పోతన తెలుగు భాగవతము వ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

వంచింప బనిలేదు బ్రహ్మ కిచటన్ (భా-10.1-509-శా.) బ్రహ్మ వత్సబాలకులదాచుట
వందనం బాచరించి యానంద వికచ (భా-10.2-835-తే.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
వందనం బాచరించి యో యిందుమకుట (భా-10.2-1245-తే.) వృకాసురుండు మడియుట
వందనం బాచరించిన వారు మోద (భా-10.2-483.1-తే.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
వంది మాగధ సూత కైవారరవము (భా-10.2-671-తే.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
వంది వ్రాలి కుంది వాడిన యిల్లాలి (భా-8-461.1-ఆ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
వందిజనంబులు లోకములందున (భా-4-448-క.) అర్చిపృథుల జననము
వందిమాగధసూతవరులార నా యందుఁ (భా-4-445-సీ.) అర్చిపృథుల జననము
వక్రంబింతయు లేక (భా-7-25-శా.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
వక్రుండైన జనుండు వృద్ధగురుసేవంజేసి (భా-7-207-శా.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
వక్షకవాటంబు వ్రక్కలు చేయుచో (భా-7-297-సీ.) నృసింహరూపావిర్భావము
వగరు పుట్టెనంతఁబొగలె దంతంబులు (భా-6-61.1-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
వగు భవత్సేవ చాలదే సుగతి వడయ (భా-10.2-661.1-తే.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
వగుచుఁగపిలాఖ్యదనరారునట్టి నీకు (భా-3-856.1-తే.) కన్యకానవకవివాహంబు
వగుచు నన్ను వధించెదననుచు బుద్ధిఁ (భా-4-486.1-తే.) భూమినిబితుకుట
వగుచునుందువుగద నిన్ననన్యభక్తి (భా-4-193.1-తే.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
వచ్చి దుష్యంతుండున్న (భా-9-629-వ.) భరతుని చరిత్ర
వచ్చి పాదుకలముందటనిడికొని (భా-9-317-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
వచ్చి ముని పంచిన కృత్యను దహించి (భా-9-106-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
వచ్చి యచ్చేడియ తచ్చరణ (భా-8-655-వ.) ప్రహ్లాదాగమనము
వచ్చి రంత (భా-10.2-678-వ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
వచ్చి రామకృష్ణులం గని (భా-10.1-1427-వ.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
వచ్చి సుఖంబుండు నంత (భా-10.2-1136-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
వచ్చి సుద్యుమ్నుండు మగవాఁడగుకొఱకు (భా-9-29-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
వచ్చి సురలకునారదుండిట్లనియె (భా-8-381-వ.) నముచివృత్తాంతము
వచ్చితిమి ఏ పదంబునేని (భా-4-374-వ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
వచ్చితిమి వారిఁ గ్రమ్మఱఁ (భా-10.2-1156-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
వచ్చిన మాధవుఁ గనుఁగొని (భా-10.1-956-క.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
వచ్చిన మునిసంఘములకు (భా-11-13-క.) కృష్ణసందర్శనంబు
వచ్చిన వల్లభుఁ గనుగొని (భా-10.1-1061-క.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
వచ్చిన సర్పవైరిఁ గని వ్రాలక (భా-10.1-705-ఉ.) కాళియునిపూర్వకథ
వచ్చునాత్మస్వరూపంబు వలఁతిగాఁగ (భా-3-911.1-తే.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
వచ్చునే హరి మే మున్న వనముఁ జూడఁ (భా-10.1-1484.1-తే.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
వచ్చెం జల్లని గాడ్పులు (భా-10.1-1307-క.) సూర్యోదయవర్ణన
వచ్చె మింటనుండి వాసవీనందనుకడకు (భా-1-86.1-ఆ.) నారదాగమనంబు
వచ్చెద రదె యదువీరులు (భా-10.1-1756-క.) రుక్మిణీ గ్రహణంబు
వచ్చెద విదర్భభూమికిఁ (భా-10.1-1717-క.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
వచ్చెదము నీవు పిల్చిన (భా-10.1-831-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
వజ్రంబుఁగైకొని వైరినిర్జింపుమి (భా-6-414-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
వజ్రదంష్ట్ర్రాంచితవ్యజనంబులునుబర్హ (భా-8-332-సీ.) సురాసుర యుద్ధము
వటుఁడు సమాశ్రితమాయా (భా-6-302-క.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
వటుని పాదశౌచవారి శిరంబునఁ (భా-8-547-ఆ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
వట్టి మ్రాకులు పల్లవింప (భా-9-351-మత్త.) శ్రీరామాదుల వంశము
వడిఁ జనుదేరఁ జూచి యదువల్లభుఁ (భా-10.2-916-చ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
వడిఁ జనుదేరఁగఁ గని యప్పుడు (భా-10.2-890-క.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
వడిఁ బిడుగుఁ బోని పిడికిటఁ (భా-10.2-556-క.) ద్వివిదునివధించుట
వడిఁదప్పించి కరీంద్రుఁడు (భా-8-52-క.) కరిమకరులయుద్ధము
వడిఁదూపులెగయగుడుసులు (భా-9-455-క.) పరశురాముని కథ
వడిగొని కులగిరిఁదరువఁగ (భా-8-212-క.) సముద్రమథన వర్ణన
వడిగొని బలరిపు పనుపున (భా-10.1-925-క.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
వడుగా యెవ్వరివాఁడవెవ్వఁడవు (భా-8-549-మ.) వామనునిబిక్షకోరుమనుట
వడువుననుగానఁబడుచు సర్వఙ్ఞుఁడై (భా-4-388.1-తే.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
వత్తురె విప్రులు వేఁడఁగనిత్తురె (భా-8-521-క.) వామనునివిప్రులసంభాషణ
వత్స ప్రహ్లాద మేలు నీ వారు నీవు (భా-8-676-తే.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
వత్సముల పగిది జగముల (భా-10.1-439-క.) వత్సాసురవధ
వదనమునఁ జెవుల రుధిరము (భా-10.2-557-క.) ద్వివిదునివధించుట
వదలక భూజనావళికివచ్చు (భా-3-256-చ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
వదలక విరివిగా వదనంబుఁదెఱచుచు (భా-6-320-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
వదలకొసఁగువారి వళిపలితంబులు (భా-5.2-28.1-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
వద్వయుండవును స్వయంజ్యోతి వాపూర్ణుఁ (భా-10.1-567.1-ఆ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
వధియించి మఱియును (భా-4-774-వ.) పురంజను కథ
వధ్యుండు రక్షణీయుఁడు (భా-8-151-క.) సురలుబ్రహ్మశరణుజొచ్చుట
వనగజంబునెగచు వనచారిఁబొడగని (భా-8-66-ఆ.) కరిమకరులయుద్ధము
వనజజుఁడుదన్నుఁగృతకృత్యునిఁగా (భా-3-741-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
వనజజునివలన భవమందిన (భా-4-27-క.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
వనజదళాక్ష భక్తజనవత్సల దేవ (భా-3-545-చ.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
వనజదళాక్ష యీజగతి వారల (భా-3-707-చ.) దేవతలు శ్రీహరినినుతించుట
వనజదళాక్షులార బలవద్రిపు వర్గములన్ (భా-10.2-1070-చ.) నందాదులు చనుదెంచుట
వనజరుచిసన్నిభములగు (భా-3-635-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
వనజాక్షయోగమాయాజనితంబగు (భా-3-197-క.) జగదుత్పత్తి లక్షణంబు
వనజాక్షస్తవశూన్యులై మఱి (భా-2-198-మ.) మంథరగిరి ధారణంబు
వనజాక్షి చూడు నీ విభు (భా-10.2-367-క.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
వనజాక్షి నేఁ గన్క వైజయంతిక నైన (భా-10.2-212-సీ.) కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
వనజాక్షుఁ డంత గరుణావననిధియును (భా-10.2-744-క.) రాజబంధమోక్షంబు
వనజాక్షుఁడు ము న్నరిగిన (భా-10.1-459-క.) చల్దులుగుడుచుట
వనజాక్షునిఁ దెచ్చుటయును (భా-10.1-147-క.) శయ్యననుంచుట
వనజాక్షుని మందస్మిత (భా-9-730-క.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
వనజాక్షున్ బలిమి న్బలాఢ్యుఁడు (భా-10.1-732-మ.) ప్రలంబాసురవధ
వనజాక్షుమహిమ నిత్యము (భా-2-215-క.) భాగవత వైభవంబు
వనజాతప్రభవుండు కేవలతపోవ్యాసంగుఁడై (భా-3-315-మ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
వనజాతాక్ష భవత్పదాబ్జయుగ సేవాసక్తు (భా-10.2-1221-మ.) శ్రుతిగీతలు
వనజాతాక్షుఁడు సింహమధ్యుఁడు (భా-10.1-1620-మ.) పౌరులను ద్వారకకుతెచ్చుట
వనజాసనుఁడాత్మజులగు (భా-4-700-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
వనజోదర గురుమందిరమున (భా-10.2-1007-క.) గురుప్రశంస చేయుట
వనజోదరు చిహ్నంబులు (భా-10.2-526-క.) కాశీరాజు వధ
వనజోదరునవతారక (భా-2-264-క.) భాగవత దశలక్షణంబులు
వనతటాకోపనయనవివాహ (భా-3-328-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
వననిధిజలములోపల (భా-8-201-క.) కూర్మావతారము
వనమార్గంబున గోపబాలకులతో (భా-10.1-1333-మ.) చాణూరునితో సంభాషణ
వనమునకునేగి హరిభక్తివశతనొంది (భా-4-380.1-తే.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
వనముల ముక్తసంగులగువారు నుతింపఁ (భా-4-931-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
వనములనుండుఁజొచ్చు (భా-7-31-చ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
వనరుహపత్రలోచన భవత్సఖుఁడైన (భా-4-933-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
వనరుహలోచను వైజయంతీదామ (భా-10.1-1647-సీ.) కాలయవనుడు నీరగుట
వనరుహసంజాతుఁడు నెమ్మనమున (భా-3-314-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
వనిత గోరుకొనిన వరమిచ్చి యా శౌరి (భా-10.1-1498-ఆ.) కుబ్జతో క్రీడించుట
వనిత నా కన్న నెనరైన వారు నీకుఁ (భా-10.2-340-తే.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
వనితగశ్యపు సంతతివారమేము (భా-8-305.1-తే.) జగన్మోహిని వర్ణన
వనితలు నన్నుంగోరి యిట వచ్చితి (భా-10.1-983-చ.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
వనితా కృష్ణుఁడు నల్లని (భా-10.1-785-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
వనితా నేడు కృష్ణు వంశనినాదంబు (భా-10.1-793-ఆ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
వనితా ముట్టకుమమ్మ (భా-10.1-223-మ.) పూతన కృష్ణునికిపాలిచ్చుట
వనితాజనపరవశుఁడై (భా-4-795-క.) పురంజను కథ
వనితారత్నము కృష్ణనందనుని (భా-10.2-361-మ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
వన్య జంతు చయంబుల వానివాని (భా-10.1-430.1-తే.) బృందావనముజొచ్చుట
వన్యాహారములన్ జితేంద్రియత (భా-9-610-శా.) దుష్యంతుని చరిత్రము
వయ్య నా భాగ్యమెట్టిదో యనవరతముఁ (భా-10.2-108.1-తే.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
వర తాత్పర్యముతోనిటు (భా-2-42-క.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
వర నవద్వారకవాటగవాక్ష (భా-4-744-సీ.) పురంజను కథ
వర పరమహంస గమ్యస్పురణం (భా-2-239-క.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
వర పీతకౌశేయపరిధానకాంతి (భా-3-287-సీ.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
వర మిచ్చెచద మర్థింపుము (భా-10.1-1645-క.) కాలయవనుడు నీరగుట
వర యమునానదితటమునఁ (భా-4-246-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
వర యమునానదీ హ్రద నివాసకుఁడై (భా-2-179-చ.) కృష్ణావతారంబు
వర వృషకేతనుండు భగవంతుఁడునైన (భా-4-95-చ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
వర సంపద్విభవప్రతాప (భా-4-585-మ.) పృథుని రాజ్యపాలన
వరకరుణామతిన్ దుహితృవత్సలతం (భా-3-457-చ.) దితికశ్యప సంవాదంబు
వరకవిత్వోద్రేకి వాల్మీకిఁగొనియాడి (భా-6-11-సీ.) ఉపోద్ఘాతము
వరగుణ స్వాయంభువమనువంశంబిలఁ (భా-3-744-సీ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
వరగుణాకర భగవద్భక్తియుక్తుఁడ (భా-3-774-సీ.) దేవహూతి పరిణయంబు
వరగోవింద కథాసుధారస (భా-1-49-మ.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
వరచిత్రపక్షసునిశితశరములచే (భా-4-773-క.) పురంజను కథ
వరచేలంబులొ మాడలో ఫలములో (భా-8-550-మ.) వామనునిబిక్షకోరుమనుట
వరతనయాధ్యయనంబులఁ (భా-10.2-1127-క.) వసుదేవుని గ్రతువు
వరతపోయోగవిద్యాసమాధియక్తుం (భా-3-743-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
వరద నిరీహయోగిజనవర్గసుపూజిత (భా-4-175-చ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
వరద పద్మనాభ హరి కృష్ణ గోవింద (భా-10.2-749-ఆ.) రాజబంధమోక్షంబు
వరదా యీశ్వర నిను సత్పురుషుఁడు (భా-4-549-క.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
వరదుఁ డుదార భక్తజనవత్సలుఁడైన (భా-10.2-402-చ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
వరదుఁడు సాధుభక్తజనవత్సలుఁ (భా-10.2-970-చ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
వరదుఁబ్రసన్ను మనోరథ (భా-3-748-క.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
వరదునిఁబరము జగద్గురు (భా-8-152-క.) సురలుబ్రహ్మశరణుజొచ్చుట
వరధర్మకామార్థవర్జితకాములై (భా-8-83-సీ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
వరనారాయణ కవచము (భా-6-296-క.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
వరనారాయణదేవతాస్త్రభవ (భా-4-349-మ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
వరనియమవ్రతనిష్టా (భా-3-834-క.) కపిలుని జన్మంబు
వరపయఃపేనపటలపాండురకరీంద్ర (భా-3-1046.1-తే.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
వరపురగ్రామఘోషయై వసుధ యొప్పె (భా-10.1-106.1-తే.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
వరబలుఁడగు మను మనుమని (భా-4-339-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
వరబాహాబలశాలి యా హలి (భా-10.2-417-మ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
వరభుజంబులు నికటస్థవంశములుగఁ (భా-3-287.1-తే.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
వరమణిభూషణ ప్రభలవర్గ మనర్గళ భంగిఁ (భా-10.2-282-చ.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
వరమతినార్తబాంధవ భవద్ఝనబోధ (భా-4-281-చ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
వరమతులార యెవ్వని నివాసముఁ (భా-4-610-చ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
వరమహాద్భుతమైన వైష్ణవఙ్ఞానంబుఁ (భా-6-178-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
వరమీయఁదలఁచి మమ్ముం (భా-5.1-50-క.) ఋషభుని జన్మంబు
వరముఁగృపజేసితివి మేలు వారిజాక్ష (భా-7-381.1-తే.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
వరము నాకునొండువరమొల్లననవుడు (భా-2-9.1-ఆ.) ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
వరముగోర నాకు వరదుండవేనిని (భా-6-515-ఆ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
వరమునీంద్ర యోగివర సురకోటిచే (భా-10.2-250-ఆ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
వరమునులు నిషీద యనుచుఁబలుకుటయును (భా-4-433.1-తే.) వేనుని చరిత్ర
వరయమునానదీజలనివాసమహోరగ (భా-3-112-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
వరయమునానదీసలిలవర్ధిత (భా-3-108-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
వరయోగిమానసాంతఃకరణ (భా-6-36-క.) షష్ఠ్యంతములు
వరయోగీంద్రులు యోగమార్గముల (భా-3-298-మ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
వరయోగీంద్రులు యోగమార్గముల (భా-3-703-మ.) హిరణ్యాక్షవధ
వరయోగీశ్వర దేవహూతి యను (భా-3-781-మ.) దేవహూతి పరిణయంబు
వరయోగీశ్వరులార మమ్ము (భా-3-528-మ.) సనకాదుల శాపంబు
వరవైకుంఠపురము సారసాకరము (భా-3-513-మ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
వరుణదేవ నాకు వరవీరగుణముల (భా-9-194-ఆ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
వరుణుని బలములు (భా-3-615-క.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
వరుణుపురముకంటె వాసవుపురికంటె (భా-10.1-1593-ఆ.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
వరుసఁబుట్టించితివి కాన వారినెపుడుఁ (భా-4-160.1-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
వరుసఁబృథివ్యాద్యష్టావరణావృతమై (భా-2-270-క.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
వరుసఁబ్రాణాపానవాయునిరోధంబు (భా-4-97-సీ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
వరుస మేధ్యామేధ్యవనమృగంబుల ఘృణ (భా-4-775-సీ.) పురంజను కథ
వరుస విగ్రహపారవశ్యంబుననుజేసి (భా-3-1033-సీ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
వరుసననన్యభావంబునఁజేసి (భా-3-948-సీ.) సాంఖ్యయోగంబు
వరుసనయోధ్యలోనఁగలవారలనాడెడు (భా-9-211-చ.) సగరుని కథ
వర్ణాశ్రమధర్మంబుల (భా-11-47-క.) హరిమునిసంభాషణ
వర్ణాశ్రమధర్మంబులు (భా-11-106-క.) అవధూతసంభాషణ
వర్తించుచునిట్లున్న జీవునికి (భా-2-224-వ.) శ్రీహరి ప్రధానకర్త
వర్తియగుచునిట్లు వఱలుచు జగముల (భా-5.1-100.1-ఆ.) భరతుండు వనంబు జనుట
వర్షాకాలభుజంగుఁడు (భా-10.1-755-క.) వర్షర్తువర్ణనము
వఱలు మౌక్తికఘటిత కవాటములును (భా-10.2-602.1-తే.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
వల కేలన్ గురుచక్రరేఖయుఁ (భా-9-630-మ.) భరతుని చరిత్ర
వల లురులు జిగురుఁగండెలుఁ (భా-7-57-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
వలనుమీఱిన సైంధవంబులఁబూన్చిన (భా-4-306-సీ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
వలనొప్పఁదనుననువర్తించునిందిరా (భా-4-963-సీ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
వలనొప్ప లౌకికవైదికమార్గముల్ (భా-3-131-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
వలనొప్పగ షడంగయుక్త (భా-3-121-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
వలనొప్పగా న దైవం కేశవాత్పర (భా-2-228-సీ.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
వలయునని యమ్ముకుందుడువలుకుటయును (భా-3-565.1-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
వలలుదారునింక వచ్చి జాలరివేఁట (భా-8-697-ఆ.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
వలువలూడ్చి కొలఁకు వడిఁజొచ్చి తమలోన (భా-9-514.1-ఆ.) యయాతి కథ
వల్లభలు పాఱి మునుపడ (భా-8-33-క.) త్రికూటమందలి గజములు
వల్లవ బాలకు లని మన (భా-10.1-1370-క.) చాణూరముష్టికులవధ
వల్లవ బాలురన్ నగరి వాకిటికిన్ (భా-10.1-1373-ఉ.) చాణూరముష్టికులవధ
వల్లవకాంతలు దన కథ (భా-10.1-929-క.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
వల్లవగృహనవనీతము (భా-10.1-303-క.) కృష్ణుడు బువ్వపెట్టుమనుట
వల్లవులార యీ వనమున విప్రులు (భా-10.1-853-సీ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
వల్లవులు పెనఁగి రున్నత (భా-10.1-1351-క.) చాణూరముష్టికులతో పోరు
వశుఁడుగ మ్రొక్కెదన్ (భా-9-360-చ.) శ్రీరామాదుల వంశము
వసుదేవదేవకులు (భా-1-195-క.) కుంతి స్తుతించుట
వసుదేవుఁడు వారికి సంతసమునఁ (భా-10.2-1062-క.) నందాదులు చనుదెంచుట
వసుదేవు నివాసంబున (భా-10.1-1330-క.) మల్లావనీప్రవేశము
వసుధకేతెంచి విను బృహద్వ్రతుఁడనయిన (భా-4-812.1-తే.) పురంజను కథ
వసుధనిలావృతవర్షాధిపతి యైన (భా-5.2-38-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
వసుధనెవ్వారు ధూర్జటివ్రతులు వారు (భా-4-50-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
వసుధపైఁబుట్టెడు వార్తలాకర్ణించు (భా-9-346-సీ.) శ్రీరామాదుల వంశము
వసుధాఖండము వేఁడితో (భా-8-570-మ.) వామనుడుదానమడుగుట
వసుధాధీశ్వర నీవు మర్త్య తనువున్ (భా-1-512-మ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
వసుధేశ యా ప్రియవ్రతుఁడొండు కాంతయం (భా-5.1-17-సీ.) ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
వసుధేశ విను మును వైదర్భి పరిణయ (భా-10.2-831-సీ.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
వసుమతి దివ్యబాణముల వ్రక్కలు వాపి (భా-1-369-చ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
వసుమతీతలమర్థము వంగఁజొచ్చె (భా-4-272-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
వసుమతీనాథ యెవ్వని పాదపద్మ (భా-4-629-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
వసుమతీనాథ యెవ్వనిమీఁద నా కను (భా-10.2-1234-సీ.) విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
వసుమతీనాథ సర్వస్వామి యైన (భా-2-265-సీ.) భాగవత దశలక్షణంబులు
వసుమతీశ విను కువలయాశ్వభూభర్త (భా-9-500-ఆ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
వస్తువులుగొంచునేగి శర్వాణిఁగదిసి (భా-4-79.1-తే.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
వస్త్ర మాల్యానులేప సువర్ణహార (భా-9-179.1-తే.) మాంధాత కథ
వాఁ
వాఁడిరుచులు గలుగువానివేఁడిమి గ్రీష్మ (భా-10.1-718-ఆ.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
వాఁడు తుదయుఁగాశ్య వసుమతీశుండాది (భా-9-502-ఆ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
వాఁడు మానవమాంసంబు వండి తెచ్చి (భా-9-237.1-తే.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
వాం
వాండ్రున్ వీండ్రును రాజులే యనుచు (భా-10.1-1525-శా.) అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
వా
వా రిల్లు చొచ్చి కడవలఁ (భా-10.1-312-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
వాకిలి వెడలవు కొడుకులు (భా-9-481-క.) పరశురాముని కథ
వాచవియైన గడ్డిఁదిని (భా-1-421-ఉ.) కలినిగ్రహంబు
వాజుల నీరాజనములు (భా-10.1-767-క.) శరదృతువర్ణనము
వాడక వ్రాలక తెవుళులఁగూడక (భా-10.1-758-క.) వర్షర్తువర్ణనము
వాడేర్వురగుచుఁగుయ్యిడ (భా-6-523-క.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
వాతములు విసరె రేణువ్రాతము (భా-1-339-క.) నారదునిగాలసూచనంబు
వాదములు వేయునేటికి (భా-7-470-క.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
వాదిజేగీయమానుఁడత్యలఘుయశుఁడు (భా-4-509.1-తే.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
వానిఁగాఁదన్నుఁదలఁచి యవ్వనరుహంబు (భా-3-337-తే.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
వానింజూచి నాభాగుండుదనకు (భా-9-78-వ.) నాభాగుని చరిత్ర
వాని నెఱింగి కృష్ణుండు రామునకుం జెప్పి (భా-10.1-434-వ.) వత్సాసురవధ
వాని వెదకెదు తరుణీ భవత్కరాగ్ర (భా-4-751.1-తే.) పురంజను కథ
వానినే ప్రొద్దు రతులకు వశలఁజేసి (భా-9-568.1-తే.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
వానిపాటున కప్పుడు వనసమేత (భా-10.2-558-తే.) ద్వివిదునివధించుట
వానిభేదంబులును మనువంశములును (భా-3-249-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
వామకరమున జాఱిన వలువఁబట్టి (భా-8-393.1-తే.) జగనమోహిని కథ
వామదేవుని శాపవశమునఁజేసి (భా-4-171-సీ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
వామలోచన వినుము దుర్వర్ణహేమ (భా-3-488-తే.) దితి గర్భంబు ధరించుట
వామాక్షి యనుదినవ్రతధారణోన్నత (భా-6-522-సీ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
వాయవ్యాస్త్ర ముపేంద్రుపై నలిగి (భా-10.2-408-శా.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
వాయించు వీణనెప్పుడు (భా-1-135-క.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
వాయువశంబులై యెగసి (భా-1-211-ఉ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
వాయువు వెడలక నిలిచిన (భా-10.1-1176-క.) కేశిని సంహారము
వార లనేకు లయ్యు బలవంతులునయ్యు (భా-10.2-566-ఉ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
వార లుత్సహించి వలనొప్ప దీవించి (భా-10.1-1746-ఆ.) వాసుదేవాగమనంబు
వారక కృష్ణుఁ డిప్పగిది వైదికవృత్తి (భా-10.2-1328-ఉ.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
వారణ వాజి స్యందన (భా-10.2-845-క.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
వారని యల్కతోఁ గినిసి వారిజనాభుఁడు (భా-10.2-519-ఉ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
వారనివేడ్కతో దుహితృవత్సలదక్షుఁడు (భా-6-206-ఉ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
వారలం జూచి హరి తన మనంబున (భా-10.1-473-వ.) అఘాసుర వధ
వారలఁజండతీవ్రశరవర్గముచేత (భా-4-352-ఉ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
వారలంజూచి రాజర్షి యగు శర్యాతి (భా-9-53-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
వారలంజూచి హరి యిట్లనియె (భా-1-267-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
వారల కి ట్లను మీరలు (భా-11-39-క.) విదేహర్షభసంభాషణ
వారలనేమియునడుగక (భా-9-651-క.) రంతిదేవుని చరిత్రము
వారలా పతివ్రత నిజమరితనంబునకు (భా-9-61-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
వారలిక్ష్వాకుండును నభంగుండును (భా-8-412-వ.) 7వైవశ్వతమనువు చరిత్ర
వారలిక్ష్వాకుండును నృగుండును (భా-9-9-వ.) వైవస్వతమనువు జన్మంబు
వారలుఁజని (భా-9-687-వ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
వారలు ఋ గ్యజు స్సా మాధర్వంబు లనియెడు (భా-12-30-వ.) పురాణానుక్రమణిక
వారలు దీనత వచ్చుటఁ (భా-8-220-క.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
వారలు దుఃఖించుచుండునంతఁ (భా-9-167-వ.) మాంధాత కథ
వారలు నిస్పృహులగుచునవారణ (భా-3-503-క.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
వారలు పర్యాయంబున (భా-6-204-క.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
వారలు పావకుండుఁబవమానుండు (భా-4-674-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
వారలు బంధులు గావున (భా-10.1-1512-క.) అక్రూరుని హస్తిన పంపుట
వారలు విని తమమనములు (భా-3-525-క.) సనకాదుల శాపంబు
వారలుగొలువఁగ హరియును (భా-8-189-క.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
వారలె యా దితిగర్భాగారంబున (భా-3-598-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
వారలెల్లఁజొచ్చి వచ్చి సర్వాధిపు (భా-8-629.1-తే.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
వారలెవ్వరనిన భగవంతుడగు (భా-4-26-వ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
వారలెవ్వరనిన భానువు లంబయుఁ (భా-6-254-వ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
వారల్ కృష్ణుచరిత్రముల్ చదువఁగా (భా-1-107-శా.) నారదుని పూర్వకల్పము
వారిఁగోరుచున్నవారికి శీతలవారి (భా-1-463-ఆ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
వారించిన తమకంబున (భా-7-23-క.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
వారించిన వారలు బృందారకు (భా-3-521-క.) సనకాదుల శాపంబు
వారి కలగంప కడుపులనేరుపఱప (భా-6-255.1-తే.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
వారి క్రిందఁదగిలి వాయువశంబున (భా-5.2-104-ఆ.) భగణ విషయము
వారి బరు వయ్యె మందలవారికి (భా-10.1-908-క.) పాషాణసలిలవర్షంబు
వారిజగంధుల పొత్తున (భా-7-474-క.) నారదుని పూర్వజన్మంబు
వారిజగంధులుదమలో (భా-1-372-క.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
వారిజనాభ భక్త జనవత్సల (భా-10.2-647-ఉ.) భూసురుని దౌత్యంబు
వారిజభవ రుద్రాదులు (భా-10.1-1385-క.) కంససోదరులవధ
వారిజభవ శాస్త్రార్థవిచారజ్ఞానమును (భా-2-249-క.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
వారిజలోచనుఁ డెవ్వరు (భా-10.1-701-క.) కాళిందుని శాసించుట
వారిజలోచనుఁ బాడుచు (భా-10.1-814-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
వారిజసంభవుండు బుధవంధ్యుఁడు (భా-3-335-ఉ.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
వారిజాక్షుని భక్తమందారు ననఘుఁ (భా-10.2-1319-తే.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
వారిజాక్షులందు వైవాహికములందుఁ (భా-8-585-ఆ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
వారితండ్రిపాలు వారికినొసఁగి (భా-3-25-ఆ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
వారిత సర్వస్పృహలై (భా-10.1-865-క.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
వారిధిఁదరువఁగనంతట (భా-8-291-క.) వారుణి ఆవిర్భావము
వారిబ్భంగి నెఱుంగని (భా-10.1-651-క.) కాళిందిలో దూకుట
వారివాదు చూచి వారింపఁగా వచ్చి (భా-9-380-ఆ.) బుధుని వృత్తాంతము
వారు నారాయణాశ్రమంబునకు (భా-11-65-వ.) నారయణఋషి భాషణ
వారు పుత్తేర వచ్చినవాఁడ నేను (భా-10.2-645-తే.) భూసురుని దౌత్యంబు
వారు లలాటముల్ పగిలి (భా-4-326-ఉ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
వారు వేదఙ్ఞులనఁదగువారుగారు (భా-4-877.1-తే.) పురంజను కథ
వారు సినీవాలి యనఁగుహూ (భా-4-25-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
వారుతోషుండునుబ్రతోషుండును (భా-4-6-వ.) స్వాయంభువువంశవిస్తారము
వారునిల యేడు దీవుల వరుస వెదకి (భా-9-205.1-తే.) సగరుని కథ
వారును భయవిరహితులై (భా-4-507-క.) భూమినిబితుకుట
వారును మాలికుఁ డిచ్చిన (భా-10.1-1271-క.) సుదామునిమాలలుగైకొనుట
వాలాయము యదుకుల నిర్మూలకరం (భా-11-22-క.) కృష్ణసందర్శనంబు
వాలిం జంపెను వేటగాని పగిదిన్ వంచించి (భా-10.1-1463-శా.) భ్రమరగీతములు
వాలిన భక్తి మ్రొక్కెద (భా-1-2-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
వాలుఁగంటి వాఁడి వాలారుఁజూపుల (భా-8-397-ఆ.) జగనమోహిని కథ
వావిఁ జెల్లెలు గాని పుత్రికవంటి (భా-10.1-34-మత్త.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
వావి యెఱుంగని క్రూరుని (భా-10.1-81-క.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
వాసవవందిత భవ కమలాసన (భా-10.2-258-క.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
వాసవవర్ధకి వాఁడిగాఁజఱచిన (భా-8-183-సీ.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
వాసవసూనుచేఁ దనకు వహ్నిశిఖా (భా-10.2-123-ఉ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
వాసవారిఁజంపి వానిచేఁబడియున్న (భా-8-737-ఆ.) ప్రళయావసానవర్ణన
వాసించునాత్మఁబో వైష్ణవఙ్ఞానంబు (భా-6-486-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
వాసుదేవ కృష్ణ వరద స్వతంత్ర (భా-10.1-942-ఆ.) ఇంద్రుడు పొగడుట
వాసుదేవశ్లోకవార్తలాలించుచుఁ (భా-2-47-సీ.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
వాసుదేవాంశసంభూతుండగునా (భా-9-499-వ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
వాహనంబులు సారెలు వాఁడిశరము (భా-6-417-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
విం
వింతనునుపు గల్గి వృత్తమై యరుణమై (భా-10.1-967.1-ఆ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
విందులకును బ్రహ్మసుఖానందం (భా-10.1-462-క.) చల్దులుగుడుచుట
విందులమై నరేశ్వరుని వీటికి వచ్చితి (భా-10.1-1258-ఉ.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
వి
వికచకమలనయన వే ఱొక యింటిలో (భా-10.1-361-ఆ.) కోతికి వెన్నయిడుట
వికచకమలనయనుఁ డొకయింటిలో నవ్వు (భా-10.2-621.1-ఆ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
వికచకహ్లారదరదరవిందకైర (భా-4-319.1-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
వికచకైరవదళదరవిందగత (భా-2-227.1-తే.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
వికచకైరవపద్మహల్లకమరంద (భా-3-37.1-తే.) యుద్దవ దర్శనంబు
వికచమరంద నవీన సౌరభ లస (భా-10.2-674-సీ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
వికచాంభోరుహపత్రనేత్రుఁ డగు గోవిందుండు (భా-10.2-353-మ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
వికట భ్రూకుటిఫాలభాగుఁడగుచున్ (భా-2-167-మ.) రామావతారంబు
వికటముగ నిజపదాహతిఁ (భా-2-176-క.) కృష్ణావతారంబు
వికటరోషభయంకరభ్రుకుటిదుర్నిరీక్ష్య (భా-4-116.1-తే.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
విక్రమోద్దీప్తమై యొప్పి వెలయునట్టి (భా-4-562.1-తే.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
విక్రియాశూన్యమై విషయత్వమును లేని (భా-10.1-553-సీ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
విగతరజస్తమోగుణుఁడు (భా-3-506-చ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
విఙ్ఞాన విధము లెఱుఁగక (భా-10.1-550-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
విఙ్ఞానఘనుఁడన వెలయునీశ్వరుఁడు (భా-4-589-సీ.) పృథుని రాజ్యపాలన
విచ్చేయుమదితి గర్భము (భా-8-504-క.) గర్భస్థవామనునిస్తుతించుట
విజయ ధనంజయ (భా-1-371-క.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
విటసేనపై దండువెడలెడు వలరేని (భా-10.1-967-సీ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
విడిచితి భవబంధంబుల (భా-6-149-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
విడు విడుఁడని ఫణి పలుకఁగఁ (భా-8-199-క.) సముద్రమథనయత్నము
విడువక కంసుని యెగ్గులఁబడి (భా-10.1-44-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
వితత క్రోధముతోడఁగృష్ణుఁడు (భా-10.2-909-మ.) సాళ్వుని వధించుట
వితత రాజ్యగరిమ విడిచి కాననముల (భా-10.2-254-ఆ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
వితతక్రియ లొప్పఁగ స త్క్రతువుల (భా-10.2-1267-క.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
వితతజ్యాచయటంకృతుల్‌ (భా-10.2-847-మ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
వితతమూర్ధన్యనాడికాగతుల నోలి (భా-10.2-1214.1-తే.) శ్రుతిగీతలు
వితతార్థఙ్ఞానజపస్తుతి (భా-3-291-క.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
విత్తము సంసృతిపటలము (భా-7-249-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
విదితదృఢభక్తియోగప్రవీణులగుచు (భా-3-546.1-తే.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
విదితుండై సకలామరుల్‌ గొలువ (భా-11-6-మ.) భూభారంబువాపుట
విదురగాంధారీధృతరాష్ట్రులు నన్ను (భా-1-324-వ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
విదురుఁడు దురితావనిభృద్భిదురుఁడు (భా-3-340-క.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
విద్యాధరులిట్లనిరి (భా-4-202-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
విద్యాధరులిట్లనిరి (భా-7-317-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
వినఁబడియెను స్వాయంభువమనువంశము (భా-8-3-క.) స్వాయంభువాదిచరిత్ర
వినఁబడు వచనన్యాయంబున (భా-4-601-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
వినయకారుణ్యబుద్ధివివేకలక్ష (భా-7-160.1-తే.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
వినయమున మ్రొక్కి కనకాసనమునఁ (భా-10.2-657-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
వినరా డింభక మూఢచిత్త గరిమన్ (భా-7-284-మ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
వినరా మీ నృపుఁ డన్న చిహ్నములు (భా-10.2-513-మ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
వినరా యోరి యమంగళాచరణ (భా-3-655-మ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
వినవయ్య తండ్రి ఈ విశ్వేశ్వరుని యందుఁ (భా-9-113-సీ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
వినవయ్య తత్త్వదర్శనులైనయట్టి (భా-4-490-సీ.) భూమినిబితుకుట
వినవయ్య దేవేంద్ర వీనికి సంపద (భా-8-456-సీ.) బృహస్పతిమంత్రాంగము
వినవయ్య నరనాథ మునినాథుఁడింద్రున (భా-6-298-సీ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
వినవయ్య నరనాథ విశదంబుగాఁద్వష్టృ (భా-6-506-సీ.) సవితృవంశ ప్రవచనాది కథ
వినవయ్య భూపాల మునివరేణ్యునిమాట (భా-6-239-సీ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
విని కృతాచమనుఁడయి యావిభునిపాద (భా-4-347.1-తే.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
విని తనతనయులు మధుసూదనుచే (భా-3-496-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
విని దశగ్రీవుఁడంగజ వివశుఁడగుచు (భా-9-269.1-తే.) శ్రీరాముని కథనంబు
విని దానికి సదుపాయము (భా-4-471-క.) భూమినిబితుకుట
విని పృథుభూవరతనయుఁడు (భా-4-521-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
విని భూమీశుఁడు నారదమునికను (భా-4-852-క.) పురంజను కథ
విని మందస్మితలలితాననకమలుం (భా-3-871-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
విని యాకువలయాక్షి (భా-3-817-వ.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
విని విదురుండామునివరు (భా-4-969-క.) విదురుండు హస్తినకరుగుట
విని విష్ణుదేవతాకం (భా-4-208-క.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
విని వెఱఁగంది పరీక్షిన్మనుజవరేణ్యుండు (భా-3-8-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
విని శౌనకుండు సూతుంగనుఁగొని (భా-2-281-క.) శౌనకుడు సూతునడుగుట
విని సరసీరుహాక్షుఁ డతివిస్మితుఁడై (భా-10.2-456-ఉ.) నృగోపాఖ్యానంబు
వినినఁబఠించిన వ్రాసిన (భా-4-668-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
వినిపింపఁదొడఁగెనా ఘనుఁడు స్వాయంభువుఁ (భా-3-395-సీ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
వినియు వినవు రణభీరువు (భా-9-409-క.) పురూరవుని కథ
వినుఁ డీ శైలము కామరూపి (భా-10.1-893-మ.) పర్వతభంజనంబు
వినుఁ డో బాలకులార క్రేపు లటవీ వీధిన్ (భా-10.1-500-మ.) క్రేపుల వెదకబోవుట
వినుఁడందులననురూపము (భా-6-226-క.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
వినుఁడట్టి యనుగ్రహసాధనమునకై (భా-4-634-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
వినుఁడయ్యనఘచరిత్రుల (భా-3-564-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
వినుండరూపుండయి (భా-1-67-వ.) ఏకవింశత్యవతారములు
వినుఁడిపుడు మీరు నన్నడిగిన (భా-2-283-క.) శౌనకుడు సూతునడుగుట
వినుఁడిలమీదఁనింకెన్నఁటికిని (భా-3-587-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
వినుఁడీ సభ్యులు ధర్మము (భా-4-568-క.) పృథుని రాజ్యపాలన
వినుఁడు నాదు పలుకు విశ్వసించితిరేని (భా-7-236-ఆ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
వినుఁడు నృపాలనందనులార మీమదిఁ (భా-4-698-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
వినుఁడు నేను మహేంద్రుఁడప్పతి (భా-6-170-త.) అజామిళోపాఖ్యానము
వినుఁడు మీరలు రొదమాని విబుధ ముని (భా-4-41-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
వినుండు సకల జన్మంబులందును (భా-7-213-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
విను కర్షణాదికవృత్తికంటెను మేలు (భా-7-410-సీ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
విను జనకాదేశము ముదమునఁదాల్చి (భా-4-899-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
విను జీవునిచిత్తముదా (భా-3-872-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
విను తత్సుతులొక్కకనికి (భా-4-807-క.) పురంజను కథ
విను తరుణి యాచ్యమానంబనఁదగు (భా-4-816-క.) పురంజను కథ
విను దక్షునంత మేషముఖునిఁజేసిన (భా-4-157-క.) శివుండనుగ్రహించుట
విను నిఖిలభువనపరిపాలనమునకై (భా-4-216-క.) ధృవోపాఖ్యానము
విను నీకపరాధుఁడనగు (భా-4-159-క.) శివుండనుగ్రహించుట
విను పుత్రక బాలుఁడవై (భా-4-237-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
విను ప్రకృతి నైజమహిమంబునఁ (భా-3-915-క.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
విను భువనాధారత్వంబునఁదగి (భా-3-933-క.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
విను మగధేశ్వరుం డెపుడు (భా-10.2-715-చ.) దిగ్విజయంబు
విను మనఘ కృతయుగంబున (భా-3-746-క.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
విను మహాత్మ ముఖ్యుఁడననొప్పు వైన్యుఁడే (భా-4-637-ఆ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
విను ముదాసీనులము క్రియావిరహితులము (భా-10.2-235.1-తే.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
విను మున్నేటికిఁద్రచ్చె పాలకడలిన్ (భా-8-143-మ.) సముద్రమథనకథాప్రారంభం
విను మూఁఢుండు శబ్దమయ (భా-2-20-వ.) తాపసుని జీవయాత్ర
విను మూఢహృదయ నీ కేతన (భా-10.2-325-క.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
విను మేము ముగురమయ్యును (భా-4-20-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
విను రోషహృదయు చేతను (భా-4-360-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
విను లోకోత్కృష్టుఁడు దక్షునికిఁ (భా-4-73-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
విను వత్స నీవు నన్నడిగిన (భా-2-102-క.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
విను వానినొక యుపాయంబునఁ (భా-4-495-క.) భూమినిబితుకుట
విను వీరపత్ని నీ యెడ (భా-4-792-క.) పురంజను కథ
విను వేయేటికిఁదాపసప్రవర (భా-2-106-మ.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
విను శుకయోగికి మనుజేశుఁడిట్లను (భా-2-217-సీ.) ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
విను సనకాదులు నారదుఁడును (భా-4-214-క.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
విను సర్వభావములఁబరముని (భా-3-1024-క.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
విను హృదయమువలనను మనమును (భా-3-902-క.) విరాట్పురుష ప్రకారంబు
వినుడు సకాములునై హరి (భా-3-842-క.) కపిలుని జన్మంబు
వినుతగుణోత్తరుండునురువిక్రముఁడైన (భా-3-1022-చ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
వినుతబలు లైన యాదవ వీరవరులుఁ (భా-10.2-1286-తే.) విప్రుని ఘనశోకంబు
వినుతమంగళయశోవిభవ సర్వేశ్వర (భా-4-553-సీ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
వినుతిసేయుమీవు (భా-1-102.1-ఆ.) నారదాగమనంబు
వినుదఁట జీవులమాటలు (భా-8-91-క.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
వినుమంతర్ధానగతిందనరు (భా-4-672-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
వినుమంభోజభవుండుమున్ను మదిలో (భా-2-35-మ.) సృష్టి క్రమంబు
వినుమట్టి కుటిలులగు దుర్జనుల (భా-4-70-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
వినుమదిగాక యీ భువిఁదివిం (భా-3-885-చ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
వినుమదిగాక సంగరవివేకవిశారదులైన (భా-3-657-చ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
వినుమదిగాన భూవర యవిద్యలయించుటకై (భా-4-892-చ.) పురంజను కథ
వినుమదియునుఁగాక ప్రాణుల (భా-3-321-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
వినుమయ్యంబరీషునకు (భా-9-154-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
వినుమా భిక్షులు నీకునిట్లు కరుణన్ (భా-1-114-మ.) నారదుని పూర్వకల్పము
వినుమాతని యాయువులో (భా-4-804-క.) పురంజను కథ
వినుమాత్మభావితుండన (భా-4-875-క.) పురంజను కథ
వినుమాత్మవేత్తకు విష్ణుస్వరూపంబు (భా-3-911-సీ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
వినుమింద్రియపరవశుఁడై (భా-3-978-క.) భక్తియోగంబు
వినుమితఁడు యఙ్ఞహంతయు (భా-4-516-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
వినుమీ యీశ్వరుదృష్టిమార్గముననావేశింప (భా-2-83-మ.) బ్రహ్మ అధిపత్యంబొడయుట
వినుమీ సంసారంబను వననిధిలో (భా-1-132-క.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
వినుమీ సృష్టిలయంబునొంది (భా-1-129-మ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
వినుము చతుర్దశ లోకంబులందు (భా-2-89-వ.) లోకంబులు పుట్టుట
వినుము చరాచరంబయినవిశ్వమంతయు (భా-7-453-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
వినుము తొల్లియు నీవు నన్ను సేవించిన (భా-10.1-1654-వ.) కాలయవనుడు నీరగుట
వినుము దుర్గుణసుగుణంబులలో నొక్కటి (భా-10.2-1241-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
వినుము దూరంబునందేమి వినుచునుందు (భా-9-710-తే.) శశిబిందుని చరిత్ర
వినుము దేహధారి స్వతంత్రుండు గాఁడు (భా-10.1-1761-వ.) రాజలోక పలాయనంబు
వినుము దేహాదులకుఁగారణత్వంబున (భా-7-469-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
వినుము దైవమాయం జేసి (భా-10.1-1779-వ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
వినుము నీకునేడు దివసంబులకుంగాని (భా-2-12-వ.) ధారణా యోగ విషయంబు
వినుము నీవడిగిన సద్యోముక్తియుఁ (భా-2-34-వ.) సృష్టి క్రమంబు
వినుము నృపాల నాపలుకు (భా-3-26-చ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
వినుము నృపాలక సెప్పెద (భా-11-29-క.) వసుదేవ ప్రశ్నంబు
వినుము పరమాత్మ యైన బ్రహ్మంబు (భా-2-28-వ.) సత్పురుష వృత్తి
వినుము పోయిన కల్పాంత వేళఁదొల్లి (భా-8-694.1-తే.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
వినుము పోయిన మహాకల్పంబునందు (భా-7-472-వ.) నారదుని పూర్వజన్మంబు
వినుము ప్రవాహకారిణి యై (భా-7-435-వ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
వినుము ఫలారంభుఁడుగృపణుని (భా-3-784-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
వినుము బ్రహ్మచారి మౌంజీకౌపీన (భా-7-421-వ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
వినుము బ్రహ్మయు భర్గుండును (భా-6-224-వ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
వినుము బ్రహ్మవర్చసకాముడైన వానికి (భా-2-38-వ.) అన్యదేవభజన ఫలంబు
వినుము భగవంతుండైన హరి (భా-2-16-వ.) విరాట్స్వరూపము తెలుపుట
వినుము భగవద్బలాన్వితవినుతగుణులు (భా-3-376-తే.) సృష్టిభేదనంబు
వినుము మగధదేశవిభులు జరాసంధ (భా-9-682-ఆ.) పాండవ కౌరవుల కథ
వినుము మనువుకులము (భా-9-6-ఆ.) సూర్యవంశారంభము
వినుము మాయావిభుండైన యీశ్వరుండు (భా-2-86-వ.) బ్రహ్మ అధిపత్యంబొడయుట
వినుము వనప్రస్థునకున్ (భా-7-426-క.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
వినుము వితర్కవాదములు విష్ణుని (భా-3-236-చ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
వినుము విదర్భదేశమున వీరుఁడు (భా-10.1-1687-చ.) రుక్మిణీ జననంబు
వినుము వైదికకర్మంబు ప్రవృత్తంబును (భా-7-467-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
వినుము శిలవృత్తియునుంఛవృత్తియు (భా-7-411-వ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
వినుము శుకుఁడు వచ్చి విజ్ఞానపద్ధతి (భా-1-277.1-ఆ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
వినుము షడింద్రియంబులలోననొకటి (భా-7-460-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
వినుము సునీతియు సురుచియు (భా-4-218-క.) ధృవోపాఖ్యానము
వినుము స్వరూపసాక్షాత్కారంబున (భా-7-423-వ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
వినుము స్వాయంభువుండను (భా-11-34-తే.) విదేహర్షభసంభాషణ
వినుము హిరణ్మయవర్షంబునకుం (భా-5.2-47-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
వినుమూష్మత లేకున్ననుగని (భా-4-841-క.) పురంజను కథ
వినుమెన్నఁడు పంకజనాభుని (భా-3-360-క.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
వినుమెపుడుదగులునప్పుడ (భా-4-857-క.) పురంజను కథ
వినుమే దేశములన్ (భా-7-449-మ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
వినుమో యీశ్వర వెల్పలన్వెలుఁగు (భా-10.1-561-మ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
వినువీథింబఱతెంచి నేలఁబడు (భా-9-224-మ.) భగీరథుని చరితంబు
వినువీథినుండి మెల్లన (భా-4-598-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
వినువీథిన్ జనుదేరఁగాంచిరమరుల్ (భా-8-105-మ.) విష్ణువు ఆగమనము
వినువీధింజను దేవవల్లభునిపై (భా-4-517-మ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
విన్నాణంబులఁ బోరనేర్తురు (భా-10.1-1154-శా.) కంసుని మంత్రాలోచన
విన్నారమె యీ చెలువముఁ (భా-10.2-211-క.) కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
విపుల శింశుమార విగ్రహంబునకు (భా-5.2-98.1-ఆ.) భగణ విషయము
విప్రతతి సొమ్ముకంటెను విషము మేలు (భా-10.2-479.1-తే.) నృగుడు యూసరవిల్లగుట
విప్రవరునట్లు హింసించు వృషలపతిని (భా-5.1-134.1-తే.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
విప్రవర్య నేను వేడ్కతో (భా-5.1-158-ఆ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
విప్రాయ ప్రకటవ్రతాయ (భా-8-607-శా.) వామనునికిదానమిచ్చుట
విబుధలోకేంద్రుని వేయుగుఱ్ఱంబుల (భా-8-366-సీ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
విభుఁడీశ్వరుఁడు వేద విప్ర గో సుర సాధు (భా-8-694-సీ.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
విభుఁడు మా వ్రేపల్లె వీధుల నేతేరఁ (భా-10.1-1484-సీ.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
విభులగు బ్రహ్మప్రముఖుల (భా-10.1-1618-క.) పౌరులను ద్వారకకుతెచ్చుట
విమతులమోములు వెలవెలఁ బాఱంగ (భా-10.1-71-సీ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
విమనస్కుండగుచుఁబురంబువిడిచె (భా-4-393-వ.) వేనుని చరిత్ర
విమలంబై పరిశుద్దమై తగు (భా-3-927-మ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
విమల కాంచనరత్నాది వివిధవస్తుకోటి (భా-10.2-838.1-తే.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
విమల ఘనతరాత్మవిఙ్ఞానవిద్యచే (భా-10.1-902-ఆ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
విమలజ్ఞాననిరూఢులైన జనముల్‌ (భా-10.2-255-మ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
విమలమతిఁజిత్తగింపుము (భా-5.2-44-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
విమలమతిఁదలఁపనెవ్వనిబొమముడి (భా-3-95-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
విమలమతి నిజేశు సమీపమునన్ (భా-4-838-క.) పురంజను కథ
విమలమతి నిట్టి మఖ రాజమునకుఁ (భా-10.2-706-క.) దిగ్విజయంబు
విమలరుచి గల్గు సానుదేశముల యందు (భా-10.2-495.1-తే.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
విమలాంతరంగబహిరంగములను (భా-3-494-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
విమలాత్మ కరాదానము (భా-4-676-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
విమలాత్మ దీనికొక సమయము (భా-3-789-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
విమలాత్మ నాకునభయము (భా-4-488-క.) భూమినిబితుకుట
విమలాత్మ యీ పృథివికిని గంధమునకు (భా-3-913-సీ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
విమలాత్మ వినమాకు వేడ్క యయ్యెడి మున్ను (భా-8-692-సీ.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
విమలాత్ముఁడైన యవ్విదురుండు (భా-3-716-సీ.) వరహావతార విసర్జనంబు
విరక్తుండైన ధర్మనందనుండు (భా-1-386-వ.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
విరటుపుత్త్రికకడుపులో వెలయు చూలు (భా-1-189.1-తే.) కుంతి స్తుతించుట
విరతినేరీతిబొందును ధరణిఁబశువుఁ (భా-4-553.1-తే.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
విరహాగ్ని శిఖలతో వెడలు నిట్టూర్పుల (భా-10.1-986-సీ.) గోపికల దీనాలాపములు
విఱిగిన సేనఁగాంచి సురవీరుఁడొహో (భా-8-371-చ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
విలయకాలమందు విశ్వంబు నీ పెద్ద (భా-10.1-129-తే.) దేవకి చేసిన స్తుతి
విలయసమయ సముద్భూత విపులభాస్వ (భా-10.2-534.1-తే.) కాశీరాజు వధ
విలయసమయసముత్కట విపులచండ (భా-3-355.1-తే.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
విలయాదిభేదముల (భా-3-257-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
విలసత్కంకణరవరవకలితంబగు (భా-6-6-క.) ఉపోద్ఘాతము
విలసత్కుండలిరాజసఖ్యమున (భా-3-290-మ.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
విలసిత మాల్య చందన నవీన విభూషణ (భా-10.2-958-చ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
వివరించెదఁదామస రాజస సాత్త్వికాది (భా-3-952-వ.) భక్తియోగంబు
వివరింపన్ హరి యఙ్ఞమూర్తిబరమున్ (భా-3-400-మ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
వివిధ కామ లోభ విషయ లాలసు మత్తు (భా-10.1-1659-ఆ.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
వివిధ భావాకార వీర్యబీజాశయ (భా-10.1-693-సీ.) కాళిందుని విన్నపము
వివిధభూషణచేలముల్ వెలయఁదాల్చి (భా-4-775.1-తే.) పురంజను కథ
వివిధవస్త్రములను వివిధమాల్యా (భా-10.1-1719.1-ఆ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
విశదమై యొప్పు షోడశసహస్రాంగనా (భా-10.2-978-సీ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
విశదయశోజలనిధి యా (భా-4-801-క.) పురంజను కథ
విశేషించి (భా-6-289-వ.) దేవాసుర యుద్ధము
విశ్వంబు నీవయై విశ్వంబుఁ జూచుచు (భా-10.1-682-సీ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
విశ్వ జన్మ స్థితి విలయంబు (భా-1-34-సీ.) కథాప్రారంభము
విశ్వకరు విశ్వదూరుని (భా-8-88-క.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
విశ్వగర్భుండు నా వెలయు వే ల్పిల యశో (భా-10.2-690-సీ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
విశ్వగర్భుఁడుదన గర్భవివరమందు (భా-8-501-తే.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
విశ్వభవస్థితి ప్రళయవేళలయందు (భా-3-436-ఉ.) విధాత వరాహస్తుతి
విశ్వమందుఁగన్న విన్న యర్థములందు (భా-7-117.1-ఆ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
విశ్వమయత లేమి వినియునూరకయుండి (భా-8-94-ఆ.) విష్ణువు ఆగమనము
విశ్వము లీల ద్రిప్పుచు నవిద్యకు జుట్టమ (భా-10.1-127-ఉ.) దేవకి చేసిన స్తుతి
విశ్వమునకెల్లఁగర్తవు విశ్వనిధివి (భా-3-578-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
విశ్వమెల్లఁ జేసె విభజించి గుణముల (భా-10.1-1523.1-ఆ.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
విశ్వమోహనమైన వేణు నినాదంబు (భా-10.1-762-సీ.) వర్షాగమవిహారంబు
విశ్వరూపువలననైశ్వర్యకరమైన (భా-6-313-ఆ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
విశ్వసంవేద్య మహిత యీ విశ్వమందుఁ (భా-10.2-460-తే.) నృగోపాఖ్యానంబు
విశ్వసృజుని యింట విభుఁడు విషూచికి (భా-8-420-ఆ.) 1బ్రహ్మసావర్ణిమనువుచరిత్ర
విశ్వస్తుత్యుఁడు శక్రసూనుఁడు (భా-1-173-శా.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
విశ్వాత్మ నీ యందు వేఱుగా జీవులఁ (భా-4-193-సీ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
విశ్వాత్ముఁడు విశ్వేశుఁడు (భా-2-100-క.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
విశ్వేశ విశ్వభావన (భా-10.1-949-క.) కామధేనువు పొగడుట
విషకుచయుగ యగు రక్కసి (భా-10.1-655-క.) గోపికలు విలపించుట
విషజలంబువలన విషధరదానవు (భా-10.1-1040-ఆ.) గోపికల విరహపు మొరలు
విషధరరిపుగమనునికిని (భా-10.1-233-క.) పూతననేలగూలుట
విషముఁబెట్టఁబంపు విదళింపఁగాఁబంపు (భా-7-198.1-ఆ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
విషయ శత్రులెల్ల విక్రాంతితోడ (భా-7-466-ఆ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
విషయసంబంధజన్యమై వెలయు సుఖము (భా-4-282.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
విషయసక్తులైన విబుధాహితులతోడి (భా-7-216-ఆ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
విష్ణుఁ డవ్యయుండు విభుఁడు గావలె నని (భా-10.2-130-ఆ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
విష్ణుండు విశ్వంబు (భా-1-102-సీ.) నారదాగమనంబు
విష్ణుఁడుదితుఁడైన వెనుకనా దేవకి (భా-9-724-ఆ.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
విష్ణు కథా రతుఁ డగు నరు (భా-10.1-13-క.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
విష్ణుకీర్తనములు వినని కర్ణంబులు (భా-2-50-సీ.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
విష్ణుతేజంబుదనయందు విస్తరిల్ల (భా-9-161.1-తే.) వికుక్షి చరితము
విష్ణుభక్తులందు విష్ణువునందుఁగ (భా-9-84.1-ఆ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
విష్ణుమయము పుత్ర వేయేల (భా-2-91.1-ఆ.) లోకంబులు పుట్టుట
విష్ణుసేవకులిట్లనిరి (భా-7-337-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
విష్ణుస్వయంవ్యక్తవిమలభూములను (భా-3-37-సీ.) యుద్దవ దర్శనంబు
విస్మయముఁబొంది దానవ (భా-8-197-క.) సముద్రమథనయత్నము
విహగేంద్రాశ్వనిరూఢుఁడై (భా-8-342-మ.) హరి అసురులశిక్షించుట
విహగేంద్రుండహి వ్రచ్చుకైవడి (భా-7-295-మ.) నృసింహరూపావిర్భావము
విహిత ధర్మమందు విహరింతునేనియు (భా-9-137-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
వీఁ
వీఁకచెడి ఘనగదాహతిఁ (భా-8-361-క.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
వీఁకమెయినతఁడు రావణుఁ (భా-9-434-క.) పరశురాముని కథ
వీఁడఁటే రక్కసి విగతజీవగఁజన్నుఁ (భా-10.1-1252-సీ.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
వీఁడు కడు దుర్దముఁడు (భా-6-324-లగ్రా.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
వీఁడు లేకున్న పుర మటవీస్థలంబు (భా-10.1-1252.1-తే.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
వీ
వీటఁ గల చేడె లెల్లను (భా-10.1-1251-క.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
వీడి వెన్నుననాడు వేణీభరంబుతో (భా-8-403-సీ.) జగనమోహిని కథ
వీణెఁ జక్కఁగఁ బట్ట వెర వెఱుంగని కొమ్మ (భా-10.2-181-సీ.) సత్యభామ యుద్ధంబు
వీథులు చక్కఁగావించి తోయంబులు (భా-9-321-సీ.) శ్రీరాముని కథనంబు
వీనులుమూసికొంచు వినవిస్మయ మంచు (భా-10.2-793-ఉ.) శిశుపాలుని వధించుట
వీర శృంగార భయ రౌద్ర విస్మయములు (భా-10.2-177.1-తే.) సత్యభామ యుద్ధంబు
వీరపుంగవులారా వినుఁడు మీలోపల (భా-10.2-956-సీ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
వీరభద్రుండు విహతవిద్వేషి భద్రుఁ (భా-4-108-తే.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
వీరలఁ దోకొని యిపుడే (భా-10.2-1157-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
వీరలలోనెవ్వరు సుర (భా-6-459-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
వీరలు నా సఖులీ లలనారత్నము (భా-4-758-క.) పురంజను కథ
వీరవరుఁడైన పృథుపృథివీతలేశు (భా-4-657.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
వీరుఁడగు పరశురాముఁడు (భా-9-252-క.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
వీరుఁడు దానవనాథుఁడు (భా-8-356-క.) హరి అసురులశిక్షించుట
వీరుఁడు పృథుభూపాలకుమారుఁడు (భా-4-518-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
వీరుఁడు మాధవుం డఖిలవేది (భా-10.1-1187-ఉ.) వ్యోమాసురుని సంహారించుట
వీరులు వైశాలురనంబరఁగి (భా-9-50-వ.) తృణబిందు వంశము
వీరెవ్వరు శ్రీకృష్ణులు గారా (భా-10.1-374-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
వృ
వృత్రారినుతునిఁ బరమ పవిత్రుని (భా-10.2-624-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
వృత్రుఁడు మానవాన్వయపవిత్రుఁడు (భా-6-360-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
వృషణములు మరలఁగలిగిన (భా-9-573-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
వృషలియందనురాగవృద్ధిఁబిడ్డలఁగని (భా-6-135-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
వృష్టి లేని చొప్పు విప్రులనడిగిన (భా-9-662.1-ఆ.) శంతనుని వృత్తాంతము
వెం
వెంగలివిత్తయి తిరుగుచుఁ (భా-9-583-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
వెంటవచ్చు కర్మవిసరంబు మును మేలు (భా-10.1-29.1-ఆ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
వెండియుఁ గ్రొమ్మెఱుంగు లుడువీథి (భా-10.2-941-ఉ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
వెండియుంగృష్ణుండుగౌరవపాండవ (భా-3-130-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
వెండియుఁబుణ్యభూములఁ (భా-3-45-ఉ.) యుద్దవ దర్శనంబు
వెండియుంబ్రతిదివసంబునాకాశంబు (భా-4-444-వ.) అర్చిపృథుల జననము
వెండియు (భా-2-233-వ.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
వెండియు (భా-3-117-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
వెండియు (భా-3-509-వ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
వెండియు (భా-3-811-వ.) కర్దముని విమానయానంబు
వెండియు (భా-3-925-వ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
వెండియు (భా-3-947-వ.) సాంఖ్యయోగంబు
వెండియు (భా-3-1045-వ.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
వెండియు (భా-8-296-వ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
వెండియు (భా-10.1-86-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
వెండియు (భా-10.2-1301-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
వెండియు నృసింహావతారంబు వినుము (భా-2-145-వ.) మత్యావతారంబు
వెండియు ముహుర్ముహుర్భవ (భా-3-426-వ.) విధాత వరాహస్తుతి
వెండియు రూపాంతరంబులంబొందుచున్న (భా-3-202-వ.) మహదాదుల సంభవంబు
వెండియు శంఖచక్రగదాపద్మకలితాయత (భా-4-711-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
వెండియు సనకాద్యవతారంబు వినుము (భా-2-122-వ.) అవతారంబుల వైభవంబు
వెండియునమ్మహాభాగవతుండు (భా-9-85-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
వెండియునమ్మేటి విష్ణుమంగళకథా (భా-3-801-సీ.) దేవహూతి పరిణయంబు
వెండియునా రత్నాకరంబునందు (భా-8-264-వ.) అప్సరావిర్భావము
వెండియునిట్లనియె (భా-3-229-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
వెండియునిట్లనియె (భా-4-759-వ.) పురంజను కథ
వెండియునిట్లనియె ఇట్లు ముకుంద (భా-4-895-వ.) పురంజను కథ
వెండియునిట్లనిరి కుపితాత్ముండైన (భా-4-115-వ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
వెండియునిట్లనిరి దేవా నీకు (భా-4-597-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
వెండ్రుకలు వీడఁ బైచీర వ్రేలియాడ (భా-10.1-148.1-తే.) శయ్యననుంచుట
వె
వెడ విలుతుకేళిఁజిగురాకడిదపు (భా-9-569-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
వెడరూపుదాల్చి బాంధవు (భా-3-982-క.) భక్తియోగంబు
వెడవెడ నడకలు నడచుచు (భా-8-541-క.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
వెదకి వెదకి దైత్యవీరులు సాధుల (భా-10.1-172-ఆ.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
వెనుకకు రాక చొచ్చు రణవీరునికైవడి (భా-1-319-చ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
వెన్నఁ దినఁగఁ బొడగని మా (భా-10.1-314-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
వెన్నలు దొంగిలి తినియెడి (భా-10.1-1023-క.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
వెన్నుని కొకమఱి విషమగు (భా-10.1-241-క.) పూతననేలగూలుట
వెన్నుని నతిప్రసన్నునిఁ (భా-10.1-110-క.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
వెన్నుని సత్యను మోచుచుఁ (భా-10.2-196-క.) నరకాసురుని వధించుట
వెయ్యేండ్లయ్యెను నీతోఁ (భా-9-577-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
వెరవును లావుఁ జేవయును (భా-10.2-872-చ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
వెఱ మఱలేని మేటి బలువీరుఁడు (భా-10.1-663-చ.) కాళియ మర్ధనము
వెఱచి చమరీమృగంబులు విసరు వాల (భా-8-29.1-తే.) త్రికూటమందలి గజములు
వెఱచి పలుమాఱుఁబాఱెడి విష్ణుభటులు (భా-8-635.1-తే.) దానవులువామనుపైకెళ్ళుట
వెఱచినవాని (భా-1-156-చ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
వెఱచుచు వంగుచు వ్రాలుచు (భా-8-538-క.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
వెఱపునాకెట్లు కలుగునవ్విధముఁదలచి (భా-3-311.1-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
వెఱ్ఱితనముమాని విజ్ఞానమూర్తియై (భా-1-520-ఆ.) శుకముని యాగమనంబు
వెఱ్ఱిమాడ్కిని లీలతో విశ్వమయుని (భా-11-44.1-తే.) కవి సంభాషణ
వెలయఁ దండ్రికిఁ బరలోకవిధు లొనర్చి (భా-10.2-527.1-తే.) కాశీరాజు వధ
వెలయఁగబద్మంబేకస్థలముననే (భా-3-735-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
వెలయఁదిక్కనసోమయాజుల భజించి (భా-6-11.1-తే.) ఉపోద్ఘాతము
వెలయనిద్రించువాఁడాత్మ విశ్వమెల్ల (భా-6-480.1-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
వెలయనీరీతినన్నియు వేఱువేఱ (భా-3-941.1-తే.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
వెలయు ననూనసంపదల (భా-10.2-820-చ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
వెలసి తిరుగంగ వేదాంతవీధి గాదు (భా-10.1-1345.1-తే.) చాణూరునితో సంభాషణ
వెలి లోను మొదలు తుది నడుములు (భా-10.1-381-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
వెలికి లోనికిఁజనుదెంచు విపులతుండ (భా-8-202.1-తే.) కూర్మావతారము
వెల్లిగొని నాఁటనుండియు (భా-7-235-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
వెల్లువలైన వైరినృపవీరుల నెల్ల జయించి (భా-10.1-1580-ఉ.) జరాసంధుని విడుచుట
వేం
వేంచేయుము నా యింటికిఁ (భా-10.1-1281-క.) కుబ్జననుగ్రహించుట
వే
వేగముననంతరంగంబు విశదమగుటఁ (భా-4-587.1-తే.) పృథుని రాజ్యపాలన
వేగిరపడకుడీ వినుఁడు దానవులార (భా-8-318-సీ.) అమృతము పంచుట
వేడుకతోడఁ గ్రొమ్ముడులు వీడఁ (భా-10.1-187-ఉ.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
వేణిం జొల్లెము వెట్టి (భా-10.2-170-శా.) సత్యభామ యుద్ధంబు
వేణీపంపాసరస్సులంజూచి (భా-10.2-951-వ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
వేణునాళములమై వెలసిన మాధవుం (భా-10.1-1355-సీ.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
వేణువు లూఁదుచు వివిధరూపములతో (భా-10.1-430-సీ.) బృందావనముజొచ్చుట
వేత్రదండాభిరాముల వెలయు (భా-3-518.1-తే.) సనకాదుల శాపంబు
వేదండపురాధీశుఁడు (భా-1-454-క.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
వేదకల్పవృక్షవిగళితమై (భా-1-37-ఆ.) కథాప్రారంభము
వేదత్రయసంపాద్యము (భా-6-132-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
వేదప్రణిహితమే యనుమోదంబుగ (భా-6-84-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
వేదవధూశిరోమహితవీథులఁ (భా-10.2-753-ఉ.) రాజబంధమోక్షంబు
వేదశ్రేణియు నంగకంబులు (భా-10.1-1412-శా.) సాందీపుని వద్ధ శిష్యులగుట
వేదాంత వీధుల విహరించు విన్నాణి (భా-10.1-608-సీ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
వేదులగుదురు శ్రేష్టమై వెలయు శబ్ద (భా-3-966.1-తే.) భక్తియోగంబు
వేధోదత్తవరప్రసాదగరిమన్ (భా-7-113-శా.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
వేనాంగసంభవుండవు (భా-4-451-క.) అర్చిపృథుల జననము
వేనుఁడు మాధవుందెగడి (భా-7-11-ఉ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
వేనుఁడు విప్రభాషణపవిప్రహతిచ్యుత (భా-2-138-ఉ.) నరనారాయణావతారంబు
వేఱు తీర్థంబులవనిపై వెదకనేల (భా-1-302.1-తే.) విదురాగమనంబు
వేలుపులఁటె నా కంటెను (భా-10.1-313-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
వేలుపులఱేఁడు గురుచే (భా-9-505-క.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
వేలుపులైన లావుచెడి వేదనఁ బొందుచు (భా-10.1-669-ఉ.) కాళియ మర్ధనము
వేల్పుల్ చూచి భయంబు నొంద (భా-10.1-476-శా.) అఘాసుర వధ
వై
వైకుంఠచింతావివర్జితచేష్టుఁడై (భా-7-124-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
వైకుంఠవాసుల వడువుననెవ్వని (భా-1-350-సీ.) యాదవులకుశలంబడుగుట
వైచిన మ్రొగ్గి లేచి వెస వాజినిశాటుఁడు (భా-10.1-1174-ఉ.) కేశిని సంహారము
వైతాళికులిట్లనిరి (భా-7-333-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
వైదికఙ్ఞానయుక్తియు వైరిజయము (భా-8-483.1-తే.) పయోభక్షణవ్రతము
వైన నీవు నన్నునడిగెదుగావున (భా-7-434.1-ఆ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
వైనతేయాంసవిన్యస్తవామహస్త (భా-3-538.1-తే.) శ్రీహరిదర్శనంబు
వైరముచేతఁ జేదినృపవర్గముఁ (భా-10.2-1149-ఉ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
వైరానుబంధనంబునఁ (భా-7-15-క.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
వైరులెవ్వరు చిత్తంబు వైరిగాఁక (భా-7-266.1-తే.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
వైరుల్ గట్టినపుట్టముల్ విడువఁగా (భా-1-364-శా.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
వొ
వొరయకుండెడుఁగాకని బుద్ధిలోనఁ (భా-4-431.1-తే.) వేనుని చరిత్ర
వ్యా
వ్యాధులుఁదప్పులు నొప్పులు (భా-8-665-క.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
వ్యాప్తింబొందక వగవక (భా-8-574-క.) వామనుడుదానమడుగుట
వ్యాసుని భగవత్పదసంవాసుని (భా-6-10-క.) ఉపోద్ఘాతము
వ్ర
వ్రతధారినై వేదవహ్ని గురుశ్రేణి (భా-1-85-సీ.) వ్యాసచింత
వ్రతము ఫలము మీకు వలసినఁ జక్కఁగఁ (భా-10.1-842.1-ఆ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
వ్రతము మానఁదగదు వడుగుగుఱ్ఱనికిని (భా-7-463-ఆ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
వ్రతముల్ చేయుచు నొక్క మాటయిన (భా-10.1-844-మ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
వ్రతముల్ దేవ గురు ద్విజన్మ బుధసేవల్ (భా-10.1-1707-మ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
వ్రా
వ్రాలఁగ వచ్చిన నీ సతి (భా-10.1-320-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
వ్రాలి యో పుత్రా నీవార్తదంభోళి యై (భా-6-454-స్రగ్వి.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
వ్రే
వ్రేతలకును గోవులకును (భా-10.1-520-క.) వత్సబాలకులరూపుడగుట