పోతన తెలుగు భాగవతము ద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

దండధర మూర్తిఁ గైకొని (భా-10.2-21-క.) శంబరోద్యగంబు
దండధరుఁబెల్చడాకాలఁదన్ని ధ్రువుఁడు (భా-3-449-తే.) విధాత వరాహస్తుతి
దండమద్భుత పుణ్యప్రధానునకును (భా-6-336.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
దండింగోదండకాండోద్ధత రథ హయ (భా-6-272-స్రగ్ద.) దేవాసుర యుద్ధము
దండించి పగవారుదనభూమిఁజేకొన్న (భా-9-202-సీ.) సగరుని కథ
దండింపదగని వారల (భా-5.2-143-క.) నరక లోక విషయములు
దండి నరాతు లెల్ల హరిఁ దాఁకిన (భా-10.2-143-ఉ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
దండితమృత్యుకృతాంతులు (భా-8-443-క.) బలియుద్ధయాత్ర
దండితారిసమూహ భక్తనిధాన (భా-5.2-167-మత్త.) పూర్ణి
దండిననేకులతో (భా-1-361-క.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
దండిని బ్రహ్మాండంబులు (భా-10.1-916-క.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
దంతచతుష్టాహతి శైలాంతంబులు (భా-8-258-క.) ఐరావతావిర్భావము
దంతిపురనాథ వినుమొక (భా-6-54-క.) కథాప్రారంభము
దంపతిక్రియామతంబు వర్తింతురు (భా-6-483.1-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
దంబరంబు మొలకు నడుగవు తిరిగెద (భా-10.1-377.1-ఆ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
దంభోళి ప్రతిమాన కర్కశ మహోద్యద్వామ (భా-10.1-1175-శా.) కేశిని సంహారము
దంశవ్రాతములుంబిపీలికలు (భా-7-82-శా.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
దంష్ట్రివై తొల్లి సోదరుని హిరణ్యాక్షు (భా-7-376-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
దక్కుఁగల్గిన ప్రజకెల్ల దండధరునిఁ (భా-4-564.1-తే.) పృథుని రాజ్యపాలన
దక్షతనయ సతీదేవిదవిలి (భా-4-56-తే.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
దక్షప్రజాపతితనయ యా భవుని (భా-4-35-సీ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
దక్షిణదిశాధినాయక (భా-6-163-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
దక్షిణస్తనమువలన ధర్మమొదవె (భా-3-377.1-తే.) సృష్టిభేదనంబు
దక్షుండై యిరువదిమూడక్షౌహిణు (భా-10.1-1530-క.) అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
దక్షునకాకాలంబున (భా-6-248-క.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
దగనుపాధ్యాయసహితుఁడై తనరు పృథుని (భా-4-557.1-తే.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
దగిలి వర్తింపఁగాలంబు తఱి యెఱింగి (భా-2-47.1-తే.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
దగిలి సఖులు గొల్వఁ దల్లులు బాంధవ (భా-10.1-1742.1-ఆ.) వాసుదేవాగమనంబు
దగుఁబ్రవర్గ్యమునగ్నిహోత్రములు (భా-3-425.1-తే.) విధాత వరాహస్తుతి
దట్టపుఁదుఱుమును మీఁదికి (భా-9-608-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
దట్టమైనట్టి కర్మబంధములనెల్ల (భా-6-164-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
దట్లు బుద్ధి నెఱుఁగ ననువైన లాగునఁ (భా-10.1-119.1-ఆ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
దత్తనూజు లెట్లు ద్రావుదు రట్లు (భా-10.1-1519.1-ఆ.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
దద్ధవిర్భాగములు మాకుఁదవిలి జిహ్వ (భా-3-742.1-తే.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
దనకు సంతానవిస్తరార్థంబుగాఁగఁ (భా-4-3.1-తే.) స్వాయంభువువంశవిస్తారము
దనదు లావణ్యరూపంబుఁదలఁచి చూఁడ (భా-8-40.1-తే.) గజేంద్రుని వర్ణన
దనయనొకతెఁగాంచెఁదదనంతరముననా (భా-6-506.1-ఆ.) సవితృవంశ ప్రవచనాది కథ
దనర సందీప్త హవ్య వాహన సమాన (భా-10.2-1253.1-తే.) వృకాసురుండు మడియుట
దనరు బృందావనంబునఁ దరులమైనఁ (భా-10.1-1355.1-తే.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
దనరు మృదుహంసతూలికా తల్పమందుఁ (భా-10.2-978.1-తే.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
దనరుభక్తిని మృచ్ఛిలాదారురచిత (భా-4-254.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
దనుజనాయకసేనావితానములను (భా-3-129.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
దనుజభుజగయక్ష దైత్యమృగాభీర (భా-7-245-ఆ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
దనుజలోకనాథుదయిత వింధ్యావళి (భా-8-600-ఆ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
దనుజవీరులేయు దారుణదివ్యాస్త్ర (భా-6-274-ఆ.) దేవాసుర యుద్ధము
దనుజహరణుఁడంబుధారకాయుష్మంతు (భా-8-418-ఆ.) 9దక్షసావర్ణిమనువుచరిత్ర
దనుజానీకమనేకవారములు (భా-3-101-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
దనుజారిలీలావతారంబులందలి (భా-7-240-సీ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
దనుజుఁజంపినవారలీ యక్షవరులుగారు (భా-4-365.1-తే.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
దనుజుఁడు దన వెనువెంటం (భా-10.2-1249-క.) వృకాసురుండు మడియుట
దనుజుఁడు మ్రింగినఁ గృష్ణునిఁ (భా-10.1-447-క.) బకాసుర వధ
దనుజులగర్వరేఖయును దానవవీరుల (భా-6-276-చ.) దేవాసుర యుద్ధము
దనుజేంద్ర యీతఁడు ధరణీసురుఁడుఁగాడు (భా-8-578-సీ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
దనుజేంద్రుఁడు వ్రేసిన గదఁ (భా-10.2-19-క.) శంబరోద్యగంబు
దనుజేంద్రు కూఁతురు తరళాక్షి శర్మిష్ఠ (భా-9-514-సీ.) యయాతి కథ
దపతినాలిఁగఁగైకొనెఁదా వరించె (భా-8-413.1-తే.) 8సూర్యసావర్ణిమనువుచరిత్ర
దపసులెవ్వాని పాదంబుదగిలి (భా-1-45.1-తే.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
దప్పకుండంగనడపుచుఁదగిలి (భా-3-801.1-తే.) దేవహూతి పరిణయంబు
దమ పదాంబుజరేణు వితానములను (భా-10.2-1197.1-తే.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
దమఘోషసుతుఁడు దద్విభవము (భా-10.2-786-క.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
దమమును శౌచముఁదపమును (భా-7-412-క.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
దయ నిటు సూడుమా (భా-10.2-204-చ.) నరకాసురుని వధించుట
దయయునుసత్యమున్ విడిచి (భా-6-393-చ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
దయ్యమెఱుంగున్ వారల (భా-9-401-క.) పురూరవుని కథ
దరళతరధూతకేతుపతాకలొలయ (భా-3-808.1-తే.) కర్దముని విమానయానంబు
దరహాసామృతపూరితాస్యు (భా-2-237-మ.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
దరులఁ గుసుమ చయము దళములతో వాడె (భా-10.1-717.1-ఆ.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
దర్పమునఁ బొంగి రుచిర మార్తాండ దీప్త (భా-10.2-319-తే.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
దర్పించి చేసి పురము సమర్పించెను (భా-10.1-1614-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
దర్పించి యాదవులు తమ నేర్పునఁ (భా-11-19-క.) కృష్ణసందర్శనంబు
దర్పిత తారాధిప పరిసర్పిత (భా-10.1-1299-క.) చంద్రోదయవర్ణన
దలఁచి విఙ్ఞానతత్త్వంబున ధరణిమీఁద (భా-3-173.1-తే.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
దల్లిమీఁదగలుగు తాత్పర్యవశమున (భా-6-314.1-ఆ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
దళదరవిందసుందరపత్రరుచిరాక్షు (భా-3-922-సీ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
దళమైనఁ బుష్పమైనను (భా-10.2-1010-క.) గురుప్రశంస చేయుట
దళితధమిల్లకుసుమగంధమ్ము నెఱపుఁ (భా-8-303.1-తే.) జగన్మోహిని వర్ణన
దళితపాపుఁడగుచుదనలోకమునకేగె (భా-8-121.1-ఆ.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
దవయవోదారసుందరనవవిలాస (భా-3-879.1-తే.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
దవశిఖియుత తరుకోటర (భా-4-822-క.) పురంజను కథ
దవిలి భవదీయగుణసత్కథావిలోలుఁ (భా-4-203.1-తే.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
దవిలి యా దేవదేవుని భవమహాబ్ది (భా-2-104.1-తే.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
దవిలి శ్రౌషడ్వషట్స్వధేత్యాది శబ్ద (భా-2-228.1-తే.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
దశమమాసంబున వానినధోముఖుం (భా-3-1005-వ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
దశరథసూనుండేసిన (భా-9-304-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
దశరథుఁడు మున్నుగైకకు (భా-9-265-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
దహనుఁ డాకసంబు దారలు గ్రహములు (భా-10.1-280.1-ఆ.) పాలుతాగివిశ్వరూపప్రదర్శన
దాఁ
దాఁటఁగోరెడివారికి దయదలిర్ప (భా-1-56.1-తే.) కథా సూచనంబు
దా
దాటి తత్ప్రవాహంబునకుత్తర తటంబునందు (భా-8-530-వ.) వామనునిబిక్షాగమనము
దానంజేసి యతండు సంఛిన్నదేహాత్మ (భా-4-652-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
దానంజేసి విగత విషయాభిలాషుండై (భా-5.1-99-వ.) భరతుండు వనంబు జనుట
దానములందు సమ్మద విధానములం (భా-10.2-220-ఉ.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
దానవ త్రిపదభూతలమిత్తునంటివి (భా-8-641-సీ.) బలినిబంధించుట
దానవ దైత్యుల సంగతిఁ (భా-8-668-క.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
దానవదైత్యభుజంగమ (భా-7-242-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
దానవునిఁజంపి యంతర్ధానాది (భా-7-318-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
దానవుని దేహజం బగు (భా-10.1-1424-క.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
దానవులమృతముద్రావంబూని (భా-8-326-క.) రాహువువృత్తాంతము
దానవులైన నేమి మఱి (భా-10.2-155-ఉ.) నరకాసురవధకేగుట
దాని సంసర్గగుణములుదప్పి నడచు (భా-6-233-తే.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
దానివలనను మేఢ్రంబుగానంబడియెఁ (భా-3-899-తే.) విరాట్పురుష ప్రకారంబు
దాపసాభీష్టకరు భస్మదండలింగ (భా-4-138.1-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
దామోదర రాముల (భా-10.1-1270-క.) సుదామునిమాలలుగైకొనుట
దామోదరపదభక్తిం (భా-1-495-క.) శృంగి శాపంబు
దామోదరానుమోదితులయి (భా-10.2-827-వ.) సుయోధనుడుద్రెళ్ళుట
దామోదరుండు సుదర్శనచక్రంబు (భా-4-443-సీ.) అర్చిపృథుల జననము
దార కలహించునుందురు దంపతులకు (భా-9-599.1-తే.) దుష్యంతుని చరిత్రము
దారలయందుఁ బుత్త్ర ధన ధాన్యము లందు (భా-11-96-ఉ.) అవధూతసంభాషణ
దారిత శాత్రవ భవను నపార (భా-10.1-1633-క.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
దారుకుఁడు గనియె నంతటఁ (భా-11-119-క.) శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
దారుణ లాంగూలదండ దంతంబులు (భా-10.1-230-సీ.) పూతననేలగూలుట
దారుణపాశబంధనవిధానములన్ (భా-6-142-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
దారుణమోహాంధకారపూరితుఁడను (భా-6-146-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
దారువులఁవెలుంగు దహనునికైవడిఁ (భా-7-51.1-ఆ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
దాలు జిహ్వాదికంబులుద్భమునొందె (భా-2-268.1-తే.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
దాసజనకోటికతిసౌఖ్యదాయకములు (భా-3-437.1-తే.) విధాత వరాహస్తుతి
దాసలోకమనోరథదాయకములు (భా-3-929.1-తే.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
దాసీపుత్రుని మీరలు (భా-3-35-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
దాసీభర్తనజామిళభూసురుఁ (భా-6-74-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ది
దిక్కులకావిరి వాసెను (భా-8-509-క.) వామనుడవతరించుట
దిక్కులరాజులనెల్లను (భా-1-362-క.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
దిక్కులు కాలముతోనే (భా-7-265-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
దిక్కులుగెలిచితినన్నియు (భా-7-261-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
దిటచెడి లోఁబడె దైత్యుఁడు (భా-3-698-క.) హిరణ్యాక్షవధ
దితి యీగతిఁగామవిమోహితమతి (భా-3-458-క.) దితికశ్యప సంవాదంబు
దితికొడుకుతపము వేఁడిమి (భా-7-75-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
దితిజఠరంబునందుఁదనతేజము (భా-3-611-చ.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
దితిజాధీశుని నీగతిం దునిమి (భా-3-420-మ.) భూమ్యుద్ధరణంబు
దితిజుఁడు రోషోద్ధతుఁడై (భా-3-688-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
దితిజుఁడుదనబలమప్రతిహతతేజుండగు (భా-3-684-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
దితిదనవిభువాక్యంబుల (భా-3-696-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
దితిపుత్రుండు జగత్త్రయైకవిభుఁడై (భా-7-99-మ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
దితియును నిషిద్ధకర్మస్థితికై (భా-3-472-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
దితిసంతానవినాశసాధన (భా-4-181-మ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
దినదినమును ధర్మంబులు (భా-12-9-క.) కల్క్యవతారంబు
దినము లంతంతకు దీర్ఘంబులై యుండె (భా-10.1-717-సీ.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
దిరుగునెడ సర్వదిక్పాలవరసమేత (భా-4-460.1-తే.) అర్చిపృథుల జననము
దివిజ వనితలఁ బోలెడు తెఱవ లపుడు (భా-10.2-1023-తే.) అటుకులారగించుట
దివిజగణశరణ్యా దీపితానంతపుణ్యా (భా-3-1054-మా.) పూర్ణి
దివిజరిపువిదారీ దేవలోకోపకారీ (భా-8-744-మా.) పూర్ణి
దివిజాధీశుగుఱించి వానకొఱకై దీపింప (భా-3-113-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
దివిజాధీశ్వరు లిచ్చగింతురు గదా దేవేశ (భా-10.2-50-మ.) శమంతకమణి పొందుట
దివిజానీకవిరోధి మ్రొక్కెఁగని (భా-7-85-మ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
దివిజారి యెదురఁదగఁగనె (భా-3-633-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
దివిజులకోర్కెఁదీర్ప వసుదేవుని యింట (భా-3-92-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
దివిజేంద్ర ప్రీతిగ వల్లవజనులేఁటేఁటఁజేయు (భా-2-183-క.) కృష్ణావతారంబు
దివినింద్రాదులు సంతసింప (భా-3-700-మ.) హిరణ్యాక్షవధ
దివిరి దేదీప్యమానమై తేజరిల్లు (భా-6-522.1-తే.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
దివ్యమగు వాసుదేవాది (భా-3-892-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
దివ్యమణిస్తంభదీప్తిఁజెన్నొందుచు (భా-3-808-సీ.) కర్దముని విమానయానంబు
దివ్యమరకతరత్నసందీప్తలలిత (భా-3-934-తే.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
దివ్యులర్థింప నాకర్థిఁదెచ్చి యిచ్చి (భా-2-142.1-తే.) మత్యావతారంబు
దివ్యులు వెఱఁగందఁగఁబృథ్వీ (భా-4-413-క.) వేనుని చరిత్ర
దిష్టుని కొడుకు నాభాగుండనువాఁడు (భా-9-44-వ.) మరుత్తుని చరిత్ర
దీ
దీ ప్రపంచ మెల్ల నిట్టి నీ విప్పుడు (భా-10.1-1180.1-ఆ.) నారదుడు కృష్ణునిదర్శించుట
దీకొని నీకు నేఁడిచట దిక్కని (భా-6-395-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
దీక్షితుండై ధరిత్రిపాలనముఁదండ్రి (భా-5.1-7-సీ.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
దీన శుభము లేదు దివ్యకీర్తియు లేదు (భా-7-214.1-ఆ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
దీనవదనుఁడగుచు దేహి యీ దేహంబు (భా-3-999-ఆ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
దీని విడుచుటదగవని తెగువ మెఱసి (భా-9-590.1-తే.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
దీనికిం బెక్కైనది పరమాత్మగా నెఱింగి (భా-11-58-వ.) పిప్పలాయనభాషణ
దీనికిఁజింతఁదక్కుఁడు (భా-3-588-ఉ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
దీనికొక్క యితిహాసంబుగలదు (భా-3-1007-వ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
దీనుల కుయ్యాలింపను (భా-8-133-క.) లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
దీనులముగాక యుష్మదధీనులమై (భా-7-396-క.) త్రిపురాసుర సంహారము
దీపించు కేదార తీర్థంబునకు నేగి (భా-10.2-1242-సీ.) వృకాసురుండు మడియుట
దీపింపఁగాలస్వరూపుఁడైనట్టి (భా-3-362-సీ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
దీప్తజఠరాగ్నిగతి లింగదేహనాశకంబు (భా-3-877.1-తే.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
దుం
దుందుభులు మొరసె గాయక (భా-10.1-175-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
దుః
దుఃఖభరమున మాటలు దొట్రుపడఁగఁ (భా-10.1-986.1-తే.) గోపికల దీనాలాపములు
దుఃఖింపం బనిలేదు పొమ్ము (భా-10.1-1578-శా.) జరాసంధుని విడుచుట
దు
దునిసిపడిన దీర్ఘదోర్దండములతోడ (భా-7-41.1-ఆ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
దురదురఁ బరువిడి బిరుసున (భా-10.2-161-క.) నరకాసురవధకేగుట
దురమునఁగైదువు వదలిన (భా-6-413-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
దురితదూరులు నిత్యముక్తులకుఁ జెంద (భా-10.2-1079.1-తే.) నందాదులు చనుదెంచుట
దురితముఁదలపరుగానరు (భా-9-310-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
దురితవినాశకపదపంకరుహ (భా-4-716-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
దురితస్వరూపపాటచ్చరపీడం (భా-3-778-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
దుర్గమంబులయిన స్వర్గాదిఫలములఁ (భా-6-335-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
దుర్గమ మగు బిలమున హరి (భా-10.2-72-క.) జాంబవతి పరిణయంబు
దుర్జనభంజను శౌర్యోపార్జిత (భా-10.2-710-క.) దిగ్విజయంబు
దుర్ణయుని దైత్యుఁబొరిగొని (భా-7-322-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
దుర్భరదానవశంఖావిర్భూత (భా-8-450-క.) దుర్భరదానవప్రతాపము
దుర్భరబాణానలమున (భా-1-180-క.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
దుర్మానవహరు నద్భుత కర్మమునకు (భా-10.2-855-క.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
దుర్వాసుశాపవశమున (భా-8-148-క.) సురలుబ్రహ్మశరణుజొచ్చుట
దుష్టచిత్తుండు బ్రహ్మబంధుండునయిన (భా-4-101.1-తే.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
దుష్టజన నిగ్రహంబును (భా-11-81-క.) నారయణఋషి భాషణ
దుష్టజననిగ్రహంబును (భా-1-425-క.) కలినిగ్రహంబు
దుష్టజననిగ్రహంబును (భా-9-723-క.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
దుష్టనిగ్రహ శిష్టసంతోషకరణుఁ (భా-11-12.1-తే.) కృష్ణసందర్శనంబు
దుష్టశిక్షణంబు దురితసంహరణంబు (భా-10.2-1035-ఆ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
దుష్యంతుండు వచ్చునవసరంబున (భా-9-602-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
దుస్తరంబులైన నీలవేణు (భా-1-123-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
దూ
దూటుదురు గ్రుక్క గ్రుక్కకు దోర మగుచు (భా-10.1-289.1-తే.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
దూడలుగుడువవు చన్నులు (భా-1-341-క.) నారదునిగాలసూచనంబు
దూరంబునఁ దాలతరుస్ఫారం బగు (భా-10.1-612-క.) ధేనుకాసుర వధ
దూరముననాడుబాలుఁడు (భా-6-72-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
దూర్వాంకురంబుల దూర్వాంకురశ్యాము (భా-4-254-సీ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
దూర్వాసుఁడొకనాడు (భా-1-365-సీ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
దె
దెప్పరమగు కాలముచే (భా-1-400-క.) గోవృషభ సంవాదంబు
దెలిసి మిక్కలి తమలోనఁదెలివినొంది (భా-6-270.1-తే.) దేవాసుర యుద్ధము
దెలిసి వర్ణింప బ్రహ్మకునలవిగాదు (భా-5.2-93.1-తే.) భగణ విషయము
దెల్లదమ్మివిరులఁదెగడు కన్నులవాని (భా-6-332.1-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
దే
దేవ కొందఱు సూక్ష్మదృక్కు లైనట్టి మ (భా-10.2-1214-సీ.) శ్రుతిగీతలు
దేవ జగన్నాథ దేవేంద్రవందిత (భా-10.2-320-సీ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
దేవ జగన్మయ దేవేశ జగదీశ (భా-8-385-సీ.) హరిహరసల్లాపాది
దేవ జితం జితంతే పరమేశ్వర (భా-3-423-సీ.) విధాత వరాహస్తుతి
దేవ దుర్జనులకు భావింప (భా-3-546-సీ.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
దేవ మదీయ వాంఛితము తేటపడ (భా-10.2-317-ఉ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
దేవ మీ కెఱిఁగింపఁగాఁ దివిరి యిటకు (భా-10.2-901-తే.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
దేవ శబ్దాదివిషయసుఖకరంబగు (భా-3-756-వ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
దేవకీదేవికడుపులోఁ దేజరిల్లు (భా-10.1-62-తే.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
దేవకీసుతు కోర్కి తీఁగలు వీడంగ (భా-10.1-1692-సీ.) రుక్మిణీ జననంబు
దేవగణాళికెల్లఁ పరదేవతలై (భా-3-570-ఉ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
దేవగురు వృద్ధధాత్రీసురావలులను (భా-10.2-771.1-తే.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
దేవజనావళికుపహతిఁగావించుచు (భా-3-583-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
దేవత లందఱు నన్నునె (భా-10.1-911-క.) పాషాణసలిలవర్షంబు
దేవతలకు ఋషులకుఁబితృదేవతలకు (భా-1-405-క.) గోవృషభ సంవాదంబు
దేవతలమైన మేమిట్టి దేవదేవు (భా-6-330-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
దేవతలిట్లనిరి (భా-4-198-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
దేవదానవులును దివ్యమునీంద్ర (భా-5.2-29-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
దేవదేవాఖిలదేవేశ భూతభా (భా-7-381-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
దేవదేవుఁ డఖిల భావజ్ఞుఁ డాశ్రితవరదుఁ (భా-10.2-1032-ఆ.) అటుకులారగించుట
దేవదేవుండు హరి బలదేవుఁడనఁగ (భా-9-73.1-తే.) రైవతుని వృత్తాంతము
దేవదేవుని చింతించు దినము దినము (భా-7-169.1-తే.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
దేవమయుడు చక్రి దేవకీదేవికిఁ (భా-10.1-52.1-ఆ.) మథురకునారదుడువచ్చుట
దేవమునీంద్ర నీ దివ్యచారిత్రంబు (భా-11-68-సీ.) నారయణఋషి భాషణ
దేవయాని యిట్లనియె (భా-9-516-వ.) యయాతి కథ
దేవర్షి పితృఋణంబులు (భా-10.2-1125-క.) వసుదేవుని గ్రతువు
దేవా కర్మమూలంబు లయిన పాణి పాదంబులు (భా-10.2-1223-వ.) శ్రుతిగీతలు
దేవా కార్యరూపంబగు చేతనాచేతనాత్మక (భా-3-501-వ.) దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
దేవా దేవరయడుగులు (భా-8-132-క.) లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
దేవా నిన్నుఁ బురాణపురుషు నధీశ్వరు (భా-10.2-67-వ.) జాంబవతి పరిణయంబు
దేవా నీ చరణప్రసాదకణలబ్దిం గాక (భా-10.1-569-శా.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
దేవా నీ సచ్చరితంబులు (భా-10.2-1196-వ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
దేవా నీకుఁ గల్పపర్యంతంబు నమస్కరించెద (భా-10.1-580-వ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
దేవా నీచేత నింక చాణూర ముష్టిక (భా-10.1-1181-వ.) నారదుడు కృష్ణునిదర్శించుట
దేవా నీవఖండితవిఙ్ఞాన (భా-3-156-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
దేవా నీవు నిశాటసంఘముల నుద్దీపించి (భా-10.2-151-శా.) నరకాసురవధకేగుట
దేవా నీవు బ్రహ్మరూపంబగు (భా-10.2-441-వ.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
దేవా నీవు ముఖ్యప్రాణంబగుటంజేసి (భా-7-88-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
దేవా నీవు లోకంబుల సృజియించుటకు (భా-10.2-203-వ.) నరకాసురుని వధించుట
దేవా భవదీయ కుటిల భ్రూవిక్షేపోదీరిత (భా-10.2-251-వ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
దేవా భూతభవిష్యద్వర్తమానంబులగు (భా-2-79-వ.) నారదుని పరిప్రశ్నంబు
దేవా మజ్జనకుని వసుదేవాత్మజుఁ (భా-10.2-530-క.) కాశీరాజు వధ
దేవా మదీయస్వాధ్యాయాధ్యయనంబులును (భా-4-934-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
దేవా మాకుం బరమదైవంబ వింద్రుండవు (భా-10.1-950-వ.) కామధేనువు పొగడుట
దేవా మునీంద్రులు నిజవిముక్తకాము (భా-7-366-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
దేవా యిట్టి నీవు జీవాత్మ స్వరూపకుఁడవు (భా-10.1-568-వ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
దేవా యీవిషమగమనంబు (భా-5.1-142-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
దేవా యే నరుండైన నేమి (భా-10.2-1151-వ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
దేవా యేను భవద్దాసుండ (భా-10.2-1153-వ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
దేవా విశ్వనిర్మాణకర్తవై మాయివై (భా-10.2-660-వ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
దేవా సకల పురుషాంతర్యామి (భా-10.1-681-వ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
దేవా సకలయోనులందును (భా-7-356-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
దేవా సర్వభూతాంతర్యామివై (భా-2-248-వ.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
దేవా నిరాశ్రయులమై (భా-1-199-వ.) కుంతి స్తుతించుట
దేవాదిదేవ యీ దృశ్యరూపంబగు (భా-4-191-సీ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
దేవాపి కలాపపురం (భా-9-664-క.) శంతనుని వృత్తాంతము
దేవాపి రాజ్యంబుదీర్పనొల్లక వనం (భా-9-662-సీ.) శంతనుని వృత్తాంతము
దేవేంద్రుఁ బోలి యొప్పెను (భా-10.2-947-క.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
దేవేంద్రుని ఖాండవ మప్పావకునకు (భా-10.2-121-క.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
దేహధారికి సాక్షులై తెలుపుచుండు (భా-6-85.1-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
దేహము కారాగేహము (భా-10.1-575-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
దేహము నిత్యము గా దని (భా-11-102-క.) అవధూతసంభాషణ
దేహము నిత్యముగాదని (భా-1-316-క.) విదురాగమనంబు
దేహము విడిచిన సతిఁగని (భా-4-102-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
దేహి యాత్మీయదేహంబుదివిరి (భా-3-975.1-తే.) భక్తియోగంబు
దేహి సుఖముగోరి దేహంబు ఘటియించి (భా-6-348-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
దై
దైతేయప్రమదాపరీతనతిభీతన్ (భా-9-312-శా.) శ్రీరాముని కథనంబు
దైత్యభంజను దివ్యపాదారవింద (భా-11-95.1-తే.) అవధూతసంభాషణ
దైవకర్మాత్మశక్తివితానములను (భా-3-207-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
దైవయోగముగాక విప్రసుతన్ వరించునె (భా-9-532-మత్త.) దేవయాని యయాతివరించుట
దొ
దొగలు సంతసిల్ల దొంగలు భీతిల్లఁ (భా-10.1-1298.1-తే.) చంద్రోదయవర్ణన
దొడరి యిట్టుగొడుకుతోడి మోహంబునఁ (భా-9-196.1-ఆ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
దొరఁకొని కంసుఁడు దోడ్తోఁ (భా-10.2-1155-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
దొరఁకొని ప్రళయోదకమున (భా-6-404-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ద్ర
ద్రవిడ దేశంబునందులఁ దామ్రపర్ణి (భా-11-78-తే.) నారయణఋషి భాషణ
ద్రవ్యలోభమునను దంభార్థమై (భా-5.2-153-ఆ.) నరక లోక విషయములు
ద్రష్టగాకుండు మాయాప్రధానశక్తి (భా-3-198.1-తే.) జగదుత్పత్తి లక్షణంబు
ద్రా
ద్రావె నదియును గుండెలు దల్లడిల్లఁ (భా-10.1-225.1-తే.) పూతనసత్తువ పీల్చుట
ద్రో
ద్రోణసుతు తూపు వేఁడిమి (భా-9-676-క.) పాండవ కౌరవుల కథ
ద్రోణునితో శిఖింబడక (భా-1-166-ఉ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
ద్వా
ద్వాదశాక్షౌహిణీ బలోత్కరము లోలి (భా-10.2-396.1-తే.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
ద్వాదశినిఁబద్మబాంధవవాసరమున (భా-4-383-తే.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
ద్వారకలో ననిరుద్ధ కుమారుని (భా-10.2-390-క.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
ద్వారకానగరంబు నే రీతిఁ జొత్తును (భా-10.2-976-సీ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
ద్వి
ద్విజ శుశ్రూషయు సూనృతవ్రతము (భా-10.2-354-మ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
ద్విజరాజ వంశవర్యులు (భా-10.1-1408-క.) రామకృష్ణుల ఉపనయనము
ద్విమూర్ధుండును శంబరుండును (భా-6-258-వ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
ద్వీ
ద్వీప పరిమాణములుగల్గి విస్తరిల్లు (భా-5.1-19.1-తే.) ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
ద్వై
ద్వైపాయనుఁడు నాదు తండ్రి ద్వాపరవేళ (భా-2-7-సీ.) భాగవతపురాణ వైభవంబు