పోతన తెలుగు భాగవతము అ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

అం
అంకరహితేందు వదనలు (భా-10.1-1086-క.) రాసక్రీడావర్ణనము
అంకిలి గలుగక మా కకలంకేందుని (భా-10.1-1444-క.) నందోద్ధవ సంవాదము
అంకిలి జెప్పలేదు (భా-10.1-1708-ఉ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అంగజసమలావణ్యశుభాంగులు (భా-6-29-క.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
అంగజుఁడెక్కుడించిన శరాసనమున్ (భా-5.1-28-ఉ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
అంగజునైనఁ జూడ హృదయంగముఁడై (భా-10.1-1013-ఉ.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
అంగనానివాసంబుల యందు (భా-4-881-వ.) పురంజను కథ
అంగప్రధానక యాగంబులనుజేసి (భా-4-210-సీ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అంగవ్రాతములోఁజికిత్సకుఁడు (భా-7-188-శా.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అంగిరసుఁడనెడు మునికిఁగులాంగన (భా-4-24-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అంగిరసులిచ్చు పసిఁడికి (భా-9-77-క.) నాభాగుని చరిత్ర
అంగిరస్సుతుఁడు మహాయోగి సంవర్తుఁ (భా-9-45-సీ.) మరుత్తుని చరిత్ర
అంగీకరించిననఖిలంబుఁబోవుచో (భా-8-582-సీ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
అంగీకృతరంగన్మా (భా-8-32-క.) త్రికూటమందలి గజములు
అంఘ్రిమూలమున మూలాధారచక్రంబుఁ (భా-2-29-సీ.) సత్పురుష వృత్తి
అంచితదివ్యమూర్తి పరమాత్మక (భా-3-668-ఉ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అంచితబ్రహ్మచర్యవ్రతయోగ్యమై (భా-3-772-సీ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అంచితభక్తితోడ దనుజాధిపు (భా-7-134-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అంచితమైన ధర్మ చయమంతయుఁ (భా-1-95-ఉ.) నారదాగమనంబు
అంచితవామపాదాంభోరుహము (భా-4-140-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
అంచితస్ఫటికమయస్తంభదీప్తిచేఁ (భా-3-1046-సీ.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
అంచితాష్టాంగయోగక్రియాకలాపులైన (భా-3-489-తే.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అంజక బాలకుఁ డనియును (భా-10.1-1320-క.) కువలయాపీడముతోబోరుట
అంటిన ప్రేమను వీరింగంటికి (భా-10.2-1066-క.) నందాదులు చనుదెంచుట
అంతం గంసాదుల కాంతలు (భా-10.1-1386-వ.) కంసునిభార్యలువిలపించుట
అంతఁ గృష్ణుండు దండయాత్రోత్సుకుఁడై (భా-10.2-515-వ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అంతం గృష్ణుండు ధర్మరాజప్రముఖుల (భా-10.2-124-వ.) కాళింది మిత్రవిందల పెండ్లి
అంతఁ గృష్ణుండు నిజకాంతాతనయ (భా-10.2-681-వ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
అంతం గృష్ణుఁడు మేను పెంప (భా-10.1-662-శా.) కాళియ మర్ధనము
అంతం బోవక కినుక ననంతుఁడు (భా-10.2-912-క.) సాళ్వుని వధించుట
అంతం బోవక రుక్మిని (భా-10.2-302-క.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అంతఁగల్పాంతంబు డాసిన (భా-8-709-వ.) మీనావతారుని ఆనతి
అంతఁగశ్యపుండుదత్కాలసముచిత (భా-3-475-వ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అంతఁగృష్ణుండు చుట్టాలకు (భా-1-234-వ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
అంతఁగొంతకాలంబునకమ్మేదినీకాంతుండు (భా-9-89-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
అంతఁగొంతకాలంబునకు రామచంద్రుని (భా-9-350-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
అంతఁగొంతకాలమునకు బహుభార్యాచర్యుం (భా-9-185-వ.) మాంధాత కథ
అంతఁగొందఱల్లనన్యోన్యవిత్తాది (భా-5.1-173-ఆ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అంతంగొన్నిదినంబులకు (భా-1-280-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
అంతంగొన్నిదినంబులేగిన (భా-7-136-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అంతఁజాక్షుషమన్వంతరంబున (భా-4-945-వ.) దక్షుండు పుట్టుట
అంతఁదద్వృత్తాంతబంతయు (భా-4-408-వ.) వేనుని చరిత్ర
అంతందాము నరనారాయణులతపో (భా-2-133-వ.) నరనారాయణావతారంబు
అంతఁబృథుచక్రవర్తియు (భా-4-558-వ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
అంతఁబ్రజాసర్గమందు నియుక్తులై (భా-3-408-సీ.) వరాహావతారంబు
అంతంబ్రళయావసాన సమయంబున (భా-8-734-వ.) ప్రళయావసానవర్ణన
అంత (భా-1-117-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
అంత (భా-2-157-వ.) రామావతారంబు
అంత (భా-2-159-వ.) రామావతారంబు
అంత (భా-3-175-వ.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
అంత (భా-3-384-వ.) సృష్టిభేదనంబు
అంత (భా-3-514-వ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
అంత (భా-3-596-వ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అంత (భా-3-675-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అంత (భా-3-685-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అంత (భా-3-692-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అంత (భా-3-708-వ.) దేవతలు శ్రీహరినినుతించుట
అంత (భా-3-1029-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అంత (భా-4-363-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అంత (భా-4-437-వ.) అర్చిపృథుల జననము
అంత (భా-4-638-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అంత (భా-4-736-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అంత (భా-4-785-వ.) పురంజను కథ
అంత (భా-4-798-వ.) పురంజను కథ
అంత (భా-5.1-62-వ.) ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
అంత (భా-7-294-వ.) నృసింహరూపావిర్భావము
అంత (భా-8-60-వ.) కరిమకరులయుద్ధము
అంత (భా-8-300-వ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
అంత (భా-8-451-వ.) దుర్భరదానవప్రతాపము
అంత (భా-8-460-వ.) బృహస్పతిమంత్రాంగము
అంత (భా-8-610-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
అంత (భా-9-34-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అంత (భా-9-103-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అంత (భా-9-295-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అంత (భా-9-437-వ.) పరశురాముని కథ
అంత (భా-9-538-వ.) దేవయాని యయాతివరించుట
అంత (భా-9-605-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అంత (భా-10.1-70-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అంత (భా-10.1-506-వ.) క్రేపుల వెదకబోవుట
అంత (భా-10.1-1691-వ.) రుక్మిణీ జననంబు
అంత (భా-10.1-1696-వ.) రుక్మిణీ జననంబు
అంత (భా-10.2-54-వ.) శమంతకమణి పొందుట
అంత (భా-11-4-వ.) భూభారంబువాపుట
అంత (భా-11-89-వ.) ప్రభాసంకుబంపుట
అంత (భా-10.1-63-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అంత (భా-10.2-292-వ.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
అంత (భా-10.2-336-వ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
అంత (భా-10.2-437-వ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
అంత (భా-10.2-696-వ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
అంత (భా-10.2-1101-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అంత (భా-10.2-1107-వ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
అంత (భా-10.2-1320-వ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
అంత గాధికినగ్నిజేజుండగు (భా-9-492-వ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
అంత గోపకాంత లంతయుం గని (భా-10.1-276-వ.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
అంత గోపకులు గోవుల వారింప నలవి గాక (భా-10.1-524-వ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
అంత గోపకులు నిరాశులై వచ్చి యెఱింగించిన (భా-10.1-857-వ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
అంత గోపసింహుఁ డసురఁ గొమ్ములు పట్టి (భా-10.1-1146-ఆ.) వృషభాసుర వధ
అంత జలకేళి సాలించి సంతసంబు (భా-10.2-504-తే.) కాళిందీ భేదనంబు
అంత దగ్గఱనేతెంచియున్న మైత్రేయుండు (భా-3-150-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అంత దాక్షాయణి యయిన సతీదేవి (భా-4-211-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అంత దుర్యోధనుండు మిథిలానగరంబునకుం (భా-10.2-93-వ.) శతధన్వునిద్రుంచుట
అంత దేవకీదేవి యడ్దంబు వచ్చి యిట్లనియె (భా-10.1-149-వ.) దేవకి బిడ్డనువిడువవేడుట
అంత ద్వారకానగరంబున (భా-10.2-570-వ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
అంత ధర్మతనయుఁడభినవమృదుల (భా-10.2-807-ఆ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అంత ధర్మనందనుండు ఋత్విగ్గణంబులను (భా-10.2-800-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అంత ధర్మనందనుండు విదురునికి (భా-1-301-వ.) విదురాగమనంబు
అంత ధృతరాష్ట్రునికి గాంధారి యందు (భా-9-673-వ.) పాండవ కౌరవుల కథ
అంత ధ్రువుఁడునుఁబంకేరుహాక్షపాద (భా-4-292-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అంత నందుండు పరమానందంబున (భా-10.1-244-వ.) పూతననేలగూలుట
అంత నందుండు మొదలయిన గోపకులు (భా-10.1-238-వ.) పూతననేలగూలుట
అంత న క్కాంతాతిలకంబు నెమ్మొగంబు (భా-10.1-78-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అంత న ద్దనుజాంతకుండు (భా-10.1-1369-వ.) చాణూరముష్టికులవధ
అంత న బ్బాలునిమేన బాలగ్రహంబు (భా-10.1-260-వ.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అంత న య్యజగర చర్మంబు (భా-10.1-487-వ.) సురలు పూలుగురియించుట
అంత న య్యశోద యింటికడం (భా-10.1-391-వ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
అంత నక్కడఁ గుంతీసహితులయిన పాండవులు (భా-10.2-83-వ.) సత్యభామా పరిణయంబు
అంత నక్కడ (భా-10.2-389-వ.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
అంత నట (భా-10.1-141-వ.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
అంత నభిషిక్తుఁ జేసి యత్యంత సురభి (భా-10.2-946-తే.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
అంత నయ్యాదవేంద్రుని నగరంబు (భా-10.1-1783-వ.) రుక్మిణీ కల్యాణంబు
అంత నర్జునుండు నీరుపట్టున డస్సిన (భా-10.2-114-వ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
అంత నల్లనల్లన లేచి నిలుచుండి (భా-10.1-547-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అంత నవభృథస్నానానంతరంబున (భా-10.2-808-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అంత నవ్వనంబున దైవయోగంబునం (భా-10.1-744-వ.) దావాగ్ని తాగుట
అంత నా గోపగోపీజనంబులు దెలిసి (భా-10.1-234-వ.) పూతననేలగూలుట
అంత నా డింభకుండు ప్రద్యుమ్నుండను (భా-10.2-4-వ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అంత నా దుర్నిమిత్తంబులు పొడగని (భా-10.1-650-వ.) కాళిందిలో దూకుట
అంత నా ధ్వని విని బలవంతుండైన (భా-10.2-63-వ.) జాంబవతి పరిణయంబు
అంత నా భీష్మకుండు విహితప్రకారంబునం (భా-10.1-1720-వ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
అంత నా రక్కసుండు వెక్కసంబగు రోషంబునఁ (భా-10.2-20-వ.) శంబరోద్యగంబు
అంత నా రాత్రి మథురానగరంబున (భా-10.1-1190-వ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
అంత నా రామకృష్ణులు సుదాముం డను (భా-10.1-1267-వ.) సుదామునిమాలలుగైకొనుట
అంత నా రామకృష్లులు నలంకృతులై (భా-10.1-1314-వ.) మల్లరంగవర్ణన
అంత నా లోలలోచన పాలు డించి వచ్చి (భా-10.1-360-వ.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
అంత నా విదర్భానగరంబు నిర్గమించి (భా-10.2-305-వ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అంత నాబోటి పలికిన కలికి పలుకులు (భా-10.1-157-వ.) మాయమింటనుండిపలుకుట
అంత నాభాగుండును బ్రహ్మచారియై (భా-9-76-వ.) నాభాగుని చరిత్ర
అంత నాభాగునకునంబరీషుండు (భా-9-80-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
అంత నారదుండు వచ్చి బాలకుని (భా-10.2-8-వ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అంత నొక్కనాఁడు పాండవులం జూడ (భా-10.2-103-వ.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అంత నొక్కనాఁడు రామకృష్ణులు (భా-10.1-455-వ.) చల్దులుగుడుచుట
అంత నొక్కనాఁడు రుక్మిణీదేవి లోఁగిట (భా-10.2-227-వ.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
అంత నొక్కనాడు నందాదులైన గోపకు (భా-10.1-1113-వ.) సర్పరూపి శాపవిమోచనము
అంత నొక్కనాడు బలభద్రప్రముఖులైన (భా-10.1-335-వ.) కృష్ణుడుమన్నుదినెననుట
అంత నొక్కనాడు యమునాతీరంబున (భా-10.1-432-వ.) వత్సాసురవధ
అంత నొక్కనాడు వసుదేవు పంపున (భా-10.1-281-వ.) గర్గాగమనము
అంత నొక్కనాడు సంకర్షణసహితుండై (భా-10.1-1403-వ.) నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
అంత బలభద్రుండు రౌద్రాకారంబున (భా-10.1-620-వ.) ధేనుకాసుర వధ
అంత బలభద్రుండు వారల మనంబుల (భా-10.2-494-వ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
అంత బలభద్రుండు వ్రజసుందరీ సమేతుండై (భా-10.2-507-వ.) కాళిందీ భేదనంబు
అంత బాలిక యావు రని యేడ్చు చిఱుచప్పు (భా-10.1-148-సీ.) శయ్యననుంచుట
అంత భగ్నశిరుం డైన రజకుం జూచి (భా-10.1-1264-వ.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
అంత భూదేవి వాసుదేవుని డగ్గఱ నేతెంచి (భా-10.2-201-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అంత మందలో నందుండు (భా-10.1-173-వ.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
అంత మరణావస్థంబొందు (భా-3-984-వ.) భక్తియోగంబు
అంత మఱునాడు సూర్యోదయకాలంబునం (భా-10.1-1224-వ.) కృష్ణుడు మథురకుచనుట
అంత మాంధాత పెద్దకొడుకగు (భా-9-191-వ.) పురుక్సుతుని వృత్తాంతము
అంత మాయామయవరాహ (భా-3-412-వ.) వరాహావతారంబు
అంత ముద్గలునినుండి బ్రాహ్మణకులంబై (భా-9-657-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
అంత మునికుమారుండు శపించిన (భా-1-496-వ.) శృంగి శాపంబు
అంత మురాంతకుండు త్రిపురాంతకు (భా-10.2-448-ఉ.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అంత యదుప్రవరుండు దేహి లోభమోహాదుల (భా-11-94-వ.) అవధూతసంభాషణ
అంత రుద్రానువర్తులైనట్టి సిద్ధ (భా-4-144-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
అంత రోమపాదుండుదన కూఁతురు (భా-9-685-వ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
అంత లయకాల కాలాభ్రగర్జనంబు పగిది (భా-10.2-160-వ.) నరకాసురవధకేగుట
అంత లోకేశున కవసానకాలంబు (భా-12-23-సీ.) కల్పప్రళయ ప్రకారంబు
అంత వసిష్ఠుండరుగుదెంచి (భా-9-332-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అంత వసుదేవుండు తనకుం జేయవలసిన (భా-10.1-137-వ.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
అంత వాఁ డొక యింత మూర్ఛిలి (భా-10.2-552-మత్త.) ద్వివిదునివధించుట
అంత వాసుదేవుండు వ్యాసప్రముఖభూసుర (భా-1-178-వ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
అంత విజితాశ్వుండు (భా-4-679-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అంత విదురుండు ప్రభాసతీర్థంబున (భా-1-389-వ.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
అంత విముక్తలింగుండు (భా-5.1-89-వ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
అంత వేల్పులతో రక్కసులకుఁ (భా-9-377-వ.) చంద్రవంశారంభము
అంత శర్యాతియునప్రమత్తుండై (భా-9-67-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
అంత శ్వశురుండగు దక్షునకు జామాత (భా-4-54-వ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అంత సత్రాజితుండు తన సహోదరుండైన (భా-10.2-57-వ.) సత్రాజితుని నిందారోపణ
అంత సభాజనంబుల కలకలంబు (భా-10.1-1372-వ.) చాణూరముష్టికులవధ
అంత సాత్యకి పాండువులచేతం (భా-10.2-105-వ.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అంత సీతయు గర్భిణిగావునఁ (భా-9-347-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
అంత సీతా నిమిత్తంబునం (భా-2-166-వ.) రామావతారంబు
అంత స్వకీయప్రాణవల్లభయగు మహిషి (భా-4-776-వ.) పురంజను కథ
అంత స్వాయంభువుండుగనకరథా (భా-3-762-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అంత హతశేషులు (భా-4-338-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అంత హిరణ్యకశిపుండు దుఃఖితుండై (భా-7-37-వ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
అంతకంతకు సంతాప మతిశయించి (భా-10.2-335-తే.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
అంతకు మున్న సత్యవ్రతుండు (భా-8-721-వ.) కడలిలో నావనుగాచుట
అంతటఁగొన్ని హాయనములుచన సింధు (భా-5.1-139-సీ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అంతట నొక వాయకుఁ డా (భా-10.1-1265-క.) వాయకుని అనుగ్రహించుట
అంతట లీలఁబోలె జగదాత్ముఁడు (భా-3-439-ఉ.) విధాత వరాహస్తుతి
అంతట వారలమరణము (భా-1-331-క.) నారదునిగాలసూచనంబు
అంతటను గృష్ణుఁ డేమయ్యె నరసిచూడ (భా-11-117-తే.) అవధూతసంభాషణ
అంతదానును దేవతాసమూహంబును (భా-8-153-వ.) బ్రహ్మాదులహరిస్తుతి
అంతనక్కడనా ధ్రువుండు (భా-4-268-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అంతనక్కాంతాతిలకంబు క్రమక్రమంబున (భా-8-497-వ.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
అంతనచ్చటి జనంబులిట్లనిరి (భా-4-536-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అంతనచ్ఛాగంబుదన పిదపందగిలిన (భా-9-570-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అంతనటంబరీక్షిత్కుమారుండు (భా-1-391-వ.) పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
అంతనతండు (భా-4-410-వ.) వేనుని చరిత్ర
అంతనద్దానవేంద్రుండు మహోద్దండంబగు (భా-7-290-వ.) నృసింహరూపావిర్భావము
అంతనద్దైత్యవల్లభుండు (భా-8-558-వ.) వామునునిసమాధానము
అంతననంగబ్రహ్మతంత్రమునకు (భా-6-95-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అంతననుకూలశుభగ్రహోదయంబును (భా-1-289-వ.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
అంతనప్పయోరాశిమధ్యంబున (భా-8-210-వ.) సముద్రమథన వర్ణన
అంతనబ్బాలునకు సంతసంబున (భా-8-517-వ.) వామనుడవతరించుట
అంతనమ్మహారాత్రి యందు (భా-8-713-వ.) కల్పాంతవర్ణన
అంతనయ్యసురేంద్రుండు పంచినఁ (భా-9-291-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అంతనయ్యిద్ధఱకుందగులంబు నెలకొని (భా-9-399-వ.) పురూరవుని కథ
అంతనర్జునుండు మహిష్మతీపురంబునకు (భా-9-441-వ.) పరశురాముని కథ
అంతనర్జునుండు మహిష్మతీపురంబునకేతెంచి (భా-9-435-వ.) పరశురాముని కథ
అంతనవసరంబయిననజునికి (భా-9-71-వ.) రైవతుని వృత్తాంతము
అంతనవ్విభుండు సాయుధసాలంకారంబగు (భా-8-513-వ.) వామనుడవతరించుట
అంతనసంఖ్యంబులైన దివ్యవిమాన (భా-5.2-33-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అంతనా కణ్వమునీంద్రుండు (భా-9-625-వ.) భరతుని చరిత్ర
అంతనా ధ్రువుండు (భా-4-297-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అంతనా పాలకుప్ప యందు (భా-8-257-వ.) ఉచ్చైశ్రవావిర్భవము
అంతనా పృథుని భార్యామణి యగునర్చి (భా-4-655-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అంతనా బ్రాహ్మణిగోపించి (భా-9-248-వ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అంతనా బ్రాహ్మణునిభార్య (భా-9-242-వ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అంతనా భగీరథునకు శ్రుతుండును (భా-9-234-వ.) గంగాప్రవాహ వర్ణన
అంతనా భరతుండొక్కనాఁడా (భా-5.1-101-వ.) భరతుండు వనంబు జనుట
అంతనా రాజకుమారుం (భా-9-609-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అంతనా రాజునకు శతబిందుని (భా-9-172-వ.) మాంధాత కథ
అంతనా రామచంద్రుండు కుమారులకిట్లనియె (భా-9-352-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
అంతనా రామచంద్రుండు లక్ష్మణసహితుండై (భా-9-271-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అంతనా రామచంద్రుని దానశీలత్వంబునకు (భా-9-343-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అంతనా రావణుండుదెగుట విని (భా-9-305-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అంతనా సజ్జనాగ్రణి యైన ధ్రువుఁడు (భా-4-310-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
అంతనా సునీతి బాలునింజూచి తండ్రీ (భా-4-227-వ.) ధృవోపాఖ్యానము
అంతనాకర్దముండుగమలసంభవచోదితుం (భా-3-849-వ.) కన్యకానవకవివాహంబు
అంతనాతని తమ్ములనిలపుత్రాదులు (భా-1-388-సీ.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
అంతనావిష్కృత కాంత చతుర్భుజం (భా-5.1-43-సీ.) ఋషభుని జన్మంబు
అంతనిక్కడ (భా-3-695-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అంతనిధానమైన (భా-7-229-ఉ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అంతనీశ్వరుండు జీవస్వరూపాను (భా-3-972-వ.) భక్తియోగంబు
అంతనొకనాఁడయ్యాశ్రమంబునకు (భా-9-57-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
అంతనొక్కనాఁడు (భా-3-133-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అంతనొక్కనాఁడు (భా-4-430-వ.) వేనుని చరిత్ర
అంతనొక్కనాఁడు తనయింటికడ (భా-10.1-354-వ.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
అంతనొక్కనాఁడు మాంధాతృమేదినీవల్లభుండు (భా-9-183-వ.) మాంధాత కథ
అంతనొయ్యన పూర్వప్రకారంబున (భా-8-634-వ.) దానవులువామనుపైకెళ్ళుట
అంతమీఁద విష్ణునాఙ్ఞ యౌఁదలఁదాల్చి (భా-3-790-ఆ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అంతరిక్షంబునంబ్రత్యక్షంబైన (భా-3-749-వ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అంతలోన నజీవుండు సజీవుండైన తెఱంగున (భా-10.1-543-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అంతలోన వారునుం దానును (భా-10.1-652-వ.) కాళిందిలో దూకుట
అంతసురలేయు నిబిడాస్త్రములపాలై (భా-6-378-వన.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అంతాదిరహితుఁడచ్యుతుఁ (భా-8-177-క.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
అందంద కురియించిరమరులు మునినాథ (భా-4-436-సీ.) అర్చిపృథుల జననము
అందగ్రజుండ శివపూజం (భా-6-30-క.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
అందఱుఁదమలోనైక్యముఁ (భా-3-717-క.) వరహావతార విసర్జనంబు
అందఱు నొక్కపెట్ట దనుజాంతకనందనుఁ (భా-10.2-568-ఉ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
అందఱు ముకుళితకరకమలులై (భా-6-525-వ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అందియలు టిట్టిభంబులచందమునం (భా-5.1-31-క.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
అందుఁ దామ్రశ్మశ్రుకేశకలాపంబును (భా-10.2-533-వ.) కాశీరాజు వధ
అందుఁదమాల సాల వకుళార్జున (భా-3-764-ఉ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అందుఁబరమాణుద్వయంబొక్క (భా-3-346-వ.) కాలనిర్ణయంబు
అందుఁబ్రకృతి చతుర్వింశతితత్త్వాత్మకంబై (భా-3-891-వ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అందు (భా-2-128-వ.) నరనారాయణావతారంబు
అందు (భా-3-512-వ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
అందు (భా-3-968-వ.) భక్తియోగంబు
అందు (భా-10.1-45-వ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
అందు (భా-10.1-1594-వ.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
అందు గోవిందనందనుండయిన ప్రద్యుమ్నునకు (భా-10.2-279-వ.) కృష్ణకుమారోత్పత్తి
అందు రాజులప్రకారం బెఱింగించెద (భా-12-4-వ.) రాజుల యుత్పత్తి
అందు లోకరక్షణార్థంబుగా (భా-4-435-వ.) అర్చిపృథుల జననము
అందు వర్చసుండు భరద్వాజుండు (భా-12-45-వ.) ద్వాదశాదిత్యప్రకారంబు
అందు వసించిరి నందిత (భా-10.2-309-క.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అందు శాల్మలీవృక్షంబు ప్లక్షాయామంబై (భా-5.2-62-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అందునరవిందసౌరభనందిత (భా-3-179-క.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
అంధకారమెల్లనద్రిగుహాంతర (భా-8-27-ఆ.) త్రికూటమందలి గజములు
అంధకారవైరి యపరాద్రికవ్వలఁజనిన (భా-1-255-ఆ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
అంధప్రక్రియనున్నవాఁడు (భా-7-132-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అంధుండైన పతిన్ వరించి (భా-1-318-శా.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అంధేందూదయముల్ (భా-7-168-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అంబ నవాంబుజోజ్వల (భా-1-9-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
అంబ నారాయణుండఖిలశాస్త్రములను (భా-3-1026-సీ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అంబుజనేత్రుఁడా సూర్యసూనుఁడై (భా-8-422-ఆ.) 11ధర్మసావర్ణిమనువుచరిత్ర
అంభోజనాభున కంభోజనేత్రున (భా-10.2-202-సీ.) నరకాసురుని వధించుట
అంభోజాకరమధ్య నూతన (భా-8-111-శా.) గజేంద్రరక్షణము
అంభోజాసన నీకునీశుఁడుగలండంటేనిఁ (భా-2-77-శా.) నారదుని పరిప్రశ్నంబు
అంభోజాసనుఁడాదిగాఁగ (భా-7-282-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అంభోరాశిఁ బ్రభాసతీర్థమున (భా-10.1-1416-శా.) సాందీపుని వద్ధ శిష్యులగుట
అంహఃకర్ములు దల్లడిల్ల (భా-10.1-1575-శా.) బలరాముడు విజృంభించుట
అ ట్లగుటం జేసి నీవును (భా-10.2-1126-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
అ ట్లతం డరిగిన నా రెండవ బ్రాహ్మణునిం (భా-10.2-474-వ.) నృగోపాఖ్యానంబు
అ ట్లా నృపసత్తమ మత్తకాశినులొండొరుల (భా-10.2-1172-వ.) సుభద్రా పరిణయంబు
అ త్తఱిఁ గోటర యను బాణ జనయిత్రి (భా-10.2-424-సీ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
అ మ్మణి యాదవ విభునకు (భా-10.2-53-క.) శమంతకమణి పొందుట
అ మ్మహాత్మునివలన సకల (భా-10.2-995-వ.) గురుప్రశంస చేయుట
అ మ్మునీశ్వరులకు నానకదుందుభి (భా-10.2-1123-సీ.) వసుదేవుని గ్రతువు
అ య్యవరరంబునం బ్రద్ముమ్నుండు (భా-10.2-850-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అ య్యవసరంబునం గంససంహారి (భా-10.2-186-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అ య్యవసరంబునఁ గృష్ణుండు (భా-10.2-746-వ.) రాజబంధమోక్షంబు
అ య్యవసరంబునఁ గృష్ణుండు దర్పించి (భా-10.1-1115-వ.) సర్పరూపి శాపవిమోచనము
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-108-వ.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-139-వ.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-196-వ.) జలకమాడించుట
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-475-వ.) అఘాసుర వధ
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-497-వ.) చల్దులారగించుట
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-1170-వ.) కేశిని సంహారము
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-1383-వ.) కంససోదరులవధ
అ య్యవసరంబున (భా-10.2-391-వ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
అ య్యవసరంబున (భా-10.2-843-వ.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
అ య్యవసరంబున (భా-10.2-856-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అ య్యవసరంబున (భా-10.2-899-వ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
అ య్యవసరంబున (భా-10.2-921-వ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
అ య్యవసరంబున ననుచరసమేతులైన (భా-10.1-88-వ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
అ య్యవసరంబున నేనుం (భా-10.2-1096-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అ య్యవసరంబున మాగధుండు (భా-10.1-1543-వ.) జరాసంధుని సంవాదము
అ య్యవసరంబున విశ్వరూపుం డగు (భా-10.1-58-వ.) యోగమాయనాఙ్ఞాపించుట
అ య్యవసరంబున శ్రీదామ నామధేయుం (భా-10.1-611-వ.) ధేనుకాసుర వధ
అ య్యవసరంబున సాల్వుండు (భా-10.2-866-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అ వ్విధంబంతయు నెఱింగి (భా-10.2-1303-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అ వ్విప్రుండు సనుదెంచిన కార్యంబు (భా-10.2-1012-వ.) అటుకులారగించుట
అకట దిక్కులకెల్ల దిక్కైన మాకు (భా-6-339-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అకటా నమ్మితిమేము (భా-10.1-988-మ.) గోపికల దీనాలాపములు
అకలంకులు బాలురు గని (భా-10.1-441-క.) బకాసుర వధ
అకుటిలభక్తిఁగేశవసమర్పణబుద్ధిఁ (భా-3-401-చ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అకృతఙ్ఞుఁడనై విడిచితిఁ (భా-6-138-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
అక్క తల్లి చెల్లలాత్మజ యెక్కిన (భా-9-582-ఆ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అక్కట ఘోరదుష్కృతమహానలకీలలు (భా-6-137-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అక్కట తల్లిఁబాసి హరిణార్భక (భా-5.1-103-ఉ.) భరతుండు వనంబు జనుట
అక్కట తల్లిదండ్రులు గృహంబున లేరు (భా-1-325-ఉ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అక్కట బంధులున్ మగలు నన్నలు (భా-10.1-1053-ఉ.) గోపికల విరహపు మొరలు
అక్కట మానుషజన్మము (భా-5.1-176-క.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అక్కట యేనింద్రియములచేఁగట్టంగఁ (భా-5.1-21-సీ.) వనంబునకుజనుట
అక్కట రామకృష్ణులు మహాత్ములు (భా-10.2-86-ఉ.) శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
అక్కట వచ్చి పెద్దతడవయ్యెను (భా-9-468-ఉ.) పరశురాముని కథ
అక్కట వానఁ దోగి వ్రజ మాకుల మయ్యెఁ (భా-10.1-906-ఉ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
అక్కట పుత్త్రశోకజనితాకులభార (భా-1-164-ఉ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అక్కడఁ గాశిలో నా రాజు మందిరాం (భా-10.2-527-సీ.) కాశీరాజు వధ
అక్కడక్కడఁబూర్వంబునందు లేని (భా-4-506-తే.) భూమినిబితుకుట
అక్కాచెల్లెండ్రయ్యును (భా-8-470-క.) దితికశ్యపులసంభాషణ
అక్రూరత్వముతోడ నీవు మనఁగా (భా-10.1-1158-శా.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
అక్రూరుం డని పేరుపెట్టుకొని (భా-10.1-1218-శా.) వ్రేతలు కలగుట
అక్రూరుఁడు దదనుజులు (భా-10.2-864-క.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అక్రూరులైన జనుల నవక్రగతింగాచు (భా-10.1-1204-క.) అక్రూరుడు బలకృష్ణులగనుట
అక్షీణ కనకసన్నిభ పక్షయుగోద్భూత (భా-10.1-704-క.) కాళియునిపూర్వకథ
అక్షీణోగ్రతపంబు (భా-7-223-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అఖిల జంతువులకు నాత్మవల్లభమైన (భా-10.1-592-సీ.) కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
అఖిల జనుల కెల్ల నానందజనకమై (భా-10.2-818-ఆ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అఖిల భూతములందునాత్మరూపంబున (భా-2-36-సీ.) సృష్టి క్రమంబు
అఖిల భూతముల దేహాంతస్థమగునాత్మ (భా-6-201-సీ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
అఖిల రూపముల్ దనరూపమైనవాఁడు (భా-8-87.1-తే.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
అఖిల వార్తలు (భా-1-323-తే.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అఖిలకర్మంబులకధినాథుఁడవు నీవ (భా-8-680-సీ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
అఖిలగుణాశ్రయుఁడగు హరి (భా-9-138-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అఖిలజగత్కల్పనాటోపములకుఁ (భా-3-407-సీ.) వరాహావతారంబు
అఖిలదుఃఖైకసంహారాది కారణం (భా-6-440-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అఖిలమెఱిఁగిన కశ్యపునంతవాని (భా-6-512-తే.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అఖిలలోకములకు హరి దైవతము చూడ (భా-7-454-ఆ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
అఖిలలోకేశ సర్వేశ యభవ నీవు (భా-11-85-తే.) వైకుంఠం మరలగోరుట
అఖిలలోకైకపతివి దయార్ధ్రమతివి (భా-10.2-610-తే.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
అఖిలాత్ముఁడగుచున్న హరియందుఁబరునందు (భా-9-40-సీ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అఖిలాధారుఁడజాదిదుర్లభుఁడు (భా-7-478-మ.) నారదుని పూర్వజన్మంబు
అగణితవైభవుండగు మురాంతకుఁ (భా-1-423-చ.) కలినిగ్రహంబు
అగుఁగాకంచు వికుక్షి వేఁటజని (భా-9-157-మ.) వికుక్షి చరితము
అగుచునొప్పు దివ్యవిమానంబుఁగల్పించి (భా-3-814-వ.) కర్దముని విమానయానంబు
అగుణుండగు పరమేశుఁడు (భా-2-99-క.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
అగునయిననుంగాలోచితకార్యంబు చెప్పెద (భా-8-476-వ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
అగుసర్వేశుఁబరాత్పరు (భా-3-220-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అగ్గజంబుగులిశహతిఁగూలు కులమహి (భా-6-388-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అగ్నిదేవుండిట్లనియె (భా-4-196-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అగ్నిముఖంబు పరాపరాత్మకమాత్మ (భా-8-224-సీ.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
అగ్నిహోత్రి యనుచునా సురభిని దేవ (భా-8-253-ఆ.) సురభి ఆవిర్భావము
అఘునిఁ జంపి కృష్ణుఁ డాప్తులు దానును (భా-10.1-594-ఆ.) కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
అఙ్ఞానజ మగు శోకము (భా-10.1-1780-క.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
అఙ్ఞుండు చేసిన యారాధనములఁజే (భా-7-352-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అఙ్ఞుల్ కొందఱు నేముదామనుచు (భా-7-148-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అచ్చట విప్రసూనుఁడు భయం (భా-5.1-137-ఉ.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
అచ్చపుఁజీకటింబడి గృహవ్రతులైన (భా-7-181-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అచ్చరకన్య యలంబుస (భా-9-47-క.) మరుత్తుని చరిత్ర
అచ్చుగ నీ మాయను మును (భా-10.1-118-క.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
అచ్చోటఁ బవిత్రములై (భా-10.2-113-క.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
అచ్చోటు వాసి వృషభాద్రి నెక్కి (భా-10.2-953-వ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
అచ్ఛిద్రప్రకటప్రతాపరవిచే (భా-10.1-1667-శా.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
అజగరమును జుంటీఁగయు (భా-7-437-క.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
అజమొకండడవిలోనరుగుచుందాఁగర్మ (భా-9-568-సీ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అజరామరభావంబును (భా-7-71-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అజితుఁడవై భక్తులచే (భా-6-472-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అజిన పట రత్నకంబళ (భా-3-136-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అజిన వల్కల దుకూలాంబరంబులుగట్టి (భా-7-438-సీ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
అజుఁడు వానిశిరమునంబరవీథిని (భా-8-323-ఆ.) రాహువువృత్తాంతము
అటఁ గృష్ణుండును ద్వారకానగరంబునకుం (భా-10.2-95-వ.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
అటఁగాంచెంగరిణీవిభుండు (భా-8-42-మ.) గజేంద్రుని వర్ణన
అటమటమయ్యె నాభజనమంతయు (భా-1-374-చ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
అటమీఁదఁదారలకన్నిటికుపరి యై (భా-5.2-88-సీ.) భగణ విషయము
అటమీఁద గృహస్థాశ్రమంబు విడిచి (భా-7-427-వ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
అటమీఁదటి కాలంబున (భా-8-417-వ.) 9దక్షసావర్ణిమనువుచరిత్ర
అటమున్న యబ్దిరాజుదన యందు (భా-8-287-వ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
అటు గావునఁ బరమపురుషుండు (భా-10.1-975-వ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
అటు వారించి వైరోచని (భా-8-180-వ.) సురాసురలుస్నేహము
అటుగాన పాపకర్మునిఁ (భా-6-109-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
అట్టళ్ళతోడఁగోటలఁ (భా-7-96-క.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అట్టి కాలరూపుఁడఖిలాత్ముఁడగు (భా-1-327-ఆ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అట్టి కృష్ణునకు నమస్కరించెద (భా-10.1-1524-వ.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
అట్టి ఖట్వాంగునకు దీర్ఘబాహుండు (భా-9-258-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అట్టి గయునివలననఖిలజీవులఁబ్రోవఁ (భా-5.2-7-ఆ.) గయుని చరిత్రంబు
అట్టి జగన్నివాసుఁడు మురాసురభేధి (భా-3-31-ఉ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
అట్టి దుష్కర్ములకును మహాత్ములలిగి (భా-3-481-తే.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అట్టి దేవునిఁద్రిపురసంహారకరునిఁ (భా-4-117-తే.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అట్టి ద్వీపంబుల యందుఁ (భా-5.1-20-వ.) ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
అట్టి నరనారాయణావతారంబు (భా-2-135-వ.) నరనారాయణావతారంబు
అట్టి నారాయణాహ్వయుం డైన మౌని (భా-11-64-తే.) నారయణఋషి భాషణ
అట్టి నారాయణుం డఖిలాత్మభూతుండు (భా-10.1-1450-సీ.) నందోద్ధవ సంవాదము
అట్టి నిత్యవిభూతి యందు (భా-2-235-వ.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
అట్టి నిన్నుఁ బరమాణు కారణవాదులైన (భా-10.2-1220-వ.) శ్రుతిగీతలు
అట్టి నీవు (భా-4-479-వ.) భూమినిబితుకుట
అట్టి నృపాల కీటముల (భా-10.2-253-ఉ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
అట్టి నేను దలంప మీ యట్టి (భా-3-557-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అట్టి పరమభాగవతుండైన (భా-2-46-వ.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
అట్టి పరమాత్ముండవయిన నీవు (భా-3-1032-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అట్టి పరమేశ్వరుని లీలాగృహీతంబులగు (భా-11-71-వ.) నారయణఋషి భాషణ
అట్టి పాతాళంబులందును మయకల్పి (భా-5.2-106-సీ.) పాతాళ లోకములు
అట్టి పాతాళలోకంబునందు విష్ణు (భా-5.2-108-తే.) పాతాళ లోకములు
అట్టి పురుషోత్తముండు భక్తినిష్ఠులైన (భా-10.2-1031-వ.) అటుకులారగించుట
అట్టి బలుని యావలింతలను (భా-5.2-110-వ.) పాతాళ లోకములు
అట్టి బ్రాహ్మణజనులందుఁ (భా-7-455-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
అట్టి భూమండలంబు క్రింద (భా-5.2-105-వ.) పాతాళ లోకములు
అట్టి మహాపురుషగుణగణపరిపూర్ణుండగు (భా-5.2-10-వ.) గయుని చరిత్రంబు
అట్టి యఙ్ఞపోత్రిమూర్తింజూచి కమలాసన (భా-3-422-వ.) విధాత వరాహస్తుతి
అట్టి యధ్వరకర్మమందు (భా-4-509-సీ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అట్టి యన్వయంబు నందు మాధవునకు (భా-10.2-1333-వ.) యదువృష్ణిభోజాంధకవంశంబు
అట్టి యపవర్గసాధనమైన మనుజ (భా-4-664-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అట్టి యవక్ర విక్రమ పరాక్రమంబునకు (భా-10.2-423-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
అట్టి యహంకారమందధిష్టించి (భా-3-895-సీ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అట్టి యీశ్వరుండుగాలత్రయంబు (భా-3-997-వ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అట్టి యుత్తమబాలు నా యంకపీఠ (భా-4-262-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అట్టి యెడ (భా-10.2-815-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అట్టి యెడ (భా-10.2-882-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అట్టి యెడ సరోజనాభు శుద్ధాంతంబున (భా-10.2-673-వ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
అట్టి యొప్పగువేళ నెయ్యంబు మెఱసి (భా-10.2-1081-తే.) నందాదులు చనుదెంచుట
అట్టి యోగజనితమైన విఙ్ఞానంబు (భా-3-283-ఆ.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
అట్టి రామభద్రునంజనీసుతుఁడు (భా-5.2-52-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అట్టి రుద్రమూర్తులతుల త్రినేత్రులు (భా-5.2-123-ఆ.) పాతాళ లోకములు
అట్టి లోకవిదితం బయిన భవద్వాక్యంబు (భా-10.2-1186-వ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
అట్టి లోకోత్కృష్టుండైన కృష్ణుని (భా-2-193-వ.) మంథరగిరి ధారణంబు
అట్టి వర్ణాశ్రమంబులయందు నర్థకుశలు (భా-10.2-997-తే.) గురుప్రశంస చేయుట
అట్టి విరాడ్విగ్రహాంతరాకాశంబు (భా-2-268-సీ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
అట్టి వృత్రునిమీఁద దేవతలల్కతోఁ (భా-6-321-మత్త.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అట్టి శాకద్వీపమరికట్టి తత్ప్రమా (భా-5.2-69-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అట్టి శార్ఙ్గపాణి యఖిలజగద్భర్త (భా-4-373-ఆ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అట్టి శ్రీరామావతారంబు జగత్పావనంబును (భా-2-172-వ.) కృష్ణావతారంబు
అట్టి సమయంబున ధ్రువుండు (భా-4-376-వ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అట్టి సమర సన్నాహంబునకుఁ (భా-10.2-401-వ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
అట్టి సరోజాక్షుఁడాత్మీయపదభక్తు (భా-3-71-సీ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అట్టి సరోజాక్షుఁడాద్యంతశూన్యుండు (భా-3-99-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అట్టి సర్గంబు నవవిధంబందుఁ (భా-3-344-వ.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అట్టి సర్వేశ్వరుండయ్యయికాలంబు (భా-3-1020-సీ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అట్టి సర్వేశ్వునికరయంగ జన్మాది (భా-9-728-సీ.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
అట్టి సౌందర్యఖనియు సముద్రపుత్రియు (భా-4-684-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అట్టిట్టి దనరానిదై మొదలై నిండుదై (భా-10.1-126-సీ.) దేవకి చేసిన స్తుతి
అట్టినీపౌత్రుండు (భా-3-491-వ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అట్టిపురుషరూపంబునొందిన జీవుండు (భా-3-1012-వ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అట్టిభూతదయాసమేతులును (భా-4-717-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అట్టియెడఁ గృష్ణకథావిశేషంబులు (భా-10.2-1082-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అట్టియెడ (భా-10.2-497-వ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
అట్టియెడ (భా-10.2-716-వ.) దిగ్విజయంబు
అట్టియెడ (భా-10.2-840-వ.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
అట్టియెడ (భా-10.2-1091-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అట్టియెడ కృష్ణుండు వాని కిట్లనియె (భా-10.2-512-వ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అట్టియెడ దానవేంద్రుండు (భా-10.2-379-వ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
అట్టియెడ బాణుండు గట్టలుకం (భా-10.2-420-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
అట్టియెడ రుధిర ప్రవాహంబులును (భా-10.2-520-వ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అట్టియెడ సకలరాజ లోకంబును గృష్ణుని (భా-10.2-1105-వ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
అట్టియెడ సైన్యంబు దైన్యంబు నొంది (భా-10.2-418-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
అట్టియెడనయ్యుద్ధవుండు (భా-3-76-వ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అట్టివర్షమునకునధిపతి యగుచున్న (భా-5.2-45-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అట్టివాని (భా-3-970-వ.) భక్తియోగంబు
అట్లగుటంజేసి (భా-3-478-వ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అట్లగుటందత్కర్మంబులొకానొకనికి (భా-4-148-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అట్లజామిళుండు యోగమార్గంబున (భా-6-155-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అట్లతిథి యై వచ్చిననమ్మునివల్లభునకుఁ (భా-9-96-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
అట్లయి యుండ (భా-4-481-వ.) భూమినిబితుకుట
అట్లయినఁబరులయెడ వినయంబులు (భా-3-577-వ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అట్లయిన మీరలు బ్రహ్మసాయుజ్య (భా-10.2-758-వ.) రాజబంధమోక్షంబు
అట్లయిననప్పుణ్యాత్ములననవద్యశీలుర (భా-2-208-వ.) భాగవత వైభవంబు
అట్లయినమాకుంబ్రియంబగుంగావున (భా-3-581-వ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అట్లయ్యును (భా-4-153-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అట్లరిగి నారాయణునుద్దేశించి (భా-4-275-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అట్లా నదీతీరంబు చేరం జని గజగమనలు (భా-10.1-813-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అట్లావిర్భవించిన యనంతరంబ (భా-3-608-వ.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
అట్లు కట్టలుక రాము డుద్దామం బగు (భా-10.2-501-వ.) కాళిందీ భేదనంబు
అట్లు కపిలుండేఁగినఁబిదప (భా-3-1043-వ.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
అట్లు కృతప్రణాములైన యనంతరంబ (భా-4-168-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అట్లు కృష్ణుం డమ్మయనిర్మిత (భా-10.2-910-వ.) సాళ్వుని వధించుట
అట్లు కృష్ణుండు ద్వారకా నగరంబునఁ (భా-10.2-1323-వ.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
అట్లు కృష్ణుండు వారల జూచు వేడ్క (భా-10.2-1179-వ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
అట్లు కౌఁగిటం జేర్చి నిజాంకపీఠంబున (భా-10.2-1162-వ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
అట్లు గనుంగొని యతనితో నిట్లనియె (భా-10.2-1053-వ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
అట్లు గావున గృహ క్షేత్ర పుత్త్ర కళత్ర (భా-11-75-వ.) నారయణఋషి భాషణ
అట్లు గావున జనుండు బాల్య కైశోర (భా-11-111-వ.) అవధూతసంభాషణ
అట్లు గావున నాత్మసృష్టంబైన (భా-11-62-వ.) ఆవిర్హోత్రుని భాషణ
అట్లు గావున పరమేశ్వరభక్తిజనకంబై (భా-11-33-వ.) విదేహర్షభసంభాషణ
అట్లు గూర్చుండఁ బెట్టి నెయ్యమునఁ గనక (భా-10.2-982-తే.) కుచేలుని ఆదరించుట
అట్లు చనిచని (భా-10.2-1250-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
అట్లు చనిచని ముందట (భా-4-514-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అట్లు చనినంబశువుంగొని మరలి (భా-4-523-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అట్లు చనునప్పుడు (భా-4-512-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అట్లు డగ్గఱి (భా-10.2-879-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అట్లు దన తల నూఱువ్రయ్యలై నేలం గూలిన (భా-10.2-1259-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
అట్లు దనుజుండు చింతించుచున్న సమయంబున (భా-10.1-272-వ.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
అట్లు దేవముని కృష్ణసందర్శనార్థం (భా-11-30-వ.) వసుదేవ ప్రశ్నంబు
అట్లు ధర్మపత్ని వెంటరాఁజని యందుఁ (భా-4-834-వ.) పురంజను కథ
అట్లు నమస్కృతులు సేసి (భా-10.2-1063-వ.) నందాదులు చనుదెంచుట
అట్లు నారాయణపరాయణులై (భా-10.2-810-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అట్లు నిలిచి దశదిశలంబరివేష్టించి (భా-8-279-వ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
అట్లు పలికి వారలనుపశమితక్రోధులం (భా-4-942-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అట్లు పల్వలుండు మడిసిన (భా-10.2-944-వ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
అట్లు పురంబు దహ్యమానంబగుచుండఁ (భా-4-821-వ.) పురంజను కథ
అట్లు పురంబునకరుగుట మాని (భా-4-342-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అట్లు మహిత మంగళాలంకృతంబును (భా-10.2-1112-వ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
అట్లు మునీంద్రునాశ్రమంబు (భా-4-15-వ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అట్లు మొఱయిడునవసరంబున (భా-8-341-వ.) బలిప్రతాపము
అట్లు మ్రింగుడుపడి లోనికిం జనక (భా-10.1-448-వ.) బకాసుర వధ
అట్లు యదు వృష్ణి భోజాంధకాది వివిధ (భా-10.2-277-తే.) కృష్ణకుమారోత్పత్తి
అట్లు యోగనిద్రాపరవశుండవయ్యును (భా-4-288-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అట్లు యోగీశ్వరేశ్వరుండును (భా-10.2-925-వ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
అట్లు రథారోహణంబు సేసిన (భా-10.2-1103-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అట్లు వారలం దోడితెచ్చి తల్లి కిట్లనియె (భా-10.2-1159-వ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
అట్లు వివాహంబులుగావించి యున్న (భా-4-806-వ.) పురంజను కథ
అట్లు వివాహంబైన రుచి ప్రజాపతి (భా-4-4-వ.) స్వాయంభువువంశవిస్తారము
అట్లు విహరింప వరుణునియాజ్ఞఁ జేసి (భా-10.2-496-తే.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
అట్లు వ్రేసిన (భా-10.2-897-వ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
అట్లు సని మొదలం ప్రభాసతీర్థంబున (భా-10.2-927-వ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
అట్లు సనుచుం దన మనంబున (భా-10.2-975-వ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అట్లు సనుదెంచి మయమాయామోహితంబైన (భా-10.2-824-వ.) సుయోధనుడుద్రెళ్ళుట
అట్లు సన్నిహితంబులైన తన (భా-10.2-942-వ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
అట్లు సుభద్ర విహరించుచున్న సమయంబున (భా-10.2-1169-వ.) సుభద్రా పరిణయంబు
అట్లు సుభద్రా దర్శనోత్సాహంబు దన (భా-10.2-1166-వ.) సుభద్రా పరిణయంబు
అట్లు సేవించి యవ్యయానందంబయిన (భా-10.2-1280-వ.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
అట్లుగనిడాయంజని యమునానదిం (భా-4-270-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అట్లుగాన జనంబులు లోభులై (భా-12-11-వ.) కల్క్యవతారంబు
అట్లుగావున (భా-3-907-వ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అట్లుగావున నసంఖ్యంబులైన దందశూకంబులు (భా-12-28-వ.) సర్పయాగ విరమణ
అట్లుగావున రణంబున శత్రులకిప్పు (భా-8-638-వ.) బలినిబంధించుట
అట్లుగావున లోకరక్షణార్థంబు గృష్ణుం (భా-11-82-వ.) నారయణఋషి భాషణ
అట్లుగావుననేదానంబును (భా-8-616-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
అట్లుగురియించిననతండు (భా-4-328-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అట్లుగ్రమ్మఱఁజేరి యయ్యబ్జపీఠమందు (భా-3-282-తే.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
అట్లుచేసి యయ్యాదవసింహం (భా-10.2-303-వ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అట్లుదలఁచి సరోజజుండంబుజమును (భా-3-336-తే.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అట్లుదోఁచిన (భా-4-333-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అట్లువొడగని యార్తుఁడైనట్టి (భా-3-316-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అట్లెఱింగించి వెండియునిట్లనియె (భా-4-561-వ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
అట్లేని (భా-3-863-వ.) కన్యకానవకవివాహంబు
అట్లేని వినుము (భా-3-29-వ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
అట్లేసిన (భా-4-350-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అట్లేసిన (భా-10.2-412-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
అడరెడు వేడ్కఁ గంఠమున న మ్మణిఁ దాల్చి (భా-10.2-55-చ.) ప్రసేనుడు వధింపబడుట
అడలుచునున్న వచ్చికమలాసనుఁ (భా-6-241-చ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
అడవుల సంకటస్థలుల (భా-6-303-చ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అడవులమేఁత మేసి (భా-7-61-చ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అడిగిన నృపసుతుఁగానని (భా-9-611-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అడిగిన వృథసేయక తన యొడ (భా-10.2-723-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
అడిగెదనని కడువడిఁజను (భా-8-103-క.) విష్ణువు ఆగమనము
అడిచితివో భూసురులను (భా-1-357-క.) యాదవులకుశలంబడుగుట
అడిదములుఁ దరులు విఱిగిన (భా-10.2-65-క.) జాంబవతి పరిణయంబు
అడుగంగరాని వస్తువు (భా-6-351-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అడుగడ్గునకు మాధవానుచింతనసుధా (భా-7-160-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అడుగరాని సొమ్మునడుగరాదని మానఁ (భా-6-358-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అడుగులపైఁ బడు లేచున్ (భా-10.1-546-క.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అడుగులు వే గలిగియు రెండడుగులనే (భా-10.1-295-క.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
అడ్డముజెప్పక కడపటి (భా-9-474-క.) పరశురాముని కథ
అణువోగాక కడున్ మహావిభవుఁడో (భా-2-66-మ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
అతఁడా కన్యకవలనను (భా-4-831-క.) పురంజను కథ
అతఁడాత్మదర్శనుండయి (భా-4-678-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అతఁడు మఖము చేయనవని దున్నింపంగ (భా-9-373-ఆ.) నిమి కథ
అతండు మఱియునగ్ని చందంబునం (భా-4-642-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అతండు మీ ప్రపితామహుండతని (భా-8-560-వ.) వామునునిసమాధానము
అతఁడుదత్పద్మకర్ణికయందు నిలిచి (భా-3-276-తే.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
అతఁడుననన్యదృష్టినిజరాచర (భా-4-273-చ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అతఁడునభస్వతి యనియెడి (భా-4-675-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అతఁడునుబాశచ్యుతుఁడై (భా-6-130-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
అత నక్కాంతుండు కాంతాజనపరిక్రాంతుండై (భా-10.1-1071-వ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
అతడుం దానును జని పశుపతి (భా-10.2-528-క.) కాశీరాజు వధ
అతనిం గైకొనక యూరకుండిన (భా-10.2-1273-వ.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
అతని కొడుకు దిలీపుఁడు (భా-9-218-క.) సగరుని కథ
అతని కొడుకుల మొత్తంబునకు (భా-9-705-వ.) శశిబిందుని చరిత్ర
అతని నియుక్తిఁజెంది సచరాచర (భా-2-101-చ.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
అతని సతులవలన సుతుల (భా-9-672-క.) పాండవ కౌరవుల కథ
అతనికిఁదలపోయ హితాహితులును (భా-3-464-క.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
అతనికింబ్రియుఁడప్రియుఁ (భా-6-501-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అతనికినుత్కళుండును గయుండును (భా-9-32-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అతనిచరిత్రంబవ్యాహతసుఖదము (భా-3-391-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అతనిచేతనున్న యమృతకుంభము చూచి (భా-8-295-ఆ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
అతనినున్మత్తునింగాఁదెలసి (భా-4-390-వ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అతనిసుతుండు భగీరథుఁ (భా-9-219-క.) భగీరథుని చరితంబు
అతలమునందునమ్మయుని యాత్మజుఁడైన (భా-5.2-109-చ.) పాతాళ లోకములు
అతి ఘోరంబయినతపంబాచరించె (భా-4-649-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అతి దుశ్శంకలు మాని పొ మ్మనిన (భా-10.2-1258-మ.) వృకాసురుండు మడియుట
అతి మూఢహృదయుఁడగుచు (భా-3-977-క.) భక్తియోగంబు
అతి మోహాకులితంబు (భా-9-369-మ.) నిమి కథ
అతి విభవంబునం దనరి (భా-10.2-640-చ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అతిగంభీరవిశాలవారినిధి (భా-3-281-మ.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
అతిగళితరక్తధారాక్షతములతోఁ (భా-6-368-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అతిచిరకాల సమాగతు నతని (భా-10.2-1061-క.) నందాదులు చనుదెంచుట
అతిథి పోయిరామినధిప యీ ద్వాదశి (భా-9-99-ఆ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
అతిథి భూసురుఁడొక్కఁడాహారమడిగినఁ (భా-9-644-సీ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
అతిథిజనంబుల భక్తిన్ (భా-10.2-720-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
అతినిశితచంచుదళన (భా-3-766-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
అతిపాపకర్ములైనను (భా-11-32-క.) వసుదేవ ప్రశ్నంబు
అతిపాపములకుఁబ్రయత్నపూర్వకముగఁ (భా-6-124-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అతిబలవంతపు విధి దాఁ (భా-10.2-1056-క.) కుంతీదేవి దుఃఖంబు
అతిభక్తిఁగౌశికుండను బ్రాహ్మణుఁడుదొల్లి (భా-6-308-సీ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అతిభక్తింబ్రతివాసరంబును (భా-3-798-మ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అతిభక్తినెవ్వనియందుఁజిత్తముఁజేర్చి (భా-1-215-సీ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
అతిరథికోత్తముం డన (భా-10.2-853-చ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అతిరహస్యమైన హరిజన్మ కథనంబు (భా-1-66-ఆ.) ఏకవింశత్యవతారములు
అతిరోగపీడితుండై మందమగు (భా-3-983-సీ.) భక్తియోగంబు
అతిలోలాత్ములు సూనృతేతరులు (భా-2-196-మ.) మంథరగిరి ధారణంబు
అతివ నీ సాంగత్య మను భానురుచి నాకుఁ (భా-10.2-370-సీ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
అతివ భగవత్కృతంబునునఖిల (భా-3-815-తే.) కర్దముని విమానయానంబు
అతివ యొక్కతె భక్తి నంజలి గావించి (భా-10.1-1062-సీ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
అతివకాంచీగుణం బల్లన బిగియంగ (భా-10.1-75-సీ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అతివా సిద్ధము నాఁటి బాలకున (భా-10.2-34-మ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అతివిశ్రుతులు సులజ్జాన్వితులు (భా-4-447-క.) అర్చిపృథుల జననము
అతుల దివ్యాన్నమైనమృష్టాన్నమైన (భా-5.1-128-తే.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
అతుల విరాజమానముఖుఁడై (భా-10.2-271-చ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
అతుల సరస్వతీసరిదుదంచిత (భా-3-760-చ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అతులతమాలమహీజ (భా-3-768-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
అతులదర్పోద్ధతుండై వీరభద్రుండు (భా-4-122-సీ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అతులభూరియుగాంతంబునందుఁగపట (భా-3-1030-తే.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అత్తఱి హిరణ్యాక్షుం (భా-3-664-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అత్తలు మామలున్ వగవనాఱడి కోడక (భా-10.1-994-ఉ.) గోపికల దీనాలాపములు
అత్తా కొడుకులుఁ గోడలుఁ (భా-10.2-106-క.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అత్యంతపానభోజన (భా-6-65-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
అదరెం గొండలతోడ భూమి (భా-10.1-227-మ.) పూతననేలగూలుట
అదలదు ప్రాణములదలినఁ (భా-9-576-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అదలించి రొప్పంగ నాలమందలు గావు (భా-10.1-1544-సీ.) జరాసంధుని సంవాదము
అదలిచి యిట్టు కృష్ణసుతుఁ డాడిన (భా-10.2-18-చ.) శంబరోద్యగంబు
అది కారణంబుగఁబుత్రాభ్యుదయము (భా-9-250-క.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అది కారణంబుగాఁ గాళియుం డా మడుఁగు (భా-10.1-709-వ.) కాళియునిపూర్వకథ
అది కారణంబుగాఁబెంపొదవిన (భా-3-826-క.) కపిలుని జన్మంబు
అది కారణంబుగా ధుంధుమారుండన (భా-9-165-వ.) వికుక్షి చరితము
అది కారణంబుగా భగవంతుడగు (భా-9-23-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అది కారణంబుగా విచారించెదనని (భా-9-225-వ.) భగీరథుని చరితంబు
అది కారణంబుగానన్న యుండఁ (భా-9-663-వ.) శంతనుని వృత్తాంతము
అది గావున మీ మనంబుల (భా-10.2-756-వ.) రాజబంధమోక్షంబు
అది గావున యతి నిందాపరత్వంబున (భా-11-26-వ.) కృష్ణసందర్శనంబు
అది చూచి దనుజపాలుఁడు (భా-10.2-388-క.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
అది దనుఁదాకకుండ దనుజారి (భా-3-666-చ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అది దేవతారూపంబులనుండు (భా-3-894-వ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అది నిమిత్తంబుగాఁగాలగతి యెఱింగి (భా-1-310-వ.) విదురాగమనంబు
అది ప్రథమమన్వంతరంబింక (భా-8-13-వ.) 1స్వాయంభువమనువుచరిత్ర
అది మఱియు నిజకాంతిచేతం (భా-4-379-వ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అది మఱియును జారు దివ్యమణి (భా-10.2-1309-వ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
అది మఱియును మందార పారిజాత (భా-4-135-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అది మఱియును మాతులుంగ లవంగ (భా-8-24-వ.) త్రికూటపర్వతవర్ణన
అది మింటంబెనుమంటలంటఁబఱపై (భా-6-387-మ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అది మొదలు మొదవుల కదుపులు (భా-10.1-198-వ.) నందుడువసుదేవునిచూచుట
అది యట్టిద కాదె యి జ్జగంబున (భా-10.2-1263-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
అది యట్లుండనిమ్ము (భా-8-553-వ.) వామునునిసమాధానము
అది యట్లుండె నహుషునకు యతియు (భా-9-506-వ.) నహుషుని వృత్తాంతము
అది యెట్టిదనిన (భా-3-928-వ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
అది యెట్టిదనిన (భా-4-707-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అది యెట్టిదనిన (భా-4-719-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అది యెట్టిదనిన (భా-9-567-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అది యెట్టిదనిననెందేని మేధియందుఁ (భా-4-290-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అది యెట్టులంటేని సామాన్యచింతయు (భా-3-896-వ.) బ్రహ్మాండోత్పత్తి
అది యెట్లంటిరేని (భా-8-172-వ.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
అది యెట్లంటేని (భా-4-873-వ.) పురంజను కథ
అది యెట్లతనిచేత భవత్సంబంధంబునం (భా-4-74-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అది యెట్లనిన (భా-4-620-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అది యెట్లనిన (భా-4-727-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అది యెట్లనిన (భా-4-962-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అది యెట్లనిన మాండవ్యమహాముని (భా-1-308-వ.) విదురాగమనంబు
అది యెట్లనిన శక్తికొలఁది (భా-3-921-వ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అది యెట్లు బ్రాహ్మణాధీనంబంటిరేని (భా-4-636-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అది యెయ్యది యనిన లోకచక్షువు (భా-12-41-వ.) ద్వాదశాదిత్యప్రకారంబు
అది సకలావతారంబులకు మొదలి గనియైన (భా-1-63-వ.) ఏకవింశత్యవతారములు
అదిగనుఁగొని హాహాధ్వనివొదలఁగ (భా-4-99-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అదిగాక నీదు శరణము (భా-10.2-522-క.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అదిగాక నీవు శ్రీహరి నంటేని (భా-10.1-1344-వ.) చాణూరునితో సంభాషణ
అదిగాక యిందిరావిభు పదములు (భా-10.2-774-క.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అదిగాక వినుము వేనాపచారంబునఁ (భా-4-533-సీ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అదిగాన దనుజయోనిం (భా-3-594-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అదిగాన నిజరూప మనరాదు కలవంటి (భా-10.1-567-సీ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
అదిగాన నీవధోక్షజు (భా-4-220-క.) ధృవోపాఖ్యానము
అదిగాన పద్మలోచన (భా-4-551-క.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
అదిగాన మీరు నాయందు బలివిధానంబులు (భా-4-428-వ.) వేనుని చరిత్ర
అదిగాన యెన్నఁడునైశ్వర్యములనుజే (భా-5.1-88-సీ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
అదిగాన విష్ణుభక్తులఁ (భా-6-187-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
అదిగాననీ వేనుండు పూర్వంబున (భా-4-419-వ.) వేనుని చరిత్ర
అదిగావునఁబరబ్రహ్మంబవును (భా-3-1039-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అదిగావున (భా-2-48-వ.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
అదిగావున (భా-4-91-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అదిగావున గురుశుశ్రూషయు (భా-7-239-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అదిగావున ధర్మవేది యయినవాఁడు (భా-7-457-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
అదిగావున నీకుంజతుర్విధ (భా-3-1027-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అదిగావున నేఁడు మొదలు (భా-9-584-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అదిగావున ముక్తినపేక్షించు (భా-3-943-వ.) సాంఖ్యయోగంబు
అదిగావున యఙ్ఞభాగార్హుండవయిన (భా-4-151-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అదిగావున సూరిజనోత్తముండవైన (భా-3-234-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అదిగావుననమ్మహాత్ముని (భా-3-792-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అదిగావుననెఱుకగలవాఁడు (భా-1-101-వ.) నారదాగమనంబు
అదితియు కశ్యపుఁ డనగా (భా-10.1-132-క.) దేవకీవసుదేవులపూర్వఙన్మ
అదితియున్ దితిగాష్ఠయున్ (భా-6-256-త.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
అదియుంగాక (భా-6-51-వ.) కథాప్రారంభము
అదియు నారాయణాసక్తమయ్యెనేని (భా-3-873-తే.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అదియు నెట్లన మహదాదులఁ బోలెడి (భా-10.1-119-సీ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
అదియునుం గాక (భా-10.1-27-వ.) కంసుని అడ్డగించుట
అదియునుం గాక (భా-10.1-90-వ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
అదియునుం గాక (భా-10.1-122-వ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
అదియునుం గాక (భా-10.1-564-వ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
అదియునుం గాక (భా-10.1-881-వ.) యాగముచేయయోచించుట
అదియునుం గాక (భా-10.1-1395-వ.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
అదియునుం గాక (భా-10.1-1546-వ.) జరాసంధుని సంవాదము
అదియునుం గాక (భా-10.1-1626-వ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
అదియునుం గాక (భా-10.2-463-వ.) నృగోపాఖ్యానంబు
అదియునుం గాక (భా-10.2-986-వ.) కుచేలుని ఆదరించుట
అదియునుం గాక (భా-10.2-1124-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
అదియునుం గాక (భా-10.2-264-వ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
అదియునుం గాక (భా-10.2-582-వ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
అదియునుం గాక (భా-10.2-962-వ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అదియునుం గాక (భా-10.2-1078-వ.) నందాదులు చనుదెంచుట
అదియునుం గాక (భా-10.2-1205-వ.) శ్రుతిగీతలు
అదియునుం గాక (భా-10.2-1210-వ.) శ్రుతిగీతలు
అదియునుం గాక (భా-10.2-1289-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అదియునుం గాక (భా-10.2-1325-వ.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
అదియునుం గాక పరమపావనుండవైన (భా-10.2-932-వ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
అదియునుం గాక యుదకమయంబులైన (భా-10.2-1120-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
అదియునుం గాక లోకంబున దైవం (భా-10.2-430-వ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
అదియునుం గాక సకల భూతాత్మకుండ (భా-10.2-998-వ.) గురుప్రశంస చేయుట
అదియునుం బ్రచండమార్తాండమండల (భా-10.2-439-వ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
అదియునుంగాక (భా-1-354-వ.) యాదవులకుశలంబడుగుట
అదియునుంగాక (భా-2-278-వ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
అదియునుంగాక (భా-3-27-వ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
అదియునుంగాక (భా-3-93-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అదియునుంగాక (భా-3-153-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అదియునుంగాక (భా-3-188-వ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
అదియునుంగాక (భా-3-575-వ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అదియునుంగాక (భా-3-585-వ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అదియునుంగాక (భా-3-624-వ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
అదియునుంగాక (భా-3-670-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అదియునుంగాక (భా-3-830-వ.) కపిలుని జన్మంబు
అదియునుంగాక (భా-3-853-వ.) కన్యకానవకవివాహంబు
అదియునుంగాక (భా-3-1014-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అదియునుంగాక (భా-3-1034-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అదియునుంగాక (భా-3-1036-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అదియునుంగాక (భా-4-265-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అదియునుంగాక (భా-4-417-వ.) వేనుని చరిత్ర
అదియునుంగాక (భా-4-423-వ.) వేనుని చరిత్ర
అదియునుంగాక (భా-4-483-వ.) భూమినిబితుకుట
అదియునుంగాక (భా-4-580-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అదియునుంగాక (భా-4-590-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అదియునుంగాక (భా-4-609-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అదియునుంగాక (భా-4-779-వ.) పురంజను కథ
అదియునుంగాక (భా-4-955-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అదియునుంగాక (భా-6-77-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అదియునుంగాక (భా-6-116-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అదియునుంగాక (భా-6-285-వ.) దేవాసుర యుద్ధము
అదియునుంగాక (భా-6-354-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అదియునుంగాక (భా-8-563-వ.) వామునునిసమాధానము
అదియునుంగాక (భా-8-573-వ.) వామనుడుదానమడుగుట
అదియునుంగాక (భా-8-636-వ.) దానవులువామనుపైకెళ్ళుట
అదియునుంగాక (భా-8-645-వ.) బలినిబంధించుట
అదియునుంగాక (భా-8-673-వ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
అదియునుంగాక (భా-9-19-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అదియునుంగాక (భా-9-120-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అదియునుంగాక (భా-9-141-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అదియునుంగాక (భా-9-174-వ.) మాంధాత కథ
అదియునుంగాక (భా-9-416-వ.) పురూరవుని కథ
అదియునుంగాక (భా-9-530-వ.) దేవయాని యయాతివరించుట
అదియునుంగాక (భా-9-556-వ.) పూరువు వృత్తాంతము
అదియునుంగాక కాలాత్మకులగు (భా-7-78-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అదియునుంగాక తొల్లి శునశ్శేఫుండను (భా-7-203-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అదియునుంగాక దంతవక్త్రుండును (భా-7-13-వ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
అదియునుంగాక దారుస్థితంబైన (భా-4-584-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అదియునుంగాక దేవతలకాకాశగమనంబును (భా-4-93-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అదియునుంగాక దేవా భవదీయ (భా-3-754-వ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అదియునుంగాక దేవా మహాశ్చర్యకరంబై (భా-4-64-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అదియునుంగాక దేహాభిమానంబునం (భా-4-355-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అదియునుంగాక నాతోడిసవతులెల్లను (భా-3-453-వ.) దితికశ్యప సంవాదంబు
అదియునుంగాక నీవతనికిం (భా-4-76-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అదియునుంగాక నీవు సూర్యునిభంగి (భా-1-92-వ.) నారదాగమనంబు
అదియునుంగాక నీవునన్నడిగిన (భా-2-252-వ.) మాయా ప్రకారంబు
అదియునుంగాక పంచభూతవిరహితుఁ (భా-3-994-వ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అదియునుంగాక పరమశాంతుండవైన (భా-3-67-వ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అదియునుంగాక భవదుదితంబయిన (భా-3-876-వ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అదియునుంగాక భూసురోత్తములు (భా-5.1-54-వ.) ఋషభుని జన్మంబు
అదియునుంగాక మధుసూదనా (భా-10.2-262-వ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
అదియునుంగాక మీరు నృపులందఱుఁ (భా-3-97-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అదియునుంగాక మీరు బ్రహ్మవాదులరు (భా-9-13-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అదియునుంగాక ముకుందుని (భా-3-392-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అదియునుంగాక యాచరితంబైన కర్మంబు (భా-4-885-వ.) పురంజను కథ
అదియునుంగాక యాత్మనస్తుకామాయ (భా-4-624-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అదియునుంగాక యిపుడు (భా-2-258-వ.) భాగవత దశలక్షణంబులు
అదియునుంగాక యీ జగద్వైచిత్ర్యంబు (భా-4-573-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అదియునుంగాక యీ యర్థంబునందు (భా-8-581-వ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
అదియునుంగాక యీ హరద్వేషులైన (భా-4-49-వ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అదియునుంగాక యెవ్వండేని (భా-2-218-వ.) ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
అదియునుంగాక యేబుద్ధింజేసి (భా-4-366-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అదియునుంగాక లోకంబువారలకుం (భా-3-725-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అదియునుంగాక సంతానార్థంబు (భా-4-19-వ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అదియునుంగాక సకలభూతసంసర్గ (భా-2-220-వ.) ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
అదియునుంబ్రచండమార్తాండమండల (భా-3-679-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అదియునుంబ్రళయకాలాభీల (భా-8-216-వ.) కాలకూటవిషముపుట్టుట
అదియును గాక యెవ్వని పదాంబుజ (భా-10.2-584-చ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
అదియును బ్రళయవేళాసంభూత (భా-10.2-535-వ.) కాశీరాజు వధ
అదియును ముహూర్తమాత్రంబునకు (భా-8-701-వ.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
అదియునుగాక తన్మనుపుత్రియు (భా-3-745-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అదియెట్లంటిరేని (భా-3-529-వ.) సనకాదుల శాపంబు
అదియెట్లంటిరేని (భా-4-913-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అదియెట్లంటేని దేవర్షిపితృఋణంబులు (భా-6-252-వ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
అదియెట్లనిననీ దేహంబునంజేసి (భా-4-887-వ.) పురంజను కథ
అదియెఱింగి ఋషభుఁడంతట (భా-5.1-59-ఆ.) ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
అదిరెంగుంభుని సాద్రియై (భా-7-73-మ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అదె చనుచున్నవాఁడు ప్రియుఁ డల్లదె (భా-10.1-1225-చ.) కృష్ణుడు మథురకుచనుట
అదె నందనందనుం డంతర్హితుం డయ్యెఁ (భా-10.1-1015-సీ.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
అదె నా బిడ్డలఁబట్టి దొంగలు (భా-9-405-మ.) పురూరవుని కథ
అదె నీ వల్లభ వాఁడు నీ సుతుఁడు (భా-9-632-మ.) భరతుని చరిత్ర
అదె భానుం డపరాద్రిఁ జేరె (భా-10.1-1135-మ.) గోపికల విరహాలాపములు
అదె మన కృష్ణునిం గఱచి (భా-10.1-647-చ.) కాళిందిలో దూకుట
అదె యిదె లోఁబడె నని పట్టవచ్చినఁ (భా-10.1-1629-సీ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
అదె లోఁబడె నిదె లోఁబడె (భా-10.1-1634-క.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
అదె వచ్చెన్ దవవహ్ని (భా-10.1-714-మ.) కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
అదేపో బ్రాహ్మణ నీకును (భా-9-126-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అద్దిరయ్య యింటనన్నంబుగుడిచి మా (భా-9-442-ఆ.) పరశురాముని కథ
అద్ధిర రాచవి ల్విఱిచె నర్భకుఁ (భా-10.1-1288-ఉ.) విల్లువిరుచుట
అద్భుతవర్తనుఁడగు హరి (భా-8-688-క.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
అధముఁడైనవానికాలగుకంటె (భా-9-407-ఆ.) పురూరవుని కథ
అధికశోకంబున నలమటఁ బొందుచు (భా-10.2-1282-సీ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అధిప సంకల్పవైషమ్యమగుటఁజేసి (భా-9-14-తే.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అధ్యాత్మతత్పరుండగువాఁడు పెక్కు (భా-3-918-సీ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అనఁదగి సంధ్యారూపంబున (భా-3-727-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అన విని ధర్మరాజునకునా విదురుండు (భా-1-306-చ.) విదురాగమనంబు
అన విని వాఁడు నవ్వి యహహా (భా-10.2-729-చ.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
అన సూత వంది మాగధ (భా-4-449-క.) అర్చిపృథుల జననము
అనఘంబగు నీ చరితము (భా-3-714-క.) వరహావతార విసర్జనంబు
అనఘ జింతేంద్రియుల్ (భా-4-298-చ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అనఘ జితేంద్రియస్ఫురణు లయ్యును (భా-10.2-1226-చ.) శ్రుతిగీతలు
అనఘ దుర్గమమైన యాత్మతత్త్వంబు ప్ర (భా-10.2-1216-సీ.) శ్రుతిగీతలు
అనఘ నీచేతననన్యదత్తముగఁ (భా-3-786-సీ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అనఘ నీచేతనాదృతులైరి సర్వజనులు (భా-4-537-తే.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అనఘ నీదు సహోదరహంతలనుచుఁ (భా-4-361-తే.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అనఘ పదాఱువేల సతులందు (భా-10.2-276-చ.) కృష్ణకుమారోత్పత్తి
అనఘ బలినందనులు నూర్వు రందులోన (భా-10.2-311-తే.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
అనఘ భవత్సుతుండు (భా-3-844-చ.) కపిలుని జన్మంబు
అనఘ మన మధ్యయనంబు సేయుచు (భా-10.2-1006-వ.) గురుప్రశంస చేయుట
అనఘ మహాత్మవాగ్గళితమైన (భా-4-552-చ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
అనఘ మహాత్ముండగు వామనుఁడా (భా-4-143-క.) శివుండనుగ్రహించుట
అనఘ మునీంద్ర మహాభాగ యేను (భా-4-739-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనఘ మునీంద్రచంద్ర (భా-4-949-చ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అనఘ యట్టి రిక్థహారులు గేహ (భా-4-808-ఆ.) పురంజను కథ
అనఘ యయాతి పెద్దకొడుకైన (భా-9-700-చ.) యదువంశ చరిత్రము
అనఘ యయాతి శాపమున (భా-10.1-1398-చ.) ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
అనఘ యాదిలక్ష్మి యైన రుక్మిణితోడఁ (భా-10.1-1788-ఆ.) రుక్మిణీ కల్యాణంబు
అనఘ యీ సంసారమతిశయంబునఁ (భా-4-625-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అనఘ యెంతయు మమతాకులచిత్తుఁడై (భా-4-818-సీ.) పురంజను కథ
అనఘ యేకోదకమైయున్నవేళ (భా-3-272-సీ.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
అనఘ లోకంబుల యందు వర్ణాశ్రమ (భా-4-147-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
అనఘ వనప్రస్థుండై (భా-7-428-క.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
అనఘ విను రసజ్ఞులై వినువారికి (భా-1-48-ఆ.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
అనఘ విరక్తులకైనం (భా-3-783-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
అనఘ సంతాన పర్యంతంబు ననుఁగూడి (భా-3-828-సీ.) కపిలుని జన్మంబు
అనఘ సకలేంద్రియగుణాంజనమును (భా-4-708-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనఘ సర్వేశ్వరునాద్యంతశూన్యుని (భా-3-293-సీ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అనఘ సాక్షాత్కారమగు భక్తియోగాగ్నిఁ (భా-4-619-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అనఘ స్వకీయంబునై యతర్కితమునై (భా-4-484-సీ.) భూమినిబితుకుట
అనఘచరితులార యాహూతులయ్యు (భా-4-396-ఆ.) వేనుని చరిత్ర
అనఘచరిత్ర మన్మఖమునందు జనించె (భా-2-140-చ.) నరనారాయణావతారంబు
అనఘచారిత్ర నీవు మా యక్షియుగము (భా-10.2-667-తే.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
అనఘచారిత్ర రాజసూయాధ్వరంబుఁ (భా-10.2-698-తే.) దిగ్విజయంబు
అనఘతపోభిరాముఁడగు (భా-4-16-చ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అనఘా దేవ భవత్పద (భా-4-706-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనఘా నిన్నునుశీనరప్రజల (భా-7-43-మ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అనఘా పినతల్లిదన్నుఁబల్కినదురుక్తి (భా-4-296-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అనఘా భయనామాగ్రజుఁడనఁగల (భా-4-820-క.) పురంజను కథ
అనఘా మనుకులమునకిది (భా-4-354-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అనఘా మాధవ నీవు మావలెనె (భా-4-185-మ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అనఘా మునుపడఁ గశ్యపుఁ డను (భా-10.2-466-క.) నృగోపాఖ్యానంబు
అనఘా యమోఘయోగమాయా (భా-3-807-వ.) కర్దముని విమానయానంబు
అనఘా యితనికి బ్రహ్మాసన (భా-10.2-930-క.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
అనఘా యీ దుఃఖమునకుఁ (భా-4-228-క.) ధృవోపాఖ్యానము
అనఘా యీ యభిజిన్ముహూర్తమున (భా-3-671-మ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అనఘా యుద్ధవ నీకుఁగృష్ణుఁ (భా-3-163-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అనఘా యేనునుబ్రహ్మయుశివుండునీ (భా-4-207-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అనఘా యొక్కఁడవయ్యునాత్మకృత (భా-3-755-మ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అనఘా విను లోకంబుల (భా-4-66-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అనఘా విశ్వమునెల్ల దీప్తముగఁజేయన్ (భా-2-82-మ.) బ్రహ్మ అధిపత్యంబొడయుట
అనఘా వీరలనెన్ననేమిటికిఁదిర్యగ్జంతు (భా-2-205-మ.) భాగవత వైభవంబు
అనఘాత్మ తగ నీవునబ్జనాభుండును (భా-4-160-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
అనఘాత్మ నన్ను నీవడిగిన (భా-3-448-క.) విధాత వరాహస్తుతి
అనఘాత్మ నారదమునిపతి ధ్రువ (భా-4-385-సీ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అనఘాత్మ నీవు పంచాబ్దవయస్కుండ (భా-4-358-సీ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అనఘాత్మ భగవంతులైన కేశవవామ (భా-4-951-సీ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అనఘాత్మ మఱి నీవు యఙ్ఞరూపుండనఁ (భా-4-291-సీ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అనఘాత్మ మఱి భవదవతారగుణకర్మ (భా-3-304-సీ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అనఘాత్మ యే యఙ్ఞమందు సర్వశ్రేష్ఠుఁ (భా-4-53-సీ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అనఘాత్మ యేనుగల్పాదిని విశ్వంబు (భా-2-123-సీ.) అవతారంబుల వైభవంబు
అనఘాత్మ యేమిటి యందునీ యింద్రియ (భా-4-884-సీ.) పురంజను కథ
అనఘాత్మ యోగీంద్రులనయంబు ధరఁబెక్కు (భా-4-240-సీ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అనఘాత్మ రాజర్షి యైన యయాతి (భా-4-812-సీ.) పురంజను కథ
అనఘాత్మ రాజర్షి యైనట్టి యయ్యంగ (భా-4-394-సీ.) వేనుని చరిత్ర
అనఘాత్మ లోకులెవ్వనిదివ్యనామంబు (భా-4-347-సీ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అనఘాత్మ వినుము జాయాత్మజులనుగుణా (భా-4-854-సీ.) పురంజను కథ
అనఘాత్మక లోకత్రయమున (భా-4-643-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అనఘాత్మా సకలవర్ణాశ్రమాచారస (భా-7-408-సీ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
అనఘాత్ముఁడు గనుఁగొనె నొక (భా-10.2-616-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అనఘాత్ములతిధిరూపంబున (భా-4-600-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అనఘాత్ములారా యభిన్నధర్మశీలురయిన (భా-4-911-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అనఘుండగునత్రిమహాముని (భా-4-513-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అనఘుండత్రిమహాముని (భా-4-8-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అనఘుఁడు భగవంతుండిట్లనియెన్ (భా-3-582-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అనఘుఁడు రుద్రుఁజేరి ముదమారఁ (భా-4-111-చ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అనఘులు బదరీవనమున (భా-2-126-క.) నరనారాయణావతారంబు
అనయంబుం గలుషించి సౌభపతి (భా-10.2-851-మ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అనయంబుఁగాలపుత్రిక (భా-4-811-క.) పురంజను కథ
అనయంబుందన మానసంబుననవిద్యన్ (భా-4-48-మ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అనయంబు దేహి నిత్యానిత్య సద్విల (భా-10.2-1211-సీ.) శ్రుతిగీతలు
అనయంబు లుప్తక్రియాకలాపుఁడు మాన (భా-4-43-సీ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అనయంబు వినుమింద్రియార్థమనోమయం (భా-3-1028-సీ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అనయంబు శివ యనునక్షరద్వయమర్థి (భా-4-87-సీ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అనయంబునాత్మ నాయకుఁడును విశ్వతో (భా-3-1048-సీ.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
అనయంబునునయ్యక్షుల (భా-4-345-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అనయంబున్ ధ్రువుమీఁద (భా-4-343-మ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అనయమా నృపనందనుల్ ముదమార (భా-4-937-త.) ప్రచేతసుల తపంబు
అనయముఁబిలువక యుండం (భా-4-67-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అనయము నాకొక వత్సము (భా-4-496-క.) భూమినిబితుకుట
అనయము భవదీయాశ్రిత (భా-3-854-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
అనయము మూర్ఛనొందు (భా-3-985-చ.) భక్తియోగంబు
అనయమునిట్టి కుపుత్రునిఁ (భా-4-404-క.) వేనుని చరిత్ర
అనయమునిట్లు శోకవిపులాశ్రుపయఃకణ (భా-4-842-చ.) పురంజను కథ
అనయమును భువనరక్షణమునకై (భా-3-993-క.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అనయమును మీ మనోరథమొనరింతు (భా-4-907-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
అనలసుధాకరరవిలోచనముల (భా-3-463-క.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
అనలాక్షుండు త్రిలోకపూజ్యమగు (భా-10.2-407-మ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
అనవిని వారికి మనుజేశుఁడను (భా-4-572-సీ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అనవిని సర్వేశ్వరుఁడాతని (భా-6-493-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అనవుఁడునతనికినతఁడను (భా-4-740-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనవుడుఁ జిత్రరేఖ జలజాక్షికి నిట్లను (భా-10.2-363-చ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
అనవుడుఁ బ్రేమ విహ్వలత నందుచు (భా-10.2-107-చ.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అనవుడుఁగశ్యపుండుగమలాననకిట్లను (భా-3-484-చ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అనవుడు (భా-6-516-వ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అనవుడు దానవేంద్రుఁడు (భా-3-631-చ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అనవుడు దేవహూతి హృదయంబున (భా-3-836-చ.) కపిలుని జన్మంబు
అనవుడు న వ్వసుదేవుఁడు (భా-10.2-1128-క.) వసుదేవుని గ్రతువు
అనవుడు నాతఁ డిట్లనియె నాతనితో (భా-10.2-469-చ.) నృగోపాఖ్యానంబు
అనవుడు బాదరాయణి ధరాధిపుతో (భా-3-11-చ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
అనవుడు విదురుఁడు మైత్రేయునిఁ (భా-4-9-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అనవుడు విదురునకమ్ముని (భా-4-687-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనవుడు విని యక్కాంతలు (భా-4-783-క.) పురంజను కథ
అనవుడు వృత్రుమాటలకునద్భుతమంది (భా-6-418-చ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అనవుడు సుతునకు జనని యిట్లనుఁదగ (భా-3-996-సీ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అనవుడు హలధరుఁ డచ్చటి (భా-10.2-298-క.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అనవుడునతనికినతఁడిట్లనియెన్ (భా-3-403-క.) వరాహావతారంబు
అనవుడునమ్మునివరేణ్యుండు (భా-3-334-వ.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అనవుడునాతనికనియె భూకాంతుండు (భా-6-46-సీ.) కథాప్రారంభము
అనవుడునుద్ధవుఁడవ్విదురున (భా-3-165-క.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
అని (భా-6-25-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
అని అభ్యర్థించినం బ్రసన్నండై (భా-10.2-837-వ.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
అని ఇట్లు పలుకుచున్న వరుణునిం (భా-10.1-960-వ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
అని ఇట్లు వేల్పుల నియ్యకొలిపి (భా-10.1-18-వ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
అని కదలించి దండనాయకులఁ (భా-9-449-వ.) పరశురాముని కథ
అని కమలసంభవప్రముఖులు (భా-8-169-వ.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
అని కరుణ పుట్టనాడుచు (భా-9-247-క.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అని కశ్యపుఁడెఱింగించిన (భా-3-482-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అని కుపితచిత్తుండై యాఙ్ఞాపించిన (భా-4-110-వ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అని కుమారకుండాడిన (భా-7-143-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని కులకుధరపతనజన్యంబగుదైన్యంబు (భా-8-187-వ.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
అని కుశ పవిత్రాక్షతసంయుతంబయిన (భా-8-544-వ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
అని కృతనిశ్చయుఁడయి యేచిన (భా-3-1004-క.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అని కృష్ణార్జునులంజూచి యిట్లనియె (భా-1-165-వ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అని కొడుకుం జూచి సంతోషించి (భా-10.2-42-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అని కొన్ని రహస్యవచనంబులు చెప్పిన (భా-10.1-1700-వ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అని కోపించుచుండనా చెలువకుఁ (భా-9-379-వ.) బుధుని వృత్తాంతము
అని గతాగతప్రాణుండై (భా-1-285-వ.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
అని గీతంబు పాడి తన మనంబున (భా-10.1-395-వ.) గుహ్యకుల నారదశాపం
అని గుజగుజ వోవుచు ని ప్పని (భా-10.2-376-క.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
అని గురుపుత్రులు పలికిన (భా-7-208-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని గోపకులు పలికిన (భా-10.1-855-వ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
అని గోవిందునిం బొగడి యద్దేవు (భా-10.2-765-వ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అని గౌరీదేవికి మ్రొక్కి పతులతోడం గూడిన (భా-10.1-1745-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
అని ఘోషించు ఘోషజనులం గరుణించి (భా-10.1-716-వ.) కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
అని చతురాననుండు వినయంబున (భా-4-152-చ.) శివుండనుగ్రహించుట
అని చింతించి (భా-10.1-1435-వ.) గురుపుత్రునితెచ్చిఇచ్చుట
అని చింతించి దయాళుఁడైన హరి (భా-10.1-962-మ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
అని చింతించి దీనికినేమని (భా-6-521-వ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అని చింతించి విఙ్ఞాన విశారదుండగు (భా-10.1-397-వ.) గుహ్యకుల నారదశాపం
అని చింతించి శిలావర్షహతులై (భా-10.1-912-వ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
అని చింతించు సమయంబున (భా-4-331-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అని చిగురాకు పువ్వు కాయ పండు (భా-10.1-852-వ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
అని చెప్పి (భా-8-742-వ.) మత్యావతారకథాఫలసృతి
అని చెప్పి (భా-10.1-501-వ.) క్రేపుల వెదకబోవుట
అని చెప్పి (భా-10.1-914-వ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
అని చెప్పి (భా-10.1-1789-వ.) రుక్మిణీ కల్యాణంబు
అని చెప్పి దుర్వాసుండంబరీషుని (భా-9-147-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని చెప్పి మఱియు నిట్లనియె (భా-10.2-1327-వ.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
అని చెప్పి మఱియు వ్యాసనందనుం డిట్లనియె (భా-10.1-595-వ.) కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
అని చెప్పి మునికులాగ్రణి (భా-3-394-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అని చెప్పి మునినాథుఁడైన మైత్రేయుఁడ (భా-4-508-సీ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అని చెప్పి మైత్రేయునిఁగనుఁగొని (భా-3-332-క.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అని చెప్పి యప్పారాశర్యనందనుం (భా-10.2-636-వ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అని చెప్పి యే నతిత్వరితగతిం జని (భా-10.2-364-వ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
అని చెప్పి వెండియు సూతుండు (భా-3-715-వ.) వరహావతార విసర్జనంబు
అని చెప్పి శుకయోగీంద్రుండు (భా-10.2-1265-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
అని చెప్పి శుకుం డిట్లనియె (భా-10.2-44-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అని చెప్పి శుకుండిట్లనియె (భా-8-410-వ.) జగనమోహిని కథ
అని చెప్పి శుకుండిట్లనియెనంత (భా-10.1-1111-వ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
అని చెప్పి సాంఖ్యయోగ ప్రవర్తకాచార్య (భా-2-118-వ.) అవతారంబుల వైభవంబు
అని చెప్పిన న మ్మానిని (భా-10.2-972-క.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అని చెప్పిన బాదరాయణికి (భా-10.2-1203-వ.) శ్రుతిగీతలు
అని చెప్పిన విదురుండు మైత్రేయుంగనుంగొని (భా-3-244-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అని చెప్పిన విని శౌనకుండు (భా-1-276-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
అని చెప్పిన శుకయోగికి (భా-10.2-452-క.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అని జనులు పొగడుచుండ (భా-8-268-వ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
అని డగ్గుతికతో మహాభయముతో (భా-10.1-1770-మ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని డోలాయమాన మానసయై వితర్కించుచు (భా-10.2-36-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అని త ద్వచనసుధాసేచనమున (భా-10.2-633-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అని త న్నునుద్దేశించి రహస్యంబుగాఁ బల్కిన (భా-10.1-1076-వ.) గోపికలతో సంభాషించుట
అని తగ నియ్యకొల్పి లలితాంగికి (భా-9-721-చ.) వసుదేవుని వంశము
అని తన మనంబున వితర్కించుచు (భా-10.2-1020-వ.) అటుకులారగించుట
అని తనకుమీఁదనయ్యెడి (భా-1-508-వ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
అని తనవారి నందఱ నయ్యై పనులకు (భా-10.1-1157-వ.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
అని తను దూఱనాడిన మురాంతకుఁ (భా-10.2-792-చ.) శిశుపాలుని వధించుట
అని తను నోడక నిందించిన (భా-10.2-1299-క.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అని తను శరణము వేఁడిన (భా-10.2-754-క.) రాజబంధమోక్షంబు
అని తన్నుఁదండ్రి పనిచినఁ (భా-9-465-క.) పరశురాముని కథ
అని తన్ను పరమేశ్వరుండని తలంచుచున్న (భా-10.1-347-వ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
అని తన్ను లోకులు వినుతించు (భా-10.2-11-వ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అని తన్ను సకలజనములు (భా-4-205-క.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అని తమలో వితర్కించి (భా-6-238-వ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
అని తరువాత బాలకృష్ణుం డేమి చేసె (భా-10.1-247-వ.) పూతననేలగూలుట
అని తలంచి విజృంభించి (భా-10.1-643-వ.) కాళిందిలో దూకుట
అని తలంచుచు దీనరక్షకుండయిన (భా-3-1000-వ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అని తలపోయుచుఁదమలో (భా-6-325-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని తలపోయుచున్న యవసరంబున (భా-10.2-1022-వ.) అటుకులారగించుట
అని తలపోసి నిఖిలలోచనుండును (భా-10.1-479-వ.) అఘాసుర వధ
అని తలమొలయెఱుంగక పలవించుచు (భా-6-455-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అని తెలియంజెప్పిన బ్రాహ్మణుల (భా-8-524-వ.) వామనునివిప్రులసంభాషణ
అని తెలియంబలికిన హిరణ్యకశిపుని (భా-7-70-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అని దగ్దశీర్షుండయిన దక్షుండజముఖుం (భా-4-155-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అని దనుజులుదమమనముల (భా-3-736-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అని దానవేంద్రుండానతిచ్చిన (భా-7-190-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని దీవించి కరచరణాద్యవయవంబులు (భా-8-546-వ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
అని దుఃఖార్ణవమగ్నంబయిన గోపకులంబు (భా-10.1-1485-వ.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
అని దుఃఖించి తన్నుందాన నిందించుకొని (భా-9-189-వ.) మాంధాత కథ
అని దేవతలు విన్నవించిన (భా-7-80-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అని దేవతలు విన్నవించిననీశ్వరుండు (భా-4-277-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అని దేవముని నిర్దేశించిననతని (భా-7-232-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని ధరాధిపుల విన్నపంబుగా నిట్లనియె (భా-10.2-646-వ.) భూసురుని దౌత్యంబు
అని ధర్మ బోధమునఁబలికిన (భా-3-22-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
అని ధర్మజుండు దన్నుఁ బ్రార్థించిన (భా-10.2-111-వ.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అని ధర్మయుక్తంబుగాఁబలికిన (భా-8-551-వ.) వామనునిబిక్షకోరుమనుట
అని ధర్మసందేహంబు పాపిన (భా-9-100-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని న య్యబల యిట్లనియె (భా-10.1-1277-వ.) కుబ్జననుగ్రహించుట
అని నగుచు విడిపించిన విడివడి (భా-10.1-1579-వ.) జరాసంధుని విడుచుట
అని నగ్నజిత్తు తన కూఁతు వివాహంబునకుం (భా-10.2-138-వ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
అని నమస్కరించి హవిష్యంబులు (భా-10.1-811-వ.) గోపికలకాత్యాయనిసేవనంబు
అని నమస్కరించె నంత రామకృష్ణులు (భా-10.1-1739-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
అని నమ్మం బలికిన యర్జును ప్రతిజ్ఞకు (భా-10.2-1291-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అని నారదుంగొనియాడిన సూతునింజూచి (భా-1-136-వ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
అని నారదుండు పలికిన (భా-4-267-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అని నారదుండు బోధించిన హర్యశ్వులు (భా-6-227-వ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
అని నారదోక్త ప్రకారంబున (భా-7-237-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని నిఖిలభువనప్రధానదేవతావందనంబు (భా-1-4-వ.) ఉపోద్ఘాతము
అని నియమించె నంత నక్రూరుండు (భా-10.1-1212-వ.) వ్రేతలు కలగుట
అని నిశ్చయించి (భా-9-256-వ.) ఖట్వాంగుని చరిత్రము
అని నిశ్చయించి (భా-10.1-37-వ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
అని నిశ్చయించి (భా-10.1-344-వ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
అని నిశ్చయించి కేల నున్న కోల జళిపించి (భా-10.1-367-వ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
అని నిశ్చయించి క్రౌర్యంబు విడిచి (భా-10.1-82-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అని నిశ్చయించి యోజనంబు నిడుపును (భా-10.1-467-వ.) అఘాసుర వధ
అని నిశ్చయించుకొని (భా-9-397-వ.) పురూరవుని కథ
అని పద్మోదరుఁ డాడిన (భా-10.2-1011-క.) గురుప్రశంస చేయుట
అని పయ్యెదఁ జక్కఁగ సవరించుకొనుచుఁ (భా-10.1-153-వ.) మాయమింటనుండిపలుకుట
అని పరమేశ్వరుండు ప్రహ్లాదుని (భా-7-371-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అని పరసంకటంబుదలంపక (భా-6-359-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని పరీక్షన్నరేంద్రుండు (భా-6-444-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అని పరీక్షిన్నరేంద్రుండు (భా-1-527-వ.) శుకునిమోక్షోపాయంబడుగట
అని పలికి (భా-9-443-వ.) పరశురాముని కథ
అని పలికి (భా-9-453-వ.) పరశురాముని కథ
అని పలికి (భా-9-522-వ.) యయాతి కథ
అని పలికి (భా-9-648-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
అని పలికి (భా-10.1-155-వ.) మాయమింటనుండిపలుకుట
అని పలికి (భా-10.1-1269-వ.) సుదామునిమాలలుగైకొనుట
అని పలికి (భా-10.1-1318-వ.) కరిపాలకునితోసంభాషణ
అని పలికి (భా-10.1-1346-వ.) చాణూరునితో సంభాషణ
అని పలికి (భా-10.1-1399-వ.) ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
అని పలికి (భా-10.1-1538-వ.) జరాసంధుని మథురముట్టడి
అని పలికి (భా-10.2-173-వ.) సత్యభామ యుద్ధంబు
అని పలికి (భా-9-302-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అని పలికి కన్నీరు నించి వగచి (భా-10.1-161-వ.) మాయమింటనుండిపలుకుట
అని పలికి కమలలోచనుం (భా-8-392-వ.) హరిహరసల్లాపాది
అని పలికి కాలయవనుండు మూడుకోట్ల (భా-10.1-1590-వ.) కాలయవనుని ముట్టడి
అని పలికి కృష్ణునిఁ జిత్తంబున నిల్పి (భా-10.1-1517-వ.) అక్రూరునితో కుంతిసంభాషణ
అని పలికి కొలువు కూటంబున (భా-8-182-వ.) సురాసురలుస్నేహము
అని పలికి జగదీశ్వరుండును (భా-8-653-వ.) ప్రహ్లాదాగమనము
అని పలికి తన మనంబుననగ్గజేంద్రుం (భా-8-89-వ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
అని పలికి నారదుంజూచి మఱియునిట్లనియె (భా-2-114-వ.) అవతారంబుల వైభవంబు
అని పలికి నిన్ను వనితాజనహేయంబయిన (భా-9-546-వ.) యయాతి శాపము
అని పలికి నెయ్యంబున న య్యవ్వ (భా-10.1-339-వ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
అని పలికి పాదంబులకెఱిఁగిననయ్యింతి (భా-9-544-వ.) యయాతి శాపము
అని పలికి పాదకమలంబులకు మ్రొక్కి (భా-9-117-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని పలికి పూరుండు ముదిమి చేకొని (భా-9-559-వ.) పూరువు వృత్తాంతము
అని పలికి బలింజూచి భగవంతుండిట్లనియె (భా-8-666-వ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
అని పలికి బ్రహ్మణ్యదేవుండైన (భా-9-345-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అని పలికి భగవంతుండగు వసిష్ఠుండు (భా-9-15-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అని పలికి భవదాగమనంబునకు (భా-3-776-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అని పలికి మఱియునరక్షితరక్షకుండైన (భా-8-93-వ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
అని పలికి యనుఙ్ఞగొని దేవయానిందోడ్కొని (భా-9-548-వ.) యయాతి శాపము
అని పలికి యమ్మరీచింగని (భా-3-848-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
అని పలికి యసురలోకపురోహితుండును (భా-7-131-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని పలికి యా కుమారుల (భా-10.1-1279-క.) కుబ్జననుగ్రహించుట
అని పలికి యోగీంద్రుండు రాజేంద్రున (భా-10.1-490-వ.) సురలు పూలుగురియించుట
అని పలికి రంత నందుండు మున్ను (భా-10.1-279-వ.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
అని పలికి రందుఁ గొందఱు (భా-10.1-779-వ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
అని పలికి రథంబెక్కి యక్రూరుండు చనిన (భా-10.1-1166-వ.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
అని పలికి రా సమయంబున (భా-10.1-1741-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
అని పలికి రాజర్షియైన పరీక్షిన్మహారాజు (భా-1-142-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
అని పలికి రుక్మిణీదేవి పెండ్లినక్షత్రంబుఁ దెలిసి (భా-10.1-1718-వ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
అని పలికి వనమక్షికా (భా-7-84-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అని పలికి వసుదేవుండు నందాదులైన (భా-10.1-211-వ.) వసుదేవనందులసంభాషణ
అని పలికి వస్త్రభూషణాదు లొసంగి (భా-10.1-1406-వ.) నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
అని పలికి వాఁడు రాజ్యంబునకుంబాసి చనియె (భా-9-508-వ.) నహుషుని వృత్తాంతము
అని పలికి వారలకుఁబ్రహ్లాదునప్పగించి (భా-7-133-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని పలికి విడిచి చనిన (భా-9-572-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అని పలికి వీరవర్యుండనఁదగు (భా-4-596-క.) పృథుని రాజ్యపాలన
అని పలికి వెండియునిట్లనియె (భా-4-611-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అని పలికి శుకయోగీంద్రుండు (భా-10.1-463-వ.) అఘాసుర వధ
అని పలికి శుకుండు మఱియునిట్లనియె (భా-5.1-24-వ.) వనంబునకుజనుట
అని పలికి సంకర్షణోద్ధవసహితుండై (భా-10.1-1513-వ.) అక్రూరుని హస్తిన పంపుట
అని పలికి సమరసన్నాహ సంకులచిత్తంబునఁ (భా-10.1-1529-వ.) అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
అని పలికి సమ్మానరూపంబులును (భా-10.2-188-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అని పలికి సాయంకాలంబునకు (భా-10.1-1242-వ.) శ్రీమానినీచోరదండము
అని పలికి హరి నరకాసురయోధులమీఁద (భా-10.2-192-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అని పలికి హరికి నమస్కరించి (భా-8-671-వ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
అని పలికినంగన్నీరు కరతలంబునం (భా-1-358-వ.) యాదవులకుశలంబడుగుట
అని పలికినంగుమారుండుగలిగెడుమని (భా-9-195-వ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
అని పలికినంబతికి సతి యిట్లనియె (భా-8-468-వ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
అని పలికినంబరీక్షిన్నరేంద్రుండు (భా-8-142-వ.) సముద్రమథనకథాప్రారంభం
అని పలికిన కన్నియల పలుకు లాలించి (భా-10.1-826-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అని పలికిన కొడుకును ధిక్కరించి (భా-7-184-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని పలికిన చెలికాని పలుకు లాదరించి (భా-10.1-615-వ.) ధేనుకాసుర వధ
అని పలికిన దుష్యంతుండు మెచ్చి (భా-9-619-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అని పలికిన దేవతలకు నమస్కరించి (భా-10.1-1646-వ.) కాలయవనుడు నీరగుట
అని పలికిన నక్రూరుండు పురంబునకుం (భా-10.1-1246-వ.) శ్రీమానినీచోరదండము
అని పలికిన నగధరుండు నగి (భా-10.1-1767-వ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని పలికిన నగుచు నక్రూరుని మాటల (భా-10.1-1508-వ.) అక్రూరుడు పొగడుట
అని పలికిన నట్లు సంప్రాప్తమనోరథుండై (భా-10.2-326-వ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
అని పలికిన నమస్కరించి (భా-9-216-వ.) సగరుని కథ
అని పలికిన నిమిమాటలు (భా-9-370-వ.) నిమి కథ
అని పలికిన ప్రాణవల్లభునకు (భా-8-238-వ.) గరళభక్షణము
అని పలికిన బ్రహ్మకునెదురు మాటాడ (భా-9-385-వ.) బుధుని వృత్తాంతము
అని పలికిన బ్రహ్మవచనంబులు విని (భా-8-660-వ.) హిరణ్యగర్భాగమనము
అని పలికిన భూవరునింగనుగొని (భా-5.2-85-క.) భగణ విషయము
అని పలికిన ముగుదతల్లికి (భా-10.1-337-వ.) కృష్ణుడుమన్నుదినెననుట
అని పలికిన వటుని పలుకులకు (భా-8-618-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
అని పలికిన వేల్పుల వెలయాలి (భా-9-395-వ.) పురూరవుని కథ
అని పలికిన వేల్పులఱేనికిం (భా-7-230-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని పలికిన శుకయోగింగనుఁగొని (భా-5.2-13-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అని పలికిన శుక్రకుమారకు (భా-7-162-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని పలికిన సమానవయోరూప (భా-1-467-వ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
అని పలికిన స్వాయంభువమను (భా-3-397-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అని పలికిననప్పరమప్రతివ్రతాలలామంబు (భా-9-65-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
అని పలికిననరవిందమందిర యగు (భా-8-131-వ.) లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
అని పలికిననశ్వత్థామకు (భా-1-170-వ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అని పలికిననా రాజునకు బ్రాహ్మణజనులిట్లనిరి (భా-9-98-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
అని పలికిరి మఱియు నా రామకృష్ణులు (భా-10.1-453-వ.) బకాసుర వధ
అని పలికె అంత విష్ణుండు (భా-7-403-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
అని పలికె నంత నక్రూరుం డొక (భా-10.1-1207-వ.) అక్రూరనందాదులసంభాషణ
అని పలికెనట్లు శునశ్శేఫుండు (భా-9-497-వ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
అని పలికెనని చెప్పి మఱియు (భా-6-192-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అని పలుకు దనుజులంజూచి (భా-8-196-వ.) సముద్రమథనయత్నము
అని పలుకు నుపనందుని పలుకుల (భా-10.1-425-వ.) బృందావనమునకుబోవుట
అని పలుకు పెద్దల పలుకు లాకర్ణించి (భా-10.2-97-వ.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
అని పలుకు మంత్రుల మంత్రంబుల (భా-10.1-171-వ.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
అని పలుకు సత్యవ్రతమహారాజునకు (భా-8-705-వ.) మీనావతారుని ఆనతి
అని పలుకు సమయంబున (భా-10.1-1374-వ.) చాణూరముష్టికులవధ
అని పలుకుచుఁ గాలయవనుండు (భా-10.1-1628-వ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
అని పలుకుచు (భా-6-402-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని పలుకుచు (భా-9-689-వ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
అని పలుకుచు సకలజనులును జూచుచుండ (భా-10.1-1332-వ.) చాణూరునితో సంభాషణ
అని పలుకుచున్న కొడుకునకు (భా-9-383-వ.) బుధుని వృత్తాంతము
అని పలుకుచున్న రాజకుమారుని (భా-9-614-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అని పలుకుచున్న రాజు మాటలు విని (భా-10.1-12-వ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
అని పలుకుచున్న శూలపాణిచే (భా-8-390-వ.) హరిహరసల్లాపాది
అని పలుకుసమయంబున యఙ్ఞభోక్తయు (భా-4-538-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అని పల్కిడాసి యయ్యతివకు (భా-3-819-సీ.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
అని పాడెననుచు విదురున (భా-4-381-క.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అని పురికొల్పిన రుక్మియుఁ (భా-10.2-291-క.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
అని పృథుని వారించి ఋత్విగ్జనంబులు (భా-4-530-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అని పెక్కండ్రు పెక్కువిధంబులం (భా-10.1-1360-వ.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
అని పెక్కండ్రు పెక్కువిధంబుల (భా-10.1-415-వ.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
అని పెక్కు భంగుల నోర్తోర్తు నుద్దేశించి (భా-10.1-776-వ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
అని పెక్కుభంగులనయ్యింతి (భా-9-410-వ.) పురూరవుని కథ
అని ప్రశంసించిరి అట్లు పౌరజనంబుల (భా-4-314-వ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
అని బహుప్రకారంబుల సంతాపించుచు (భా-10.2-1055-వ.) కుంతీదేవి దుఃఖంబు
అని బాలు నుద్దేశించి ముద్దాడెడి భంగి (భా-10.1-222-వ.) పూతన కృష్ణునిముద్దాడుట
అని బుజ్జగించి దానవేశ్వరుని (భా-7-159-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని బ్రహ్మవాదులగు సన్మునివర్యులు (భా-3-438-క.) విధాత వరాహస్తుతి
అని భర్జించుచున్న దేవయాని పలుకులు (భా-9-520-వ.) యయాతి కథ
అని భూవరుండు శమీకమహాముని (భా-1-461-వ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
అని మందలించిన దైత్యులంగని (భా-8-307-వ.) జగన్మోహిని వర్ణన
అని మందహాససుందరవదనారవిందుండై (భా-10.1-1440-వ.) గోపస్త్రీలకడకుద్ధవునిబంపుట
అని మనుజేశ్వరుండు (భా-1-464-చ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
అని మర్మంబు లెత్తి పలికి (భా-10.1-378-వ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
అని మఱియుఁ గృష్ణవిరహదుఃఖంబున (భా-10.1-1134-వ.) గోపికల విరహాలాపములు
అని మఱియుఁ బెక్కు విధంబుల హరి (భా-10.1-1451-వ.) గోపికలు యుద్ధవునిగనుట
అని మఱియుఁ బౌరకాంతలు (భా-10.1-1254-క.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
అని మఱియుం బ్రార్థించిన హరి యిట్లనియె (భా-10.1-1244-వ.) శ్రీమానినీచోరదండము
అని మఱియుంజెఱకువిలుతుని (భా-8-396-వ.) జగనమోహిని కథ
అని మఱియుఁదియ్యని (భా-9-621-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అని మఱియుఁబితామహుండు (భా-2-199-వ.) మంథరగిరి ధారణంబు
అని మఱియుఁబుత్రా నీకెయ్యది (భా-7-141-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని మఱియుఁబ్రద్యుమ్నుండవును (భా-4-705-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అని మఱియు గురుప్రశంస (భా-10.2-993-వ.) కుచేలుని ఆదరించుట
అని మఱియు గోరూప యయిన (భా-1-422-వ.) కలినిగ్రహంబు
అని మఱియు గోవింద సందర్శన (భా-10.1-1250-వ.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
అని మఱియు దేవకీదేవిం గనుంగొని యిట్లనిరి (భా-10.1-102-వ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
అని మఱియు నక్రూరుం డనేకవిధంబుల (భా-10.1-1197-వ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
అని మఱియు ననేకవిధంబులఁ (భా-10.1-877-వ.) యాగముచేయయోచించుట
అని మఱియు ననేకవిధంబుల బాలకృష్ణుండు (భా-10.1-330-వ.) యశోదగోపికలనొడంబరచుట
అని మఱియు నప్పుండరీకాక్షుండిట్లను (భా-10.2-433-వ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
అని మఱియు ని ట్లనియె (భా-10.1-10-వ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
అని మఱియు ని ట్లనేక విధంబులఁ (భా-10.1-1468-వ.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
అని మఱియు నిట్లనియె (భా-10.2-266-వ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
అని మఱియు నిట్లనియె (భా-10.2-967-వ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అని మఱియు నిట్లనియె (భా-10.2-991-వ.) కుచేలుని ఆదరించుట
అని మఱియు నిట్లను వారలు ప్రద్యు మ్నా (భా-10.2-1330-వ.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
అని మఱియు నితర లక్షణంబులుం జెప్పిన (భా-10.1-1588-వ.) కాలయవనునికినారదుని బోధ
అని మఱియు నిరహంకృతుండును (భా-8-11-వ.) 1స్వాయంభువమనువుచరిత్ర
అని మఱియు నిలింపపతి సొంపు దింపు (భా-10.1-891-వ.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
అని మఱియు మదీయపూర్వజన్మ (భా-1-15-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
అని మఱియు మహి యిట్లనియె (భా-4-491-వ.) భూమినిబితుకుట
అని మఱియు రణంబులందుఁ (భా-7-91-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అని మఱియు వృషభావతారంబునెఱిఁగింతు (భా-2-139-వ.) నరనారాయణావతారంబు
అని మఱియు సనకసనందనాదులు (భా-3-524-వ.) సనకాదుల శాపంబు
అని మఱియు సముండవు (భా-4-936-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అని మఱియు సామభేదంబు లగు (భా-10.1-35-వ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
అని మఱియునడుగంబడినవాఁడై (భా-8-145-వ.) సముద్రమథనకథాప్రారంభం
అని మఱియుననఘాత్ములార (భా-4-607-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అని మఱియునప్పరమేశ్వరుండిట్లని (భా-8-136-వ.) గజేంద్రమోక్షణకథాఫలసృతి
అని మఱియునభినందించుచున్న (భా-8-232-వ.) గరళభక్షణము
అని మఱియునా రాచపాపనికి (భా-7-155-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని మఱియునాహారాదులు మాని (భా-7-109-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అని మఱియునిట్లని వితర్కించె (భా-8-84-వ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
అని మఱియునిట్లనియె (భా-4-129-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అని మఱియునిట్లనియె (భా-4-534-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అని మఱియునిట్లనియె (భా-4-859-వ.) పురంజను కథ
అని మఱియునిట్లనియె (భా-7-52-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అని మఱియునిట్లనియె (భా-8-569-వ.) వామనుడుదానమడుగుట
అని మఱియునిట్లనియె (భా-9-136-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని మఱియునిట్లనియె అద్దేవుని (భా-4-132-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అని మఱియునిట్లనియె దేవా నాయందుఁ (భా-4-68-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అని మఱియునిట్లనియె భవదీయ (భా-4-964-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అని మఱియునిట్లనియె యఙ్ఞపురుషుండన (భా-4-425-వ.) వేనుని చరిత్ర
అని మఱియునిట్లనిరి (భా-4-950-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అని మఱియును (భా-10.1-1194-వ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
అని మఱియును (భా-10.1-1759-వ.) రాజలోక పలాయనంబు
అని మఱియును న వ్విప్రుని (భా-10.2-472-క.) నృగోపాఖ్యానంబు
అని మఱియును వినుతింప నక్రూరునికి (భా-10.1-1238-వ.) శ్రీమానినీచోరదండము
అని మఱియును సముచితసంభాషణంబుల (భా-8-134-వ.) లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
అని మీకుం జెప్పు మని కృష్ణుండు చెప్పె (భా-10.1-1476-వ.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
అని మునిచంద్రుఁడుదన మనమునఁ (భా-4-22-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అని మునిజనంబులు సూతునడిగిన (భా-8-693-వ.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
అని మున్ను ముగ్దుఁ డయ్యును (భా-10.1-528-క.) బలరాముడన్నరూపెరుగుట
అని మెత్తంబడని చిత్తంబున (భా-7-288-వ.) నృసింహరూపావిర్భావము
అని మైత్రేయమహాముని (భా-4-560-క.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
అని మైత్రేయమునీంద్రుం (భా-3-443-క.) విధాత వరాహస్తుతి
అని మైత్రేయుండవ్విదురునకెఱిఁగించిన (భా-3-228-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అని మైత్రేయుఁడు ధ్రువుఁడట్లనయము (భా-4-293-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అని మైత్రేయుఁడు పలికిన (భా-3-389-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అని మైత్రేయుఁడు విదురుంగనుఁగొని (భా-3-366-క.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
అని యంతఃపుర కాంతలును (భా-10.2-40-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అని యడిగి వెండియునునిట్లనియెను (భా-4-847-క.) పురంజను కథ
అని యడిగినఁదండ్రికిఁగొడుకు (భా-1-480-వ.) శృంగి శాపంబు
అని యడిగిన న య్యాదవేంద్రుం డిట్లని (భా-11-105-వ.) అవధూతసంభాషణ
అని యడిగిన మురరిపు పదవనజంబులఁ (భా-10.2-459-క.) నృగోపాఖ్యానంబు
అని యడిగిన యా రాజునకు విప్రుండిట్లనియె (భా-5.1-159-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అని యడిగిన రాజునకు శుకుం డిట్లనియె (భా-11-28-వ.) కృష్ణసందర్శనంబు
అని యడిగిన వారలు (భా-1-270-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
అని యడిగిన విదురునిఁగనుఁగొని (భా-4-387-క.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అని యడిగిన శౌనకాదిమునిశ్రేష్ఠులకు (భా-1-82-వ.) వ్యాసచింత
అని యడిగిననర్జునపౌత్రునకు (భా-9-21-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అని యడిగిననవ్విదురునిఁ (భా-4-37-క.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అని యతిత్వరితగతిం జనుదెంచి తత్పురంబు (భా-10.2-888-వ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
అని యదలించుచు కొడుకునడవడిం (భా-10.1-363-వ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
అని యదుండొడంబడకున్న యయాతి (భా-9-552-వ.) పూరువు వృత్తాంతము
అని యనుకంపదోఁప వినయంబునఁ (భా-3-313-చ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అని యనేక విధంబుల వినుతించుచు (భా-10.2-1140-వ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
అని యనేకభంగులం గొనియాడి (భా-10.2-478-వ.) నృగుడు యూసరవిల్లగుట
అని యనేకవిధంబులం బ్రస్తుతించిన (భా-11-18-వ.) కృష్ణసందర్శనంబు
అని యభినందించి మోక్షసాధనోపదేశ (భా-4-616-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అని యభినందించి యిట్లనియె (భా-10.2-1146-వ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
అని యభ్యర్థించి య ద్దేవునివలనం (భా-10.2-612-వ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అని యభ్యర్థించి య మ్మునీంద్రుల (భా-10.2-1129-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
అని యభ్యర్థించినం బ్రసన్నుం డై (భా-10.2-318-వ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
అని యభ్యర్థించినం బ్రసన్నుండై (భా-10.2-1189-వ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
అని యమ్మనుచరితము విదురున (భా-3-802-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
అని యర్భకునిగతి యనుకొని మైత్రేయ (భా-3-232-సీ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అని యశోద వారల నొడంబఱచి పంపి (భా-10.1-333-వ.) యశోదగోపికలనొడంబరచుట
అని యా డింభకులను దోకొని పొం డని (భా-10.2-1316-క.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
అని యాక్షేపించినం (భా-3-649-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అని యాదేశించి (భా-8-176-వ.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
అని యానతిచ్చి కమలజ (భా-2-246-క.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
అని యానతిచ్చి ప్రజాపతిపుత్రుండును (భా-3-759-వ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అని యానతిచ్చిన నంబికావరుండు (భా-10.2-445-వ.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అని యానతిచ్చిన బ్రహ్మకు (భా-9-74-వ.) రైవతుని వృత్తాంతము
అని యానతిచ్చు జగన్మాతృకృపావలోకన (భా-6-19-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
అని యాశ్చర్యభయంబులు (భా-3-640-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అని యి వ్విధంబునం గృష్ణుం డాడిన (భా-10.2-1122-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
అని యి వ్విధంబున హరిం బొగడి (భా-10.1-104-వ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
అని యిటు గోపికల్ పలుక నం దొక (భా-10.1-1456-చ.) భ్రమరగీతములు
అని యిటు ధరణీధర్మదేవతల బుజ్జగించి (భా-1-432-వ.) కలినిగ్రహంబు
అని యిట్టులు ప్రతికూలవచనములు (భా-4-45-క.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అని యిట్టులు భేరీరవమునఁజేసి (భా-4-414-క.) వేనుని చరిత్ర
అని యిట్లంగన లంచితస్వరముతో (భా-10.1-1060-మ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
అని యిట్లక్రూరుం డుత్తరంబు పలికిన (భా-10.2-89-వ.) శతధన్వునిద్రుంచుట
అని యిట్లతిమనోహరచతుర వచనంబుల (భా-6-345-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని యిట్లమోఘంబులయిన (భా-7-93-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అని యిట్లాకాశంబు మూర్తియు (భా-1-130-వ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
అని యిట్లాకాశవాణి పలికిన (భా-10.1-24-వ.) కంసుని అడ్డగించుట
అని యిట్లాక్షేపించి (భా-8-355-వ.) హరి అసురులశిక్షించుట
అని యిట్లానతిచ్చి (భా-7-384-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అని యిట్లామంత్రణంబుజేసి మారిష యను (భా-6-203-వ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
అని యిట్లు కపటబాలకుండై (భా-7-68-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అని యిట్లు కమలసంభవుండు (భా-8-505-వ.) గర్భస్థవామనునిస్తుతించుట
అని యిట్లు కీర్తించిన గుహ్యకులం జూచి (భా-10.1-409-వ.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
అని యిట్లు కుసుమశరుని (భా-10.1-1003-వ.) ఆత్మారాముడై రమించుట
అని యిట్లు కృష్ణుఁ డాడిన (భా-10.2-269-క.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
అని యిట్లు గురుసుతుండు చెప్పినఁ (భా-7-255-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని యిట్లు చింతించుచున్న సమయంబున (భా-10.1-1536-వ.) జరాసంధుని మథురముట్టడి
అని యిట్లు చింతించెననుచునమ్మైత్రేయ (భా-4-301-సీ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
అని యిట్లు జరాసంధుండు (భా-10.1-1763-వ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని యిట్లు జిష్ణునిం బలుకుచున్న (భా-10.1-948-వ.) కామధేనువు పొగడుట
అని యిట్లు తమ పెనిమిటి బ్రతుకుఁ (భా-10.1-691-వ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
అని యిట్లు తలవాకిట వాణి గల పోఁడిమిచే (భా-10.1-537-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అని యిట్లు దనుజమర్దనుండు (భా-7-114-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అని యిట్లు దుర్యోధనుండాడిన (భా-3-36-వ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అని యిట్లు దేవకీదేవి విన్నవించిన (భా-10.1-131-వ.) దేవకీవసుదేవులపూర్వఙన్మ
అని యిట్లు దేవగణములు (భా-4-32-క.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
అని యిట్లు దేవగణసమేతుండై (భా-8-158-వ.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
అని యిట్లు దేవతాగురునమస్కారంబుసేసి (భా-1-58-వ.) కథా సూచనంబు
అని యిట్లు దేవహూతికి (భా-3-1042-క.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అని యిట్లు దైత్యనందనులు (భా-7-222-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని యిట్లు ధనంజయసంప్రాపితశరపంజరుం (భా-1-216-వ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
అని యిట్లు ధర్మసూనుఁడు (భా-1-205-క.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
అని యిట్లు ధర్మ్యంబును (భా-1-168-వ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అని యిట్లు నరసింహదేవుడానతిచ్చిన (భా-7-380-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అని యిట్లు నాగ్నజితి విచారించు నెడఁ (భా-10.2-132-వ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
అని యిట్లు నానావిధంబులుగాబలుక (భా-1-243-వ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
అని యిట్లు నారదుండు చెప్పిన (భా-7-479-వ.) నారదుని పూర్వజన్మంబు
అని యిట్లు నియమించినంబరమేశ్వరునకు (భా-8-677-వ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
అని యిట్లు నిర్దేశించిన (భా-7-35-వ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
అని యిట్లు నొడివిన నందుని పలుకులు (భా-10.1-884-వ.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
అని యిట్లు పక్షపాత శూన్యంబులును (భా-1-513-వ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
అని యిట్లు పరమభక్తుండయిన (భా-10.2-69-వ.) జాంబవతి పరిణయంబు
అని యిట్లు పలికి జంభవైరి (భా-10.1-905-వ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
అని యిట్లు పలికి నారదుండు (భా-10.1-399-వ.) గుహ్యకుల నారదశాపం
అని యిట్లు పలికి యీశ్వరుం డా (భా-10.1-135-వ.) కృష్ణుడు శిశురూపియగుట
అని యిట్లు పలికిన బాలకాలాపంబులు (భా-10.1-417-వ.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
అని యిట్లు పలికిన బ్రాహ్మణునివలన (భా-10.1-1715-వ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
అని యిట్లు పలికిన మూఢజనులఁ జూచి (భా-10.2-51-వ.) శమంతకమణి పొందుట
అని యిట్లు పలికిన విని కంసుడు (భా-10.1-43-వ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
అని యిట్లు పలికిన వైయాసి వచనంబుల (భా-2-52-వ.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
అని యిట్లు పలుకుచున్న (భా-8-669-వ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
అని యిట్లు పలుకుచున్న ఖర్వునకు (భా-8-577-వ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
అని యిట్లు పలుకుచున్న పురుషార్థభాజనుం (భా-4-916-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అని యిట్లు పలుకుచున్న యవసరంబున (భా-8-649-వ.) బలినిబంధించుట
అని యిట్లు పూర్వవాహినియైన (భా-1-411-వ.) గోవృషభ సంవాదంబు
అని యిట్లు ప్రజలాడెడి (భా-1-256-వ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
అని యిట్లు ప్రహ్లాదుండడిగిన (భా-7-433-వ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
అని యిట్లు ప్రహ్లాదుండు రహస్యంబున (భా-7-250-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని యిట్లు ప్రియాలాపంబులు (భా-10.2-1067-వ.) నందాదులు చనుదెంచుట
అని యిట్లు బాదరాయణి (భా-10.2-1338-క.) యదువృష్ణిభోజాంధకవంశంబు
అని యిట్లు బృందావన విహారియైన (భా-10.1-798-వ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
అని యిట్లు బ్రసన్నులైన దేవకీవసుదేవుల (భా-10.1-163-వ.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
అని యిట్లు భక్తజనపరతంత్రుండగు (భా-8-490-వ.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
అని యిట్లు భగవంతుండగు నారదుండు (భా-1-134-వ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
అని యిట్లు భగవంతుడైన హరి (భా-10.2-236-వ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
అని యిట్లు భగవద్దూతలు (భా-6-129-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అని యిట్లు భూదేవి భక్తితోడ (భా-10.2-205-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అని యిట్లు మగిడించినందిరిగి చని (భా-9-199-వ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
అని యిట్లు మనోవాగ్దర్శనంబులం (భా-1-228-వ.) భీష్మనిర్యాణంబు
అని యిట్లు మహనీయగుణగరిష్ఠులయిన (భా-1-54-వ.) కథా సూచనంబు
అని యిట్లు మాయామనుష్యుండైన హరి (భా-10.1-1397-వ.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
అని యిట్లు యఙ్ఞసభామధ్యంబునం (భా-4-96-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అని యిట్లు యయాతిచరితంబు చెప్పి (భా-9-591-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అని యిట్లు రాజభార్యలా (భా-7-45-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అని యిట్లు రాజునకు శుకుండుసెప్పె (భా-2-41-వ.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
అని యిట్లు రుక్మి హరి కొలంది యెఱుంగక (భా-10.1-1765-వ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని యిట్లు రుక్మిణీదేవి పుత్తెంచిన (భా-10.1-1712-వ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అని యిట్లు రుద్రక్షమాపణంబుగావించి (భా-4-162-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అని యిట్లు లీలాగృహీతశరీరుండైన (భా-10.1-1703-వ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అని యిట్లు వామనుండు పలుక (భా-8-642-వ.) బలినిబంధించుట
అని యిట్లు వారించె నక్కుచేలుండును (భా-10.2-1015-వ.) అటుకులారగించుట
అని యిట్లు వింధ్యావళియుంబ్రహ్లాదుండును (భా-8-658-వ.) హిరణ్యగర్భాగమనము
అని యిట్లు విచిత్రవిహారుండైన (భా-10.1-700-వ.) కాళిందుని శాసించుట
అని యిట్లు విదురుండడిగిన మైత్రేయుం (భా-3-388-వ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అని యిట్లు విన్నవించిన (భా-3-858-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
అని యిట్లు విశ్వస్రష్టలు శపించిన (భా-7-476-వ.) నారదుని పూర్వజన్మంబు
అని యిట్లు వేదనాభరమున (భా-3-832-క.) కపిలుని జన్మంబు
అని యిట్లు వైష్ణవఙ్ఞానదీపం (భా-6-151-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అని యిట్లు వ్యాసుండడిగిన (భా-1-115-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
అని యిట్లు శమీకమహామునీంద్రుండు (భా-1-489-వ.) శృంగి శాపంబు
అని యిట్లు శుకుండు రాజునకు (భా-8-691-వ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
అని యిట్లు సకలంబును సుకరంబుగ (భా-10.1-532-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అని యిట్లు సకలదేశాధీశ్వరులగు (భా-10.2-356-వ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
అని యిట్లు సకలసంభాషణంబుల (భా-1-202-వ.) కుంతి స్తుతించుట
అని యిట్లు సత్యపదవీప్రమాణ (భా-8-597-వ.) బలిదాననిర్ణయము
అని యిట్లు సత్యవ్రతుండు పలికిన (భా-8-732-వ.) కడలిలో నావనుగాచుట
అని యిట్లు సన్మునీంద్రుఁడు (భా-3-888-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అని యిట్లు సామవచనంబులు హరి పలికిన (భా-10.2-99-వ.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
అని యిట్లు స్వతస్సిద్ధుండును (భా-2-23-వ.) తాపసుని జీవయాత్ర
అని యిట్లు హరిగురువందనంబుసేసి (భా-2-70-వ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
అని యిట్లు హరిణపోతంబుం (భా-5.1-105-వ.) భరతుండు వనంబు జనుట
అని యిట్లు హితంబు పలుకుచున్న (భా-8-587-వ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
అని యిట్లుదఱిమి చెప్పిన (భా-3-34-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
అని యిట్లుదెలుపుచు మఱియునిట్లనియె (భా-3-884-వ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అని యిట్లుపలికి తానును బలభద్రుండును (భా-10.1-731-వ.) ప్రలంబాసురవధ
అని యిట్లొడంబఱచి తనకు మిత్త్రుండును (భా-1-145-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
అని యిబ్బంగి లతాంగు లందఱును (భా-10.1-1036-మ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
అని యిబ్భంగి నుతించినన్ విని (భా-3-757-మ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అని యిబ్భంగి బహు ప్రకారముల (భా-10.2-80-మ.) సత్యభామా పరిణయంబు
అని యిబ్భంగి మునీంద్రులాడిన (భా-3-383-మ.) సృష్టిభేదనంబు
అని యిబ్భంగి విపన్నులై పలుకఁ (భా-3-116-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అని యిబ్భంగి సరోజలోచనలు (భా-10.2-693-మ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
అని యిబ్భంగి సరోజలోచనుని (భా-10.2-493-మ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
అని యిబ్భంగి సరోరుహాక్షుండు (భా-3-662-మ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అని యివ్విధంబునఁగృష్ణుఁడానతిచ్చిన (భా-1-158-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
అని యివ్విధంబునంబొగడు (భా-9-139-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని యివ్విధంబున (భా-7-64-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అని యివ్విధంబున (భా-7-276-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని యివ్విధంబున భయవిహ్వల (భా-4-118-వ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అని యివ్విధంబున యయాతి (భా-9-574-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అని యివ్విధంబున వెఱపు (భా-7-172-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని యివ్విధంబుననధీరుండై పలుకు (భా-4-756-వ.) పురంజను కథ
అని యివ్విధంమున నారదముని (భా-4-965-క.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అని యివ్విధమునఁగృపణునియనువున (భా-4-827-క.) పురంజను కథ
అని యివ్విధమున నా భూవనితామణి (భా-4-499-క.) భూమినిబితుకుట
అని యిష్టదేవతలంజింతించి (భా-1-12-వ.) ఉపోద్ఘాతము
అని యిష్టదేవతా ప్రార్థనంబుజేసి (భా-6-8-వ.) ఉపోద్ఘాతము
అని యీ గతిఁబంకేరుహాసనసుతుఁడును (భా-4-632-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అని యీ గతిఁబలికిన యా (భా-4-763-క.) పురంజను కథ
అని యీ గతి భగవంతుండనఘుఁడు (భా-4-893-క.) పురంజను కథ
అని యీ పుణ్యచరిత్రము (భా-3-711-క.) వరహావతార విసర్జనంబు
అని యీ రీతి నుతించి భాగవత మాద్యంతంబు (భా-12-51-మ.) పురాణగ్రంథ సంఖ్యలు
అని యీగతినుపదేశంబొనరించి (భా-4-735-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అని యీరీతినసహ్యవచనములు (భా-4-221-క.) ధృవోపాఖ్యానము
అని యీశ్వరుండు మీరు మీ నెలవులకుం (భా-10.1-412-వ.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
అని యుత్తరంబు సెప్పిన విని శతధన్వుం (భా-10.2-87-వ.) శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
అని యుత్తరానందనుండాడిన (భా-1-516-వ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
అని యుద్ధవుం డడగినం బ్రబుద్ధమనస్కుం (భా-11-109-వ.) అవధూతసంభాషణ
అని యుద్ధవుం డడిగిన నారాయణుం డిట్లనియె (భా-11-115-వ.) అవధూతసంభాషణ
అని యుద్ధవుండు విదురుంగూడి చనిచని (భా-3-167-వ.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
అని యుద్రేకముగా నాడిన (భా-10.2-514-క.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అని యుపాలంభించిన విని (భా-8-352-వ.) హరి అసురులశిక్షించుట
అని యూరడిలం బలుకు నవసరంబున (భా-10.2-1058-వ.) కుంతీదేవి దుఃఖంబు
అని యెఱింగించి వీడ్కొని చని (భా-9-228-వ.) భగీరథుని చరితంబు
అని యొండొరులఁ దెలుపుకొని (భా-10.1-1753-వ.) రుక్మిణీ గ్రహణంబు
అని యొండొరులం బట్టుకొని విలపించుచుఁ (భా-10.1-660-వ.) గోపికలు విలపించుట
అని యొండొరుల లేపికొని గోపిక లోపికలు (భా-10.1-185-వ.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
అని యొండొరులకుం జూపుచు (భా-10.1-471-వ.) అఘాసుర వధ
అని యొడంబఱిచి మిలమిలని (భా-10.2-346-వ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
అని రా జడిగిన శుకుం డిట్లనియె (భా-10.1-1686-వ.) రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
అని రాక్షసులనీక్షించి యిట్లనియె (భా-7-186-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని రాజకుమారుండుగావునఁ (భా-7-211-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని రామకృష్ణులం జూపిన గర్గుండు (భా-10.1-286-వ.) రామకృష్ణుల నామకరణం
అని రుక్మిణీదేవిని హరి యూరడించె (భా-10.1-1757-వ.) రుక్మిణీ గ్రహణంబు
అని వగచి రామచంద్రుండు (భా-9-358-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
అని వనజాసనుఁడాడిన (భా-3-600-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అని వరుణుండువల్కిన దురాగ్రహమెత్తి (భా-3-627-చ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
అని వాణీశుఁడు నారద (భా-2-216-క.) భాగవత వైభవంబు
అని వాని వసియించు చో టెఱింగించిన (భా-10.1-1422-వ.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
అని వారల వారించి తత్‌క్షణంబ (భా-10.2-573-వ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
అని వారలుదన్నర్థిని (భా-4-665-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అని వాల్మీకి పలుక రామచంద్రుండు (భా-9-356-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
అని వాసుదేవతేజోవిశేషవిశేషితులై (భా-6-383-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని విచారించి సౌభరిదన (భా-9-176-వ.) మాంధాత కథ
అని వితర్కించి (భా-6-147-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అని వితర్కించి (భా-10.1-365-వ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
అని వితర్కించి (భా-10.2-59-వ.) సత్రాజితుని నిందారోపణ
అని వితర్కించి జగదీశ్వరుం డత్యున్నత (భా-11-8-వ.) యాదవులహతంబు
అని వితర్కించి పలికి రుక్మిణీదేవి (భా-10.1-1774-వ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని వితర్కించి రంతఁ గృష్ణుండు (భా-10.1-751-వ.) దావాగ్ని తాగుట
అని వితర్కించి సముద్రు నడిగి (భా-10.1-1592-వ.) కాలయవనుని ముట్టడి
అని వితర్కించు సమయంబున (భా-3-410-వ.) వరాహావతారంబు
అని వితర్కించు సమయంబున (భా-10.1-254-వ.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అని వితర్కించుచు (భా-8-101-వ.) విష్ణువు ఆగమనము
అని వితర్కించుచు (భా-10.1-1728-వ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
అని వితర్కించె (భా-1-494-వ.) శృంగి శాపంబు
అని విదురాదుల వృత్తాంతంబంతయు (భా-1-332-వ.) నారదునిగాలసూచనంబు
అని విదురుండు ధృతరాష్ట్రునకు (భా-1-317-వ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అని విదురుండు పల్కిన దయాన్వితుఁడై (భా-3-393-చ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అని విదురుండు మైత్రేయుండను (భా-3-195-క.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
అని విదురుఁడు మైత్రేయుని (భా-3-261-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అని విధిం దూఱుచు (భా-10.1-1216-వ.) వ్రేతలు కలగుట
అని వినుతించి (భా-4-921-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అని వినుతించి (భా-10.2-316-వ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
అని వినుతించి కేలుఁదమ్మిదోయి (భా-9-134-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని వినుతించి చిత్రరేఖను (భా-10.2-371-వ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
అని వినుతించి దేవా నీ మాయం జేసి (భా-12-37-వ.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
అని వినుతించి యేను భవదంఘ్రి (భా-10.2-503-చ.) కాళిందీ భేదనంబు
అని వినుతించి వీడుకొని నారదుం డరిగె (భా-10.1-1183-వ.) వ్యోమాసురుని సంహారించుట
అని వినుతించినం బ్రముదితాత్మకుఁడై (భా-10.2-595-చ.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
అని వినుతించిన నచ్చటి (భా-10.2-1080-క.) నందాదులు చనుదెంచుట
అని వినుతి చేయుచు (భా-9-214-వ.) సగరుని కథ
అని వినుతిచేయుచున్న రాజకుమారునకు (భా-9-223-వ.) భగీరథుని చరితంబు
అని విన్నవించి రంత (భా-10.1-747-వ.) దావాగ్ని తాగుట
అని విన్నవించి హరికిఁ బ్రదక్షిణంబువచ్చి (భా-10.1-1120-వ.) సర్పరూపి శాపవిమోచనము
అని విన్నవించిన కాళియు పలుకులు (భా-10.1-695-వ.) కాళిందుని శాసించుట
అని విన్నవించిన రామచంద్రుండు (భా-9-287-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అని విన్నవించుచున్న ప్రహ్లాదుంజూచి (భా-8-675-వ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
అని విలపించుచున్ సరసిజాక్షి (భా-4-844-చ.) పురంజను కథ
అని విలపించుచున్న యన్నలఁజూచి (భా-9-482-వ.) పరశురాముని కథ
అని విలపించుచున్న రాజవల్లభల నూరార్చి (భా-10.1-1390-వ.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
అని విలపింపనంత విభీషణుండు (భా-9-311-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అని విశ్వసింపకుండియు (భా-4-304-క.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
అని విష్ణుకథాశ్రవణ (భా-6-528-వ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అని వీడుకొలిపి కృష్ణుండు (భా-10.1-1283-వ.) కుబ్జననుగ్రహించుట
అని వృపర్వుకడనుండుట నిందించుచు (భా-9-535-వ.) దేవయాని యయాతివరించుట
అని వృషభంబునుద్దేశించి యిట్లనియె (భా-1-418-వ.) కలినిగ్రహంబు
అని వెండియుంగర్దమునిగనుంగొని (భా-3-843-వ.) కపిలుని జన్మంబు
అని వెండియుఁబ్రవేశనిర్గమశూన్య (భా-4-457-వ.) అర్చిపృథుల జననము
అని వెండియు (భా-3-64-వ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అని వెండియు (భా-4-605-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అని వెండియు నిట్లనియె నీవాక్యంబులు (భా-10.2-268-వ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
అని వెండియు మన్యుమనుమహాకాల (భా-3-370-వ.) సృష్టిభేదనంబు
అని వెండియు విదురుండు మైత్రేయుం (భా-3-184-వ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
అని వెండియునిట్లనియె (భా-3-917-వ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అని వెండియునిట్లనియె (భా-4-213-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అని వెండియునిట్లనియె (భా-4-405-వ.) వేనుని చరిత్ర
అని వెండియునిట్లనియె అనఘా (భా-3-100-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అని వెండియునిట్లనియె లింగదేహమునకుఁ (భా-4-889-వ.) పురంజను కథ
అని వెండియునిట్లనియె సుదతీ (భా-4-790-వ.) పురంజను కథ
అని వెండియునిట్లనిరైనను (భా-4-452-క.) అర్చిపృథుల జననము
అని వెండియునిట్లనుననఘా (భా-2-112-వ.) పరమాత్ముని లీలలు
అని వెండియునిట్లు స్తుతియించిరి (భా-3-424-వ.) విధాత వరాహస్తుతి
అని వెఱగంది యద్దనుజులందఱు (భా-3-729-చ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అని వెఱగునొంది త్రిసవనతను (భా-3-705-క.) హిరణ్యాక్షవధ
అని వెఱపున సర్పంబుఁదిగుచు (భా-1-478-వ.) శృంగి శాపంబు
అని వేఁడికొనిన నిచ్చి మఱియు (భా-10.1-1273-వ.) సుదామునిమాలలుగైకొనుట
అని వేఁడిన న మ్మాటలువిని (భా-10.2-1246-క.) వృకాసురుండు మడియుట
అని వేగంబున ద్రొబ్బించిన (భా-10.2-476-వ.) నృగుడు యూసరవిల్లగుట
అని వేడినఁ గృష్ణుఁడు ముని (భా-10.2-1075-క.) నందాదులు చనుదెంచుట
అని శంకించుచు (భా-7-197-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని శమీకమహామునికుమారుండయిన (భా-1-475-వ.) శృంగి శాపంబు
అని శుకయోగి పరీక్షిజ్జనపాల (భా-4-973-క.) విదురుండు హస్తినకరుగుట
అని శుకయోగీంద్రుండ మ్మనుజేంద్రునిఁ (భా-10.2-830-క.) సుయోధనుడుద్రెళ్ళుట
అని శుకుఁడు పరీక్షిత్తున (భా-4-972-క.) విదురుండు హస్తినకరుగుట
అని శౌనకుండువలికిన (భా-1-396-వ.) పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
అని శ్రీమహాభాగవతపురాణంబునందు (భా-6-15-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
అని శ్రీవల్లభుఁడానతిచ్చిన (భా-9-127-మ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని సకల సత్పురుషజననవర్తనంబులు (భా-8-281-వ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
అని సకలసుకవినికరంబులకు (భా-6-13-వ.) ఉపోద్ఘాతము
అని సకలేంద్రియంబులకు వెక్కసంబైన స్రుక్కి (భా-10.1-539-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అని సక్రోధమానుసుండై యప్పుడు (భా-10.2-586-వ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
అని సనకాదులుదత్పద (భా-3-553-క.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
అని సన్నుతించిన హరి యాత్మ మోదించి (భా-10.2-443-సీ.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అని సరసాలాపంబులాడి (భా-1-172-వ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అని సరసిజగఁర్భుడు పల్కిన (భా-3-672-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
అని సర్వజ్ఞుండైన హరి యజ్ఞుండ పోలెఁ (భా-10.2-668-వ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
అని సర్వలోక విభుఁ డగు (భా-10.2-1201-క.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
అని సహదేవుఁడు పలికిన (భా-10.2-781-క.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అని సాభిప్రాయంబుగాఁ బలికిన పలుకులు (భా-10.2-1009-వ.) గురుప్రశంస చేయుట
అని సూతుం బునర్జీవితుంగాఁ జేసి (భా-10.2-935-వ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
అని స్తుతియించి (భా-10.2-321-వ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
అని హరి ము న్నొనరించిన (భా-10.1-1445-క.) నందోద్ధవ సంవాదము
అని హరి యిట్లు షోడశసహస్రవధూమణులం (భా-10.2-635-చ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అని హరివచనంబులుగా నిట్లనియె (భా-10.1-1471-వ.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
అని హర్షించుచు నింక నేఁబనివినియెద (భా-10.2-632-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అనిచెప్పి (భా-9-733-వ.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
అనిచెప్పి బాదరాయణి (భా-3-78-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అనిచెప్పి వెండియునిట్లనియె (భా-3-1025-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అనిచెప్పి సురలిట్లు విన్నవించినఁ (భా-4-127-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అనిచెప్పిన మైత్రేయుని (భా-3-444-క.) విధాత వరాహస్తుతి
అనినఁ గమలభవ భవ ముఖ (భా-11-86-వ.) వైకుంఠం మరలగోరుట
అనినఁ గల్పప్రళయ ప్రకారం బెట్లనిన (భా-12-22-వ.) కల్పప్రళయ ప్రకారంబు
అనినఁ గృష్ణుండు ధర్మనందనున (భా-10.2-700-వ.) దిగ్విజయంబు
అనినం గృష్ణుండు నాలుగు వర్ణంబుల (భా-11-107-వ.) అవధూతసంభాషణ
అనినఁ దెలివొంది వారు దేహాభిమానములు (భా-10.2-1073-తే.) నందాదులు చనుదెంచుట
అనినఁ బరీక్షిన్నరేంద్రునకు (భా-10.2-453-వ.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అనినం బరీక్షిన్నరేంద్రునకు (భా-10.1-1642-వ.) కాలయవనుడు నీరగుట
అనినఁ బ్రసన్నుఁడై హరి (భా-10.2-432-చ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
అనినఁ బ్రాణవల్లభకు వల్లభుం డిట్లనియె (భా-10.2-152-వ.) నరకాసురవధకేగుట
అనినఁ బ్రియునకుం బ్రియంబు (భా-10.2-154-వ.) నరకాసురవధకేగుట
అనినఁ బ్రౌఢకుమారునికిఁ దండ్రి యిట్లనియె (భా-10.1-879-వ.) యాగముచేయయోచించుట
అనినంగన్నతండ్రికిఁ (భా-7-165-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనినఁగశ్యప ప్రజాపతి సతికిఁ (భా-8-480-వ.) పయోభక్షణవ్రతము
అనినఁగార్యకాలప్రదర్శి యగు బృహస్పతి (భా-8-458-వ.) బృహస్పతిమంత్రాంగము
అనినఁదండ్రికిఁబ్రహ్లాదుండిట్లనియె (భా-7-180-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనినఁదండ్రికి మెల్లన వినయంబునఁ (భా-7-263-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనినఁదండ్రిమాటలకుఁబురోహితు (భా-7-147-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనినఁబరమభాగవతశేఖరునకు (భా-7-269-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనినంబరాశరముని మనుమండిట్లనియె (భా-9-5-వ.) సూర్యవంశారంభము
అనినంబరీక్షిజ్జనపాలునకు (భా-6-297-వ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అనినంబరీక్షిన్నరేంద్రుండిట్లనియె (భా-6-160-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అనినఁబరీక్షిన్నరేంద్రుండు (భా-8-430-వ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
అనినంబరీక్షిన్నరేంద్రునకు (భా-6-42-వ.) కథాప్రారంభము
అనినంబారాశర్యకుమారుండిట్లనియె (భా-8-432-వ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
అనినఁబారాశర్యుండిట్లనియె (భా-1-90-వ.) నారదాగమనంబు
అనినఁబ్రసన్నుఁడై హరి మహదాదుల (భా-3-204-సీ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అనినఁబ్రహ్లాదుండిట్లనియె (భా-7-375-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అనినంబ్రోడ చేడియ యిట్లనియె (భా-9-393-వ.) పురూరవుని కథ
అనిన గురునందనుంగోపింపక (భా-7-178-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనిన గృహస్థునకు గృహిణి యిట్లనియె (భా-8-478-వ.) పయోభక్షణవ్రతము
అనిన జగదీశ్వరుండు (భా-10.1-869-వ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
అనిన జనపాలునకు నిట్లని (భా-11-10-క.) యాదవులహతంబు
అనిన దరహసితవదనుండై హరి యిట్లనియె (భా-10.1-832-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అనిన ధర్మనందనపౌత్రునకు (భా-1-426-వ.) కలినిగ్రహంబు
అనిన ధర్మనందనుండిట్లనియె (భా-7-388-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
అనిన ధృతరాష్ట్రుండిట్లనియె (భా-10.1-1522-వ.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
అనిన నందుం డిట్లనియె (భా-10.1-207-వ.) వసుదేవనందులసంభాషణ
అనిన న య్యింతి యౌఁగాక యనుచు విభుని (భా-10.2-974-తే.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అనిన నక్రూరుం డిట్లనియె (భా-10.1-1164-వ.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
అనిన నగధరుం డిట్లనియె (భా-10.1-1553-వ.) జరాసంధుని సంవాదము
అనిన నగుఁగాక యని వత్సంబుల (భా-10.1-494-వ.) చల్దులారగించుట
అనిన నతం డతని కిట్లనియె (భా-10.2-875-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అనిన నతం డిట్లనియె (భా-10.1-1240-వ.) శ్రీమానినీచోరదండము
అనిన నమ్మానవతు లొండండురుల (భా-10.1-828-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అనిన నయ్యగాధజలంబుల వలన (భా-10.1-633-వ.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
అనిన నరసింహదేవుండిట్లనియె (భా-7-382-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అనిన నరేంద్రుం డిట్లనియె (భా-10.1-970-వ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
అనిన నరేంద్రునకు మునీంద్రుం డిట్లనియె (భా-10.2-150-వ.) నరకాసురవధకేగుట
అనిన నర్జునునకుఁ గాళింది యిట్లనియె (భా-10.2-118-వ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
అనిన నా చంద్రమౌళి వాక్యముల భంగి (భా-10.2-532-తే.) కాశీరాజు వధ
అనిన నానకదుందుభి నందనుం (భా-10.1-51-వ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
అనిన నారదుండిట్లనియె (భా-1-94-వ.) నారదాగమనంబు
అనిన నారదుండిట్లనియె (భా-7-128-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనిన నారదుండిట్లనియె (భా-7-390-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
అనిన నారదుండిట్లనియె (భా-7-445-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
అనిన నారదుండిట్లనియెనొక్కనాఁడు (భా-7-21-వ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
అనిన నారదుండు ధర్మరాజుంజూచి (భా-7-409-వ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
అనిన నుషాసతి దన మనమున (భా-10.2-368-క.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
అనిన బ్రహ్మ యిట్లనియె (భా-9-109-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అనిన భక్తవత్సలుండగు (భా-7-397-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
అనిన భక్తవత్సలునిభటుండిట్లనియె (భా-7-281-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనిన భక్తునికి భక్తవత్సలుండిట్లనియె (భా-7-377-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అనిన భగవంతుండిట్లనియె (భా-3-914-వ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అనిన భూదేవి యిట్లనియె (భా-1-401-వ.) గోవృషభ సంవాదంబు
అనిన భూవరుండిట్లనియె (భా-8-436-వ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
అనిన మనోవల్లభ పలుకులాకర్ణించి (భా-8-474-వ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
అనిన మఱియుం బరాశరపౌత్రున (భా-10.2-1034-వ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
అనిన మునివరునకు భూవరుం డిట్లనియె (భా-10.2-796-వ.) శిశుపాలుని వధించుట
అనిన మునీంద్రుఁ గన్గొని (భా-10.2-961-చ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అనిన మునీంద్రుఁ డిట్లను ధరాధిపుతోఁ (భా-10.2-819-చ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అనిన మునీంద్రుఁడిట్లనియె జీవాదృష్ట (భా-3-718-సీ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అనిన మురాంతకుండు దరహాసము (భా-10.2-896-చ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
అనిన మొగంబునంజిఱునగవు (భా-8-571-వ.) వామనుడుదానమడుగుట
అనిన యమభటులిట్లనిరి (భా-6-83-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అనిన యుధిష్ఠరుండిట్లనియె (భా-7-443-వ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
అనిన యుధిష్ఠిరుం డిట్లనియె (భా-10.2-109-వ.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అనిన యోగీంద్రుండు రాజేంద్రునకిట్లనియె (భా-4-853-వ.) పురంజను కథ
అనిన రతి యిట్లనియె నీవు (భా-10.2-13-వ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అనిన రాజిట్లనియె (భా-10.2-134-వ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
అనిన రాజిట్లనియె మున్ను రాక్షసవివాహంబున (భా-10.1-1683-వ.) రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
అనిన రాజునకుఁబురోహితుండిట్లనియె (భా-7-175-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనిన రాజునకు శుకుం డిట్లనియె (భా-10.2-539-వ.) ద్వివిదునివధించుట
అనిన రాజునకు శుకుం డిట్లనియె (భా-11-118-వ.) శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
అనిన రాజేంద్రుండు వారల కిట్లనియె (భా-11-56-వ.) ప్రబుద్ధునిసంభాషణ
అనిన రోషబంధురుండై జరాసంధుం డిట్లనియె (భా-10.1-1551-వ.) జరాసంధుని సంవాదము
అనిన రోషించి (భా-10.1-1555-వ.) జరాసంధుని సంవాదము
అనిన రోషించి వాఁ డిట్లనియె (భా-10.1-1259-వ.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
అనిన వసుదేవుండు నందునికి (భా-10.1-209-వ.) వసుదేవనందులసంభాషణ
అనిన వాఁడిట్లనియె దేవా యేను (భా-10.1-1117-వ.) సర్పరూపి శాపవిమోచనము
అనిన వాని దీనాలాపంబులకుఁగరుణించి (భా-9-646-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
అనిన వారలకు జలరాశి యిట్లనియె (భా-10.1-1420-వ.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
అనిన వారలేము వాల్మీకి పౌత్రులము (భా-9-354-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
అనిన విదేహభూపాలుడు భాగవతధర్మం బెద్ది (భా-11-45-వ.) హరిమునిసంభాషణ
అనిన విని (భా-3-374-వ.) సృష్టిభేదనంబు
అనిన విని (భా-8-603-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
అనిన విని (భా-10.1-985-వ.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
అనిన విని (భా-10.2-877-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అనిన విని కరాళించి గ్రద్దన లేచి (భా-7-283-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనిన విని కరుణాకరుండగునవ్విభుండు (భా-8-699-వ.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
అనిన విని కాలయవనుం డిట్లనియె (భా-10.1-1584-వ.) కాలయవనునికినారదుని బోధ
అనిన విని గురుభక్తిగుణాధారుండయిన (భా-9-554-వ.) పూరువు వృత్తాంతము
అనిన విని గోవింద సందర్శనకుతూహలలై (భా-10.1-859-వ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
అనిన విని జరాసంధుండు వారల (భా-10.2-726-వ.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
అనిన విని తండ్రికి యదుండిట్లనియె (భా-9-550-వ.) యయాతి శాపము
అనిన విని తర్వాతి వృత్తాంతం బెట్లయ్యె (భా-10.1-68-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అనిన విని దరహసితవదనుండయి (భా-8-485-వ.) పయోభక్షణవ్రతము
అనిన విని దేవముని యిట్లనియె (భా-10.1-1586-వ.) కాలయవనునికినారదుని బోధ
అనిన విని ధనంజయుఁ డా నీలవేణి (భా-10.2-120-వ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
అనిన విని ధర్మనందనుండిట్లనియె (భా-7-26-వ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
అనిన విని నందుండు వారలం జూచి (భా-10.1-935-వ.) గోపకులు నందునికిజెప్పుట
అనిన విని నగుచు (భా-10.1-945-వ.) ఇంద్రుడు పొగడుట
అనిన విని నరేంద్రా భవదీయపౌత్రుండు (భా-1-293-వ.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
అనిన విని నరేంద్రుం డిట్లనియె (భా-10.1-589-వ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
అనిన విని పరీక్షిన్నరేంద్రుండిట్లనియె (భా-9-339-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అనిన విని పరీక్షిన్నరేంద్రుండిట్లనియె (భా-9-511-వ.) యయాతి కథ
అనిన విని ప్రళయకాలానలంబు తెఱంగున (భా-10.1-1526-వ.) అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
అనిన విని భూదేవోత్తములకు (భా-1-291-వ.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
అనిన విని భూవరుండు శుకునకిట్లనియె (భా-9-428-వ.) పరశురాముని కథ
అనిన విని మానవతులు తమలోన (భా-10.1-843-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అనిన విని మేఘగంభీరభాషల హరి యిట్లనియె (భా-10.1-1652-వ.) కాలయవనుడు నీరగుట
అనిన విని యం దావిర్హోత్రుం డిట్లనియెఁ (భా-11-60-వ.) ఆవిర్హోత్రుని భాషణ
అనిన విని యంతరిక్షుం డను ఋషి (భా-11-50-వ.) అంతరిక్షుసంభాషణ
అనిన విని యందుఁ గరభాజనుం డిట్లనియె (భా-11-77-వ.) నారయణఋషి భాషణ
అనిన విని యద్రితనయ (భా-6-504-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అనిన విని రా జిట్లనియె (భా-10.1-349-వ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
అనిన విని రా జిట్లనియె (భా-10.2-46-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అనిన విని రాజముఖ్యుఁడు (భా-9-144-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అనిన విని రాజయోగికి శుకయోగి యిట్లనియె (భా-10.1-352-వ.) నందయశోదలపూర్వజన్మ
అనిన విని రాజునకునవధూతవిభుండిట్లనియె (భా-2-14-వ.) ధారణా యోగ విషయంబు
అనిన విని రామకృష్ణులు గుర్వర్థంబుగా (భా-10.1-1418-వ.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
అనిన విని రోషించి (భా-7-151-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనిన విని రోషించి (భా-10.1-1262-వ.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
అనిన విని రోషించి చాణూరుం డిట్లనియె (భా-10.1-1339-వ.) చాణూరునితో సంభాషణ
అనిన విని వీఁడె వీనింగొనిపొం డని (భా-10.1-1429-క.) గురుపుత్రునితెచ్చిఇచ్చుట
అనిన విని శుకయోగివర్యుం డిట్లనియె (భా-10.2-48-వ.) శమంతకమణి పొందుట
అనిన విని శుకయోగీంద్రునకుఁ (భా-10.2-817-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అనిన విని శుకుండిట్లనియె (భా-9-430-వ.) పరశురాముని కథ
అనిన విని సంతసించి జాంబవంతుఁడు (భా-10.2-71-వ.) జాంబవతి పరిణయంబు
అనిన విని సకల గోపజనులు (భా-10.1-928-వ.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
అనిన విని సర్వఙ్ఞుండైన కృష్ణుం (భా-10.1-909-వ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
అనిన విని సర్వజ్ఞుండైన నారదుండు (భా-1-326-వ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అనిన విని సుందరు (భా-10.1-835-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అనిన విని సూతుండిట్లనియె (భా-2-44-వ.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
అనిన విని హరి యిట్లనియె (భా-10.1-1336-వ.) చాణూరునితో సంభాషణ
అనిన విని హరిమధ్యలు చలికి వెఱచి (భా-10.1-837-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అనిన వేల్పుఁదపసికి (భా-7-228-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనిన వైదర్భి యిట్లనియె (భా-10.1-1737-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
అనిన శంకరుఁ డతనికి ననియె ననఘ (భా-10.2-531-తే.) కాశీరాజు వధ
అనిన శంకరుండును శాంకరీసమేతుం డయి (భా-12-39-వ.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
అనిన శర్యాతి భీతుండై కూఁతుందోడ్కొని (భా-9-55-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
అనిన శుకయెగీంద్రుండిట్లనియె (భా-5.2-134-వ.) పాతాళ లోకములు
అనిన శుకయోగి రాజయోగి కిట్లనియె (భా-10.2-798-వ.) శిశుపాలుని వధించుట
అనిన శుకయోగికి రాజయోగి యిట్లనియె (భా-10.2-537-వ.) కాశీరాజు వధ
అనిన శుకయోగీంద్రుండిట్లనియె (భా-5.2-130-వ.) పాతాళ లోకములు
అనిన శుకయోగీంద్రునకు రాజేంద్రుం డిట్లనియె (భా-12-20-వ.) కలియుగధర్మ ప్రకారంబు
అనిన శుకుం డిట్లనియె (భా-10.1-591-వ.) కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
అనిన శుకుం డిట్లనియె (భా-10.1-635-వ.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
అనిన శుకుం డిట్లనియె (భా-10.1-972-వ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
అనిన శుకుం డిట్లనియె (భా-10.2-1036-వ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-5.1-84-వ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-6-47-వ.) కథాప్రారంభము
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-6-509-వ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-7-4-వ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-8-5-వ.) స్వాయంభువాదిచరిత్ర
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-8-240-వ.) గరళభక్షణము
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-8-438-వ.) బలియుద్ధయాత్ర
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-9-341-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-9-513-వ.) యయాతి కథ
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-10.1-1105-వ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
అనిన శుకుండిట్లనియె మున్ను (భా-10.1-393-వ.) గుహ్యకుల నారదశాపం
అనిన శుకుండిట్లనియె వృత్రపరాక్రమ (భా-6-435-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అనిన శుక్రుండిట్లనియె (భా-8-679-వ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
అనిన శ్రీహరి యిట్లనియె (భా-10.1-1548-వ.) జరాసంధుని సంవాదము
అనిన సంజయుండు దయాస్నేహంబుల (భా-1-322-వ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అనిన సురరాజునకు సురాచార్యుండిట్లనియె (భా-8-455-వ.) బృహస్పతిమంత్రాంగము
అనిన సూతుండిట్లనియె (భా-1-230-వ.) భీష్మనిర్యాణంబు
అనిన సూతుండిట్లనియె (భా-1-278-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
అనిన హరి యిట్లనియె (భా-1-150-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
అనిన హరి యిట్లనియె (భా-10.2-190-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అనిన హరికింకరుండు శంకింపక (భా-7-273-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనిననంగిరసుండిట్లనియె (భా-6-461-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అనిననఖిల దేశీయులగు భూసురులిట్లనిరి (భా-8-522-వ.) వామనునివిప్రులసంభాషణ
అనిననట్లగాక యని చెప్పఁ దొడంగె (భా-12-13-వ.) కల్క్యవతారంబు
అనిననయ్యింతి వెఱచి మ్రొక్కి (భా-9-426-వ.) జమదగ్ని వృత్తాంతము
అనిననయ్యుత్తరానందను వచనంబులకు (భా-2-57-వ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
అనిననయ్యువిదకుఁబద్మినీవల్లభుండిట్లనియె (భా-9-719-వ.) వసుదేవుని వంశము
అనిననర్జునుండు జలంబుల వార్చి (భా-1-152-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
అనిననశ్వినిదేవతలు సంతోషించి (భా-9-59-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
అనిననాతండు సంతానార్థంబు (భా-4-400-వ.) వేనుని చరిత్ర
అనిననాశ్రితవత్సలుండగునప్పరమేశ్వరుండు (భా-1-183-వ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
అనిననింద్రుండిట్లనియె (భా-6-356-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అనిననియ్యకొని (భా-9-627-వ.) భరతుని చరిత్ర
అనిననియ్యకొని మహోత్కంఠతోడ (భా-7-341-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
అనిననూర్వశి యిట్లనియె (భా-9-414-వ.) పురూరవుని కథ
అనిననౌఁగాక యని మహాభాగవతశేఖరుం (భా-7-346-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
అనినబరమయాచకునకుఁబ్రదాత యిట్లనియె (భా-8-567-వ.) వామనుడుదానమడుగుట
అనినవిని మునీంద్రా యేమి కారణంబునఁ (భా-10.1-702-వ.) కాళియునిపూర్వకథ
అనినవిని సకల జనంబులు (భా-10.2-300-వ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అనిపలికి మాయావతి మహానుభావుండైన (భా-10.2-16-వ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అనిమిషదుందుభి ఘన నిస్వనములు (భా-10.2-805-క.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అనిమిషనాథనందనుఁ డహర్పతితేజుఁడు (భా-10.2-1318-చ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
అనిమైత్రేయుండు విదురునకిట్లనియె (భా-4-968-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అనిరని మఱియు శుకుండిట్లనియె (భా-6-168-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అనిలజుని దేవపతి నందనుఁడును (భా-10.2-743-క.) రాజబంధమోక్షంబు
అనిలో నన్ను నెదిర్చి (భా-10.2-322-మ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
అనివార్యప్రభ మున్ను మేనకయు (భా-9-617-మ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అనిశము సర్వభూతహృదయాంబుజవర్తి (భా-3-964-చ.) భక్తియోగంబు
అనిశమునస్మదీయగురుఁడైన (భా-4-730-చ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనిహరినుద్దేశించి వారలు విననిట్లనియె (భా-4-701-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అను దుర్భాషలు సభ్యులు (భా-10.2-511-క.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అను న య్యవసరంబున (భా-10.2-988-వ.) కుచేలుని ఆదరించుట
అను మాటలు విని కుంతీతనయుఁడు (భా-10.2-707-క.) దిగ్విజయంబు
అను మాటలు విని కౌరవజననాయకుఁ (భా-10.2-576-క.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
అనుచరవర్గంబు భృశాతురులును (భా-4-829-వ.) పురంజను కథ
అనుచరులుఁ దానుఁ గంసుఁడు (భా-10.1-1502-క.) కుబ్జతో క్రీడించుట
అనుచుండ దేవకీదేవి (భా-10.1-125-వ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
అనుచుందదీయ విభ్రమవశంగతుండై (భా-4-796-వ.) పురంజను కథ
అనుచు ధారుణీసురాత్మజుఁడీరీతి (భా-5.1-150-ఆ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అనుచు ధిక్కరించి హస్తతలంబునఁ (భా-10.1-1142-ఆ.) వృషభాసుర వధ
అనుచు నమ్మత్తకాశిని చిత్తంబు (భా-10.2-344-వ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
అనుచు నా దారుకుండు నిర్వేదనపరుండై (భా-11-122-వ.) శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
అనుచు నున్మత్తచిత్తలై తదాత్మకత్వకంబునఁ (భా-10.1-1020-వ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
అనుచు యవనుఁ డట్టహాసంబు గావించి (భా-10.1-1638-ఆ.) కాలయవనుడు నీరగుట
అనుచు యాదవ వృష్ణి భోజాంధకులును (భా-10.2-1050-తే.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
అనుచునా బ్రాహ్మణుండతితత్త్వవేదియై (భా-6-154-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అనుజాతుండగు పాండుభూవిభుండు (భా-3-65-మ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అనుజుఁడు వీఁడనకయ తన (భా-3-66-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
అనుటయు హరి యుద్ధవునకుం జెప్పె (భా-11-113-వ.) అవధూతసంభాషణ
అనుడు వేదవ్యాసతనయుఁ డా యభిమన్యు (భా-10.2-965-సీ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అనుదిన సంతోషణములు (భా-7-140-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనుదినము దీనినెవ్వరు (భా-6-312-క.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అనుదినమునుద్రిజగత్పావనమగు (భా-3-327-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అనుపమ శాంతములగు (భా-4-901-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
అనుపమక్షుత్తృష్ణలంతర్వ్యధలఁజేయ (భా-3-986-సీ.) భక్తియోగంబు
అనుపమగుణసంపూర్ణుని (భా-3-926-క.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
అనుపమగుణహారా హన్యమానారివీరా (భా-1-529-మా.) పూర్ణి
అనుపమపాపకర్మపరిహారముకై (భా-3-955-చ.) భక్తియోగంబు
అనుపమబ్రహ్మవాదులగు (భా-4-914-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అనుపమభక్తినెవ్వని పదాంబుజ (భా-4-578-చ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అనుపమమఖకర్మక్రియ (భా-4-493-క.) భూమినిబితుకుట
అనుపమమగు జంబూనది (భా-5.2-25-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అనుపమరాజ్యదర్పాంధచేతస్కులై (భా-3-806-సీ.) కర్దముని విమానయానంబు
అనుపమసుస్థిరనియమాసనుఁడగు (భా-4-840-క.) పురంజను కథ
అనుపుచు నరణము దాసీజనముల (భా-10.2-596-క.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
అనువొంద సృష్టినవ్యయముగఁజేయుచుఁ (భా-6-232-సీ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
అనుసమయంబున (భా-3-531-వ.) సనకాదుల శాపంబు
అన్న తలంపు తా నెఱిఁగి (భా-10.1-1698-ఉ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అన్న నీ చుట్టాల నరయుదు మఱవవు (భా-10.2-108-సీ.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అన్న మేలగు నీకు నిన్నడుగఁగోరి (భా-6-283-తే.) దేవాసుర యుద్ధము
అన్న యిల్లాలిఁజూలాలిని మమతాఖ్యఁ (భా-9-640-సీ.) భరతుని చరిత్ర
అన్న శమింపుమన్న తగ దల్లుఁడు గాఁ డిది (భా-10.1-150-ఉ.) దేవకి బిడ్డనువిడువవేడుట
అన్నమవని యందునమృతంబు గోవుల (భా-8-166-ఆ.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
అన్నము లేదు కొన్ని మధురాంబువులున్నవి (భా-9-647-ఉ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
అన్నమైనఁదక్రమైనఁదోయంబైన (భా-8-464-ఆ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
అన్నయుఁదండ్రియుంజన యయాతి (భా-9-510-ఉ.) యయాతి కథ
అన్నవు నీవు చెల్లెలికి (భా-10.1-26-ఉ.) కంసుని అడ్డగించుట
అన్నా కశ్యపపుత్రా దుర్లభములీ (భా-7-92-శా.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అన్నా చెల్లెలనయ్యెదన్ విడువు (భా-9-246-శా.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అన్నా తల్లులుఁదండ్రులున్ భగినులు (భా-10.1-1514-శా.) అక్రూరునితో కుంతిసంభాషణ
అన్నా నా చనుఁ బాపి నిన్ను దనుజుం (భా-10.2-41-శా.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అన్నా ఫల్గున భక్తవత్సలుఁడు (భా-1-351-శా.) యాదవులకుశలంబడుగుట
అన్నా భద్రమె తల్లిదండ్రుల మమున్ (భా-10.1-1443-శా.) నందోద్ధవ సంవాదము
అన్నా రమ్మని డగ్గఱి (భా-8-515-క.) వామనుడవతరించుట
అన్నిజగంబులఁదానై యున్న (భా-8-633-క.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
అన్నుల చన్నుల దండ విపన్నులు (భా-10.1-802-క.) హేమంతఋతువర్ణనము
అన్నులు సేర వచ్చి మరు నందఱుఁ జూడఁగఁ (భా-10.2-29-ఉ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అన్య కథానులాపములహర్నిశమున్ (భా-2-113-ఉ.) అవతారంబుల వైభవంబు
అన్య మెఱుఁగఁడు తన యంత నాడుచుండు (భా-10.1-332-క.) యశోదగోపికలనొడంబరచుట
అన్యకథానులాపములహర్నిశము (భా-3-222-ఉ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అన్యసన్నుతసాహసుండు మురారి (భా-1-246-మత్త.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
అన్యసుపూజ్య నీ జనకుఁడై (భా-9-674-ఉ.) పాండవ కౌరవుల కథ
అన్యాలోకనభీకరంబులు (భా-8-26-శా.) త్రికూటమందలి గజములు
అన్యుల యాచింపరు రాజన్యులు (భా-10.2-133-క.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
అన్యులు తల్లడిల్ల దనుజాంతకుఁ (భా-10.1-1541-ఉ.) జరాసంధునితోపోర వెడలుట
అపకారంబులు చేయ వెవ్వరికి (భా-10.1-851-మ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
అపచారంబులు లేక (భా-1-109-మ.) నారదుని పూర్వకల్పము
అపశబ్దంబులఁగూడియున్ (భా-1-97-మ.) నారదాగమనంబు
అప్పటి యట్ల యొడ్డి ముసలాయుధుఁ (భా-10.2-299-ఉ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అప్పటినుండి బుధోత్తమ (భా-8-144-క.) సముద్రమథనకథాప్రారంభం
అప్పడు (భా-10.2-1051-వ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
అప్పాలవెల్లిలోపల (భా-8-209-క.) సముద్రమథన వర్ణన
అప్పుఁడుఁదల్లి మొఱ విని జమదగ్ని (భా-9-480-వ.) పరశురాముని కథ
అప్పు డం దున్న సరసపదార్థంబులు (భా-10.1-252-వ.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అప్పు డ ప్పుండరీకాక్షుండు వినుచుండ (భా-10.2-787-వ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అప్పు డ య్యింతు లిట్లనిరి (భా-10.1-820-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అప్పు డా నందనందనుమీఁద (భా-10.1-451-వ.) బకాసుర వధ
అప్పు డా యవ్వయు గోపికలును (భా-10.1-386-వ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
అప్పుడా బాలుని రోదనంబు విని (భా-10.1-258-వ.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అప్పుడా విప్రవరుండుదనకుం (భా-5.1-144-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అప్పుడు (భా-6-67-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అప్పుడు (భా-6-139-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అప్పుడు (భా-6-372-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అప్పుడు (భా-6-377-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అప్పుడు (భా-6-410-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అప్పుడు (భా-6-428-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అప్పుడు (భా-8-34-వ.) త్రికూటమందలి గజములు
అప్పుడు (భా-8-46-వ.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
అప్పుడు (భా-8-58-వ.) కరిమకరులయుద్ధము
అప్పుడు (భా-8-160-వ.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
అప్పుడు (భా-8-191-వ.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
అప్పుడు (భా-8-218-వ.) కాలకూటవిషముపుట్టుట
అప్పుడు (భా-8-315-వ.) అమృతము పంచుట
అప్పుడు (భా-8-321-వ.) అమృతము పంచుట
అప్పుడు (భా-8-339-వ.) బలిప్రతాపము
అప్పుడు (భా-8-398-వ.) జగనమోహిని కథ
అప్పుడు (భా-8-449-వ.) స్వర్గవర్ణనము
అప్పుడు (భా-9-469-వ.) పరశురాముని కథ
అప్పుడు (భా-10.1-111-వ.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
అప్పుడు (భా-10.1-263-వ.) వ్రేగయిన కృష్ణునిలపైబెట్టుట
అప్పుడు (భా-10.1-369-వ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
అప్పుడు (భా-10.1-583-వ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
అప్పుడు (భా-10.1-624-వ.) ధేనుకాసుర వధ
అప్పుడు (భా-10.1-955-వ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
అప్పుడు (భా-10.1-1032-వ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
అప్పుడు (భా-10.1-1092-వ.) రాసక్రీడావర్ణనము
అప్పుడు (భా-10.1-1143-వ.) వృషభాసుర వధ
అప్పుడు (భా-10.1-1287-వ.) విల్లువిరుచుట
అప్పుడు (భా-10.1-1326-వ.) మల్లావనీప్రవేశము
అప్పుడు (భా-10.2-162-వ.) నరకాసురవధకేగుట
అప్పుడు (భా-10.2-194-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అప్పుడు (భా-10.2-229-వ.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
అప్పుడు (భా-10.2-775-వ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అప్పుడు (భా-10.2-1099-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అప్పుడు కాలయవనుం డిట్లనియె (భా-10.1-1623-వ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
అప్పుడు కేకయ సృంజయభూపతులుం (భా-10.2-794-వ.) శిశుపాలుని వధించుట
అప్పుడు చప్పుడు కాకుండఁ (భా-10.1-143-వ.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
అప్పుడు జగజ్జనకుండగు (భా-8-128-వ.) లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
అప్పుడు డాయం జని యరదంబు పై (భా-10.2-1174-వ.) సుభద్రా పరిణయంబు
అప్పుడు దక్షుఁడుదనయులు (భా-6-240-క.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
అప్పుడు దెప్పరమగు నా చప్పుడు (భా-10.1-228-క.) పూతననేలగూలుట
అప్పుడు నముచి నిలువంబడి (భా-8-372-వ.) నముచివృత్తాంతము
అప్పుడు పండ్లు రాల్చిన చప్పుడు (భా-10.1-617-వ.) ధేనుకాసుర వధ
అప్పుడు బ్రహ్మలుదమలో (భా-2-96-క.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
అప్పుడు భోగిభూషణునకు (భా-8-221-వ.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
అప్పుడు రాక్షసమాయలు (భా-4-340-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అప్పుడు రోహిణీయశోద లేక రథంబునఁ (భా-10.1-427-వ.) బృందావనముజొచ్చుట
అప్పుడు లజ్జతోడ శబళాశ్వులు (భా-6-247-ఉ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
అప్పుడు సని (భా-10.2-1295-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అప్పుడు సాందీపని మన (భా-10.2-1003-క.) గురుప్రశంస చేయుట
అప్పుడు సురపతిగన్నులఁ (భా-6-264-క.) బృహస్పతి తిరస్కారము
అప్రమత్తుండవగుచుఁబద్మాక్ష నీవు (భా-4-729-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అబలా నీ నిబిడాతిదుర్జయ (భా-9-575-మ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అబ్జసంభవ హర దేవతార్చనీయ (భా-10.2-611-తే.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
అబ్జాక్ష సకలభూతాంతరాత్ముఁడవనఁ (భా-3-753-సీ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అబ్జాక్షి నిఖిలభూతాంతరాత్ముఁడనైన (భా-3-965-సీ.) భక్తియోగంబు
అభవుఁ డవయ్యును జగతిం బ్రభవించుట (భా-10.2-652-క.) భూసురుని దౌత్యంబు
అభవునమేయునవ్యయుననంతు (భా-6-172-చ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అభినవ నిజమూర్తి యంతఃపురాంగనా (భా-10.2-639-సీ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అభిలభూతములకు ననయంబు నాది మ (భా-10.2-1072-సీ.) నందాదులు చనుదెంచుట
అభ్రంకష ధూమాయిత (భా-10.1-745-క.) దావాగ్ని తాగుట
అభ్రంలిహాదభ్ర విభ్రమాభ్రభ్రమ (భా-4-107-సీ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అమరఁద్రివిక్రమస్పురణనందిన (భా-2-200-చ.) మంథరగిరి ధారణంబు
అమర ముత్తైదువనై యుండవచ్చును (భా-8-282-సీ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
అమర సమస్తదేశములందునఖిల (భా-4-150-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
అమరగణంబుఁ దోలి యురగారి (భా-10.2-1102-చ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అమరగణంబులెల్ల గమలాసనుపాలికి (భా-3-499-చ.) దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
అమరతిర్యఙ్మనుష్యాది చేతనయోను (భా-3-308-సీ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అమరనిర్మితంబులై యొప్పు పితృదేవ (భా-7-468-ఆ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
అమరన్ లోకహితార్థమంచు (భా-8-239-మ.) గరళభక్షణము
అమరవరులకొఱకుఁ గమలజాండం బెల్ల (భా-10.1-482-ఆ.) అఘాసుర వధ
అమరవరేణ్య మీఁదట (భా-7-308-చ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
అమరవరేణ్యుఁబోలి యనయంబు (భా-4-462-చ.) అర్చిపృథుల జననము
అమరవిభుఁడు మెచ్చనశ్వమేధముజేసి (భా-9-49-ఆ.) తృణబిందు వంశము
అమరవ్రాతములోనజొచ్చి దివిజుండై (భా-8-322-మ.) రాహువువృత్తాంతము
అమరశ్రేణికి నెల్లఁ జక్రి ముఖరుం డా చక్రి (భా-10.1-168-మ.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
అమరసమానులై తనరు (భా-10.2-776-చ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అమరాధీశ్వర లక్ష్మితోఁ దగిలి (భా-10.1-946-మ.) ఇంద్రుడు పొగడుట
అమరారాతికరాక్షతోజ్ఝితపవిత్రాంభఃకణశ్రేణికిం (భా-8-611-మ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
అమరారాతులబాణజాలముల (భా-8-368-మ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
అమరారి విపులనిశ్శ్వాసములం (భా-3-616-క.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
అమరాసురకరవిపరిభ్రమణ (భా-8-213-క.) సముద్రమథన వర్ణన
అమరు లమృతపానంబున (భా-10.1-464-క.) అఘాసుర వధ
అమరులఁ గాచిన హరి క్రియఁ (భా-10.1-1001-క.) గోపికల దీనాలాపములు
అమరులఁ బాఱఁదోలి భుజ గాంతకుఁడైన (భా-10.2-147-చ.) భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
అమరులు విసృష్టదానవసమరులు (భా-6-277-క.) దేవాసుర యుద్ధము
అమరులు వేఁడిననసురనాథులఁజంపి (భా-9-254-సీ.) ఖట్వాంగుని చరిత్రము
అమరులైన దనుజులైనను నరులైన (భా-7-402-ఆ.) త్రిపురాసుర సంహారము
అమరుల్ రక్కసులుంబ్రయాసబల (భా-8-325-మ.) రాహువువృత్తాంతము
అమరుల్ సిద్ధులు సంయమీశ్వరులు (భా-7-349-మ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అమరె భువనంబులతనికాలాఖ్యతయును (భా-3-341-తే.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అమరేంద్ర తనయుఁ డ మ్మత్స్యము (భా-10.2-1093-క.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అమరేంద్రసుతవిదారణ (భా-2-286-క.) పూర్ణి
అమరేంద్రాంగన లాకసంబున (భా-10.1-787-మ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
అమరేంద్రాదులఁగొల్చుభంగి (భా-2-40-మ.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
అమరేంద్రాశకుఁబూర్ణచంద్రుఁ (భా-9-259-మ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అమరేంద్రుఁడు ఘనరోషోద్గముఁడై (భా-4-511-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అమరోద్యానవనప్రదేశములు (భా-3-823-మ.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
అమలఙ్ఞాన సుదాన ధర్మరతి (భా-7-351-మ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అమలినగృహమేధిక కర్మములకు (భా-3-782-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
అమలినభక్తిఁగొందఱు మహాత్ములు (భా-3-878-చ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అమిత తపఃప్రభావుఁగరుణాత్ముని (భా-6-263-చ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
అమిత విభూతిఁజాలనమరాధిపుఁ (భా-6-445-చ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అమితవిహారుఁ డీశ్వరుఁ డనంతుఁడు (భా-10.2-219-చ.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
అమృతోత్పాదన యత్నము (భా-8-174-క.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
అమృతోత్పాదన యత్నులై విబుధ (భా-2-144-మ.) మత్యావతారంబు
అమృతోపమానంబులయిన (భా-4-450-వ.) అర్చిపృథుల జననము
అమ్మలఁగన్నయమ్మ (భా-1-10-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
అమ్మహాత్ముండైన పుండరీకాక్షుండు సర్వజ్ఞుండంటేని (భా-2-107-వ.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
అమ్మహాత్ము షోడశాబ్ద వయోరూప (భా-1-519-ఆ.) శుకముని యాగమనంబు
అమ్మహాదేవి నెయ్యంబున మంగళ (భా-4-799-సీ.) పురంజను కథ
అమ్మహాభాగవతామ్నాయమొకనాఁడు (భా-3-265-సీ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అమ్మా నినుఁజూచిన నరుఁ (భా-1-507-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
అమ్మా మన్నుదినంగ నే శిశువునో (భా-10.1-338-శా.) కృష్ణుడుమన్నుదినెననుట
అమ్మాయచేతనీ యఖిలంబు సృజియించి (భా-3-233-సీ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అమ్మునీశ్వరుండు పరమాశ్చర్యవిధానంబుగా (భా-11-69-వ.) నారయణఋషి భాషణ
అయి చాల ఘురఘురమనుశబ్దమడరంగ (భా-4-823-సీ.) పురంజను కథ
అయిదున్నాలుగునాఱురెండునిరుమూడ (భా-10.1-1533-మ.) జరాసంధుని మథురముట్టడి
అయిదేండ్లు కౌమార మటమీఁద నయిదేండ్లు (భా-10.1-488-సీ.) సురలు పూలుగురియించుట
అయిన నేను (భా-1-28-వ.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
అయిన పురుషోత్తముఁబూజించుచు (భా-4-253-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అయిననమ్మహాత్ముని కరుణాతరంగితా (భా-3-70-వ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అయినను వినిపింతు నవధరింపుము దేవ (భా-10.2-661-సీ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
అయినను విను సరోజాయతలోచన (భా-4-925-సీ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అయ్య పగకు రాముఁడలయక రాజుల (భా-9-486-ఆ.) పరశురాముని కథ
అయ్య యీ పుట్టచేరువనాడి యాడి (భా-9-54-తే.) శర్యాతి వృత్తాంతము
అయ్యర్జునునకుంగల పుత్రసహస్రంబునం (భా-9-703-వ.) కార్తవీర్యుని చరిత్ర
అయ్యలఁ గంటి మంచుఁ బులకాంకురము (భా-10.1-525-ఉ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
అయ్యలర్కునకు సన్నతియును (భా-9-501-వ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
అయ్యవసరంబునఁ గృష్ణు చరిత్రంబులు (భా-10.1-930-వ.) గోపకులు నందునికిజెప్పుట
అయ్యవసరంబునఁగపటవటునకు (భా-8-601-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
అయ్యవసరంబునఁగుంజరేంద్రపాలన (భా-8-108-వ.) విష్ణువు ఆగమనము
అయ్యవసరంబునంగృష్ణుండు (భా-3-107-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అయ్యవసరంబునందక్కిన పాండవులును (భా-1-206-వ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
అయ్యవసరంబునఁదదుత్సవ దర్శన (భా-4-57-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అయ్యవసరంబునంబరమభాగవతోత్త (భా-3-147-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అయ్యవసరంబున (భా-2-254-వ.) మాయా ప్రకారంబు
అయ్యవసరంబున (భా-3-602-వ.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
అయ్యవసరంబున (భా-4-336-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అయ్యవసరంబున (భా-6-261-వ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
అయ్యవసరంబున (భా-8-319-వ.) అమృతము పంచుట
అయ్యవసరంబున (భా-8-367-వ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
అయ్యవసరంబున (భా-8-379-వ.) నముచివృత్తాంతము
అయ్యవసరంబున (భా-8-599-వ.) బలిదాననిర్ణయము
అయ్యవసరంబున (భా-8-736-వ.) ప్రళయావసానవర్ణన
అయ్యవసరంబున (భా-9-37-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అయ్యవసరంబున (భా-9-94-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
అయ్యవసరంబున (భా-9-297-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అయ్యవసరంబున (భా-9-451-వ.) పరశురాముని కథ
అయ్యవసరంబున (భా-9-643-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
అయ్యవసరంబున (భా-10.2-772-వ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అయ్యవసరంబున జగన్మోహనాకారంబున (భా-8-302-వ.) జగన్మోహిని వర్ణన
అయ్యవసరంబున నాకాశమున దేవ (భా-3-838-సీ.) కపిలుని జన్మంబు
అయ్యవసరంబున వారలంజూచి (భా-9-691-వ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
అయ్యవసరంబున శైబ్యకొడుకుంగాంచునని (భా-9-707-వ.) శశిబిందుని చరిత్ర
అయ్యవసరంబున సముద్రుండు (భా-2-168-వ.) రామావతారంబు
అయ్యవసరంబున సూకరాకారుండైన (భా-3-634-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అయ్యవసరంబుననచ్చటనున్న (భా-4-519-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అయ్యవసరంబుననతుల తేజోవిరాజితుండైన (భా-3-612-వ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
అయ్యవసరంబుననద్దానవేంద్రుండు (భా-7-278-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అయ్యవసరంబుననయ్యఙ్ఞవరాహమూర్తి (భా-3-652-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అయ్యవసరంబుననయ్యసురుడు (భా-3-687-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అయ్యవసరంబుననసురవిభుండు (భా-3-697-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అయ్యవిరళమహాగరళ (భా-8-243-వ.) గరళభక్షణము
అయ్యసమంజసునికొడుకంశుమంతుం (భా-9-212-వ.) సగరుని కథ
అయ్యా కొడుకు విచారము (భా-10.1-1699-క.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అయ్యా కొడుకులకొఱకై (భా-9-12-క.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అయ్యా దేవ జనార్దన (భా-11-112-క.) అవధూతసంభాషణ
అయ్యా నన్నిటు వేఁడనేల (భా-9-555-శా.) పూరువు వృత్తాంతము
అయ్యింతి కుంతిభోజునింటంబెరుగుచుండ (భా-9-717-వ.) వసుదేవుని వంశము
అయ్యువిదను నీ ప్రపితామహుండైన (భా-9-722-వ.) వసుదేవుని వంశము
అయ్యెడఁ గృష్ణుం డొక్కనాడు రేపకడలేచి (భా-10.1-597-వ.) ఆలకదుపుల మేపబోవుట
అయ్యెడందల్లి యడిగిన సత్యవతి (భా-9-424-వ.) జమదగ్ని వృత్తాంతము
అయ్యెడ (భా-8-344-వ.) హరి అసురులశిక్షించుట
అయ్యెడ (భా-8-362-వ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
అయ్యెడ మానము వదలక (భా-10.2-870-క.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అయ్యెడనతని శాపంబునకు వెరచి (భా-9-495-వ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
అరదము డిగ్గి ప్రేమదొలఁకాడ (భా-4-307-చ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
అరయఁగఁగల్ప ప్రళయాంతరమున (భా-2-251-క.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
అరయఁగ క్షుద్రభూతహృదయంబుల (భా-4-924-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అరయఁగ భక్తపాలనములైన (భా-6-399-చ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అరయఁగ మక్షికంబు వినతాత్మజుఁ (భా-5.1-179-చ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అరయంగ యోగీంద్ర యద్భుతంబయ్యెడు (భా-6-259-సీ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
అరయఁగ వైన్యుని దక్షిణహస్తమునందు (భా-4-438-కవి.) అర్చిపృథుల జననము
అరయఁగ సంసారాటవిఁ (భా-5.1-165-క.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అరయఁగ సీతాలక్ష్మణపరివృతుఁడై (భా-5.2-51-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అరయఁగనెల్ల లోకములునంకిలినొంద (భా-6-304-చ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అరయంగనెవ్వనికలవిగానట్టి యీ (భా-6-483-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అరయఁగనే ధరామరపదాంబుజరేణువు (భా-4-586-చ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అరయంగనేమిటి యందునీ విశ్వంబు (భా-4-720-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అరయఁగనేము బుభుక్షా (భా-4-469-క.) భూమినిబితుకుట
అరయఁగర్మరూపమగునవిద్యాజన్మ (భా-5.1-70-ఆ.) ఋషభునిదపంబు
అరయఁజిత్రకేతుఁడతిశాంతుఁడతిలోక (భా-6-502-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అరయఁదనదు జిహ్వ హరిపేరునుడువదు (భా-6-190-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అరయఁబుత్రోపచారితమైన విష్ణు (భా-6-158-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
అరయ గృహస్థులయ్యును (భా-4-912-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అరయ ధరిత్రినెవ్వని గృహంబు (భా-4-608-చ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అరయ నారదుండునంగిరసుండును (భా-6-479-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అరయ నిష్కామధర్ములైనట్టి (భా-3-299-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అరయ బ్రహ్మాదులెవ్వనిననుయించి (భా-6-477-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అరయ మాతేజములతోడనాయుధములు (భా-6-341-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అరయ లేదు విధాత యీ యఖిలజంతు (భా-3-404-తే.) వరాహావతారంబు
అరయ సమస్తజీవహృదయంబులయందు (భా-3-300-చ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అరయనకించనులైనట్టివారికిఁ (భా-6-291-సీ.) దేవాసుర యుద్ధము
అరయనరాజకంబగు మహాభయముం (భా-4-416-చ.) వేనుని చరిత్ర
అరయనాచార్యుండు పరతత్త్వరూపంబు (భా-6-286-సీ.) దేవాసుర యుద్ధము
అరయనెన్నఁడుఁజేటులేనట్టి ముక్తి (భా-6-56-తే.) కథాప్రారంభము
అరవిందంబులకంటెఁ గోమలములై (భా-10.1-1055-మ.) గోపికల విరహపు మొరలు
అరవిందనాభుని యపరావతారమై (భా-3-189-సీ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
అరవిందసంభవునంగుష్టమున దక్షుఁ (భా-3-377-సీ.) సృష్టిభేదనంబు
అరవిందాక్ష పదాంబుజాత యుగళ (భా-10.2-1324-మ.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
అరవిందాక్ష భవత్స్వరూప మిలఁ బ్రత్యక్షంబునం (భా-10.2-1219-మ.) శ్రుతిగీతలు
అరవిందాక్షపదారవిందమకరందాసక్తులై (భా-1-393-మ.) పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
అరవిందానన వీఁడె నీ మఱఁది (భా-3-462-మ.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
అరవిందోదర తావకీన చరణధ్యానా (భా-4-283-మ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అరవిందోదర తావకీనఘనమాయా (భా-4-177-మ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అరవిందోదర తావకీనసితదంష్ట్రాగ్రాలగ్న (భా-3-429-మ.) విధాత వరాహస్తుతి
అరసి కానలేక యారాత్రి (భా-5.1-131-ఆ.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
అరసి నిర్గుణబ్రహ్మంబునాశ్రయించి (భా-2-6-తే.) శుకుని సంభాషణ
అరసి సునీథయు శోకాతుర యై (భా-4-429-క.) వేనుని చరిత్ర
అరిగి యందఘమర్షణంబను తీర్థంబు (భా-6-212-వ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
అరిగె వికుంఠధామమున (భా-3-710-చ.) వరహావతార విసర్జనంబు
అరిగె వికుంఠధామమునకంత (భా-3-761-చ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అరితను వష్ట బాణముల (భా-10.2-880-చ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అరిదుఃఖావహమైన కార్ముకము (భా-4-334-మ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అరిబల భట సాయకముల (భా-10.1-1754-క.) రుక్మిణీ గ్రహణంబు
అరిషడ్వర్గమహోర్మినక్రనికరవ్యాకీర్ణ (భా-4-630-మ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అరుగుచు దైత్యభేదనదయా (భా-3-42-చ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అరుణ హరినఖర విదళిత (భా-10.1-1305-క.) కంసుడుదుశ్శకునముల్గనుట
అరుదుగ నరహరిభక్తిం (భా-6-57-క.) కథాప్రారంభము
అరుదుగ లక్ష్మణుండు జనకాత్మజయుం (భా-2-162-చ.) రామావతారంబు
అరుదుగా వెలువడి రుద్రుఁడు (భా-10.2-1243-క.) వృకాసురుండు మడియుట
అరుదై కామగమై మయాసురకృతంబై (భా-8-330-మ.) సురాసుర యుద్ధము
అరుదౌనభ్రతమఃప్రభల్ (భా-4-958-మ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అర్ఘ్యపాద్యాదివిధులను నర్థితోడఁ (భా-11-38-తే.) విదేహర్షభసంభాషణ
అర్జునకీర్తిసమేతుం (భా-1-434-క.) కలినిగ్రహంబు
అర్థంబు వేఁడెడునర్థులుగలరుగా (భా-6-355-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అర్థపతికంటెఁగలిమిఁగృతార్థుండై (భా-9-637-క.) భరతుని చరిత్ర
అర్థిజాతము గోరినట్టి వస్తువు లెల్లఁ (భా-10.2-771-సీ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అర్థుల్ వేఁడరు దాతలుంజెడరు (భా-8-459-శా.) బృహస్పతిమంత్రాంగము
అర్భకు లెల్లఁ బాము దివిజాంతకుఁ డౌట (భా-10.1-474-మ.) అఘాసుర వధ
అర్భకులు లేనిదగుటను (భా-3-474-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అఱువదినాలుగు విద్యలు (భా-10.1-1413-క.) సాందీపుని వద్ధ శిష్యులగుట
అల వైకుంఠపురంబులో నగరిలో (భా-8-95-మ.) విష్ణువు ఆగమనము
అలకభ్రాజితమై సుధాంశునిభమై (భా-10.1-1195-మ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
అలఘమతి విరక్తునిఁగాఁ (భా-3-559-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అలఘు తేజోమయంబైన రూపంబిది (భా-2-272-సీ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
అలఘుచరిత్రుఁడమ్మనుకులాగ్రణిచే (భా-4-337-చ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అలఘునినభవుని (భా-4-141-క.) శివుండనుగ్రహించుట
అలఘుపవిత్ర భవత్పద జలములు (భా-10.2-1277-క.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
అలఘుఫణాతపత్రనిచయాగ్రసమంచిత (భా-3-286-చ.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
అలఘుయుగాంతకాలపవనాహత (భా-3-277-చ.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
అలయక సొలయక వేసట (భా-8-69-క.) కరిమకరులయుద్ధము
అలరు జొంపములతోనభ్రంకషంబులై (భా-2-49-సీ.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
అలరు భవత్పదాంబుజయుగార్పితమై (భా-3-551-చ.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
అలవడఁ జేయుచు నుందురు (భా-10.2-1207-క.) శ్రుతిగీతలు
అలవడ ధూమమార్గగతులై (భా-3-1023-చ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అలవడ నాకు మీవలననబ్బిన (భా-3-556-చ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అలవడనే సతీమణి సమంచితలీల (భా-4-682-చ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అలవాటుకలిమి మారుతి (భా-9-275-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
అలవున లక్ష్మణుఁడాజిస్థలిఁగూల్చెన్ (భా-9-294-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
అలసటేమి లేక యఖిలార్థములుఁగల్గు (భా-8-175.1-ఆ.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
అలసి సొలసి నిదురనందిన పరమేష్ఠి (భా-8-715-ఆ.) కల్పాంతవర్ణన
అలసితవెంతయున్ ముసలి వాఁకట (భా-5.1-143-చ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అలసితివి గదన్న యాకొంటివి గదన్న (భా-10.1-259-ఆ.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అలసినచోఁ గొంద ఱతిమోదమున వీపు (భా-10.1-610-సీ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
అలసులు మందబుద్ధియుతు (భా-1-44-చ.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
అలికుల వేణి తన్నుఁ బ్రియుఁ డాడిన (భా-10.2-238-చ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
అలికులవేణి నవ్వులకు నాడినమాటల (భా-10.2-263-చ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
అలిగి మురాంతకుండు కులిశాభశరంబుల (భా-10.2-1110-చ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
అలిగి యేము శపించితిమంతకంటె (భా-3-580-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అలినీలాలక చూడ నొ ప్పెసఁగెఁ (భా-10.2-179-మ.) సత్యభామ యుద్ధంబు
అలుకనైనఁజెలిమినైనఁగామంబున (భా-7-14-ఆ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
అలుగంగారణమేమి విప్రులకు (భా-7-20-మ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
అల్పతరమైన సుఖములనందుచున్న (భా-3-263-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అల్పధనుఁడు విశ్రమాస్థానములఁదృప్తిఁ (భా-5.1-172-ఆ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అళికులోపమ లసదలకశోభితమగు (భా-4-710-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అళినీలాలకఁ బూర్ణచంద్రముఖి (భా-10.1-1748-మ.) వాసుదేవాగమనంబు
అవధరింపు జరాసంధుఁ డతుల బలుఁడు (భా-10.2-644-తే.) భూసురుని దౌత్యంబు
అవధరింపుము దేవా యర్జునుం డనెడి (భా-10.2-1297-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అవధరింపుము మాగధాధీశ్వరుఁడు మాకు (భా-10.2-751-సీ.) రాజబంధమోక్షంబు
అవధూత వల్కె నంతటఁ (భా-11-93-క.) అవధూతసంభాషణ
అవధూతవేషమున నిట్లవనిన్ (భా-5.1-80-క.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
అవధూతోత్తమ మంటి నేఁడు (భా-1-523-మ.) శుకముని యాగమనంబు
అవనివ్యోమములందు నిండి (భా-1-153-మ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
అవనిసురుండుగుడువనతి పవిత్రంబైన (భా-9-148-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అవనీచక్రములోననే పురుషుఁ (భా-1-137-మ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
అవనీనాథ గజేంద్రుఁడా మకరితో (భా-8-122-మ.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
అవనీపతి భయనామక (భా-4-814-క.) పురంజను కథ
అవనీశ నీవు నన్నడిగిన పగిదినా (భా-2-257-సీ.) భాగవత దశలక్షణంబులు
అవనీశ పాండవులందు నీ నందను (భా-10.1-1519-సీ.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
అవనీశ బ్రహ్మ యిట్లంతర్హితుండైనఁ (భా-2-253-సీ.) మాయా ప్రకారంబు
అవనీశ యిట్లు హలమునఁ (భా-10.2-506-క.) కాళిందీ భేదనంబు
అవనీశ యీ విధంబున (భా-4-879-క.) పురంజను కథ
అవనీశ యొక్కనాఁ డానకదుందుఖి (భా-10.2-1137-సీ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
అవనీశ విను ద్రోణుఁ డనువాఁడు వసువుల (భా-10.1-353-సీ.) నందయశోదలపూర్వజన్మ
అవనీశ వీర్యపణాత్త యైనట్టి వై (భా-4-830-సీ.) పురంజను కథ
అవనీశ్వరోత్తమ యప్పురంబున నాల్గు (భా-4-767-సీ.) పురంజను కథ
అవలోకించెను గృష్ణుఁడు (భా-10.1-1227-క.) కృష్ణుడు మథురకుచనుట
అవశిష్టధరణీరుహంబులు భయమంది (భా-4-943-సీ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అవి యెల్లఁ దాల్చి హలధరుఁ (భా-10.2-505-క.) కాళిందీ భేదనంబు
అవితృప్తేక్షణధీసమాహితపోవ్యాసంగు (భా-3-88-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అవియునుదమలోనఁబ్రత్యేకంబ (భా-3-719-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అవిరళయోగమాయాబలంబునఁజేసి (భా-3-644-సీ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అవిరోధంబున నీవు నన్నడుగు (భా-2-71-మ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
అవివేకానుగతస్వకార్యజలవేలాకీర్ణమై (భా-3-182-మ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
అవుఁగదే లావణ్యమవుఁగదే మాధుర్య (భా-8-305-సీ.) జగన్మోహిని వర్ణన
అవురా ధర్మవివేక (భా-6-111-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
అవ్యక్తనిర్గుణపరబ్రహ్మంబునందుఁ (భా-11-52-వ.) అంతరిక్షుసంభాషణ
అవ్యక్తమార్గుండవైన నీదర్శన (భా-1-526-సీ.) శుకునిమోక్షోపాయంబడుగట
అవ్యయుండ వనంతుండ వచ్యుతుండ (భా-10.2-442-తే.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అవ్యయుండువు సర్వభూతాత్మకుఁడవు (భా-10.2-594-తే.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
అవ్యయు ననఘు ననంతశక్తిని బరు (భా-10.2-429-సీ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
అవ్యుఁడుగాఁడు వీఁడు (భా-1-171-ఉ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అవ్వల నెఱుఁగక మువ్వురికవ్వల (భా-10.1-294-క.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
అవ్వా యివ్విధంబున భక్తియోగప్రకారంబు (భా-3-889-వ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అవ్వా యివ్విధంబున లక్షణవంతుండు (భా-7-40-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అవ్విధంబతనికింగలుగనేరదు అదియెట్లంటేని (భా-3-239-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అశుచి యగుచు నతని నంటఁగఁ బని గాదు (భా-10.2-1257-ఆ.) వృకాసురుండు మడియుట
అసదింద్రియఘర్షణమున (భా-3-867-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అసదృశలలితాకారలఁ (భా-9-713-క.) శశిబిందుని చరిత్ర
అసమాస్త్రుఁడు పులు గడిగిన (భా-10.2-676-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
అసురనాథుఁడనుచుననఘుని మర్యాద (భా-8-663-ఆ.) హిరణ్యగర్భాగమనము
అసురవరులు సురలనదలించి బెదరించి (భా-8-484-ఆ.) పయోభక్షణవ్రతము
అసురాధముఁడగు రాహువు (భా-5.2-100-క.) భగణ విషయము
అసురుల మాయలన్నియును (భా-8-343-చ.) హరి అసురులశిక్షించుట
అసురులకమృతము పోయుట (భా-8-316-క.) అమృతము పంచుట
అసురులకున్ సురావళికినయ్యె (భా-6-364-చ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అసురేంద్రుండొనరించు కృత్యములు (భా-1-368-మ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
అస్తోకచరితు నమిత సమస్త (భా-10.2-628-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అస్మత్ప్రియస్వామినచ్యుతుఁబరు (భా-3-145-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అస్మదీయంబగునాదేశమునఁగాని (భా-7-257-సీ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అస్మద్బాహుబలంబుఁ గైకొనక (భా-10.1-1426-శా.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
అహములు సన్నము లయ్యెను (భా-10.1-801-క.) హేమంతఋతువర్ణనము