పోతన తెలుగు భాగవతము ఫ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

ఫలరసాదులుగురియవే పాదపములు (భా-2-21.1-తే.) తాపసుని జీవయాత్ర
ఫలిత తరువులఁ ద్రుంచి సాధుల నలంచి (భా-10.2-541.1-తే.) ద్వివిదునివధించుట
ఫా
ఫాలము నేలమోపి భయభక్తులతోడ (భా-1-522-ఉ.) శుకముని యాగమనంబు
ఫు
ఫుల్లసరోజలోచనలు పూర్ణసుధాంశుముఖుల్ (భా-10.1-1219-ఉ.) వ్రేతలు కలగుట