీనికేతనమైన శరీరమునను (భా-3-131.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
శ్రీనిధి యిట్లు నన్నుఁ బచరించి (భా-10.2-1019-ఉ.) అటుకులారగించుట
శ్రీపంబులు ఖండితసంతాపంబులు (భా-1-446-క.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
శ్రీపతి పదమను నావను (భా-10.1-593-క.) కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
శ్రీపతికి మత్పతికి నుతగోపతికిఁ (భా-6-32-క.) షష్ఠ్యంతములు
శ్రీపతియు యజ్ఞపతియుఁ (భా-2-65-క.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
శ్రీమంతమై మునిశ్రేష్ఠకృతంబైన (భా-1-36-సీ.) కథాప్రారంభము
శ్రీమదాంధులు సామంబుచేతఁ జక్కఁ (భా-10.2-580-తే.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
శ్రీమద్భక్తచకోరక (భా-2-1-క.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీమద్విఖ్యాతిలతాక్రామిత (భా-7-1-క.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీమన్నామ పయోదశ్యామ (భా-8-1-క.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీమన్నారాయణపద (భా-6-133-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
శ్రీమహిత వినుతదివిజస్తోమ (భా-3-1-క.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీమహిళామహేశసరసీరుహగర్భులకైన (భా-7-359-ఉ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
శ్రీమానినీమానచోరా శుభాకార వీరా (భా-10.1-1236-దం.) శ్రీమానినీచోరదండము
శ్రీయుతమూర్తి యో పురుషసింహమ (భా-10.1-1706-ఉ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
శ్రీరమణీమనోవిభుఁడు సింహకిశోరముఁ (భా-3-109-ఉ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
శ్రీరమణీయ గంధములఁ జెన్నువహించుఁ (భా-10.1-1601-ఉ.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
శ్రీరమణీయమైన నరసింహవిహారము (భా-7-385-ఉ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
శ్రీరమణీరమణ కథాపారాయణ (భా-12-47-క.) ద్వాదశాదిత్యప్రకారంబు
శ్రీరమణీరమణకథాపారాయణచిత్తుఁ (భా-6-38-క.) కథాప్రారంభము
శ్రీరమణీశ్వర నీవాత్మారాముఁడవయ్యు (భా-3-154-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
శ్రీరాజిత మునిపూజిత (భా-9-1-క.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీలలనాకుచవేదికఁ (భా-8-704-క.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
శ్రీలలనేశ్వరదర్శనలాలసులై (భా-3-520-క.) సనకాదుల శాపంబు
శ్రీవత్సగోత్రుండు శివభక్తి యుక్తుఁడా (భా-6-26-సీ.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
శ్రీవత్సాంకితకౌస్తుభస్పురిత (భా-6-1-శా.) ఉపోద్ఘాతము
శ్రీవనితాధిపనామ కథావిముఖుల (భా-3-192-క.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
శ్రీవల్లభుఁడుదన్నుఁజేరిన యట్లైన (భా-7-122-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
శ్రీవిభునివలననీ లోకావళి (భా-3-791-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
శ్రీహరి కరసంస్పర్శను (భా-8-119-క.) గజేంద్రరక్షణము
శ్రీహరి యఙ్ఞవరాహరూపముఁదాల్చి (భా-3-447-సీ.) విధాత వరాహస్తుతి
శ్రు
శ్రుతంబును విచారితంబునునయ్యె (భా-4-883-వ.) పురంజను కథ
శ్రుతదేవుండును మోదియై (భా-10.2-1190-మ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
శ్రుతధనకులకర్మసమున్నత (భా-4-961-క.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
శ్రుతులుదమలోన వివరించి చూచి (భా-3-225-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
శ్రుతులునుగ్రతుజాతము (భా-3-56-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
శ్రుత్యంతవిశ్రాంతమత్యనుక్రణీయ (భా-6-186-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
శ్రే
శ్రేయములు గురియు భక్తినిజేయక (భా-10.1-551-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
శ్రో
శ్రోణీభరకుచయుగభర (భా-8-313-క.) అమృతము పంచుట
శ్లా
శ్లాఘ్యంబులైన భవదీయ చరిత్రంబుల (భా-4-453-వ.) అర్చిపృథుల జననము