పోతన తెలుగు భాగవతము ప

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

పంకజనాభుఁ డుద్ధవునిపైఁ గల కూర్మిని (భా-11-92-ఉ.) అవధూతసంభాషణ
పంకజముఖి నీ ళ్ళాడఁను (భా-10.1-105-క.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
పంకజలోచనుం డొడిసి పట్టిన (భా-10.1-1188-ఉ.) వ్యోమాసురుని సంహారించుట
పంకజాక్షునిచటఁబాడక కామినీ (భా-7-475-ఆ.) నారదుని పూర్వజన్మంబు
పంకజోదర నీవపారకర్ముండవు (భా-3-437-సీ.) విధాత వరాహస్తుతి
పంచబాణుని నీఱుసేసిన భర్గునిం (భా-1-272-మత్త.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
పంచమహాభూతపరినిర్మితంబైన (భా-6-327-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
పంచవింశతి తత్త్వరాశికపారదర్పణమయ్యుఁదాఁ (భా-6-234-మత్త.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
పంచశరద్వయస్కుఁడవు (భా-7-152-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
పంచశరబాణనిర్భిన్నభావుఁడగుచుఁ (భా-3-378.1-తే.) సృష్టిభేదనంబు
పంచాననవాహనుఁడై (భా-8-360-క.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
పంచాననోద్ధూత పావకజ్వాలలు (భా-7-291-సీ.) నృసింహరూపావిర్భావము
పంచాబ్దంబులవాఁడు తండ్రినగు (భా-7-187-శా.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
పంచాశ్వయుక్తంబు పంచబంధనముఁ (భా-4-771-సీ.) పురంజను కథ
పంచిన వారలు దర్పంబునంజని (భా-9-439-వ.) పరశురాముని కథ
పంచేంద్రియముల తెరువుల (భా-9-122-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
పండితసూక్తులతోడుతఁ (భా-8-270-క.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
పంతములేల తొల్లి జనపాలురఁ (భా-10.1-1549-ఉ.) జరాసంధుని సంవాదము
పందికై పోరాడ ఫాలాక్షుఁడెవ్వని (భా-1-366-సీ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
పంపినఁ బోనివాఁడనె నృపాలక (భా-10.1-1165-ఉ.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
పంబి రణక్షితిన్ శరవిపాటిత (భా-10.2-416-ఉ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
పక్షీంద్రుం డురగంబుఁ బట్టు విధ (భా-10.1-1377-శా.) కంసవధ
పక్షులు తమఱెక్కలలోఁ (భా-1-304-క.) విదురాగమనంబు
పగతురఁ జెఱిచితి ననియును (భా-10.1-160-క.) మాయమింటనుండిపలుకుట
పగతురు దొంగలరేఁపఁగ (భా-9-406-క.) పురూరవుని కథ
పగలు ఖద్యోతరుచి చెడుపగిది రాత్రి (భా-10.1-534-తే.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
పగవాఁడు మడియనోపును (భా-8-559-క.) వామునునిసమాధానము
పగవారి సుతుల యందును (భా-10.1-675-క.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
పగవారు శరణు చొచ్చిన (భా-8-181-క.) సురాసురలుస్నేహము
పగవారైన సురేంద్రులున్ (భా-7-119-మ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
పగిది ధర్మంబు నాలుగు పాదములను (భా-8-433.1-తే.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
పగ్గములు వదలి వేగిర (భా-10.1-22-క.) వసుదేవదేవకీల ప్రయాణం
పటికంపుఁ గంబముల్‌ పవడంపుఁ బట్టెలు (భా-10.2-602-సీ.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
పటికంపు గోడలుబవడంపు వాకిండ్లు (భా-9-327-సీ.) శ్రీరాముని కథనంబు
పటుఘననీరంధ్రతమఃపటల (భా-3-868-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
పటుతరనీతిశాస్త్రచయ పారగుఁ (భా-7-173-చ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
పటుతాటంక రథాంగ యుగ్మమునకుం (భా-5.1-38-మ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
పట్టఁగ లేరు నిన్నుఁ దమభావము లందు (భా-10.2-110-మ.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
పట్టణజనములు చూతురు (భా-10.1-1153-క.) కంసుని మంత్రాలోచన
పట్టపురాజునీ మగఁడు (భా-9-626-ఉ.) భరతుని చరిత్ర
పట్టపురాజునుజంపుట (భా-9-464-క.) పరశురాముని కథ
పట్టి యెల్లబోఁటి పట్టి యీతం డని (భా-10.1-382-ఆ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
పట్టినఁ గాని మనోవిభుఁబట్టఁగదా (భా-10.1-1067-క.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
పట్టినఁ బట్టుపడని నినుఁ (భా-10.1-375-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
పట్టుదురు కొఱవులను వడిఁ (భా-3-988-క.) భక్తియోగంబు
పట్టులేక బహుప్రకారవిపన్న (భా-8-167-మత్త.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
పడఁతి యే మును భుజింపక భుజింపదు (భా-4-825-సీ.) పురంజను కథ
పడఁతీ నీ బిడ్డడు మా కడవలలో (భా-10.1-308-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
పడమటఁబొడమెడు బాలచంద్రుని మాడ్కిఁ (భా-9-170-సీ.) మాంధాత కథ
పడిన దనుజేశ్వరునిఁజూచి (భా-3-702-తే.) హిరణ్యాక్షవధ
పడినవారి మరల బ్రతికింపనోపును (భా-9-476-ఆ.) పరశురాముని కథ
పడుచులు లేఁగలుం గలసి పైకొని (భా-10.1-478-ఉ.) అఘాసుర వధ
పతి తన కరముల కుంకుమ (భా-10.1-966-క.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
పతి నాయింటికి మున్నువచ్చె (భా-1-266-మ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
పతి యే రూపము దాల్చినం (భా-10.2-230-మ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
పతిదైవతశీలసమంచిత (భా-4-836-క.) పురంజను కథ
పతియె దైవంబుగా భావంబులోపలఁ (భా-4-380-సీ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
పతిసమ్మానము వడసిన (భా-3-454-క.) దితికశ్యప సంవాదంబు
పతుల దైన్యంబును భామల క్రౌర్యంబుఁ (భా-10.1-1033-సీ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
పతులన్ బిడ్డల బంధులన్ (భా-10.1-989-మ.) గోపికల దీనాలాపములు
పతులుమఱుందులున్ సుతులు (భా-3-119-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
పదపడి మాలి సుమాలులు (భా-8-346-క.) హరి అసురులశిక్షించుట
పదము చేరవచ్చు ఫాలక్షుఁబొడగని (భా-8-401-ఆ.) జగనమోహిని కథ
పదముదగఁబొందఁగలవని పరమపురుషుఁ (భా-4-291.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
పదములఁబట్టినందలకుబాటొకయింతయు (భా-8-53-చ.) కరిమకరులయుద్ధము
పదముల సంకెల లిడుకొని (భా-10.1-146-క.) శయ్యననుంచుట
పదములుబాహులుందలలు (భా-10.2-383-చ.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
పదవిక్షేపములన్ సవృక్షధరణీభాగంబు (భా-10.1-618-మ.) ధేనుకాసుర వధ
పదిపది యమ్ములన్ మనుజపాలవరేణ్యుల (భా-10.2-854-చ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
పదివేలేఁడులు నిష్ఠనువదలక (భా-4-900-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
పదునాలుగువేవురునఱువదియేవురు (భా-9-711-క.) శశిబిందుని చరిత్ర
పద్ధతులఁజేసి పెక్కురూపంబులనొందు (భా-3-320.1-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
పద్మ సంభవుఁడును భవుఁడును మనుకుల (భా-4-872-సీ.) పురంజను కథ
పద్మగంధి నేను బర్హదామము నైనఁ (భా-10.2-212.1-ఆ.) కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
పద్మనయన మగఁడు ప్రాయంపు వాడైనఁ (భా-9-64-ఆ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
పద్మనయనుమీఁది భక్తియోగంబెల్ల (భా-6-191-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
పద్మభవసూనుఁడుత్తానపాదు కడకు (భా-4-257-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
పద్మరాగాది రత్నప్రభాసమాన (భా-10.1-665.1-తే.) కాళియ మర్ధనము
పద్మలోచన కృష్ణ భక్తాభయప్రద (భా-1-148-సీ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
పనిచిన వార లేగి ఘనబాహుపరాక్రమ (భా-10.2-712-చ.) దిగ్విజయంబు
పనుపక చేయుదురధికులు (భా-9-558-క.) పూరువు వృత్తాంతము
పన్నగము మమ్ముఁ గఱవక (భా-10.1-657-క.) గోపికలు విలపించుట
పన్నుగ మింటిపై కెగసి పాఱు (భా-10.1-1464-ఉ.) భ్రమరగీతములు
పరఁగఁబెద్దలీ ప్రపంచమంతయుఁదథ్య (భా-5.1-153-ఆ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
పరఁగ జీవునికైన బంధమోక్షము లంట (భా-10.1-1504-సీ.) అక్రూరుడు పొగడుట
పరఁగ నిక్ష్వాకుఁడును బృహద్బలుఁడు (భా-9-365-తే.) భవిష్యద్రాజేతిహాసము
పరఁగ సుధాశనతిర్య (భా-3-338-క.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
పరఁగనతండంతఁబరాశరునకును (భా-3-269-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
పరఁగనభీప్సితములు (భా-4-497-క.) భూమినిబితుకుట
పరఁగన్ మామగవారలందఱును (భా-1-161-మ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
పరఁగినదర్పోద్ధతులిద్దఱుగొడుకులు (భా-3-480-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
పరఁగుచునున్న దుర్వ్యసనభాజనమై (భా-3-1003-చ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
పరకాంతనెవ్వఁడేనిం (భా-5.2-139-క.) నరక లోక విషయములు
పరగఁజితాస్థిభస్మ నృకపాలజటాధరుఁడుం (భా-4-89-చ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
పరచిదానంద దివ్యరూపమున వెలుఁగు (భా-10.2-907.1-తే.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
పరతత్త్వఙ్ఞులు శాంతచిత్తులు (భా-9-226-మ.) భగీరథుని చరితంబు
పరతత్త్వఙ్ఞులుగరుణాకర (భా-3-155-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
పరధన పరదార పరదూషణాదులఁ (భా-11-95-సీ.) అవధూతసంభాషణ
పరపుత్రకళత్రంబులఁ (భా-5.2-137-క.) నరక లోక విషయములు
పరబ్రహ్మంబుఁజిత్తంబున నిల్పి (భా-3-866-వ.) కర్దముని తపోయాత్ర
పరమ నిధానంబు భాసుర సత్వంబు (భా-10.1-939-సీ.) ఇంద్రుడు పొగడుట
పరమ భాగవతుఁడు పాండవపౌత్రుండు (భా-1-448-ఆ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
పరమ భాగవతులు పాటించు పథమిది (భా-2-33-ఆ.) సృష్టి క్రమంబు
పరమకోపుఁడయిన భార్గవుఁబతిఁజేరి (భా-9-56-ఆ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
పరమగుహ్యమయిన బ్రహ్మంబు సదసత్త (భా-8-222.1-ఆ.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
పరమతపోవిధూతభవపాపులమై (భా-3-549-చ.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
పరమపదవాస దుష్కృతహర (భా-5.1-182-క.) పూర్ణి
పరమపావన విశ్వభావన (భా-3-1053-త.) పూర్ణి
పరమపావనులార బాల్యంబునందుండి (భా-4-612-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
పరమపురుష దుఃఖభంజన పరమేశ (భా-6-342-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
పరమపూరుషుఁడొక్కఁడాఢ్యుఁడు (భా-1-60-త.) కథా సూచనంబు
పరమబ్రహ్మ మనంగాఁ (భా-11-51-క.) అంతరిక్షుసంభాషణ
పరమభాగవతుఁడు పరమేష్ఠితనయుండు (భా-10.2-629-ఆ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
పరమభాగవతోత్తముండైన విదురుండు (భా-2-282-వ.) శౌనకుడు సూతునడుగుట
పరమయోగి హృదయ భద్రపీఠంబుల (భా-10.1-1073-ఆ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
పరమయోగీంద్రులకు దుర్విభావ్యమైన (భా-4-661.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
పరమవిజ్ఞాన సంపన్ను లైనట్టి యో (భా-10.2-1206-సీ.) శ్రుతిగీతలు
పరమసమాధిధుర్యుఁ (భా-6-9-చ.) ఉపోద్ఘాతము
పరమసిద్ధయోగిభాషణామృతమెందు (భా-2-31.1-ఆ.) సత్పురుష వృత్తి
పరమాణువు మొదలుగఁగొని (భా-6-474-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
పరమాత్మ మర్త్య సుపర్వ తిర్యఙ్మృగ (భా-4-286-సీ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
పరమాత్ముఁ డఖిల జగదీశ్వరుఁడగు (భా-10.2-1164-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
పరమాత్ముండజుఁడీ జగంబుఁ (భా-2-110-మ.) పరమాత్ముని లీలలు
పరమానురాగరస సంభరితాంతఃకరణు (భా-10.2-306-క.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
పరముఁడీశ్వరుండు బ్రాహ్మణముఖమున (భా-7-447-ఆ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
పరము ననంతు భక్తపరిపాలు (భా-3-523-చ.) సనకాదుల శాపంబు
పరముని భక్తలోకపరిపాలనశీలుని (భా-6-173-చ.) అజామిళోపాఖ్యానము
పరమునికి వందనమొనర్తుఁబరిఢవించి (భా-6-213-తే.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
పరమేశ్వరార్పణంబుగఁ (భా-10.1-871-క.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
పరమేశ్వరునకునెప్పటి పదార్థంబులందు (భా-5.2-114-సీ.) పాతాళ లోకములు
పరమేష్టి యీ సృష్ట్యాదిని అహమ్మను (భా-3-367-వ.) సృష్టిభేదనంబు
పరమేష్ఠి పట్టణంబున (భా-5.2-31-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
పరమేష్ఠిసుతుఁడు గనె నొక (భా-10.2-617-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
పరమోత్కంఠనునమ్మందరగిరి (భా-4-658-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
పరమోత్సాహముతోడ మాధవుఁడు (భా-10.2-1334-మ.) యదువృష్ణిభోజాంధకవంశంబు
పరశురాముతోడఁబ్రతిఘటించి జయింప (భా-9-667-ఆ.) భీష్ముని వృత్తాంతము
పరశురామునికోడి పరుగులుపెట్టిన (భా-9-477-సీ.) పరశురాముని కథ
పరి ప్రవేశించి యాతత్త్వభవ్యగుణము (భా-3-204.1-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
పరికించినను భజింపుఁడు (భా-4-427-క.) వేనుని చరిత్ర
పరికింపఁ గృపణస్వభావుండ నై నట్టి (భా-10.2-1017-సీ.) అటుకులారగించుట
పరికింపఁగ దేహం బస్థిరమని (భా-10.2-721-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
పరికింపఁగనే మనుజుఁడు (భా-4-663-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
పరికింపఁగొందఱు భాగవతోత్తముల్ (భా-3-879-సీ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
పరికింప మత్స్వరూప స్వభావములును (భా-2-250-సీ.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
పరికింప సిద్ధవిద్యాధరులకుఁ (భా-5.2-103-క.) భగణ విషయము
పరికింపనితఁడు దిక్పాలయశోహాని (భా-4-42-సీ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
పరికింపనీ విశ్వపరిపాలనమునకై (భా-4-233-సీ.) ధృవోపాఖ్యానము
పరికింపన్ నిజభక్తియుక్తిగరిమంబాటిల్లు (భా-3-1016-మ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
పరిఖ ల్గోటలు కొమ్మలుం బడగలుం (భా-10.1-1247-మ.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
పరిఘ శరాసన పట్టిస (భా-10.2-517-క.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
పరితాపంబునుబొందుచు (భా-3-526-క.) సనకాదుల శాపంబు
పరిపక్వఫలభరానత (భా-3-765-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
పరిపూర్ణంబగు భక్తిని (భా-4-651-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
పరిపూర్ణంబుఁ బురాణముఁ (భా-10.1-571-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
పరిపూర్ణుఁడవై యుండియు (భా-5.1-45-క.) ఋషభుని జన్మంబు
పరిభూతవ్యధనంబులు (భా-7-28-క.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
పరిలంబితమృదుపీతాంబర (భా-3-932-క.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
పరుఁ జూచున్ వరుఁ జూచు నొంప నలరింపన్ (భా-10.2-178-మ.) సత్యభామ యుద్ధంబు
పరుఁడై యీశ్వరుఁడై మహామహిముఁడై (భా-2-58-మ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
పరు గెలువవలయునొండెను (భా-8-457-క.) బృహస్పతిమంత్రాంగము
పరులెవ్వరుదామెవ్వరు (భా-7-69-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
పరువడిఁబట్టి సప్తవృషభంబుల (భా-3-124-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
పరువడి దితిసుతుఁడతిభీకరగదఁ (భా-3-674-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
పరువడి వైచినన్ దనుజభంజనుఁ డంత (భా-10.2-518-చ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
పరువడి వైష్ణవజ్వరముఁ బంచిన (భా-10.2-426-చ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
పరువడినష్టలోకపరిపాలకముఖ్య (భా-4-411-చ.) వేనుని చరిత్ర
పరువిడి పోయి తెచ్చి ఘనపాశచయంబుల (భా-10.2-455-చ.) నృగోపాఖ్యానంబు
పర్జన్యుఁ డధిపుండు భగవంతుఁ డమరేంద్రుఁ (భా-10.1-880-సీ.) యాగముచేయయోచించుట
పర్వతద్వంద్వంబు పాథోధియుగళంబు (భా-10.2-733-సీ.) జరాసంధ వధ
పలలమునకుఁ బోరెడు డేగలక్రియ (భా-10.2-64-క.) జాంబవతి పరిణయంబు
పలికినఁబలుకులు పలుకఁడు (భా-9-571-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
పలికిన పలుకులు దిరుగక (భా-10.1-47-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
పలికిన ప్రతిఙ్ఞ దప్పెడిఁ (భా-10.1-1066-క.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
పలికెడిది భాగవతమఁట (భా-1-18-క.) కృతిపతి నిర్ణయము
పలికెదనని గమకముఁగొను (భా-7-343-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
పలు తోయంబులు జగములఁ (భా-10.1-192-క.) జలకమాడించుట
పలు దుర్గంబులు సచివులు (భా-8-637-క.) దానవులువామనుపైకెళ్ళుట
పలు రోగంబుల నొందకున్నవె పసుల్ (భా-10.1-204-మ.) నందుడువసుదేవునిచూచుట
పలుకఁగలిగె మొదల భాగవతార్థంబు (భా-6-22-ఆ.) కృతిపతి నిర్ణయము
పలుకులఁ దన్నుఁ దాఁ బొగడఁ (భా-10.2-462-చ.) నృగోపాఖ్యానంబు
పలుకుల నగవుల నడపుల (భా-1-225-క.) భీష్మనిర్యాణంబు
పలుకులనమృతంబుచిలుకనెవ్వానితో (భా-8-273-సీ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
పలుకులు మధురసధారలు (భా-8-309-క.) జగన్మోహిని వర్ణన
పలుదానంబుల విప్రులందనిపి (భా-8-442-మ.) బలియుద్ధయాత్ర
పలుపాటులఁబడు జనులకు (భా-10.1-203-క.) నందుడువసుదేవునిచూచుట
పలువురు దానవుల్ పొడువ (భా-7-192-చ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
పల్లటిలిన యుల్లముతోఁ (భా-1-347-క.) యాదవులకుశలంబడుగుట
పల్లవ తోరణసురుచిర (భా-10.1-176-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
పల్లవ వైభవాస్పదములు పదములు (భా-10.1-1713-సీ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
పల్వలంబుల లేఁత పచ్చికఁ (భా-8-39-సీ.) గజేంద్రుని వర్ణన
పవనములు జయించి పరిహృతసంగుఁడై (భా-2-15-ఆ.) ధారణా యోగ విషయంబు
పవనుఁడు మేఘరేణువుల (భా-10.1-1556-చ.) జరాసంధుని సంవాదము
పశు కళత్ర పుత్ర బాంధవ దేహాది (భా-2-3.1-ఆ.) శుకుని సంభాషణ
పశు యజ్ఞ వాట యూప స్తంభ పాత్ర (భా-2-94-సీ.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
పశుల గోపకులను బ్రతికించె మరలంగ (భా-10.1-631.1-ఆ.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
పశువిశసనములు చేయుఁడు (భా-10.1-1156-క.) కంసుని మంత్రాలోచన
పశువులఁబొరిగొని మఖములు (భా-7-456-క.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
పస చెడి తనకును వశమై (భా-8-179-క.) సురాసురలుస్నేహము
పసిడిచంపకదామంబు బాగుఁగూర్చి (భా-8-266.1-తే.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
పసుపు లాడి యురోజకుంకుమ పంక (భా-10.1-426-త.) బృందావనమునకుబోవుట
పసుపులు నూనెలు నలఁదిన (భా-10.1-177-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
పసులకదుపులఁగాచుచుబలుమొగిళ్ళు (భా-9-33.1-తే.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
పసులకుఁ గొండకు బ్రాహ్మణోత్తములకు (భా-10.1-889-సీ.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
పాం
పాంచభౌతికమైన భవనంబు దేహంబు (భా-7-51-సీ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
పాంచాలితో మద్రపతిసుత యిట్లను (భా-10.2-1083-సీ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
పాంచాలీకబరీవికర్షణమహాపాప (భా-1-177-శా.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
పాండవ వంశంబు బలము మానంబును (భా-1-79-సీ.) శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
పాండవకృష్ణులయానము (భా-1-390-క.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
పాండవవంశపావన నృపాలక (భా-6-157-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
పాండుతనూభవాగ్రజుఁడు (భా-10.2-809-ఉ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
పాండునందను లిప్పు డే పగిది నెచట (భా-10.2-659-తే.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
పాండునృపాలనందనులు (భా-3-3-ఉ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
పాండుభూమీశ్వరుండు సంప్రాప్తమరణుఁ (భా-3-63-తే.) యుద్దవ దర్శనంబు
పా
పాటవమునఁ బలుపిడికిట (భా-10.1-1368-క.) చాణూరముష్టికులవధ
పాటించి గానవిద్యాపాటవమునఁ (భా-10.1-896-క.) పర్వతభంజనంబు
పాటువచ్చిన ఙ్ఞాతి ఘాతులు (భా-8-696-మత్త.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
పాఠీననయన లెల్ల న (భా-10.1-1072-క.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
పాఠీనాకృతిఁ దోయరాశినడుమన్ (భా-10.1-640-శా.) కాళిందిలో దూకుట
పాడి చెడక వీఁడు నేఁడు మీకతమునఁ (భా-9-496-ఆ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
పాడిరి గంధర్వోత్తము (భా-10.1-107-క.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
పాడిరి గంధర్వోత్తము (భా-10.2-1261-క.) వృకాసురుండు మడియుట
పాడుఁబాడించు వైకుంఠభర్తనటన (భా-6-486.1-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
పాడుచు నాడుచు ముచ్చట లాడుచు (భా-10.1-606-క.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
పాడున్ మందుని భంగి (భా-10.1-418-శా.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
పాణియు రథియుఁగృపాణియుఁ (భా-8-441-క.) బలియుద్ధయాత్ర
పాణులొగి లేని యా చతుష్పాత్తులెల్ల (భా-6-197.1-తే.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
పాతకుండ జడుఁడ బ్రహ్మఘాతుకుఁడను (భా-6-145-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
పాతకుండనగు నాకు (భా-6-144-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
పాతాళలోకంబు పాఁతున శేషుండు (భా-5.2-122-సీ.) పాతాళ లోకములు
పాదద్వంద్వము నేలమోపి (భా-8-65-శా.) కరిమకరులయుద్ధము
పాదవిభేదంబున మర్యాదలునుదఱుఁగు (భా-3-351-క.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
పానంబు చేసినఁదానుఁబానము చేయుఁ (భా-4-769-సీ.) పురంజను కథ
పానీయంబులుద్రావుచుంగుడుచుచున్ (భా-7-123-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
పాపంబుఁజండాలరూపంబుగలదాని (భా-6-436-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
పాపంబు నీచేతఁబ్రాపించె మనకింక (భా-1-484-సీ.) శృంగి శాపంబు
పాపకర్ముఁడు వీఁడు ని న్నిఁటఁ బట్టి తెచ్చిన (భా-10.2-15-మత్త.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
పాపనిఁ జూడఁ గానక విపద్దశ నొంది (భా-10.1-267-ఉ.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
పాపనికి నూనెఁ దలయంటి పసుపుఁ బూసి (భా-10.1-189-తే.) జలకమాడించుట
పాపనికై యిటు పొగిలెడి (భా-10.1-270-క.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
పాపపు బ్రహ్మ గోపకుల పల్లెలలోన (భా-10.1-1356-ఉ.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
పాపపురక్కసుండు సెఱపట్టె నటంచుఁ (భా-10.2-209-ఉ.) కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
పాపముదలఁపక నిమిషము (భా-3-382-క.) సృష్టిభేదనంబు
పాపరాని దొడ్డ పగపుట్టె: నిక నెట్టు (భా-10.1-83-ఆ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
పాపాత్ముల పాపములం (భా-10.2-77-క.) సత్రాజితుకు మణితిరిగిచ్చుట
పాపుఁడ బాలఘాతకుఁడ (భా-10.1-158-ఉ.) మాయమింటనుండిపలుకుట
పామువిషాగ్నికీలలను (భా-1-491-ఉ.) శృంగి శాపంబు
పాయక కదంబ పుష్పచ్ఛాయంగల (భా-5.1-32-క.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
పాయని కిన్కతో హరుఁడు పాశుపతాస్త్రము (భా-10.2-410-ఉ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
పాయని గేహశృంఖలలఁ బాసి (భా-10.1-1081-ఉ.) గోపికలతో సంభాషించుట
పాయని వేడ్కతో నునికిపట్టులకుం (భా-10.1-519-ఉ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
పారమేష్ఠ్యమయిన పదవినొందిన భూపు (భా-6-267-ఆ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
పారవిదులు సిద్ధపతులునెవ్వని మాయ (భా-9-113.1-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
పారావార పరీతోదార (భా-9-594-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
పారావారముద్రచ్చుచో గిరిసముద్య (భా-8-408-శా.) జగనమోహిని కథ
పార్థివుఁడు యయాతి బ్రహ్మర్షి భార్గవుఁ (భా-9-512-ఆ.) యయాతి కథ
పార్థివేంద్ర నరుఁడు పాషండదర్శనుఁ (భా-5.2-150-ఆ.) నరక లోక విషయములు
పార్థివేంద్ర యిట్లు భరతాత్ముజుండైన (భా-5.2-4-ఆ.) సుమతి వంశవిస్తారము
పార్థివోత్తములఁకుఁబ్రజల రక్షించుట (భా-4-541-సీ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
పాఱఁడు లేచి దిక్కులకు (భా-7-194-ఉ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
పాఱి యే దిక్కుఁ గానక ప్రాణభీతి (భా-10.2-427-తే.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
పాలడుగఁడు మేలడుగండేలఁడు (భా-8-684-క.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
పాలమున్నీటిలోపల సర్వతృణలతౌ (భా-8-175-సీ.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
పాలమున్నీటిలోపలి మీఁది మీఁగడ (భా-8-266-సీ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
పాలిండ్లపైనున్న పయ్యెద జాఱించు (భా-8-303-సీ.) జగన్మోహిని వర్ణన
పాలింపుము శేముషి (భా-7-268-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
పాలేటి రాచకన్నియ (భా-8-290-క.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
పాలేఱై ప్రవహింప (భా-9-92-శా.) అంబరీషోపాఖ్యానము
పావకశిఖలచే భాండంబుదాఁదప్త (భా-5.1-149-సీ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
పావకుండర్చుల భానుండు దీప్తుల (భా-8-85-సీ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
పావనమయ్యె నా కులము పండెఁ దపంబు (భా-10.1-1268-ఉ.) సుదామునిమాలలుగైకొనుట
పావనములు దురితలతాలావనములు (భా-1-447-క.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
పాశబంధంబులీసునఁబట్టిత్రెంచి (భా-6-167.1-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
పాషాండధర్మంబుఁబ్రతిలోమకుల (భా-3-255-సీ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
పాషాణ వల్మీక పంకాది రహితంబు (భా-10.1-1310-సీ.) మల్లరంగవర్ణన
పి
పికముల కోలాహలమును (భా-10.1-720-క.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
పిడుగు పడదు గాక పెనుగాలి విసరదు (భా-10.1-414-తే.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
పిత్రుదేవతలిట్లనిరి (భా-7-313-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
పిన్నవుగాని నీవు కడుఁబెద్దవు (భా-9-553-ఉ.) పూరువు వృత్తాంతము
పిఱుదు చక్కట్ల డగ్గఱి ప్రేమతోడ (భా-8-39.1-తే.) గజేంద్రుని వర్ణన
పుం
పుండరీకయుగముఁబోలు కన్నులవాఁడు (భా-1-16.1-ఆ.) కృతిపతి నిర్ణయము
పుండరీకాక్షుఁడయ్యును భూరిరోష (భా-3-673-తే.) బ్రహ్మస్తవంబు
పుండరీకాక్షునెఱుఁగని పురుషపశువు (భా-3-787-తే.) దేవహూతి పరిణయంబు
పు
పుట్టంధుండవు పెద్దవాఁడవు (భా-1-312-శా.) విదురాగమనంబు
పుట్టంబుట్ట (భా-1-7-శా.) ఉపోద్ఘాతము
పుట్టించి వారికిఁబురుషరూపంబైన (భా-3-742-సీ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
పుట్టించిన జనకుని మదిఁబుట్టిన (భా-6-242-క.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
పుట్టించెఁదద్గుణంబునఁబరమేశ్వరు (భా-3-275-సీ.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
పుట్టితి బుద్ధి యెఱింగితిఁ (భా-10.1-536-క.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
పుట్టితివజుతనువునఁ (భా-1-91-క.) నారదాగమనంబు
పుట్టిననాఁటనుండియునుబుట్టద (భా-6-24-ఉ.) కృతిపతి నిర్ణయము
పుట్టినేర్చుకొనెనొ పుట్టకనేర్చెనో (భా-8-619-ఆ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
పుట్టిపుట్టఁడు నేడు దొంగిలఁ బోయి (భా-10.1-310-మత్త.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
పుట్టువు లేని నీ కభవ (భా-10.1-99-ఉ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
పుట్టెన్నఁడు హరి నెఱుఁగని (భా-10.1-1221-క.) వ్రేతలు కలగుట
పుడమిఁగల జనులువొగడఁగఁ (భా-1-470-క.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
పుడమిఁబ్రత్యక్షమునఁగానఁబడఁడు మఱియు (భా-4-685.1-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
పుడమి నిట్టకనిల్వునంబడి (భా-6-450-త.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
పుణ్యంబై మునివల్లభగణ్యంబై (భా-1-38-క.) నైమిశారణ్య వర్ణనము
పుణ్యకీర్తనుఁడైన భువనేశుచరితంబు (భా-1-73-సీ.) శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
పుణ్యభూములరుగు పుణ్యతీర్థంబులఁ (భా-9-198-క.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
పుణ్యమూలంబులనపాయ పోషకంబు (భా-6-119.1-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
పుణ్యుఁడు రామచంద్రుఁడట పోయి (భా-9-268-ఉ.) శ్రీరాముని కథనంబు
పుత్త్రులఁ గోల్పోయి భూరిశోకంబున (భా-10.2-1285-సీ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
పుత్ర దార గృహ క్షేత్ర భూరివిషయ (భా-10.2-1228-తే.) శ్రుతిగీతలు
పుత్రకామేష్టిఁగావించి పుత్రుఁబడయు (భా-4-399-తే.) వేనుని చరిత్ర
పుత్రుడు నీ బ్రతుకునకును (భా-10.1-152-క.) దేవకి బిడ్డనువిడువవేడుట
పుత్రుల్ నేర్చిన నేరకున్న (భా-7-126-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
పునరవగాహనములు పెంపొనరం (భా-10.2-1041-క.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
పున్నాగ కానవే పున్నాగవందితుఁ (భా-10.1-1010-సీ.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
పురంబు వెడలి పంచప్రస్థంబను (భా-4-772-వ.) పురంజను కథ
పురము వెల్వడి చని పుణ్యభూబదరికా (భా-4-370-సీ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
పురమున కేగి యుషా సుందరికిని (భా-10.2-446-క.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
పురమునాత్మాంశమునఁజెందు (భా-4-723.1-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
పురముల్మూఁడునునొక్కబాణమున (భా-2-169-మ.) రామావతారంబు
పురవైరికొకనాఁడు పొడచూపు వేడుకఁ (భా-9-22-సీ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
పురసతుల విలోకనములు (భా-10.1-1220-క.) వ్రేతలు కలగుట
పురసతులు విరులు లాజలు (భా-10.2-924-క.) దంతవక్త్రుని వధించుట
పురహరుచే రమేశ్వరుఁడు (భా-5.2-117-చ.) పాతాళ లోకములు
పురిటిలోపల వచ్చి పుత్రు వేలుపుమన్నఁ (భా-9-196-సీ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
పురిలోన వృషలపతిదా (భా-5.1-130-క.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
పురుడీబోటికినిందిర (భా-8-516-క.) వామనుడవతరించుట
పురుషభవంబునొందుటయ (భా-2-213-చ.) భాగవత వైభవంబు
పురుషవర నాకు నీకును (భా-4-757-క.) పురంజను కథ
పురుషవరేణ్య హేమకశిపుండు (భా-4-595-చ.) పృథుని రాజ్యపాలన
పురుషసూక్తంబుఁ జదివి యద్భుత సమాధి (భా-10.1-14.1-తే.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
పురుషాకృతిఁబ్రతియుగమునఁ (భా-3-625-క.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
పురుషాకృతినాత్మాంశస్పురణముగల (భా-3-200-క.) జగదుత్పత్తి లక్షణంబు
పురుషాధీశ భవత్పదాబ్జయుగళీపూజాది (భా-3-306-మ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
పురుషుం డే యే కర్మము (భా-11-59-క.) పిప్పలాయనభాషణ
పురుషుండాఢ్యుఁడు (భా-1-187-క.) కుంతి స్తుతించుట
పురుషుఁడు చరమమై భువినన్యవిషయ (భా-3-944-సీ.) సాంఖ్యయోగంబు
పురుషుఁడు నిజప్రకాశతఁబరగియు (భా-4-856-క.) పురంజను కథ
పురుషుఁడు నిద్రపోఁగలలఁబొందిన (భా-4-621-చ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
పురుషుఁడు నిద్రవోఁగలలఁననర్థకముల్ (భా-3-916-చ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
పురుషుఁడు నిద్రవోఁగలలబొందు (భా-3-238-చ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
పురుషుఁడుదవిలి చతుర్విధ (భా-4-244-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
పురుషుఁడెట్టులేనిఁబూని బిలస్వర్గ (భా-6-230-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
పురుషోత్తమ నీ పదసరసీరుహ (భా-3-151-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
పురుషోత్తమ నీ రూపము (భా-8-163-క.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
పురుషోత్తమ నేరము (భా-7-332-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
పురుషోత్తము ముఖకోమల (భా-10.2-245-క.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
పురుషోత్తమునంశంబున (భా-9-427-క.) పరశురాముని కథ
పురుహూతుఁడతని మహిమలు (భా-5.1-58-క.) ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
పురుహూతుచేనొచ్చి పోయి భార్గవులచే (భా-8-439-సీ.) బలియుద్ధయాత్ర
పురుహూతునగ్గించి పుష్పాంజలులు చేసి (భా-8-380-సీ.) నముచివృత్తాంతము
పులుల పగిదిఁ గంఠీరవములక్రియ (భా-10.1-1610-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
పులుల మొత్తంబులు పొదరిండ్లలోఁదూఱు (భా-8-29-సీ.) త్రికూటమందలి గజములు
పుష్కరం బందు ద్వారకాపురము నందు (భా-12-46-తే.) ద్వాదశాదిత్యప్రకారంబు
పూ
పూజించునప్పు డం దగ్రపూజార్హు లెవ్వరని (భా-10.2-777-వ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
పూతన యై యొక్క పొలఁతి చరింపంగ (భా-10.1-1021-సీ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
పూని చరించుచు విషయధ్యానంబునఁ (భా-3-906-క.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
పూని నతశిరులైనట్టి భూజనముల (భా-3-940-తే.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
పూని నారూపంబు భూతజాలంబులు (భా-6-480-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
పూని ప్రచేతసుపుత్రులు పదుగురు (భా-6-195-సీ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
పూని ప్రియవ్రతోత్తానపాదధృవ (భా-4-574-సీ.) పృథుని రాజ్యపాలన
పూని భవత్పదాంబురుహమూల (భా-4-927-ఉ.) ప్రచేతసుల తపంబు
పూని మనము గొంత ప్రొద్దువోకకు రామ (భా-10.2-294-ఆ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
పూని మోక్షార్థి యగు వాఁడు దీని (భా-3-908-తే.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
పూని యనేకజన్మములఁ బొంది తుదిం (భా-10.1-1656-ఉ.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
పూని యర్హాసనాసీనులఁగావించి (భా-4-604-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
పూని యసత్యంబులైన గృహ క్షేత్ర (భా-3-975-సీ.) భక్తియోగంబు
పూని యే దేవుని బొమముడిమాత్రన (భా-4-131-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
పూని రక్షించుచును వారిభుక్తశేష (భా-3-980-తే.) భక్తియోగంబు
పూనిన యోగసిద్ధిదగఁబొందిన (భా-3-348-ఉ.) కాలనిర్ణయంబు
పూనినతద్భక్తి సమీచీనగతిందెలియ (భా-4-866-క.) పురంజను కథ
పూనిమనంబునుందనువుభూతములున్ (భా-6-216-ఉ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
పూరించెన్ హరి పాంచజన్యముఁ (భా-8-116-శా.) గజేంద్రరక్షణము
పూరునకు జనమేజయుండు (భా-9-593-వ.) పూరుని చరిత్ర
పూర్ణుఁడయ్యును మహాభూతపంచకయోగ (భా-2-68-సీ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
పూర్వవాయువులు ప్రభూతంబులై వీచెఁ (భా-10.1-754-సీ.) వర్షర్తువర్ణనము
పూర్వార్ధాదినింగలిగిన బ్రహ్మకల్పంబుఁ (భా-3-361-వ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
పృ
పృథు రజోగుణ ప్రవృద్ధమైనట్టి నీ (భా-10.2-261-ఆ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
పృథునకునర్చికిఁబుట్టిన (భా-4-671-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
పృథుశక్తిన్ గజమాజలగ్రహముతోఁ (భా-8-70-మ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
పృష్టభాగంబునై తగనెదను మృత్యుభీతి (భా-4-880.1-తే.) పురంజను కథ
పెం
పెంపఱి యుండెను (భా-4-329-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
పె
పెక్కండ్రు రాజముఖులకు (భా-9-180-క.) మాంధాత కథ
పెక్కండ్రు విప్రవరులకు (భా-9-93-క.) అంబరీషోపాఖ్యానము
పెక్కు జన్మంబులంగాని పొందరాని (భా-4-295-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
పెక్కుపాతకముల భృశదారుణంబైన (భా-6-140-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
పెట పెటఁ బండ్లు గీఁటుచును (భా-10.2-915-చ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
పెటపెటఁబండ్లుగీఁటుచును భీకరుఁడై (భా-9-102-చ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
పెట్టితిరి చిచ్చు గృహమునఁ (భా-1-313-క.) విదురాగమనంబు
పెట్టిరి విషాన్న మంటంగట్టిరి (భా-3-13-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
పెట్టుదురు నుదుట భూతిని (భా-8-499-క.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
పెద్దలైన మునులు పృథివీస్థలికి రాజు (భా-9-371-ఆ.) నిమి కథ
పెనిమిటి బిడ్డని గుణములు (భా-10.1-1446-క.) నందోద్ధవ సంవాదము
పెనిమిటిచేతనుబెండ్లామని కాదు (భా-4-230-క.) ధృవోపాఖ్యానము
పెనుఁబాము దమ్ము మ్రింగిన (భా-10.1-588-క.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
పెనుగదఁ బూన్చి కృష్ణుతల బెట్టుగ మొత్తిన (భా-10.2-918-చ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
పెనుపగు వర్షాకాలంబున (భా-4-956-క.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
పెనుమూర్ఛ నొంది వెస ముక్కున (భా-10.2-898-క.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
పెరుగుల్ నేతులు ద్రావి క్రొవ్వి (భా-10.1-900-మ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
పెఱవాఁడు గురుడటంచును (భా-8-728-క.) కడలిలో నావనుగాచుట
పే
పేదల ఘోషగోపకుల బిట్టదలించుట (భా-10.1-1171-ఉ.) కేశిని సంహారము
పేర్వేర బొమ్మల పెండ్లిండ్లు చేయుచు (భా-10.1-1690-సీ.) రుక్మిణీ జననంబు
పై
పైలుండు ఋగ్వేద పఠనంబుదొరఁకొనె (భా-1-83-సీ.) వ్యాసచింత
పొం
పొంకములగు కుచములపైఁ (భా-5.1-34-క.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
పొండని యానతిచ్చి హరి (భా-3-595-ఉ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
పొండు దానవులార భూసురక్షేత్ర (భా-7-34-సీ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
పొంత మ్రాఁకులఁ గాల్పక పోయి వహ్ని (భా-10.1-38.1-తే.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
పొందుగ గ్రామ్యపశుత్వముఁ (భా-6-460-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
పొందుగ జ్యోతిర్గణములనందఱనా (భా-5.2-95-క.) భగణ విషయము
పొ
పొగ లెగసెఁ బొగల తుదలను (భా-10.1-1676-క.) ప్రవర్షణపర్వతారోహణంబు
పొగడఁ దగువానిఁ గానరే పొగడలార (భా-10.1-1017-తే.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
పొగడుకొనుదురే శూరులు (భా-10.1-1554-క.) జరాసంధుని సంవాదము
పొగడొందుజననిగానీ (భా-4-780-క.) పురంజను కథ
పొగరెక్కిన మూఁపురములు (భా-10.1-898-క.) పర్వతభంజనంబు
పొగిలిపొగిలి కాలు మగువదేహంబున (భా-10.1-239-ఆ.) పూతననేలగూలుట
పొడగంటి నిన్ను బ్రతికితిఁ (భా-10.1-202-క.) నందుడువసుదేవునిచూచుట
పొడగని దనుజుఁడు పెదవులు (భా-3-680-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
పొడగానంబడకుండ డాఁగు (భా-8-63-మ.) కరిమకరులయుద్ధము
పొడిచినఁదిట్టినఁగొట్టినఁ (భా-1-487-క.) శృంగి శాపంబు
పొడుపుకొండ మీఁద పొడిచిన మొదలుగాఁ (భా-10.1-803-ఆ.) హేమంతఋతువర్ణనము
పొదలెడి ముదమునఁ జిత్తము (భా-10.2-35-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
పొరిఁబొరిఁ బుచ్చు నూర్పుగమిఁ (భా-10.2-333-చ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
పొలఁతి దావవహ్ని పురుషుఁ (భా-7-422-ఆ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
పొలఁతుకఁదనయుత్సంగంబులనిడి (భా-4-787-క.) పురంజను కథ
పొలఁతుల భావ మాత్మఁ గని (భా-10.2-1069-చ.) నందాదులు చనుదెంచుట
పొలతుల వాలుచూపుల యంద చాంచల్య (భా-9-335-సీ.) శ్రీరాముని కథనంబు
పొలుచు నా మానసాంభోజాతభావంబు (భా-3-565-సీ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
పొలుచు సువర్ణశృంగఖురముల్‌ (భా-10.2-464-చ.) నృగోపాఖ్యానంబు
పొలుపగు సకల విలక్షణములుగల (భా-2-271-క.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
పొలుపగుచున్న విలాసంబుల (భా-5.1-29-క.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
పొలుపు దీపింప నిత్యవిభూతి (భా-3-569-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
పొలుపుగ రత్నవిభూషోజ్జ్వలుఁలయి (భా-10.2-287-క.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
పొలుపుగ సుగతిం బొందఁగఁగల రని (భా-10.2-1158-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
పొలుపొందు వైకుంఠపురమున కర్థితోఁ (భా-10.2-1276-సీ.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
పోఁ
పోఁ డను బ్రాహ్మణుండు యదుపుంగవు వీటికి (భా-10.1-1729-ఉ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
పో
పోము హిరణ్యదానములఁ (భా-1-469-ఉ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
పోయెఁ బోయెఁ గదే యని బొబ్బ లిడఁగ (భా-10.2-1294.1-తే.) విప్రుని ఘనశోకంబు
పోరుదురు గికురు పొడుచుచు (భా-10.1-431-క.) బృందావనముజొచ్చుట
పోరునంత (భా-10.2-734-వ.) జరాసంధ వధ
పోషిత బాంధవుండు యదుపుంగవుఁ డా (భా-10.1-1232-ఉ.) అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
పౌ
పౌరాణికోత్తమ బ్రతుకుము పెక్కేండ్లు (భా-1-445-సీ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
పౌలోమి తన బాలు పాన్పుపైఁ గనుపట్టఁ (భా-10.1-1306-సీ.) సూర్యోదయవర్ణన
ప్ర
ప్రకటంబై ప్రళయావసానమున (భా-7-289-మ.) నృసింహరూపావిర్భావము
ప్రకట రుచిప్రజాపతికిని స్వాయంభుకర్థి (భా-2-117-సీ.) అవతారంబుల వైభవంబు
ప్రకటచతుర్విధ సేనాప్రకరంబులు (భా-10.2-709-క.) దిగ్విజయంబు
ప్రకటచరితుండు భీష్మభూపాలసుతుఁడు (భా-10.2-286-తే.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
ప్రకటమకరవరుణపాశంబులందును (భా-6-301-ఆ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
ప్రకటముగఁగమలభవసృష్టికిఁ (భా-3-90-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ప్రకటితదైవయోగమునఁబౌరవసంతతి (భా-1-290-చ.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
ప్రకృతమునఁదానొర్చిన (భా-6-87-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ప్రకృతిఁ గామకర్మ పరవశమై యుచ్చ (భా-10.1-961-ఆ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
ప్రకృతి యొక్కటి పాదు ఫలములు సుఖదుఃఖ (భా-10.1-91-సీ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
ప్రకృతినిగర్మపాశముల (భా-6-518-చ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
ప్రక్కలుఁ జెక్కులున్ మెడలుఁ (భా-10.2-740-ఉ.) జరాసంధ వధ
ప్రక్షీణ దివిజవల్లభ (భా-8-525-క.) వామనునిబిక్షాగమనము
ప్రఙ్ఞావంతులు లోకపాలకులు (భా-7-258-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ప్రచురముగ రాక్షసావళి (భా-6-376-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ప్రజలంజేయుటకై సృజించితి (భా-7-324-మ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ప్రజలకునెల్లను సముఁడవు (భా-8-472-క.) దితికశ్యపులసంభాషణ
ప్రజాపతులిట్లనిరి (భా-7-323-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ప్రణతామ్నాయుఁడు కృష్ణుఁ డంతఁ (భా-10.2-240-మ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
ప్రతి కల్పమందు సర్వప్రపంచోద్భవ (భా-4-18-సీ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
ప్రతినిమేషముబరబ్రహ్మంబునీక్షించి (భా-1-517-సీ.) శుకముని యాగమనంబు
ప్రతియుగమందుసంకుచితభావులు (భా-2-194-చ.) మంథరగిరి ధారణంబు
ప్రతివీరక్షయకారి నాబరఁగి (భా-3-125-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ప్రథమ మనువువైన స్వాయంభువునకు (భా-8-7-వ.) 1స్వాయంభువమనువుచరిత్ర
ప్రబలమూర్తి ననుచు భాసిల్లఁగారాదు (భా-10.1-1343.1-ఆ.) చాణూరునితో సంభాషణ
ప్రబలోత్కరిణింగరీంద్రుఁడు రమింపన్ (భా-8-402-మ.) జగనమోహిని కథ
ప్రబ్బికొనిన పెంజీఁకటి (భా-9-35-క.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
ప్రబ్బిన భక్తిని హరిపైఁ (భా-10.1-351-క.) నందయశోదలపూర్వజన్మ
ప్రమద యొకర్తు మాధవుఁడు పాడ (భా-10.1-1093-చ.) గోపికలవద్ద పాడుట
ప్రల్లదంబున వేల్పులుద్ధతిఁబాఱి (భా-7-225-మత్త.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ప్రల్లద మేటికి గోపక (భా-10.1-1342-క.) చాణూరునితో సంభాషణ
ప్రళయ జీమూత సంఘాత భయద భూరి (భా-10.2-422-తే.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
ప్రళయజీమూతసంఘాతభయదభూరి (భా-3-411-తే.) వరాహావతారంబు
ప్రళయవేళ నీవు భరియింతు వంతకుఁ (భా-10.2-1225-ఆ.) శ్రుతిగీతలు
ప్రళయసమయాంతకుని చెలువునఁ (భా-10.1-1564-లవి.) బలరాముడు విజృంభించుట
ప్రళయాంభోనిధిలోన మేన్మఱచి (భా-8-741-మ.) మత్యావతారకథాఫలసృతి
ప్రళయాగ్నిచ్ఛట భంగిఁగుంభి (భా-9-444-మ.) పరశురాముని కథ
ప్రళయార్కబింబంబు పగిదినున్నదిగాని (భా-7-342-సీ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ప్రవిమలానంతభోగితల్పంబునందు (భా-3-1015-తే.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
ప్రవేశించి రాజమార్గంబునఁ (భా-4-316-వ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
ప్రసన్నపింఛమాలికా ప్రభావిచిత్రితాంగుఁడుం (భా-10.1-586-పంచ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
ప్రస్థానోచితభేరిభాంకృతులతోఁ (భా-7-224-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ప్రా
ప్రాకటముగ రవిసుతునకు (భా-5.2-91-క.) భగణ విషయము
ప్రాకారంబు గదా ప్రహారముల నుత్పాటించి (భా-10.2-159-శా.) నరకాసురవధకేగుట
ప్రాకారములుద్రవ్వి పరిఖలు పూడిచి (భా-9-290-సీ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ప్రాచీదిశాంగనా ఫాలతలంబున (భా-10.1-1298-సీ.) చంద్రోదయవర్ణన
ప్రాణములుపోవ మఱి వచ్చి ప్రాణవిభుఁడు (భా-10.1-1482.1-తే.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
ప్రాణవల్లభ కెంగేలఁబాదుసేసి (భా-1-350.1-తే.) యాదవులకుశలంబడుగుట
ప్రాణిసంఘముల హృత్పద్మమధ్యంబుల (భా-7-310-సీ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ప్రాణేచ్ఛ వచ్చి చొచ్చిన (భా-8-234-క.) గరళభక్షణము
ప్రాణేశ నీ మంజు భాషలు వినలేని (భా-10.1-1711-సీ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
ప్రాణేశుఁ డెఱిఁగినఁ బ్రాణంబునకుఁ దెగు (భా-10.1-980-సీ.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
ప్రాణేశుఁడాడిన పలుకులునగవులు (భా-9-590-సీ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
ప్రాప్తానందులు బ్రహ్మబోధనకళా (భా-1-515-శా.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ప్రాభవమున భూతపంచకేంద్రియమనో (భా-7-53.1-ఆ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ప్రాభవమొప్పనుత్కటకృపామతియై (భా-7-347-ఉ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ప్రారంభంబున వేఁటవచ్చి (భా-1-477-శా.) శృంగి శాపంబు
ప్రారంభాది వివేకమెవ్వఁడొసగుం (భా-2-74-శా.) నారదుని పరిప్రశ్నంబు
ప్రి
ప్రియము చేయఁదొడఁగెఁబెక్కు భావముల (భా-6-510.1-ఆ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
ప్రియములు జితపవన మనోరయములు (భా-10.1-1609-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
ప్రియుఁడగుబొడ్డుఁదమ్మి తొలిబిడ్డఁడు (భా-2-240-చ.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
ప్రియురాలివలని వార్తలు (భా-10.1-489-క.) సురలు పూలుగురియించుట
ప్రియులు ప్రియురాండ్రమనముల బెరసి తార్పు (భా-9-335.1-తే.) శ్రీరాముని కథనంబు
ప్రీ
ప్రీతిన్ గోపకు లందఱు (భా-10.1-725-క.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
ప్రే
ప్రేమ యొకింత లేక దితి బిడ్డలు (భా-8-469-ఉ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
ప్రొ
ప్రొద్దుపోకొకనాఁడు పోయి పేరడవుల (భా-9-16-సీ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
ప్ల
ప్లక్షద్వీపము ద్విగుణీత (భా-5.2-61-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు