పోతన తెలుగు భాగవతము క

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

కంచుకములు తలచుట్లును (భా-10.1-181-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
కంజదళాక్షుఁడు వెదకెను (భా-10.1-505-క.) క్రేపుల వెదకబోవుట
కంజవిలోచన దానవభంజన (భా-10.2-643-క.) భూసురుని దౌత్యంబు
కంజాక్షునకుఁగాని కాయంబు కాయమే (భా-7-170-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
కంజాతకింజల్కపుంజరంజితపీత (భా-3-924-సీ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
కంజాతపత్రనేత్ర పురంజనుదెస (భా-4-797-క.) పురంజను కథ
కంటకులు నృపులుసూడఁగ (భా-1-360-క.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
కంటిఁగంటి భవాబ్ది దాటఁగగంటి (భా-3-146-మత్త.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
కంటిగంటి భవాబ్ధి దాఁటఁగఁ గంటి (భా-10.2-1152-మత్త.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
కంటిన్ నేఁటికి నిన్ను నీ వచనముల్ (భా-9-146-శా.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కంటిన్ మున్ను రథంబుపై (భా-10.1-1231-శా.) అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
కంటిమి నరకుడు వడఁగా (భా-10.2-200-క.) నరకాసురుని వధించుట
కంటిరే మనవారు ఘనులు గృహస్థులై (భా-7-214-సీ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
కంటిరే మీరు సుతులార కమలనేత్రు (భా-6-181-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
కంటే జగములదుఃఖము (భా-8-233-క.) గరళభక్షణము
కంటే దారుక దుర్నిమిత్తము లనేకంబుల్‌ (భా-10.2-887-శా.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
కంటే రామ రథంబు లాయుధములున్ (భా-10.1-1537-శా.) జరాసంధుని మథురముట్టడి
కంఠక్షోభముగాఁగనొత్తిలి (భా-7-259-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
కంఠేకాలునిచేతం (భా-9-615-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
కంఠోపాంతము దౌడలున్ మెఱముచుం (భా-10.1-449-శా.) బకాసుర వధ
కందఁడు భీతి గుందఁడు (భా-6-429-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కందమూలఫలాశియై బహుకాలముగ్ర (భా-4-646-మత్త.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
కందర్పాంశమునందనూజుఁ (భా-3-51-శా.) యుద్దవ దర్శనంబు
కందులేని యిందుకళ మించి నెమ్మోము (భా-5.1-37-ఆ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
కంపించె దేహమెల్లం (భా-1-433-క.) కలినిగ్రహంబు
కంసాసురసంహారున (భా-6-35-క.) షష్ఠ్యంతములు
కంసుపంపున బాలఘాతని పూతన (భా-10.1-212-సీ.) పూతన వ్రేపల్లెకొచ్చుట
కచబంధంబులు వీడ (భా-10.1-672-మ.) కాళియ మర్ధనము
కటకట మోసపోయితిమి (భా-10.1-873-చ.) విప్రులవిచారంబు
కటకట యిట్లు మా కొఱకుఁగాఁజనుదెంచి (భా-10.2-1004-చ.) గురుప్రశంస చేయుట
కటపటరత్నకంబళనికాయకుటీరము (భా-10.2-682-చ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
కటిచేలంబు బిగించి పింఛమునఁ (భా-10.1-638-మ.) కాళిందిలో దూకుట
కటివిరాజితపీతకౌశేయశాటితో (భా-3-538-సీ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
కట్టంగఁబచ్చని పట్టుఁబుట్టపుదోయి (భా-8-271-సీ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
కట్టలుకఁదడుకుచాటునఁ (భా-7-59-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
కట్టా క్రూర భుజంగము (భా-10.1-656-క.) గోపికలు విలపించుట
కట్టా తలమునకలునై (భా-10.1-1002-క.) గోపికల దీనాలాపములు
కట్టా త్రికరణమెఱుఁగక (భా-6-43-క.) కథాప్రారంభము
కట్టా మన్మథు కోలలు (భా-10.1-1056-క.) గోపికల విరహపు మొరలు
కట్టా యార్గురు కొడుకులఁ (భా-10.1-151-క.) దేవకి బిడ్డనువిడువవేడుట
కట్టా యీ యాశ్రమమునఁ (భా-5.1-111-క.) భరతుండు వనంబు జనుట
కట్టి నీకుఁబ్రణామంబులాచరింతు (భా-3-423.1-తే.) విధాత వరాహస్తుతి
కట్టుము సేతువు లంకంజుట్టుము (భా-9-285-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
కఠినఖరనారసింహవిగ్రహముగాని (భా-7-342.1-తే.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
కఠినశూలధారఁగంఠంబు విదళించి (భా-7-32.1-ఆ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
కఠినసటాచ్ఛటోత్కటజాతవాత (భా-3-413-సీ.) భూమ్యుద్ధరణంబు
కడఁక గృహములునఖిల భోగములు విడిచి (భా-4-833-తే.) పురంజను కథ
కడఁగి కొలువ శీఘ్రకాలంబులోనన (భా-10.2-1240-ఆ.) వృకాసురుండు మడియుట
కడఁగి గుహ్యకమాయాంధకారమపుడు (భా-4-348-తే.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
కడఁగి త్రిగుణాత్మకములైన కర్మములకు (భా-7-238.1-తే.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
కడఁగి దుర్వార మారుతోత్కట విధూత (భా-10.2-1308-తే.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
కడఁగి నూఱేండ్లు వెదికితిఁ నేఁ గాననైతి (భా-10.1-560.1-తే.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
కడఁగి పూర్వపరార్ధాదికాలమందు (భా-3-359.1-తే.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
కడఁగి పెక్కిడుమలఁగుడుచుచుఁజిత్తముల్ (భా-3-94-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
కడఁగి భవత్పాదార్చనకుఁగానిటు (భా-4-183-చ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
కడఁగి మఱి వారు యాదృచ్ఛికతనుజేసి (భా-4-897-తే.) ప్రచేతసుల తపంబు
కడఁగి యమృతజలధిఁగలశంబుఁగావించి (భా-8-192.1-ఆ.) సముద్రమథనయత్నము
కడఁగి సవనభూమిఁ గనకలాంగలముల (భా-10.2-768-ఆ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
కడఁగి సారథి తెచ్చిన కనకరథము (భా-10.2-638-తే.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
కడకంట యౌవనగర్వంబు పొడగట్టె (భా-6-91-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కడపటిచేఁత నైహికసుఖంబులఁ గోల్పడి (భా-10.2-752-చ.) రాజబంధమోక్షంబు
కడలేదాశాలతకుం (భా-9-579-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
కడిఁది వేదనలకుఁగారణంబై యుండు (భా-6-41-ఆ.) కథాప్రారంభము
కడు మధురంబునన్ (భా-5.2-22-చ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
కడు లచ్చి గలిగె నేనిం (భా-10.1-328-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
కడు వడి నల్గి వాఁడు నిజకార్ముకమున్ (భా-10.2-892-చ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
కడు వేడ్క నీవవిద్వాంసుఁడవై (భా-5.1-152-క.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
కడుపారం జనుబాలు ద్రావని సుతుం (భా-10.1-359-మ.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
కడుపు పగుల ముద్దులకొడుకు జన్మించినఁ (భా-9-168-ఆ.) మాంధాత కథ
కడుపున దిండుగాఁ గట్టిన వలువలో (భా-10.1-498-సీ.) చల్దులారగించుట
కడుపుబదరగాఁగగొడుకులఁగనుకంటె (భా-8-685-ఆ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
కడుపులోపల నున్న పాపఁడు (భా-10.1-558-త.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
కడువడిఁ దను దివికిం గొని (భా-10.1-737-క.) ప్రలంబాసురవధ
కణఁకన్ వారలు వెండి మోక్షనిరపేక్ష (భా-3-880-మ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
కతన ముల్లోకములు చాలఁగంపమొందె (భా-4-271.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
కదనమున నీ భుజావలి (భా-10.2-653-క.) భూసురుని దౌత్యంబు
కదలంబాఱవు పాఁపపేరులొడలన్ (భా-8-244-మ.) గరళభక్షణము
కదలకుం డని తోడివారలఁ (భా-10.1-817-త.) గోపికావస్త్రాపహరణము
కదలెడు వేల్పులరూపులు (భా-1-342-క.) నారదునిగాలసూచనంబు
కదియవచ్చి య బ్బాల నుపలక్షించి (భా-10.2-338-వ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
కదిసి కలికి పలుకులు పలుకుచు (భా-10.1-224-వ.) పూతన కృష్ణునికిపాలిచ్చుట
కన దురు రత్నభూషణ నికాయుఁడవై (భా-10.2-458-చ.) నృగోపాఖ్యానంబు
కనక కంకణ ఝణఝణత్కార కలిత (భా-10.2-604-తే.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
కనకరథంబున నిడుకొని (భా-10.2-447-క.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
కనకసౌధములపైఁగౌరవకాంతలు (భా-1-235-సీ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
కనకాక్షుండు భుజావిజృంభణమునన్ (భా-2-115-మ.) అవతారంబుల వైభవంబు
కనకాగారకళత్రమిత్రసుత (భా-1-311-మ.) విదురాగమనంబు
కనకాద్రిసానుసంగత కేకినుల భాతిఁ (భా-10.2-803-సీ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
కని కదియవచ్చు సమయంబున (భా-10.1-217-వ.) పూతన బాలకృష్ణునిచూచుట
కని కన లగ్గలింప సురకంటకుఁ (భా-10.2-381-చ.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
కని కలహంబునకు నరకాసురుండు (భా-10.2-169-వ.) నరకాసురవధకేగుట
కని కృపాయత్తులగుచునిట్లనిరి యిట్టి (భా-4-415-తే.) వేనుని చరిత్ర
కని కోపించి (భా-9-447-వ.) పరశురాముని కథ
కని గారవించి యాయన (భా-10.2-1005-క.) గురుప్రశంస చేయుట
కని చేతన్ సెలగోలఁ బట్టికొనుచుం (భా-10.1-362-మ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
కని జలచరేంద్రుని కొమ్ముననొక్క (భా-8-723-వ.) కడలిలో నావనుగాచుట
కని జాంబవంతుఁ డా మణిఁ (భా-10.2-56-క.) ప్రసేనుడు వధింపబడుట
కని డాయం జని తదీయ (భా-10.2-366-వ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
కని డాయం జనునంతఁ గృష్ణుఁడు (భా-10.2-980-మ.) కుచేలుని ఆదరించుట
కని డాయంజనఁ బురలక్ష్మి (భా-10.2-450-వ.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
కని తత్కరిపాలకశ్రేష్ఠుండైన యంబష్ఠునికి (భా-10.1-1316-వ.) కరిపాలకునితోసంభాషణ
కని తత్కాళింది యందుఁ (భా-10.1-1228-వ.) కృష్ణుడు మథురకుచనుట
కని తదీయ రూప వయో లావణ్య (భా-10.1-1751-వ.) రుక్మిణీ గ్రహణంబు
కని తన వెంట వచ్చిన ప్రజల నెల్ల (భా-10.2-61-వ.) సత్రాజితుని నిందారోపణ
కని తనకుఁద్రోవ యిమ్మని వేఁడిన (భా-9-280-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
కని తమ్మికంటి తమ్ముల యింటి (భా-10.1-492-వ.) సురలు పూలుగురియించుట
కని దండప్రణామంబు లాచరించి (భా-10.1-673-వ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
కని దానవేంద్రునిహయమేధవాటి (భా-8-532-వ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
కని దాని యొడలిపొడవునకు వెఱఁగుపడి (భా-10.1-442-వ.) బకాసుర వధ
కని దుఃఖితుండయి (భా-9-128-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కని నక్తంచరుం డని యించుక శంకించి (భా-10.1-736-వ.) ప్రలంబాసురవధ
కని నఖపద్మరాగమణికాంతి (భా-3-542-చ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
కని నమస్కరించి కౌతుకం బలరార (భా-10.2-950-ఆ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
కని నమస్కరించిన గంగగృపజేసి (భా-9-220-వ.) భగీరథుని చరితంబు
కని పరమేశుని యాదవ వనశోభిత (భా-11-84-క.) వైకుంఠం మరలగోరుట
కని బృందావనంబుఁ దఱియం జొచ్చి (భా-10.1-1199-వ.) అక్రూరుడుబృందావనంగనుట
కని భగవంతుఁడున్ రథిశిఖామణియు (భా-10.2-842-చ.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
కని మనిచి యెత్తి పెంచిన (భా-10.1-590-క.) కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
కని మున్ను మగువ మరగి (భా-8-394-వ.) జగనమోహిని కథ
కని య మ్మాధవ బలదేవులు సేయు (భా-10.2-1046-వ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
కని యచ్యుతుండు పంచిన వివ్వచ్చుండు (భా-10.2-116-వ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
కని యతని సౌందర్య గాంభీర్య చాతుర్యాది (భా-10.2-208-వ.) కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
కని యత్యంతభయభక్తితాత్పర్యంబుల (భా-11-120-వ.) శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
కని యధోచితంబుగా భాషించుచుఁ (భా-10.1-1487-వ.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
కని యనురాగ వికాసము (భా-10.2-313-క.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
కని యనురాగవికాసము (భా-3-47-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
కని యప్పురంబు ప్రవేశించి (భా-10.1-1248-వ.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
కని యింద్రుఁడు పూజించెను (భా-10.1-937-క.) ఇంద్రుడు పొగడుట
కని యిట్లనియె (భా-10.1-1275-వ.) కుబ్జననుగ్రహించుట
కని యిట్లనె మైత్రేయుని (భా-3-9-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
కని రక్కసులఱేఁడు వెక్కసంబై (భా-8-447-వ.) స్వర్గవర్ణనము
కని రా రాజకుమారికల్‌ (భా-10.2-207-మ.) కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
కని రామచంద్రుండునుదాపంబునొంది (భా-9-313-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
కని లజ్జాసహిత హాసవిలోకనంబులు (భా-10.1-1453-వ.) గోపికలు యుద్ధవునిగనుట
కని లోకపాలురును మునిజనులును (భా-4-142-క.) శివుండనుగ్రహించుట
కని లోకేశులుగాని వీరు కొడుకు (భా-10.1-1391-మ.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
కని లోచనరంధ్రంబుల (భా-10.1-863-క.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
కని వారనపత్యుండగు (భా-4-434-క.) అర్చిపృథుల జననము
కని వారల పాదములకు (భా-10.1-1202-క.) అక్రూరుడు బలకృష్ణులగనుట
కని వారలుదమమనముల (భా-4-696-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
కని సంభ్రమంబునఁ దనువునం దనువుగా (భా-10.2-241-సీ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
కని సంభ్రమించి విరించి (భా-10.1-545-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
కని సకలభూతగణములు (భా-3-971-క.) భక్తియోగంబు
కని సాంబ ప్రముఖాది యోధవరు లు (భా-10.2-881-మ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
కని హరి దన్నుం బ్రార్థింపఁ బుత్తెంచిన (భా-10.1-1457-వ.) భ్రమరగీతములు
కని హితకోటితో నెదురుగాఁ జనుదెంచి (భా-10.2-1142-చ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
కనిడాయనేఁగి మోదంబునఁ (భా-3-169-క.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
కనియెం గృష్ణుఁడు సాధునీరము (భా-10.1-491-మ.) సురలు పూలుగురియించుట
కనియెం దాలాంకుఁ డుద్యత్కటచటుల (భా-10.2-940-మస్ర.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
కనియెందాపసపుంగవుండఖిలలోక (భా-3-148-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
కనియెంబుణ్యజనౌకమున్ (భా-8-446-మ.) స్వర్గవర్ణనము
కనియె నఘారి వత్స బక కంస విదారి (భా-10.2-139-చ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
కనియె శుభోపేతుఁ గందర్పసంజాతు (భా-10.2-380-సీ.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
కనియెదవో బిడ్డలనిఁక (భా-1-315-క.) విదురాగమనంబు
కనియెన్ గోపకుమారశేఖరుఁడు (భా-10.2-449-మ.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
కనియెన్ దానవుఁ డింద్రసేనుఁడు (భా-10.2-1141-మ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
కనియెన్ నారదుఁడంతన్ (భా-1-87-క.) నారదాగమనంబు
కనియెన్ నిశ్చలభక్తియోగమహిమం (భా-3-284-మ.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
కనియెన్ బ్రాహ్మణుఁడంత్యకాలమున (భా-6-70-మ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కనియెన్ ముందటఁగార్తవీర్యుఁడు సమిత్కాముంబ్రకామున్ శరా (భా-9-446-మ.) పరశురాముని కథ
కనియెన్ రుక్మిణి చంద్రమండలముఖుం (భా-10.1-1750-మ.) వాసుదేవాగమనంబు
కనిరా తాపసపుంగవుల్ (భా-4-695-మ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
కనుఁ గొనుము వీరె నీ నందను లని (భా-10.2-1160-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
కనుఁగవ నిప్పులురాలఁగ (భా-3-639-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
కనుంగొని (భా-3-706-వ.) హిరణ్యాక్షవధ
కనుంగొని (భా-9-526-వ.) యయాతి కథ
కనుంగొని (భా-10.1-341-వ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
కనుంగొని (భా-10.2-1238-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
కనుఁగొని చతురాననుండు (భా-3-292-వ.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
కనుఁగొని తత్పాదంబులు (భా-3-5-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
కనుఁగొని తత్పురోగమభూమిరుహశాఖ (భా-10.2-544-సీ.) ద్వివిదునివధించుట
కనుంగొని పరిహాసోక్తులుగా నిట్లనియె (భా-10.2-917-వ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
కనుఁగొని భ్రాతృ స్నేహంబునఁ (భా-10.2-1272-క.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
కనుంగొని యతని సమీపంబున నున్న (భా-10.2-929-వ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
కనుంగొని యమ్మహాస్థానంబు (భా-10.2-1252-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
కనుంగొని యిట్లనియె (భా-3-81-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
కనె నక్రూరుఁడు పద్మనేత్రులను (భా-10.1-1201-మ.) అక్రూరుడు బలకృష్ణులగనుట
కన్నకొడుకు శమదమసంపన్నుఁడు (భా-7-112-క.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
కన్నమాత్రనతఁడు కల్మషంబులఁబాసి (భా-6-469-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కన్నియమీఁద నా తలఁపు గాఢము (భా-10.1-1716-ఉ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
కన్నులఁగంటిని వీనిని (భా-9-493-క.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
కన్నుల సంతోషాశ్రులు (భా-8-481-క.) పయోభక్షణవ్రతము
కన్నులకుఁ జూడ బరువై (భా-10.1-79-క.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
కన్నులారంగ నిత్యమున్ (భా-1-257-మత్త.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
కన్నులు దెఱవని కడుచిన్ని పాపఁడై (భా-10.1-931-సీ.) గోపకులు నందునికిజెప్పుట
కన్నులు మూసి బ్రాహ్మణుఁడు (భా-1-462-ఉ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
కన్నులుగల్గువాఁడు మఱి కాననివారికిఁ (భా-8-725-ఉ.) కడలిలో నావనుగాచుట
కన్యం జేకొన నిన్నిలోకముల (భా-10.2-135-శా.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
కపట మునులకెంత కాలమునకునైన (భా-2-241-ఆ.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
కపిలుఁడు నేత్రముల్ దెఱవఁగాఁ (భా-9-208-చ.) సగరుని కథ
కపులమై జలరాశిఁ గట్టుదమా యని (భా-10.1-454-సీ.) బకాసుర వధ
కమఠంబై జలరాశిఁజొచ్చి (భా-8-203-మ.) కూర్మావతారము
కమనీయంబగు వేఁటకానిపలు కాకర్ణించి (భా-10.1-1465-మ.) భ్రమరగీతములు
కమనీయ కింకిణీఘంటికా సాహస్ర (భా-10.2-434-సీ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
కమనీయ పద్మరాగ స్తంభకంబులుఁ (భా-10.2-1027-సీ.) అటుకులారగించుట
కమనీయ సంగీత కలిత కోవిదులు కిం (భా-10.2-347-సీ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
కమనీయభూమిభాగములు లేకున్నవే (భా-2-21-సీ.) తాపసుని జీవయాత్ర
కమనీయరూపరేఖారమణీయతఁ (భా-2-232-క.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
కమనీయశుభగాత్రుఁ గంజాతదళనేత్రుఁ (భా-10.2-358-సీ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
కమల కహ్లార కుసుమ సంఘములు గావు (భా-10.2-153.1-తే.) నరకాసురవధకేగుట
కమలజాండ మధ్యగతుఁడైన సూర్యుండు (భా-5.2-77-ఆ.) భగణ విషయము
కమలజుఁడు లోకపాలురు (భా-8-682-క.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
కమలజుమాతయై సురనికాయ (భా-3-930-చ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
కమలదళ చారు తాలవృంతమున విసరి (భా-10.2-241.1-తే.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
కమలదళాక్ష దుఃఖలయకారణమై తగు (భా-4-922-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
కమలదళాక్షా నీవలనగల్గిన (భా-3-571-చ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
కమలదళాక్షి పాయసముగౌతకమొప్ప (భా-4-401-చ.) వేనుని చరిత్ర
కమలనయనకృపావనలోకనములొలయ (భా-3-573.1-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
కమలనయను వదనకమల మరందంబు (భా-10.1-629-ఆ.) ధేనుకాసుర వధ
కమలనాభునెఱిఁగి కాలంబు దేశంబు (భా-8-613-ఆ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
కమలలోచన నిఖిలభోగములఁదొఱఁగి (భా-4-837-తే.) పురంజను కథ
కమలలోచనుఁజింతించు ఘనులు (భా-4-313.1-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
కమలలోచనుండు ఖలుల శిక్షింపంగఁ (భా-9-133-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కమలాక్ష వినవయ్య కాశీశుఁ డేలెడి (భా-10.2-96-సీ.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
కమలాక్ష సర్వలోకములందు సర్వ మా (భా-10.2-907-సీ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
కమలాక్షపదభక్తి కథనముల్‌ వసుదేవ (భా-11-80-సీ.) నారయణఋషి భాషణ
కమలాక్షు నొద్ద నుండని (భా-10.1-752-క.) దావాగ్ని తాగుట
కమలాక్షునర్చించు కరములు కరములు (భా-7-169-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
కమలాక్షుని నిందించిన (భా-10.2-797-క.) శిశుపాలుని వధించుట
కమలాధీశ్వర తావకీనవరభక్తవ్రాతసంసర్గ (భా-4-929-మ.) ప్రచేతసుల తపంబు
కమలాధీశ్వరుఁబూజ చేయుట (భా-4-954-మ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
కమలానన బాంధవకృత్యముఁ (భా-4-789-క.) పురంజను కథ
కమాలాక్ష సర్వలోకములకు గురుఁడవై (భా-10.2-764-సీ.) రాజబంధమోక్షంబు
కమ్మహాత్ముని యంకపీఠమ్మునందు (భా-4-97.1-తే.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
కమ్రసౌరభవనమాలికాధరుండు (భా-4-251.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
కయ్యంబుజేయనొల్లక (భా-8-178-క.) సురాసురలుస్నేహము
కర మర్థి నెదురుగాఁ జని (భా-10.2-981-క.) కుచేలుని ఆదరించుట
కర మొప్పారు నవీనవాసనల (భా-10.2-498-మ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
కరకమలయుగళకీలిత (భా-7-304-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
కరకమలారుణ కాంతిఁ గవ్వుపు త్రాడు (భా-10.1-355-సీ.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
కరచరణాదికాంగములుగల్గియు (భా-4-189-చ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
కరణత్రయంబు చేతను (భా-11-42-క.) కవి సంభాషణ
కరణి నిదురవోవఁ గడఁగి సత్రాజిత్తుఁ (భా-10.2-84.1-ఆ.) శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
కరపద్మంబుల మాధవుఁ (భా-10.1-1496-క.) కుబ్జతో క్రీడించుట
కరమణిహేమకంకణనికాయ (భా-3-535-చ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
కరమనురక్తి షట్పదము (భా-3-550-చ.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
కరమనురక్తినమ్మఖముఁగన్గొను వేడుక (భా-4-55-చ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
కరమనురక్తిని మోము నివిరి (భా-4-225-క.) ధృవోపాఖ్యానము
కరమనురాగంబుననీ (భా-5.2-76-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
కరమర్థిన్ ద్విపరార్థసంఙ్ఞగల (భా-9-110-మ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కరము మహారథుండు (భా-4-325-చ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
కరము ల్పాదములున్శిరంబు (భా-10.1-511-మ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
కరమునఁ బవినిభ మగు భీకర గద (భా-10.2-911-క.) సాళ్వుని వధించుట
కరముల మెల్లన నివురుచుఁ (భా-8-120-క.) గజేంద్రరక్షణము
కరములవలనను బలమును (భా-3-900-క.) విరాట్పురుష ప్రకారంబు
కరములు నాలుగు సిక్కం (భా-10.2-444-క.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
కరములు ముకుళించి మునీశ్వర (భా-10.2-1239-క.) వృకాసురుండు మడియుట
కరములు మోడ్చి యో పరమకారుణికోత్తమ (భా-10.2-1181-చ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
కరములుదునిసిననతనికి (భా-9-458-క.) పరశురాముని కథ
కరమొప్పఁగ నీవిటు భూచరవగుటను (భా-4-752-క.) పురంజను కథ
కరమొప్పఁగా విరాట్పురుషుండు (భా-3-898-సీ.) విరాట్పురుష ప్రకారంబు
కరమొప్పనానంద గద్గద స్వరమున (భా-4-311-సీ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
కరరాజీవగృహీతాంబురుహ (భా-4-235-క.) ధృవోపాఖ్యానము
కరసరసీరుహంబులెసకంబెసఁగన్ (భా-4-917-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
కరిఁదిగుచు మకరి సరసికిఁ (భా-8-54-క.) కరిమకరులయుద్ధము
కరి పుండరీక వృక కాసర (భా-3-770-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
కరి సంఘంబులు లేవు (భా-10.1-1616-మ.) పౌరులను ద్వారకకుతెచ్చుట
కరి హరి రథ సుభట సముత్కరములు (భా-10.2-683-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
కరిణీకరోజ్ఝితకంకణచ్ఛటఁదోఁగి (భా-8-49-సీ.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
కరిదంతంబులు మూఁపునమెఱయన్ (భా-10.1-1324-మ.) మల్లావనీప్రవేశము
కరినాథుఁడయ్యెనాతఁడు (భా-8-125-క.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
కరినాథుండు జలగ్రహగ్రహణ (భా-2-148-మ.) మత్యావతారంబు
కరివెనుకదగులు నక్రము (భా-3-647-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
కరుణాకర శ్రీకర కంబుకరా (భా-6-531-తో.) పూర్ణి
కరుణారస పరిపూర్ణ (భా-4-762-క.) పురంజను కథ
కరుణార్ధ్రదృష్టిఁ బ్రజలం (భా-10.2-641-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
కరుణాలోకములం బటాంచల (భా-10.1-1004-మ.) ఆత్మారాముడై రమించుట
కరుణావలోకనంబులునిరవొంద (భా-4-905-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
కరుణాసింధుఁడు శౌరి వారిచరమున్ (భా-8-109-మ.) గజేంద్రరక్షణము
కరులం దేరుల నుత్తమ హరులన్ (భా-10.2-1175-క.) సుభద్రా పరిణయంబు
కరుల హరుల భటులఁగంకణాదికముల (భా-1-385.1-ఆ.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
కరువలిఁబాయు వస్త్రమును (భా-5.1-39-చ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
కరువలిసుతునకు నొక భీకరగద (భా-10.2-732-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
కర్ణ సింధురాజ కౌరవేంద్రాదుల (భా-1-366.1-ఆ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
కర్ణరంధ్రములు చేఁ గప్పిన లోపలి (భా-10.1-1302-సీ.) కంసుడుదుశ్శకునముల్గనుట
కర్ణాలంబిత కాక పక్షములతో (భా-10.1-502-శా.) క్రేపుల వెదకబోవుట
కర్ణావతంసిత కర్ణికారప్రభ (భా-10.1-770-సీ.) వేణువిలాసంబు
కర్థినన్నంబుగుడుచుచోనందుఁగలిపి (భా-9-202.1-తే.) సగరుని కథ
కర్మంబులను యథాకాలదేశోచిత (భా-4-639-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
కర్మంబులెల్లఁబాయను (భా-6-156-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
కర్మచయములెల్ల ఖండించి పూజన (భా-7-372.1-ఆ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
కర్మతంత్రుఁడగుచుఁగమలాక్షుఁగొల్చుచు (భా-8-126-ఆ.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
కర్మఫలంబులఁగడఁకనిచ్చుచు మనో (భా-5.1-100-సీ.) భరతుండు వనంబు జనుట
కర్మము కర్మముచేతను (భా-6-48-క.) కథాప్రారంభము
కర్మమునఁ బుట్టు జంతువు (భా-10.1-885-క.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
కర్మములకుఁ దగు ఫలములు (భా-10.1-886-క.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
కర్మములు మేలు నిచ్చును (భా-10.1-32-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
కర్మవశంబునన్ జగముగల్గును (భా-4-581-ఉ.) పృథుని రాజ్యపాలన
కర్మవశముననెందు సుఖంబు లేక (భా-6-462-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కఱచి పిఱుతివక మఱియును (భా-10.1-645-క.) కాళిందిలో దూకుట
కఱచిన భుజగము రదములు (భా-10.1-706-క.) కాళియునిపూర్వకథ
కఱపించెన్ ఫణికోటిచే (భా-10.1-1515-మ.) అక్రూరునితో కుంతిసంభాషణ
కలఁగంబాఱి మఱందిఁ జెల్లెలి (భా-10.1-54-మ.) దేవకీవసుదేవుల చెరసాల
కలఁగకుఁడీ వధూజనులు (భా-10.1-913-చ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
కలఁగని లేచి మున్ను కలఁ గన్న (భా-10.1-1473-చ.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
కలఁగి నిద్రపోవఁగలలోన వచ్చిన (భా-9-131-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కలఁగుటెల్లను మానెఁజలధులేడింటికి (భా-9-333-సీ.) శ్రీరాముని కథనంబు
కలఁడందురు దీనులయెడఁ (భా-8-86-క.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
కలఁడంభోధిఁగలండు గాలిఁ (భా-7-274-మ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
కలఁడు జగదేకసన్నుత కారణుండు (భా-6-229-తే.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
కలఁడు మదన్యుండు ఘనుఁడొక్కఁడతఁడెందు (భా-6-169-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కల రని చెప్పిన న మ్ముని (భా-10.2-665-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
కలకంఠి మా వాడ గరితల మెల్ల నీ (భా-10.1-327-సీ.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
కలగని యంత మేలుకని కన్నుల (భా-10.2-328-చ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
కలదే జగతింబదురు నృపుల (భా-4-944-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
కలనఁదోఁచిన వస్తుసంఘముల (భా-3-1049-తే.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
కలభంబుల్ చెరలాడుఁ (భా-8-35-మ.) త్రికూటమందలి గజములు
కలయో వైష్ణవ మాయయో (భా-10.1-342-మ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
కలరున్ దాతలునిత్తురున్ (భా-8-523-మ.) వామనునివిప్రులసంభాషణ
కలలం బోలెడి పుత్రమిత్ర వనితాగారాది (భా-10.1-1237-మ.) శ్రీమానినీచోరదండము
కలలోనం దను మున్నెఱుంగని (భా-10.2-971-మ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
కలలోన జీవుండు కౌతూహలంబునఁ (భా-2-18-సీ.) విరాట్స్వరూపము తెలుపుట
కలవాని సుతుల మనుచును (భా-10.1-396-క.) గుహ్యకుల నారదశాపం
కలవేల్పులెల్లఁదమతమ (భా-9-461-క.) పరశురాముని కథ
కలసి పురుషమూర్తి కాలరూపములను (భా-10.1-8-ఆ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
కలసెన్ సంగములెల్లఁబాసి (భా-9-257-మ.) ఖట్వాంగుని చరిత్రము
కలికి కటాక్షవీక్షణ వికారములన్ (భా-6-511-చ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
కలికి వరుమదనకదనపుఁ (భా-6-99-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
కలికిచేష్టలు భావగర్భంబు లైనను (భా-10.2-331-సీ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
కలిగి మహోగ్రవృత్తిఁ బరిఘంబు (భా-10.2-382-చ.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
కలితవిశేషవస్త్తములుగట్టి (భా-6-16-చ.) కృతిపతి నిర్ణయము
కలిదోషనివారకమై (భా-1-47-క.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
కలిమి వేవేలు భార్యలుగలిగి యుండఁ (భా-6-447-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కలియుగంబున జన్మింపఁగలుగు నరుల (భా-9-728.1-తే.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
కలివర్తనంబునఁగ్రౌర్యహింసాసత్య (భా-1-385-సీ.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
కలుగఁడే నా పాలి కలిమి సందేహింపఁ (భా-8-87-సీ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
కలుగు మత్కామితంబు వృథగాదు (భా-4-815-వ.) పురంజను కథ
కలుగును మఱి లేకుండును (భా-7-50-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
కలుములనీనేడు కలకంఠి (భా-1-258-సీ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
కలువలమేలికందువలు (భా-10.1-964-చ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
కల్పాంతముననంధకారసంవృతమైన (భా-7-87-సీ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
కల్పాంతాగ్నియుబోలెనుల్కలెగయంగాఁ (భా-6-405-శా.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కల్యాణాత్మకమైన విష్ణుకథ లాకర్ణించుచున్ (భా-10.1-1684-శా.) రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
కల్యాణి నీ మాటగడునొప్పు బంధువుల్ (భా-4-69-సీ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
కల్ల లేదని విన్నవించుట గాదు వల్లభ (భా-10.1-1769-మత్త.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
కల్లతనంబుగాక పొడగట్టినపూర్వపురీతి (భా-6-5-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
కళలచేత రాజుగ్రమమునఁ (భా-1-298-ఆ.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
కళలు గలుగుఁ గాక కమల తోడగుగాక (భా-10.1-1292-ఆ.) సూర్యాస్తమయవర్ణన
కవకవనై పదనూపుర (భా-6-100-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
కవగూడి యిరుదెసఁగపిరాజు రాక్షస (భా-9-319-సీ.) శ్రీరాముని కథనంబు
కవి యను కడపటి కొమరుఁడు (భా-9-41-క.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
కవ్వముఁ బట్టిన ప్రియసుతు (భా-10.1-358-క.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
కశ్యపుగనుంగొని యిట్లనియె (భా-3-473-వ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
కసవుగల దిరవు పసులకు (భా-10.1-424-క.) బృందావనముబోవతలచుట
కసిమఁసగి యసురవిసరము (భా-8-146-క.) సురలుబ్రహ్మశరణుజొచ్చుట
కాం
కాంచనకుండలకాంతులు గండయు (భా-10.1-214-మాని.) పూతన వ్రేపల్లెకొచ్చుట
కాంచననవరత్నకటకాంగుళీయక (భా-3-518-సీ.) సనకాదుల శాపంబు
కాంచనమయమరకతకుడ్యమణిజాల (భా-4-319-సీ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
కాంచనరత్నభూషణ నికాయముఁ దాల్చి (భా-10.2-823-ఉ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
కాంచనరత్నసంఘటిత సౌధంబులే (భా-10.1-1467-సీ.) భ్రమరగీతములు
కాంతలార మెకముగన్నది మొదలుగా (భా-9-688-తే.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
కాంతలు దల్లితోఁ దన వికారము లెల్ల (భా-10.1-334-ఉ.) యశోదగోపికలనొడంబరచుట
కాంతారంబుననొంటిదోడుకొని (భా-1-375-శా.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
కాంతార విహారమ్ముల (భా-10.1-605-క.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
కాంతారత్నములార మీ గృహములం (భా-10.1-866-శా.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
కాంతాహేయము దుర్వికారము (భా-9-551-శా.) యయాతి శాపము
కా
కాకంబులు వాపోయెడి (భా-1-343-క.) నారదునిగాలసూచనంబు
కాక ఘూకంబులు గనకసౌధములలోఁ (భా-11-87-సీ.) ప్రభాసంకుబంపుట
కాక ననుఁగులిశధారల (భా-6-396-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కాటుక నెఱయంగఁ గన్నీరు వరదలై (భా-10.2-237-సీ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
కాదనఁడు పొమ్ము లేదీరాదనఁడు (భా-8-657-క.) ప్రహ్లాదాగమనము
కాన దుర్గతికినిఁగొంత కాలమరుగు (భా-8-641.1-తే.) బలినిబంధించుట
కాన నీవును విప్రవరానుమతము (భా-4-541.1-తే.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
కాన పతివ్రతలకునసాధ్యంబెందునుంగలదే (భా-4-662-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
కాన భవత్పద పద్మ ధ్యానంబునఁ (భా-10.2-1150-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
కాన మదీయ చండభుజగర్వ పరాక్రమ (భా-10.2-324-ఉ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
కాన మనమునఁదద్వివేకంబు నీకుఁ (భా-4-238-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
కాన రణోర్వి న న్నెదురఁ గష్టము గాన (భా-10.2-731-ఉ.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
కాన వచ్చిన ఫలములు కర్మమూలము (భా-5.1-160-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
కాన సరోజలోచన జగత్త్సవనీయకథా (భా-3-442-ఉ.) విధాత వరాహస్తుతి
కాననివానినూఁతగొని కాననివాఁడు (భా-7-182-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
కానలనుండుచున్ (భా-10.1-788-ఉ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
కాపరి లేని గొఱ్ఱియల కైవడిఁగంటకచోరకోటిచే (భా-1-483-ఉ.) శృంగి శాపంబు
కామంబు పుణ్యమార్గస్థేమంబు (భా-6-120-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
కామక్రోధాదికముల్ (భా-5.1-87-క.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
కామతంత్రటీక కలువల జోక (భా-10.1-965-ఆ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
కామమోహితుండై యెవ్వండేనిఁ (భా-5.2-154-వ.) నరక లోక విషయములు
కామహర్షాదిసంఘటితమై చిత్తంబు (భా-7-363-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
కామింపకయును సర్వముఁ (భా-2-39-క.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
కామితప్రదుఁడైన కశ్యపుకౌగిఁట (భా-6-255-సీ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
కామిని తిగిచినఁ గృష్ణుఁడు (భా-10.1-1282-క.) కుబ్జననుగ్రహించుట
కాము గెలువవచ్చుఁగాలారిగావచ్చు (భా-8-405-ఆ.) జగనమోహిని కథ
కాము శరముబోలెఁ గమలారి కళబోలె (భా-10.1-1490-ఆ.) కుబ్జగృహంబునకేగుట
కాముని దహించెఁగ్రోధమహామహిమను (భా-2-134-క.) నరనారాయణావతారంబు
కామోత్కంఠత గోపికల్ (భా-7-18-శా.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
కామోపభోగసుఖములు (భా-9-581-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
కాయమం దాత్మబుద్ధియుఁ గామినీ (భా-10.2-1121.1-తే.) వసుదేవుని గ్రతువు
కారండవ జలకుక్కుట (భా-3-769-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
కారణ కార్య హేతువగు కంజదళాక్షుని (భా-2-211-ఉ.) భాగవత వైభవంబు
కారణము సతిదానేమి కారణమున (భా-4-36.1-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
కారణవిగ్రహంబునురుకాయము (భా-5.1-156-ఉ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
కారాశాలల మా నిమిత్తము మిముం (భా-10.1-1396-శా.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
కారుణికోత్తముఁడగు హరి (భా-9-588-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
కారుణ్యంబునఁ గృష్ణుఁడు (భా-10.1-1500-క.) కుబ్జతో క్రీడించుట
కారుణ్యంబున వానిఁ గైకొని (భా-10.1-1266-శా.) వాయకుని అనుగ్రహించుట
కారుణ్యమానసుండ గు (భా-10.1-411-క.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
కారే రాజులు రాజ్యముల్ గలుగవే (భా-8-590-శా.) శుక్రబలిసంవాదంబును
కార్చిచ్చార్చు పటుత్వము (భా-10.1-750-క.) దావాగ్ని తాగుట
కార్యవర్గంబునుగారణసంఘంబు (భా-1-56-సీ.) కథా సూచనంబు
కాలం ద్రొక్కి సలీలుఁడై నగవుతోఁ (భా-10.1-1322-ఉ.) కువలయాపీడ సంహారంబు
కాలంబెడగని పాపము (భా-6-45-క.) కథాప్రారంభము
కాల వెస డాఁచియును (భా-10.2-739-లగ్రా.) జరాసంధ వధ
కాలకంఠుఁడు బాణుపైఁ గరుణ గలఁడు (భా-10.2-440-తే.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
కాలగళుఁడడిరి కడువడిఁ (భా-6-362-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కాలనేమి ఘోర కంఠీరవమునెక్కి (భా-8-345-ఆ.) హరి అసురులశిక్షించుట
కాలముండును మఱి యంతకాలమందు (భా-5.1-154.1-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
కాలము దేశమున్ గ్రతువుఁ గర్మముఁ (భా-10.2-778-ఉ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
కాలము ప్రబలురకును బలి (భా-10.1-1644-క.) కాలయవనుడు నీరగుట
కాలము వచ్చిన శబరుని (భా-7-66-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
కాలమునాటి మృత్యవుముఖంబునఁ (భా-6-426-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కాలరూపంబులఁగ్రమవిశేషంబుల (భా-7-266-సీ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
కాలానలజ్వలజ్జ్వాలావిలోలక (భా-3-686-సీ.) బ్రహ్మస్తవంబు
కాలానలసన్నిభ యై (భా-9-104-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కాలుని వీటికిఁ జని మృతబాలకుఁ దే (భా-10.1-1432-క.) గురుపుత్రునితెచ్చిఇచ్చుట
కాళిందీ కూలంబున (భా-10.1-784-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
కాళికి బహుసన్నుతలోకాళికిఁ (భా-6-7-క.) ఉపోద్ఘాతము
కాళియఫణి యిది వీరలు (భా-10.1-1024-క.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
కాళియఫణిదూషిత యగు (భా-10.1-632-క.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
కావునఁ గర్మానుయాతంబులైన (భా-10.1-887-వ.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
కావునఁ బరులకు హింసలు (భా-10.1-33-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
కావునఁగాలకింకరవికారముగానకమున్న (భా-6-44-ఉ.) కథాప్రారంభము
కావునంగృష్ణపాదారవింద (భా-6-31-వ.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
కావునంబశువ్రాతంబులు త్వదీయ (భా-4-741-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
కావునఁబాండునందనులఁ (భా-3-32-ఉ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
కావునంబినతల్లి యైన యా సురుచి (భా-4-232-వ.) ధృవోపాఖ్యానము
కావునంబుత్రేణలోకాన్ జయతి యను (భా-4-594-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
కావునంబ్రాగగ్రంబులైన దర్భలచేత (భా-4-878-వ.) పురంజను కథ
కావున (భా-2-206-వ.) భాగవత వైభవంబు
కావున (భా-3-190-వ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
కావున (భా-3-399-వ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
కావున (భా-3-446-వ.) విధాత వరాహస్తుతి
కావున (భా-4-229-వ.) ధృవోపాఖ్యానము
కావున (భా-4-245-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
కావున (భా-4-754-వ.) పురంజను కథ
కావున (భా-4-781-వ.) పురంజను కథ
కావున (భా-4-932-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
కావున (భా-10.1-169-వ.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
కావున (భా-10.2-705-వ.) దిగ్విజయంబు
కావున (భా-10.2-1018-వ.) అటుకులారగించుట
కావున గృహస్థుండు బ్రాహ్మణులందును (భా-7-448-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
కావున గృహస్థులయిన మీ పతులు (భా-10.1-867-వ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
కావున జీవునకునవిద్యామహిమంజేసి (భా-3-241-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
కావున దుష్టదానవుం ద్రుంచుటయు (భా-10.2-938-వ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
కావున దైవతంత్రంబైన పనికి వగవంబనిలేదు (భా-1-214-వ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
కావున నీ యర్థమ యాత్మావై పుత్ర (భా-3-456-క.) దితికశ్యప సంవాదంబు
కావున నీవ యొక్కఁడవ కర్తవు (భా-6-165-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కావున నీవిపుడింద్రవధోద్యోగం (భా-4-527-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
కావున నీవు గోపకులచేత నరులుగొని (భా-10.1-1160-వ.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
కావున నీవును నేనునుంబూర్వంబునందు (భా-4-849-వ.) పురంజను కథ
కావున నీశ్వరగుణసర్గరూపంబైన (భా-4-487-వ.) భూమినిబితుకుట
కావున నేను ఙ్ఞానదృష్టింజేసి (భా-4-817-వ.) పురంజను కథ
కావున భగవంతుండును (భా-4-686-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
కావున భగవద్భక్తుల (భా-6-503-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కావున భవదీయదాస్యయోగంబుఁ (భా-7-368-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
కావున భూమ్యుద్ధరణము (భా-3-405-క.) వరాహావతారంబు
కావున మచ్చారిత్రకథావిలసితమైన (భా-3-324-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
కావున మద్భక్తికిఁదపమే (భా-2-245-క.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
కావున మద్భ్రాత భవద్దేవరుఁడని (భా-3-465-క.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
కావున మీరలవ్వాసుదేవుని (భా-4-582-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
కావున మీఱు చచ్చుతఱిఁగానరు (భా-7-67-ఉ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
కావున మూఢాత్ముఁడవై (భా-10.1-1520-క.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
కావున యఙ్ఞముల్ హరి వికారవిదూరు (భా-3-402-ఉ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
కావున రజస్తమస్సత్వగుణంబుల (భా-10.1-1664-వ.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
కావున రాగాదియుక్తమనస్కుండయిన (భా-7-241-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
కావున రాజేంద్ర నీవునుబరమార్థ (భా-4-877-సీ.) పురంజను కథ
కావున లోకవందితుని కార్యవిచారుని (భా-6-269-ఉ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
కావున వారలకపకృతిఁగావింపనిదొక (భా-3-16-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
కావున వివేకంబుగల పురుషుండు (భా-4-239-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
కావున విషయంబులఁజిక్కుపడిన (భా-7-217-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
కావున వీఁడు మహాప్రభావసంపన్నుండు (భా-7-205-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
కావున శ్రద్ధయు భగవద్ధర్మచర్యయుఁ (భా-4-618-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
కావున సర్వాత్మకుఁడు (భా-2-4-క.) శుకుని సంభాషణ
కావున సుదర్శనానల (భా-9-112-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కావున హరిస్వరూపుండవై (భా-3-780-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
కావునగీర్తనీయగతకల్మషమంగళతీర్థ (భా-3-548-ఉ.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
కావుననట్టి విప్రపాదసరోజరేణువు (భా-4-592-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
కావుననది తత్కథాకర్ణనగాననిరతుండు (భా-4-867-వ.) పురంజను కథ
కావుననమ్మహాత్ముఁడు సుకర్మముచేత (భా-4-264-ఉ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
కావుననమ్మహాత్ముని వికారవిదూరుని (భా-3-69-ఉ.) యుద్దవ దర్శనంబు
కావుననయ్యఙ్ఞమునకు (భా-4-60-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
కావుననల్పుఁడ సంస్తుతి (భా-7-353-క.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
కావుననాకును సూరిజనావళికిని (భా-4-731-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
కావుననావిభుందొడరి కయ్యము (భా-3-626-ఉ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
కావుననిట్టి భాగవతసహవాసంబు లేక (భా-4-871-వ.) పురంజను కథ
కావుననితఁడు సత్కర్మవర్తనమున (భా-6-89-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కావుననితని క్షమింపుము (భా-4-540-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
కావుననీ పుణ్యశల్యంబులు (భా-6-311-వ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
కావుననీ యర్థంబునకుంబురాతనంబగు (భా-6-59-వ.) కథాప్రారంభము
కావుననుత్తముండును ధ్రువుండును (భా-4-312-వ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
కావుననెఱింగింపుమట్టి సత్కర్మంబు (భా-3-396-వ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
కావుననోరి దురాత్మక (భా-6-499-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కిం
కింకరుల ధర్మరాజవశంకరుల (భా-6-68-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
కింకలు ముద్దుఁబల్కులును గెంపుఁగనుంగవ (భా-10.2-265-ఉ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
కింపురుషులిట్లనిరి (భా-7-331-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
కి
కిటి యై కౌఁగిటఁ జేర్చెను (భా-10.1-1019-క.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
కిన్నరలిట్లనిరి (భా-7-335-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
కిరి యై ధర యెత్తిన హరి (భా-10.1-915-క.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
కిసలయ ఖండేందు బిస కుంద పద్మాబ్జ (భా-2-158-సీ.) రామావతారంబు
కీ
కీటకముఁదెచ్చి భ్రమరము (భా-7-16-క.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
కుం
కుంకుమరాగరమ్యకుచకుంభములం (భా-6-452-ఉ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కుంఠితనాదముతోడను (భా-7-65-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
కుంఠితుఁడుగాక వాఁడు (భా-9-624-క.) భరతుని చరిత్ర
కుంఠితులై పరుల్ బెగడ (భా-10.1-1577-ఉ.) జరాసంధుని విడుచుట
కుండ నిభాపీనంబులు (భా-10.1-897-క.) పర్వతభంజనంబు
కుండలదీప్త గండమును గుంచిత (భా-10.1-996-ఉ.) గోపికల దీనాలాపములు
కుండలమణిదీప్తి గండస్థలంబులఁ (భా-6-219-సీ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
కుండలివ్రజంబుగుండలములనిచ్చె (భా-8-271.1-ఆ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
కుంతి పిన్ననాఁడుగోరి సూర్యునిఁబొంద (భా-9-698-ఆ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
కు
కుక్కగమియుఁదానునొక్కఁడేతేరనా (భా-9-644.1-ఆ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
కుక్షిన్ లోకములున్న గౌరవముతో (భా-10.1-666-శా.) కాళియ మర్ధనము
కుచకుంభములమీఁది కుంకుమతో రాయు (భా-10.2-228-సీ.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
కుటిలబుద్ధులయిన కుజనుల యిండ్లకు (భా-4-71-ఆ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
కుతలమెల్లనిట్లు కోలాహలంబుగా (భా-7-36.1-ఆ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
కుతలోద్ధర్త మనంబునందలంచె (భా-3-678-మ.) బ్రహ్మస్తవంబు
కున్నఁజింతించి మఱి నారదోపదిష్టుఁ (భా-3-189.1-తే.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
కుపథవర్తులగుచుఁగుత్సితదుర్వచో (భా-6-268-ఆ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
కుపితుఁడై నాఁడు భవుని దక్షుఁడు శపింపఁ (భా-4-120-తే.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
కుప్పించి యెగసినఁగుండలంబులకాంతి (భా-1-223-సీ.) భీష్మనిర్యాణంబు
కుముద పర్వతశిఖాగ్రముననుత్పన్నమై (భా-5.2-28-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
కుయ్యడ శక్తి లేదు (భా-1-281-ఉ.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
కురియు వానజల్లుపెల్లునరిమ్మలుగొని (భా-2-186-వ.) కృష్ణావతారంబు
కురిసెం బువ్వుల వానలు (భా-10.1-1088-క.) రాసక్రీడావర్ణనము
కురుకులులాదరింపఁగ సఖుఁడును (భా-3-50-చ.) యుద్దవ దర్శనంబు
కురుధాత్రీశ్వరబాహువప్రయుగళీగుప్త (భా-1-419-మ.) కలినిగ్రహంబు
కురునృపపాండునందనులకుంఠితకేళిఁ (భా-3-98-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
కురులళికంబుపైనెగయఁగ్రొమ్ముడి (భా-6-101-చ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కురుసంతతికిఁబరీక్షిన్నరవరు (భా-1-231-క.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
కుఱుగఱులు వలుఁదమీసలు (భా-8-718-క.) కల్పాంతవర్ణన
కులగురుండు వసిష్ఠుఁడంత వికుక్షి (భా-9-158-త.) వికుక్షి చరితము
కులమున్ రాజ్యముఁదేజమున్ (భా-8-586-మ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
కులశైలాభశరీరముల్ తనర (భా-3-609-మ.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
కులహీనుఁడు నారాయణ (భా-1-451-క.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
కువలయరక్షాతత్పర (భా-10.1-1790-క.) పూర్ణి
కుసుమచయ సుగంధి కిసలయ స్తబక (భా-5.2-106.1-ఆ.) పాతాళ లోకములు
కుసుమములఁవృష్టి బోరనఁగురిసెనంత (భా-3-651-తే.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
కూ
కూడి గ్రహంబులు దిరుగఁగ (భా-10.1-1598-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
కూడి నడవంగఁ గని వారితోడ బలుఁడు (భా-10.2-572-తే.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
కూడె జగంబులన్నియును (భా-6-384-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కూపమును నందులో నొక కొండవోలె (భా-10.2-454.1-తే.) నృగోపాఖ్యానంబు
కూపామృతరససిద్ధిని (భా-7-399-క.) త్రిపురాసుర సంహారము
కూరలుఁగాయలునీళ్ళాహారముగాఁ (భా-3-39-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
కూర్చుండ నియమించి కొమరారు కాంచన (భా-10.2-1183-సీ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
కూలినచోటఁగొట్టుపడి (భా-6-123-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కూలిరి వియచ్చరలు (భా-6-385-లగ్రా.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కూలున్ గుఱ్ఱంబులేనుంగులు (భా-10.2-883-స్రగ్ద.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
కృ
కృతనిశ్చయుండై పూర్వజన్మ భాగ్యంబునం (భా-10.1-637-వ.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
కృతయుగాంతంబున దితిసుతామరులకు (భా-9-161-సీ.) వికుక్షి చరితము
కృతవర్మ క్షితినాయకుండు (భా-10.2-865-మ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
కృశమధ్యల్ పదివేవురంగనలతోఁ (భా-9-704-మ.) శశిబిందుని చరిత్ర
కృశలై సంప్రాపిత దుర్దశలై (భా-7-97-క.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
కృష్ణ పరమాత్మ యదుకుల క్షీరవార్ధి (భా-10.2-1187-తే.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
కృష్ణ వాసుదేవ కేశవ పరమాత్మ (భా-10.2-477-ఆ.) నృగుడు యూసరవిల్లగుట
కృష్ణా నీ వొనరించు కార్యములు లెక్కింపన్ (భా-10.1-1182-శా.) నారదుడు కృష్ణునిదర్శించుట
కృష్ణుఁ జూడు మనుచుఁ గికురించి వడి మ్రోల (భా-10.1-496.1-ఆ.) చల్దులారగించుట
కృష్ణుండు ధర్మజ్ఞాదులతోడం (భా-1-74-వ.) శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
కెం
కెంపారెడునధరంబును (భా-8-267-క.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
కే
కేతనుఁడు వితతస్రస్తకేశుఁడశుచి (భా-4-43.1-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
కేశవ సంతతక్లేశనాశనుఁడవు (భా-4-918-సీ.) ప్రచేతసుల తపంబు
కై
కైకొని బహువిధకాలగత్యుపలక్షి (భా-3-359-సీ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
కైకొని మఱి పూర్వకర్మానుగుణమున (భా-3-991-సీ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
కైకొని యపుడు లోకంబరాజకమైనఁ (భా-4-392-సీ.) వేనుని చరిత్ర
కైకొని యిట్లు పంకరుహగర్భ (భా-3-375-ఉ.) సృష్టిభేదనంబు
కైకొని శుద్ధంబు గతమత్సరంబును (భా-4-359-సీ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
కైటభారిభజనగలిగియుండనివాఁడు (భా-2-51.1-ఆ.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
కైతవంబున నతనికి నమస్కరించి (భా-10.2-1254-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
కైలాసగిరిమీఁద ఖండేందుభూషణుం (భా-8-384-సీ.) హరిహరసల్లాపాది
కైలాసాచలసన్నిభంబగు (భా-1-412-శా.) గోవృషభ సంవాదంబు
కొం
కొంటివి మా హృదయంబులు (భా-10.1-823-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
కొండలఁబోలెడు రక్కసు (భా-6-379-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కొండలఱెక్కలు ఖండించి వైచుచో (భా-8-376-సీ.) నముచివృత్తాంతము
కొండల్గూలఁగఁ ద్రొబ్బు కొమ్ముల తుదిం (భా-10.1-1161-శా.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
కొందఱకుఁదెనుఁగు గుణమగుఁ (భా-1-20-క.) కృతిపతి నిర్ణయము
కొందఱతోఁజర్చించును (భా-8-539-క.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
కొందఱు కపిలుని కోపానలంబున (భా-9-209-సీ.) సగరుని కథ
కొందఱు గొఱియల మంచును (భా-10.1-1184-క.) వ్యోమాసురుని సంహారించుట
కొందఱు నీ శరీరము లకుంఠితభక్తి (భా-10.2-1217-ఉ.) శ్రుతిగీతలు
కొందఱు పుణ్యవర్తనులు గోపకుమార (భా-6-52-ఉ.) కథాప్రారంభము
కొందఱు పూనలేక చనఁ గొందఱు పూని (భా-10.2-1090-ఉ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
కొందఱు రిపులని కీడును (భా-10.1-1773-క.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
కొందఱు వెడలుద మందురు (భా-10.1-838-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
కొందఱు స్వభావమందురు (భా-4-356-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
కొందఱు హరి యగు నందురు (భా-10.2-27-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
కొందఱుగలఁడందురు నినుఁ (భా-8-225-క.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
కొ
కొడుకఁడు నా పొదిగిఁటిలోఁ (భా-10.2-32-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
కొడుకుఁ గన్న వేడ్క కొనసాగ రోహిణిఁ (భా-10.1-197-ఆ.) నందుడురోహిణిమన్నించుట
కొడుకు నీవు మరలఁ గొనిపొమ్ము వసుదేవ (భా-10.1-50-ఆ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
కొడుకు నొకనాడు తొడపై (భా-10.1-261-క.) వ్రేగయిన కృష్ణునిలపైబెట్టుట
కొడుకు వెడలఁగొట్టి గుణవంతుఁడిక్ష్వాకుఁ (భా-9-159-ఆ.) వికుక్షి చరితము
కొడుకు సుద్యమ్నుండు ఘోరాటవులకేఁగ (భా-9-33-సీ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
కొడుకులఁబట్టి చంపెనని (భా-1-169-చ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
కొడుకుల నిచ్చెద నని సతి (భా-10.1-39-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
కొడుకుల మందలోననిడి గొంటుతనంబున (భా-10.1-1150-చ.) కంసునికి నారదుడుజెప్పుట
కొడుకుల వేణునాదములు గొబ్బున (భా-10.1-515-చ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
కొడుకులకునెల్ల రాజ్యముగుదురుపఱచి (భా-5.1-21.1-తే.) వనంబునకుజనుట
కొడుకులుఁబెద్దకోడలును (భా-9-331-చ.) శ్రీరాముని కథనంబు
కొడుకులు పెండ్లాముఁజంపమిఁ (భా-9-471-క.) పరశురాముని కథ
కొడుకులు లేరని యొక సతి (భా-10.1-318-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
కొడుకుల్ భక్తివిధేయులౌదురుగదా (భా-1-268-మ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
కొన్నిచోట్ల కామగుణ గరిష్ఠంబులు (భా-8-280.1-ఆ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
కొప్పులుబిగి వీడి కుసుమమాలికలతో (భా-9-306-సీ.) శ్రీరాముని కథనంబు
కొమరొప్పఁగా లోకగురుఁడునుగడలేని (భా-6-492-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కొమ్మ నిమ్ము నీవు గుణరహితుండవు (భా-10.1-1766.1-ఆ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
కొమ్మకుఁ బువ్వులు కోసినాఁ డిక్కడ (భా-10.1-1028-సీ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
కొమ్మా దానవ నాథుని (భా-10.2-187-క.) నరకాసురుని వధించుట
కొఱనెలపైఁ దోచు నిరులు నాఁ జెలువొంది (భా-10.2-688-సీ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
కొలఁదికి మీఱఁగా డమరు గోముఖ డిండిమ (భా-10.2-1100-చ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
కొలచినఁ గొలుతురు కొందఱు (భా-10.1-1075-క.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
కొలిచినఁ గొలుతురు కొందఱు పశువుల (భా-10.1-1077-సీ.) గోపికలతో సంభాషించుట
కొలుతురు మర్త్యు లిష్టములు గోరి (భా-10.1-1510-చ.) అక్రూరుడు పొగడుట
కొలువుఁ గైకొని యుండ సంకోచపడక (భా-10.2-508.1-తే.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
కో
కోటయు మిన్నును దమలోఁ (భా-10.1-1596-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
కోదండభగ్ననిర్గతనాదము (భా-10.1-1286-క.) విల్లువిరుచుట
కోపముతోడ నీవు దధికుంభము (భా-1-193-ఉ.) కుంతి స్తుతించుట
కోపముతోడను వాసవుఁడేపున (భా-9-68-క.) శర్యాతి వృత్తాంతము
కోపింపం బనిలేదు శక్రునికిఁ దాఁ (భా-10.1-888-శా.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
కోమలులార వీఁడు నలకూబరుఁడో (భా-9-177-ఉ.) మాంధాత కథ
కోరి ప్రభాసతీర్థమునకుంజని (భా-3-135-ఉ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
కోరి భజించెను నందుఁడు (భా-10.1-282-క.) గర్గాగమనము
కోరి మడమలచే గుదపీడనము చేసి (భా-4-653-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
కోరి విదర్భుఁడు కుటిల విహారుండై (భా-10.2-293-క.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
కోరి వేడ్క నీవు నారదుండును నేను (భా-5.1-10-ఆ.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
కోరి శరీరులు భవదనుసారంబున (భా-10.2-1212-క.) శ్రుతిగీతలు
కోరి సతులకెల్లఁగూర్చువారెవ్వరు (భా-6-520-ఆ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
కోరి సుయోధనుకూఁతురు సర్వల (భా-10.2-560-సీ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
కోరికర్మంబునడపెడు వారికెల్ల (భా-6-86-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
కోరినవారలకెల్లను (భా-6-159-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
కోరినవారలకోర్కులు (భా-7-89-క.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
కోలముల గవయ వృక (భా-1-456-క.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
కోలాహలము మాని కొలువుఁడీ సురలార (భా-7-101-సీ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
కౌం
కౌండిన్యగోత్రసంకలితుఁ (భా-1-24-సీ.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
కౌ
కౌరవ పాండవ పృథు సమరారంభ (భా-10.2-926-క.) దంతవక్త్రుని వధించుట
కౌరవ పాండవలిరువురు (భా-3-21-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
కౌరవుఁ డాడి పోయిన యగౌరవభాషల (భా-10.2-579-ఉ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
కౌరవుల సమయఁజేయ నుదారత (భా-10.2-581-క.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
కౌరవేశ్వర తొల్లి ఖట్వాంగుఁడను (భా-2-9-సీ.) ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
కౌశలమున మోక్షగతికి గృహస్థుఁడే (భా-7-477-ఆ.) నారదుని పూర్వజన్మంబు
క్ర
క్రక్కి మహాఘోషముతోఁ (భా-10.1-450-క.) బకాసుర వధ
క్రతు నామంబు ధరించియుఁ (భా-12-44-క.) ద్వాదశాదిత్యప్రకారంబు
క్రతుదానోగ్రతపస్సమాధిజప (భా-3-301-మ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
క్రతుభాగార్హుండగు పశుపతి (భా-4-130-క.) శివుండనుగ్రహించుట
క్రతులుసేయుచో శిఖిముఖంబున (భా-3-560-చ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
క్రతువు న్మంత్రముఁ దంత్రమున్ (భా-10.1-856-మ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
క్రతువులోనికేను గంధర్వగణముతోఁ (భా-7-473-ఆ.) నారదుని పూర్వజన్మంబు
క్రతువుల్ ధర్మము మంత్రతంత్రధనముల్ (భా-10.1-876-మ.) విప్రులవిచారంబు
క్రతుశతంబునఁ బూర్ణ కుక్షివి (భా-10.1-570-త.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
క్రతుహయంబునుగొనిపోవఁగార్యమెద్ది (భా-4-467.1-తే.) భూమినిబితుకుట
క్రమమునఁద్రిగుణము నవ్యక్తము (భా-3-890-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
క్రమమునఁద్రైవర్గిక సర్గముసెప్పంబడె (భా-3-354-క.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
క్రమమున నచ్చటఁ బ్రావృట్సమయం (భా-10.2-1135-క.) వసుదేవుని గ్రతువు
క్రమమున నిజకులసంహారము (భా-3-142-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
క్రమమున మింటికై యెగయుఁగాక (భా-1-453-చ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
క్రమమున వర్ణంబుల (భా-7-420-క.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
క్రమముననిటు పృథ్వాదులు (భా-4-503-క.) భూమినిబితుకుట
క్రమమొప్పన్ నదులెల్ల (భా-10.1-792-మ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
క్రమ్మఱనత్రిచేఁదెలుపఁగాఁబడి (భా-4-522-ఉ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
క్రమ్మఱనమ్మునివిభులకు (భా-1-500-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
క్రమ్మి నిశాచరుల్ సురనికాయములన్ (భా-10.1-1058-ఉ.) గోపికల విరహపు మొరలు
క్రా
క్రాలుకన్నులు గుబ్బచన్నులుఁ (భా-10.1-213-మత్త.) పూతన వ్రేపల్లెకొచ్చుట
క్రిం
క్రించు దనంబున విధి దము వంచించిన (భా-10.1-581-క.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
క్రి
క్రిమిభోజనమనియెడి (భా-5.2-147-క.) నరక లోక విషయములు
క్రు
క్రుద్ధుండై యణిమాదిక (భా-7-316-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
క్రుద్ధుండై యహిపాశ నిబద్ధుం గావించె (భా-10.2-385-క.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
క్రూ
క్రూర వ్యాళ విశాల కుక్షి గతులన్ (భా-10.1-481-శా.) అఘాసుర వధ
క్రూరాత్ముల దండింపఁగ (భా-10.1-674-క.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
క్రూరాత్ముల మందిరములఁ (భా-9-534-క.) దేవయాని యయాతివరించుట
క్రూరాత్ములగుచు లాక్షాగారంబున (భా-3-14-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
క్రూరులఁజంపి సాధువులకున్ (భా-1-427-ఉ.) కలినిగ్రహంబు
క్రే
క్రేపుంబాపకుఁడంచును (భా-9-440-క.) పరశురాముని కథ
క్రేపుల యఱ్ఱులు నాకుచుఁ (భా-10.1-433-క.) వత్సాసురవధ
క్రేపులు పాఱె గోవులకుఁ (భా-10.1-1139-ఉ.) వృషభాసుర వధ
క్రేళ్ళుఱికి మసలె లేఁగలు (భా-10.1-178-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
క్రొ
క్రొక్కారుమెఱుఁగు మేనులు (భా-8-263-క.) అప్సరావిర్భావము
క్రో
క్రోడంబై పినతండ్రిఁజంపెనని (భా-7-185-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
క్రోధచిత్తుండు కంసుఁడు బాధవఱుప (భా-10.2-1057.1-తే.) కుంతీదేవి దుఃఖంబు
క్రోధమాత్సర్యధనుండు సుయోధనుండు (భా-3-59-తే.) యుద్దవ దర్శనంబు
క్రోధముదమ తపములకును (భా-2-130-క.) నరనారాయణావతారంబు
క్రౌం
క్రౌంచ చక్ర ముఖర ఖగము లొక్కొకచోటఁ (భా-10.1-602.1-ఆ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
క్లే
క్లేశనాశనంబును మహాప్రకాశంబునునైన (భా-4-384-వ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
క్షం
క్షంతకుఁ (భా-1-31-ఉ.) షష్ఠ్యంతములు
క్ష
క్షమగలిగిన సిరిగలుగును (భా-9-463-క.) పరశురాముని కథ
క్షా
క్షాళితాఖిలకల్మషవ్రజామరనదీ (భా-2-231-సీ.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
క్షి
క్షితిదానమిచ్చునతఁడును (భా-8-615-క.) వామనునికిదానమిచ్చుట
క్షితినాథోత్తమ నీచరిత్రము (భా-1-511-మ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
క్షితినాథోత్తముఁడాత్మనందనుని (భా-4-391-మ.) వేనుని చరిత్ర
క్షితినుభయేంద్రియకర్మస్థితు (భా-4-886-క.) పురంజను కథ
క్షితిపతి నీ ప్రశ్న సిద్ధంబు మంచిది (భా-2-3-సీ.) శుకుని సంభాషణ
క్షితిపై నిలిపిన కతమున (భా-3-174-తే.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
క్షు
క్షుల్లతవృత్తి మీకగునె (భా-6-381-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
క్షే
క్షేమమే యని సతుల్ చేతుల గ్రుచ్చి (భా-9-694-సీ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
క్షో
క్షోణితలంబునన్ నుదురు సోఁకఁగ (భా-1-6-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
క్ష్మా
క్ష్మాతలంబెల్ల నిజతనూజాతులకును (భా-4-832-తే.) పురంజను కథ