పోతన తెలుగు భాగవతము స

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

సంఖ్య చేయంగ రానివి సంతతంబు (భా-10.1-557.1-తే.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
సంగడిఁ దిరిగెడు శంభుఁడు (భా-10.1-389-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
సంగడి లోకము లన్నియు (భా-10.1-446-క.) బకాసుర వధ
సంగడీల నడుమఁ జక్కగఁ గూర్చుండి (భా-10.1-498.1-ఆ.) చల్దులారగించుట
సంగమచ్యుతజనతనుసంగమంద (భా-9-82.1-తే.) అంబరీషోపాఖ్యానము
సంగరరంగ నిర్దళిత చండవిరోధి (భా-10.2-351-ఉ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
సంచిత జ్ఞాన ఫల సుఖైశ్వర్య శక్తి (భా-2-121.1-తే.) అవతారంబుల వైభవంబు
సంచిత జ్ఞాన సుఖ బలైశ్వర్య శక్తు లాదిగాఁ (భా-10.2-247-తే.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
సంచిత భూరిబాహుబలసంపద (భా-10.2-314-ఉ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
సంచిత విప్రశాపమునఁ (భా-7-338-ఉ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
సంచితభూరిబాహుబల శౌర్యుఁడు (భా-10.2-878-ఉ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
సంతతంబును గృష్ణ సంకీర్తనంబు (భా-11-44-సీ.) కవి సంభాషణ
సంతత సవన దీక్షాశాలి యగుచు (భా-4-680-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
సంతతి లే దని మును ఘనచింతనముల (భా-10.1-201-క.) నందుడువసుదేవునిచూచుట
సంతతి లేనితనంబునఁ (భా-9-684-క.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
సంతసమంది బంధుజనసన్నిధికిన్ (భా-10.2-100-ఉ.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
సంతసమింతలేదు (భా-1-210-ఉ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
సంతసించెనేని సర్వభూతసుహృత్త (భా-10.1-1701.1-ఆ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
సంతుష్టుఁడీ మూఁడుజగములఁబూజ్యుండు (భా-8-576-సీ.) వామనుడుదానమడుగుట
సంతోషాశ్రులచేతననంతునిఁ (భా-6-470-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
సంతోషించితి నీ చరిత్రమునకున్ (భా-7-369-శా.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
సందర్శించు తలంపుల నందఱుఁ (భా-10.2-1116-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
సందేహము మానుం డరవిందాననలార (భా-10.1-1439-క.) గోపస్త్రీలకడకుద్ధవునిబంపుట
సందేహమేటికి జంభారి వేవేగ (భా-6-397-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
సంధించి నీయంగకసంధులెల్లన్ (భా-6-310-ఇ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
సంపద చెడియును దైన్యము (భా-8-640-క.) బలినిబంధించుట
సంపదలుగల్గుఁబీడలు శాంతిఁబొందు (భా-8-135.1-తే.) గజేంద్రమోక్షణకథాఫలసృతి
సంపన్నుండొరుఁగాన లేఁడు తనువున్ (భా-10.1-394-శా.) గుహ్యకుల నారదశాపం
సంపూర్ణపూర్ణిమాచంద్రచంద్రిక నొప్పు (భా-3-132-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
సంపూర్ణవృష్టిఁబర్జన్యుండుగురియించు (భా-1-233-సీ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
సంభవస్థితిలయములదంభకంబు (భా-8-385.1-తే.) హరిహరసల్లాపాది
సంసారజీమూతసంఘంబు విచ్చునే (భా-7-171-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
సంసారమార్గసంచారుఁడై యధికప్ర (భా-5.1-174-సీ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
సంసారమిది బుద్ధిసాధ్యము గుణకర్మ (భా-7-238-సీ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
సంసారి యై యున్న జనునకు నీశ్వర (భా-10.1-1663-సీ.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
సకల జగన్నియామక విచక్షణలీలఁ (భా-3-434-చ.) విధాత వరాహస్తుతి
సకల జగములఁజేయింతు సమతఁబేర్చి (భా-4-484.1-తే.) భూమినిబితుకుట
సకల దిశలు గెలిచి సములు వర్ణింపంగఁ (భా-10.1-1661-ఆ.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
సకలగుణాతీతు సర్వఙ్ఞు సర్వేశు (భా-12-50-సీ.) పురాణగ్రంథ సంఖ్యలు
సకలచరాచరజనకుఁడైనట్టి యీ (భా-4-101-సీ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
సకలజగన్నుతుండితఁడు (భా-4-464-చ.) అర్చిపృథుల జననము
సకలజీవులకెల్లఁబ్రకటదేహమునాత్మ (భా-3-198-సీ.) జగదుత్పత్తి లక్షణంబు
సకలనియంత యైన హరి (భా-3-19-చ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
సకలపురాణార్థఙ్ఞానవిఖ్యాతుండగు (భా-5.1-2-వ.) ఉపోద్ఘాతము
సకలపురాణార్థఙ్ఞానవిఖ్యాతుండగు (భా-5.2-2-వ.) ఉపోద్ఘాతము
సకలప్రాణిహృదంతరాళముల (భా-1-185-మ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
సకలభావములను సాధులు విధ్వాంసు (భా-7-370-ఆ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
సకలభూతవ్రాతసంవాసుఁ డయ్యును (భా-10.1-1631-సీ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
సకలభూతేంద్రియాశ్రయమగుహృదయంబు (భా-4-271-సీ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
సకలమహాద్వీపసహిత విశ్వంభరా (భా-7-104-సీ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
సకలముక్తిలోకసామ్రాజ్యసమధిక (భా-6-439.1-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
సకలర్తుశోభితంబును (భా-3-813-క.) కర్దముని విమానయానంబు
సకలలోకనమస్కృతచరణకమలు (భా-3-924.1-తే.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
సకలలోకములకు సంహారకరమును (భా-6-245.1-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
సకలలోకాపకారి దుస్సంగతుండు (భా-6-443-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
సకలవర్ణాశ్రమాచార హేతువు (భా-4-51-సీ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
సకలవిప్రజనులు (భా-1-235.1-ఆ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
సకలస్థావరజంగమప్రతతికింజర్చింపఁ (భా-3-1019-మ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
సకలాంభోనిధి మేఖలావహనముం జాలించి (భా-10.1-1312-మ.) మల్లరంగవర్ణన
సకలాగమార్థ పారగుఁడకలంక (భా-12-49-క.) పురాణగ్రంథ సంఖ్యలు
సకలాత్ముఁడుదానగుటను (భా-4-206-క.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
సకలాభీరులు వీఁడె కృష్ణుఁ డన (భా-10.1-892-మ.) పర్వతభంజనంబు
సకలార్థసంవేది యొక యింటిలోపలఁ (భా-10.2-621-సీ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
సకలావనీశు లిచ్చిన (భా-10.2-770-క.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
సకలోర్వీతలనాథ సన్నుతుఁడు (భా-10.2-350-మ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
సకాములై యింద్రియజయంబులేక (భా-3-1021-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
సఖుల యెడ సోదరస్థితి జరుపువాఁడు (భా-7-115.1-తే.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
సఖులతోడ భూమిచక్ర మేలెదఁ బొమ్ము (భా-10.1-1163.1-ఆ.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
సగుణుఁడనై లీలార్థము (భా-3-325-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
సచ్చంద్రపాండురంబై (భా-8-255-క.) ఉచ్చైశ్రవావిర్భవము
సజల నీలాంబుద శ్యామాయమానాంగు (భా-10.2-1312-సీ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
సజ్జనస్తుత విను చతురతఁబంకజా (భా-3-739-సీ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
సజ్జనుని హృదయముఁబోలి స్వచ్ఛమగుచు (భా-4-690-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
సటలు జళిపించి గర్జించి సంభ్రమించి (భా-7-291.1-తే.) నృసింహరూపావిర్భావము
సతతంబునప్రతిహతయోగమాయావి (భా-3-561-సీ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
సతతంబునర్థార్థిజనశిరోలంకార (భా-3-573-సీ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
సతత జ్ఞాన రమా యశోబల (భా-2-236-మ.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
సతతమరీచిముఖ్యమునిసంఘముచేత (భా-6-438-చ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
సతతమహత్త్వసత్త్వగుణసత్పురుషస్మృతిఁ (భా-6-199-చ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
సతతముఁగృష్ణపాదజలజంబుల యందు (భా-6-58-చ.) కథాప్రారంభము
సతతముఁదమతమ (భా-3-979-క.) భక్తియోగంబు
సతతమున్ సరసీరుహోదరసత్కథామృత (భా-3-185-త.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
సతతయౌవనసుందరీయుతవిహారుఁ (భా-3-132.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
సతతహింసాతిదంభమాత్సర్యరోష (భా-3-953-తే.) భక్తియోగంబు
సతతాచారసమంచితమతి (భా-6-90-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
సతి దన పతి యగునా పశుపతిఁజూచి (భా-4-59-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
సతి నీవెవ్వతెవీ పర్వతమున (భా-5.1-27-క.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
సతి నీవేగతి నిందకోడక (భా-3-477-మ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
సతి విను భూతగణప్రేరితులై (భా-3-479-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
సతి సుహృద్దర్శనేచ్ఛా ప్రతికూల (భా-4-77-సీ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
సతిదన ప్రాణేశ్వరుఁడుపరతుఁడగుట (భా-4-839-క.) పురంజను కథ
సతులుం దారును బౌరులు (భా-10.1-1785-క.) రుక్మిణీ కల్యాణంబు
సతులుందానును నీటిలో వెడలి (భా-10.1-1102-మ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
సతులు దన్నుఁబాడ సంప్రీతి నాడుచు (భా-10.1-1006-ఆ.) ఆత్మారాముడై రమించుట
సతులెవ్వరు సుతులెవ్వరు (భా-6-466-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
సత్తైన ప్రకృతివలన నుత్పన్నంబైన యీజగత్తు (భా-10.2-1230-వ.) శ్రుతిగీతలు
సత్త్వగుణమున సద్భక్తి సంభవించు (భా-3-428-తే.) విధాత వరాహస్తుతి
సత్త్వగుణయుక్తమైన భాస్వత్స్వరూప (భా-4-191.1-తే.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
సత్త్వప్రధానమై స్వచ్ఛమై శాంతమై (భా-3-893-సీ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
సత్త్వాకరుఁడవైన సర్వేశ నీ యాఙ్ఞ (భా-7-354-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
సత్త్వేతరగుణపాశవశత్త్వంబునఁబొంద (భా-6-171-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
సత్యచరితమందుఁజలమందు బలమందు (భా-9-636-ఆ.) భరతుని చరిత్ర
సత్యభాషణనియమంబుఁజరపినాఁడు (భా-6-89.1-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
సత్యమందు మిగులు సత్సేవ యందును (భా-5.2-9.1-ఆ.) గయుని చరిత్రంబు
సత్యము ప్రభువుల వచనము (భా-10.1-1108-క.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
సత్యవతిని గాధిజాతనుగన్యను (భా-9-423-సీ.) జమదగ్ని వృత్తాంతము
సత్యవతీవధూటి మును (భా-9-669-ఉ.) భీష్ముని వృత్తాంతము
సత్యవ్రతుని నిత్యసంప్రాప్త సాధనుఁ (భా-10.1-89-సీ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
సత్యసంధుఁడైన స్వాయంభువుండను (భా-5.1-13-ఆ.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
సత్యుఁడానంద బహుళ విజ్ఞానమూర్తి (భా-2-18.1-తే.) విరాట్స్వరూపము తెలుపుట
సత్రయాగమునకు సన్మునీంద్రులుసీర (భా-1-394.1-ఆ.) పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
సత్రాజిత్తు నిశాచరశత్రునకుం (భా-10.2-45-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
సదనము వెలువడి తెరువునఁ (భా-1-118-క.) నారదుని పూర్వకల్పము
సదసత్తత్త్వచరాచర సదనంబగు (భా-8-228-క.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
సదసత్సంగతి నామరూపగుణదృశ్యంబైన (భా-2-76-మ.) నారదుని పరిప్రశ్నంబు
సదస్యులిట్లనిరి (భా-4-172-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
సద్గుణంబులెల్ల సంఘంబులై వచ్చి (భా-7-118-ఆ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
సనక సనందనాది మునిసత్తము (భా-10.2-1048-చ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
సనకాదు ల్దలపోసి కానని విభున్ (భా-10.1-1497-మ.) కుబ్జతో క్రీడించుట
సన్నద్ధులై బహు శస్త్ర సమేతులై (భా-10.1-1742-సీ.) వాసుదేవాగమనంబు
సన్నుత రామకృష్ణముఖచంద్రమయూఖ (భా-10.1-1329-ఉ.) మల్లావనీప్రవేశము
సన్మునీశ్వరులార జన్మభాక్కులమైన (భా-10.2-1119-సీ.) వసుదేవుని గ్రతువు
సన్యసింపగగోరిన సతి యెఱింగి (భా-3-827-తే.) కపిలుని జన్మంబు
సప్తద్వీప విశాలభూభరము (భా-9-81-శా.) అంబరీషోపాఖ్యానము
సప్తస్కందశిఖాకలాప (భా-2-185-శా.) కృష్ణావతారంబు
సప్తాంభోనిధిమేఖలావృత (భా-9-527-శా.) దేవయాని యయాతివరించుట
సప్తాబ్దంబుల బాలుఁడై (భా-2-187-శా.) మంథరగిరి ధారణంబు
సభ యై యుండెదమిందఱ (భా-8-306-క.) జగన్మోహిని వర్ణన
సభకుఁ బోవఁ జనదు సభవారి దోషంబు (భా-10.1-1359-ఆ.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
సమజయమున్ సమాపజయ (భా-6-371-చ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
సమతందొల్లి పురాణపంక్తులితిహాసశ్రేణులున్ (భా-1-41-మ.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
సమతనదిగాక తావకాంశంబులైన (భా-4-146-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
సమద పుష్పంధయ ఝంకారములు గావు (భా-10.2-153-సీ.) నరకాసురవధకేగుట
సమద రిపుప్రయుక్త పటుసాయక (భా-4-72-చ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
సమదగజదానధారల (భా-9-322-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
సమదర్శనంబున జలజాతభవుఁడనఁ (భా-1-294-సీ.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
సమదశ్రీకమృదంగవేణుముఖ (భా-4-693-మ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
సమదాళీశ్వర చూడు ముజ్జ్వలిత (భా-10.1-1461-శా.) భ్రమరగీతములు
సమదేభేంద్రము నెక్కి భూమిసుతుఁ (భా-10.2-198-మ.) నరకాసురుని వధించుట
సమధిక ఖ్యాతినా పృథుచక్రవర్తి (భా-4-441-తే.) అర్చిపృథుల జననము
సమధిక బాహుశౌర్యజితచండవిరోధులు (భా-10.2-844-చ.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
సమధిక బ్రహ్మనిష్ఠాతిగరిష్ఠులౌ (భా-4-409-సీ.) వేనుని చరిత్ర
సమధిక షడ్గుణైశ్వర్యకారణుఁడవు (భా-3-856-సీ.) కన్యకానవకవివాహంబు
సమధిక స్థావరజంగమాత్మకమైన (భా-3-432-సీ.) విధాత వరాహస్తుతి
సమధికనిష్టంగృతయోగమునన్ (భా-3-860-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
సమధికమతిఁబౌరజన జానపదులచేఁ (భా-4-559-సీ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
సమధికోత్తుంగ భద్రపీఠముల సిరులు (భా-10.2-1027.1-తే.) అటుకులారగించుట
సమమతి వీరు దైత్యకులశాసను (భా-3-704-చ.) హిరణ్యాక్షవధ
సమమతినొప్పు సత్పురుషసఖ్యము (భా-3-831-చ.) కపిలుని జన్మంబు
సమయమయిన మానసప్రాణబుద్ధీంద్రి (భా-7-87.1-ఆ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
సమరధర్మ వేది సమధిక నయవాది (భా-10.2-873-ఆ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
సమరమదాంధులై (భా-6-367-చ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
సమర్పించి య ప్పుండరీకాక్షుని (భా-10.2-1144-వ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
సమర్పింతంబుగా నాయొనర్పంబూనిన (భా-6-37-వ.) కథాప్రారంభము
సమర్పితంబుగా (భా-1-33-వ.) షష్ఠ్యంతములు
సమసయముగాదని (భా-3-620-క.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
సముఁడై యెవ్వఁడుముక్తకర్మచయుఁడై (భా-1-55-మ.) కథా సూచనంబు
సముఁడై స్నేహముచే సుతత్వమును (భా-3-883-మ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
సముచితశ్రుతిచర్చఁజర్చింపనొల్లక (భా-6-108-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
సముచితానందమునుబొంది (భా-4-504-తే.) భూమినిబితుకుట
సముదగ్రతననిలసుతుం (భా-9-277-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
సముద్రంబులోన నా మీనంబును (భా-10.2-6-వ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
సములునుసాధులున్ (భా-6-112-చ.) అజామిళోపాఖ్యానము
సరకుగొనక లీలాగతి (భా-7-292-క.) నృసింహరూపావిర్భావము
సరఘల్ గూర్చిన తేనె మానవులకున్ (భా-7-436-మ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
సరభసవృత్తినట్లరుగు (భా-4-112-చ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
సరవింగ్రిందన్ మీఁదం (భా-3-250-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
సరవి వైకారింబుఁదైజసంముఁదామసంబు (భా-3-893.1-తే.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
సరస జంబూ ప్లక్ష శాల్మలిద్వీప (భా-5.1-19-సీ.) ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
సరస నడచుచుండి సౌధాగ్ర హేమ (భా-10.1-1600-ఆ.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
సరసగతిన్ మునీంద్రులు (భా-2-111-చ.) పరమాత్ముని లీలలు
సరసతనే నృపాలకుని జన్మమునందును (భా-5.1-61-చ.) ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
సరసమనోలోచనముత్కరుఁడును (భా-4-252-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
సరసమృదూక్తులుం (భా-10.2-330-చ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
సరసవచోర్థసత్పురుషసంఘసమంచిత (భా-4-644-చ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
సరసవచోవిలాస గుణసాగర (భా-4-974-చ.) పూర్ణి
సరససల్లాప సౌహార్ధ సౌష్ఠవమునఁ (భా-11-80.1-తే.) నారయణఋషి భాషణ
సరసహృదయవాసా చారులక్ష్మీవిలాసా (భా-5.1-183-మా.) పూర్ణి
సరసాలోకనవృష్టి పైఁ గురియుచున్ (భా-10.1-1494-మ.) కుబ్జతో క్రీడించుట
సరసింబాసిన వేయుకాలువలయోజన్ (భా-1-64-మ.) ఏకవింశత్యవతారములు
సరసిగర్భ నీ యెడఁబ్రసన్నతనొంది (భా-2-243-చ.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
సరసిజగర్భ యోగిజన శర్వ సుపర్వ (భా-4-38-చ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
సరసిజగర్భుండు విరాట్పురుషుని (భా-2-260-క.) భాగవత దశలక్షణంబులు
సరసిజగర్భుఁడుదనచే (భా-3-777-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
సరసిజనాభ భవత్పద (భా-10.2-1077-క.) నందాదులు చనుదెంచుట
సరసిజనాభ సత్పురుషసంగ (భా-4-718-చ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
సరసిజనిభహస్తా సర్వలోకప్రశస్తా (భా-10.1-1791-మా.) పూర్ణి
సరసిజనేత్ర యేటికి విచారము (భా-10.2-345-చ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
సరసిజనేత్రుఁడుదనుజేశ్వరు (భా-3-677-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
సరసిజపత్త్రనేత్ర రఘుసత్తమ (భా-10.2-1340-చ.) పూర్ణి
సరసిజపత్త్రలోచనుఁడు చాపము (భా-10.2-1095-చ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
సరసిజభవుఁడయ్యెడఁదన (భా-3-737-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
సరసిజముఖి గనుఁగొనె శుభభరిత (భా-10.2-365-క.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
సరసిజలోచనకరుణా (భా-3-52-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
సరసిజలోచనుండు నిజశార్‌ఙ్గశరాసనముక్త (భా-10.2-1108-చ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
సరసిజాక్షు మృగేంద్రమధ్యు (భా-9-388-త.) పురూరవుని కథ
సరసిజాసనుండు స్వాయంభువునిచేత (భా-5.1-12-ఆ.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
సరసిరుహోదరుందొడరి (భా-3-629-చ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
సరసిరుహోదరు మంగళచరితామృత (భా-3-235-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
సరసిలోచనకరుణా (భా-3-157-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
సరసిలోనుండి పొడగని సంభ్రమించి (భా-8-51.1-తే.) కరిమకరులయుద్ధము
సరసీరుహోదరుమంగళ (భా-3-191-క.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
సరసుఁడనగు ననుఁబొందిన (భా-4-915-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
సరసోదార సుధారసోపమవచశ్చాతుర్య (భా-4-791-మ.) పురంజను కథ
సరసోదారమహాత్మ ముఖరితములగు (భా-4-869-క.) పురంజను కథ
సరసోదారసమంచిత (భా-4-165-క.) శివుండనుగ్రహించుట
సరి దారామ సరోవరోపవన (భా-10.2-398-మ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
సరిదంభోనిధి ఖగ మృగ (భా-4-440-క.) అర్చిపృథుల జననము
సరిదుపవన సరోవరములు మాయించి (భా-10.2-838-సీ.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
సర్పభీరువులైన జనులెల్ల నెలనెల (భా-10.1-703-సీ.) కాళియునిపూర్వకథ
సర్వగతుఁడవయ్యు సమదర్శనుఁడవయ్యు (భా-8-674-ఆ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
సర్వఙ్ఞుఁడీశుండు సర్వాత్ముఁడవ్యయుం (భా-7-39-సీ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
సర్వజంతుజాల సంగమమొందెడు (భా-5.2-149-ఆ.) నరక లోక విషయములు
సర్వప్రపంచగురుభర (భా-8-527-క.) వామనునిబిక్షాగమనము
సర్వఫలప్రదాతయును సర్వశరణ్యుఁడు (భా-2-210-ఉ.) భాగవత వైభవంబు
సర్వభక్షుఁ డగ్ని సర్వంబు భక్షించి (భా-10.1-1106-ఆ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
సర్వభూతదయాపరస్వాంతులకును (భా-6-357-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
సర్వభూతమయుండైన సరసిజాక్షుఁ (భా-11-46-తే.) హరిమునిసంభాషణ
సర్వభూతములకు సఖుఁడును బ్రహ్మభూ (భా-5.1-134-సీ.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
సర్వభూతములకు సముఁడు నెచ్చలి ప్రియుం (భా-7-3-సీ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
సర్వభూతములకు సముఁడును (భా-4-456-సీ.) అర్చిపృథుల జననము
సర్వమయినచోట సర్వధనంబులు (భా-8-583-ఆ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
సర్వము నీలోనిదిగా (భా-10.1-120-క.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
సర్వము నీవ యెఱుంగుదు (భా-10.1-578-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
సర్వలతికల ఫల పుష్ప చయము లమరెఁ (భా-10.1-952.1-తే.) కామధేనువు పొగడుట
సర్వసత్త్వాయ దేవాయ (భా-4-704-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
సర్వాగమామ్నాయజలధికినపవర్గ (భా-8-81-సీ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
సర్వాత్ము వాసుదేవుని (భా-2-55-క.) రాజ ప్రశ్నంబు
సర్వేశ కల్పాంత సమయంబునందునీ (భా-4-287-సీ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
సర్వేశ కల్పాంతసంస్థితమగు జల (భా-3-307-సీ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
సర్వేశ నే రజోజనితుండ మూఢుండఁ (భా-10.1-557-సీ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
సర్వేశుఁడు సర్వాత్ముఁడు (భా-6-220-క.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
సలలిత యామునసైకత స్థలమున (భా-10.2-492-సీ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
సలలిత శంఖ చక్ర జలజాత గదా శర (భా-4-164-చ.) శివుండనుగ్రహించుట
సలలితవేదశాస్త్రమయసౌకరమూర్తిఁ (భా-3-435-చ.) విధాత వరాహస్తుతి
సలలితానర్ఘ్యరత్నకుండలకిరీట (భా-3-922.1-తే.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
సలలితేందీవరశ్యామాయ (భా-2-230-సీ.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
సలిల మా యెలనాఁగ జఠరార్భకునిఁ గానఁ (భా-10.1-73-సీ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
సలిలములు లేని ఠావున (భా-10.2-825-క.) సుయోధనుడుద్రెళ్ళుట
సవతి యాడిన మాటలు సారెఁదలఁచి (భా-4-226-తే.) ధృవోపాఖ్యానము
సవతు లేక నీ విశాల వక్షస్థలిఁ (భా-10.1-993-ఆ.) గోపికల దీనాలాపములు
సవనకర్మక్రియకునతిశయవిశేష (భా-4-508.1-తే.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
సవనవరాహమూర్తి సురశాత్రవుఁద్రుంచిన (భా-3-709-చ.) వరహావతార విసర్జనంబు
సవనవరాహమూర్తికథ సర్వము (భా-3-445-చ.) విధాత వరాహస్తుతి
సవనసద్వృష్టికరణాదిసక్తుఁడగుట (భా-4-454.1-తే.) అర్చిపృథుల జననము
సవనాదిసిద్ధికొఱకై (భా-4-494-క.) భూమినిబితుకుట
సవరక్షార్థముదండ్రి పంపఁజని (భా-9-260-మ.) శ్రీరాముని కథనంబు
సవరనై లక్ష యోజనముల వెడలుపై (భా-8-202-సీ.) కూర్మావతారము
సవాసనోచ్ఛేదకంబుగాదని వెండియునిట్లనియె (భా-4-863-వ.) పురంజను కథ
సస్మితాలోకసతతప్రసన్నముఖముఁ (భా-4-710.1-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
సాం
సాంఖ్య యోగ నిగమ సత్య తపో (భా-10.1-1474-ఆ.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
సాంద్రశరచ్చంద్ర చంద్రికా కర్పూర (భా-10.2-1310-సీ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
సాంద్రశరచ్చంద్ర చంద్రికా స్ఫూర్తిచే (భా-10.2-1173-సీ.) సుభద్రా పరిణయంబు
సాంద్రశరచ్చంద్రచంద్రికాధవళిత (భా-2-188-సీ.) మంథరగిరి ధారణంబు
సాంబుని సాల్వవిభుఁడు (భా-10.2-857-ఉ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
సా
సాక్షాత్కృతుండును సర్వేశ్వరుండును (భా-4-835-సీ.) పురంజను కథ
సాగర సుబుద్ధితోడను (భా-10.1-1419-క.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
సాత్యకి చండరోషమున (భా-10.2-859-ఉ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
సాత్యవతేయ కశ్యప భరద్వాజోప (భా-10.2-766-సీ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
సాధనాయ పురాపురుషాయ (భా-4-702.1-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
సాధు ద్వార కవాట కుడ్య వలభి (భా-10.1-1597-శా.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
సాధుజనముల మనములు సంతసిల్లె (భా-3-838.1-తే.) కపిలుని జన్మంబు
సాధురక్షకుండు షడ్వర్గరహితుండు (భా-8-282.1-ఆ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
సాధుల హృదయము నాయది (భా-9-123-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
సాధువు సుశీలనిధియును సజ్జనుండు (భా-4-392.1-తే.) వేనుని చరిత్ర
సాధువులగు జంతువులకు (భా-1-424-క.) కలినిగ్రహంబు
సాములు లేవు పిన్నలము (భా-10.1-1337-ఉ.) చాణూరునితో సంభాషణ
సారణుఁ డేపుమైఁ గదిసి శాత్రవవీరులు (భా-10.2-863-ఉ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
సారథి వేయుహయంబుల (భా-8-363-క.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
సారమతిఁ బ్రణుతి జేయుచు (భా-10.1-1486-క.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
సారములనెల్లనెఱుగుదు (భా-1-81-క.) శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
సారవివేకలార గృహసంపదలీయెడఁ (భా-4-778-ఉ.) పురంజను కథ
సారిథిఁ జూచి యిట్లనియె (భా-10.2-874-ఉ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
సార్థంబు లయిన రథంబుల (భా-10.1-21-వ.) వసుదేవదేవకీల ప్రయాణం
సాలావృక కపి భల్లుక (భా-1-122-క.) నారదుని పూర్వకల్పము
సాల్వ జరాసంధ చై ద్యాది రాజులు (భా-10.2-235-సీ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
సావధానులరై వినుండని (భా-2-284-వ.) శౌనకుడు సూతునడుగుట
సావర్ణి మనువు వేళను (భా-8-664-క.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
సిం
సింధుర భంజనపూరిత (భా-10.1-1542-క.) జరాసంధునితోపోర వెడలుట
సింధురవైరివిక్రముఁడు శీతమాయూఖ (భా-10.2-349-ఉ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
సి
సిగ్గుపడుటగల్గి సింగారమునుగల్గి (భా-9-338-ఆ.) శ్రీరాముని కథనంబు
సిగ్గొకయింత లేక వెలచేడియకైవడి (భా-9-378-ఉ.) చంద్రవంశారంభము
సితచ్ఛత్ర చామర శంఖ కిరీట (భా-10.2-578-వ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
సిద్ధ చారణ గంధర్వజిహ్మగాది (భా-6-259.1-తే.) బృహస్పతి తిరస్కారము
సిద్ధచారణగంధర్వసేవ్యమగుచుఁ (భా-4-689.1-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
సిద్ధమండలంబు సేవింపఁ (భా-6-468.1-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
సిద్ధములుగాన సన్నుతి చేయుఁడజుని (భా-4-445.1-తే.) అర్చిపృథుల జననము
సిద్ధవిచారు గభీరున్ (భా-10.1-1436-క.) గోపస్త్రీలకడకుద్ధవునిబంపుట
సిద్ధామృతరసమహిమను (భా-7-398-క.) త్రిపురాసుర సంహారము
సిద్ధించెన్ సురలార మీకమృతమున్ (భా-8-382-శా.) నముచివృత్తాంతము
సిద్ధులిట్లనిరి (భా-4-186-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
సిద్ధులిట్లనిరి (భా-7-315-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
సిరి చాంచల్యముతోడిదయ్యుఁ (భా-1-271-మ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
సిరి మమ్మున్ బ్రతుకంగఁజూచుకొఱకై (భా-10.1-216-మ.) పూతన బాలకృష్ణునిచూచుట
సిరికింజెప్పఁడు (భా-8-96-మ.) విష్ణువు ఆగమనము
సిరికి నుదార చిహ్నములు చేయు (భా-10.1-992-చ.) గోపికల దీనాలాపములు
సిరిపెనిమిటి పుత్త్రకుఁ డగు (భా-10.2-43-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
సిరియుం బద్మభవేశ దిక్పతులు (భా-10.2-131-మ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
సిరియును వంశము రూపును (భా-10.2-233-క.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
సీ
సీత సుద్దరాలు చిత్తవాక్కర్మంబు (భా-9-355-ఆ.) శ్రీరామాదుల వంశము
సీరినిఁ దన మనమున నొక (భా-10.2-547-క.) ద్వివిదునివధించుట
సీరియు వారికిఁ గరుణోదారుండై (భా-10.2-486-క.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
సుం
సుందర మగు తన రూపము (భా-10.2-9-క.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
సుందర సాయంసంధ్యావందన (భా-10.1-1293-క.) సూర్యాస్తమయవర్ణన
సుందరతనులు దదుత్సవ (భా-10.2-1087-క.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
సుందరదివ్యరత్నరుచి శోభితమై (భా-10.2-1304-ఉ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
సుందరమగు నొక సుందరి (భా-10.2-625-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
సుందరులగు పురుషులఁగని (భా-8-308-క.) జగన్మోహిని వర్ణన
సు
సుఖంబున నుండు నట్టియెడం (భా-10.2-1028-వ.) అటుకులారగించుట
సుఖములనుబొందెనట్టి యచ్యుతునిఁబరుని (భా-4-233.1-తే.) ధృవోపాఖ్యానము
సుఖాసీనుండై యున్నవాని (భా-10.2-1311-వ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
సుగుణాంభోనిధి ఫాలలోచను నుమేశు (భా-10.2-352-మ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
సుగుణాఢ్య విను నేను శుక్రుని కూఁతుర (భా-9-531-సీ.) దేవయాని యయాతివరించుట
సుచరిత్ర విను విధిచోదితుండై యత్రి (భా-4-11-సీ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
సుడి యెఱుఁగని హరి సుడివడ (భా-10.1-265-క.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
సుడిగాలి వచ్చి నిన్నున్ (భా-10.1-268-క.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
సుడియుచు వ్రాలుచుఁ గిదుకుచు (భా-10.1-357-క.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
సుత సహోదర పురోహిత బాంధవామాత్య (భా-10.2-822-సీ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
సుత సహోదర హిత పురోహితజనంబు (భా-10.2-801.1-తే.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
సుతదారమిత్రానుజులకంటె మర్త్యుండు (భా-3-946-సీ.) సాంఖ్యయోగంబు
సుతుఁ గనె దేవకి నడురేయతి (భా-10.1-109-క.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
సుతునిఁగృపసేసి ననుఁగావు సుజనవినుత (భా-3-828.1-తే.) కపిలుని జన్మంబు
సుతుల హితుల విడిచి చుట్టాల విడిచి (భా-2-53-ఆ.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
సుతులకుఁబితృశుశ్రూషణ (భా-6-284-క.) దేవాసుర యుద్ధము
సుదతి మున్ను గన్న సుతుఁ గీర్తిమంతుని (భా-10.1-46-ఆ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
సుదతితోడ నీరు చొచ్చినాఁ డిక్కడఁ (భా-10.1-1028.1-ఆ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
సుదతీ యెవ్వరి దాన (భా-10.2-117-మ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
సునిశితభక్తిఁ దన్మఖముఁ జూడఁగ (భా-10.2-811-చ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
సునిశితభక్తిఁదన్ముఖముఁజూచిన (భా-3-541-చ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
సుభగయోగ సమాధినిష్ఠుఁడు ప్రజాపతి (భా-4-680.1-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
సుమహిత నిశిత త్రిశూలాగ్రసంప్రోత (భా-4-116-సీ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
సుమహిత స్వస్న సుషుప్తి జాగరములన్ (భా-10.2-1079-సీ.) నందాదులు చనుదెంచుట
సుమహితతత్త్వఙ్ఞానార్థము (భా-3-855-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
సుమహితధ్యానమునఁబరంజ్యోతియందు (భా-3-942.1-తే.) సాంఖ్యయోగంబు
సుమహితనిత్యముక్తపరిశుద్ధవిబుద్ధ (భా-4-628-చ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
సుమహితశుద్ధసత్త్వగుణ శోభితమున్ (భా-4-888-చ.) పురంజను కథ
సుర గంధర్వ నభశ్చర (భా-10.2-525-క.) కాశీరాజు వధ
సుర గరుడ ఖచర విద్యాధర (భా-11-83-క.) వైకుంఠం మరలగోరుట
సుర గురులగు యోగీంద్రుల (భా-10.1-875-క.) విప్రులవిచారంబు
సుర చారణ విద్యాధర (భా-7-301-క.) నృసింహరూపావిర్భావము
సుర తిర్యఙ్మనుజ స్థావర (భా-3-905-క.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
సుర లసురాంతకు మీఁదన్ (భా-10.2-1260-క.) వృకాసురుండు మడియుట
సుర సిద్ద సాధ్య కిన్నర వర చారణ (భా-2-274-సీ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
సురగరుడయక్షకిన్నర (భా-4-904-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
సురగురునకుమీఁదై (భా-5.2-90-క.) భగణ విషయము
సురతవర్ధనంబు శోకాపహరణంబు (భా-10.1-1051-ఆ.) గోపికల విరహపు మొరలు
సురతిర్యఙ్నరరాక్షస (భా-3-251-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
సురదుందుభిపణవానక (భా-4-375-క.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
సురపతి వరుణాదులతో (భా-8-147-క.) సురలుబ్రహ్మశరణుజొచ్చుట
సురపతిపంపున మాతలి (భా-9-298-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
సురభి కాలాగరు హరిచంద నై లాది (భా-10.2-1143-సీ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
సురభికుసుమ మాలికలు సిగముడిం దుఱిమి (భా-10.2-984-వ.) కుచేలుని ఆదరించుట
సురభిక్షీరములన్ (భా-10.1-951-మ.) కామధేనువు పొగడుట
సురరాజవైరి లోఁబడెఁ (భా-7-293-క.) నృసింహరూపావిర్భావము
సురరాజసుతుఁడు చూపెను (భా-1-159-క.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
సురరాజు వింటికైవడి (భా-10.1-1284-క.) విల్లువిరుచుట
సురరిపు వాక్యాంకుశముల (భా-3-645-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
సురలందోలుటయో (భా-7-146-మ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
సురలన్ సభ్యులనార్తులన్ విరథులన్ (భా-8-473-మ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
సురలుగురియించిరందంద విరులవాన (భా-4-29.1-తే.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
సురలోకంబుఁగలంచి దేవసమితిన్ (భా-2-146-మ.) మత్యావతారంబు
సురలోకసముద్ధరణము (భా-8-605-క.) వామనునికిదానమిచ్చుట
సురవరులేయు బాణములు (భా-6-366-చ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
సురవిమతవిదారీ (భా-4-976-మా.) పూర్ణి
సురుచిర భంగినా సతి (భా-4-683-చ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
సురుచిర మృదుతల్పంబునఁ (భా-10.2-372-క.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
సురుచిరలబ్దదక్షిణల సొంపునఁ (భా-4-535-చ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
సువ్యక్త తంత్రరూపకుఁ (భా-2-98-క.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
సూ
సూక్ష్మకాలంబు వినుమది సూర్యమండలంబు (భా-3-345.1-తే.) కాలనిర్ణయంబు
సూక్ష్మభూతమందుఁ జొరగఁ నా భూతంబు (భా-10.1-126.1-ఆ.) దేవకి చేసిన స్తుతి
సూతా యేయుగవేళనేమిటికినెచ్చోటన్ (భా-1-75-శా.) శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
సూతుని బహువిధముల సంప్రీతునిఁ (భా-10.2-1339-క.) యదువృష్ణిభోజాంధకవంశంబు
సూనున్ శాంతగుణప్రధాను (భా-7-256-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
సూనృతంబుఁగాని నుడియదు నా జిహ్వ (భా-8-643-ఆ.) బలినిబంధించుట
సూరిజనగేయమగు రాజసూయయజ్ఞ (భా-3-15-తే.) విదురునితీర్థాగమనంబు
సూరులు దొల్లి యే విభుని (భా-10.1-1192-ఉ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
సూర్యచంద్రానలస్పురణలఁజొరనీక (భా-2-227-సీ.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
సూర్యసావర్ణి మన్వంతరంబుననతని (భా-8-415-వ.) 8సూర్యసావర్ణిమనువుచరిత్ర
సూర్యోదయాస్తమయంబులం బ్రతిదినంబు (భా-11-54-వ.) ప్రబుద్ధునిసంభాషణ
సృం
సృంజయభూపాలకులును (భా-10.2-708-క.) దిగ్విజయంబు
సృ
సృష్టిచేనెవ్వఁడు చేతనపడకుండు (భా-8-10-సీ.) 1స్వాయంభువమనువుచరిత్ర
సె
సెలగోల పట్టుకొని జలకలశములో (భా-10.1-420-క.) కపటబాలలీలలు
సే
సేమంబు నీకింద్రసేనమహారాజ (భా-8-667-సీ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
సేవించి భక్తితో నానావిధపూజోపహార (భా-3-266-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
సేవించెన్ రంగధామున్ (భా-10.2-952-స్రగ్ద.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
సేవింతుము నిన్నెప్పుడు (భా-7-221-క.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
సేవింప వారు దమకుంగావించిన (భా-10.2-1235-క.) విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
సై
సైకతములు రక్తచయము తోయంబులు (భా-10.2-885.1-ఆ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
సొం
సొం పారఁగ నతనికి బహు సంపద (భా-10.2-1014-క.) అటుకులారగించుట
సొ
సొరిది క్షేత్రఙ్ఞుఁడననతిసూక్ష్మబుద్ధి (భా-6-228-తే.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
సొలసి యొక్కమాటు సూర్యేందురోచుల (భా-8-275.1-ఆ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
సో
సోదరుఁజంపిన పగకై (భా-7-94-క.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
సోమయాజి భార్యఁగామించి పొందిన (భా-5.2-156-ఆ.) నరక లోక విషయములు
సౌ
సౌవర్ణ కంకణ ఝణఝణ నినదంబు (భా-10.2-177-సీ.) సత్యభామ యుద్ధంబు
స్తం
స్తంభమునఁజూపవేనిం (భా-7-280-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
స్తంభాదికంబులు దనకు నడ్డం బైన (భా-10.1-372-సీ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
స్త
స్తనభారంబున డస్సి గ్రుస్సి యసదై (భా-10.1-370-మ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
స్తే
స్తేయములేనివృత్తియు (భా-7-415-ఉ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
స్త్రీ
స్త్రీనపుంసకపురుషమూర్తియునుఁగాక (భా-8-85.1-తే.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
స్థా
స్థాణున్ మెచ్చఁడు బ్రహ్మఁ గైకొనఁడు (భా-10.1-1341-శా.) చాణూరునితో సంభాషణ
స్థి
స్థిరమతి రాజ్యాభిషిక్తుఁడై యమ్మేటి (భా-4-673-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
స్థిరమతితోడ రోహిణియు దేవకియుం (భా-10.2-1064-చ.) నందాదులు చనుదెంచుట
స్థిరశుభలీలనట్లరుగుదెంచిన (భా-3-540-చ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
స్నా
స్నానము చేసిచేసి నది చల్లని నీటను (భా-10.1-1229-ఉ.) అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
స్నానముచేయఁగ రామిని (భా-10.1-113-క.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
స్ప
స్ప ష్టాహంకృతు లుల్లసిల్ల హరియున్ (భా-10.2-66-శా.) జాంబవతి పరిణయంబు
స్ఫు
స్ఫుర దళి శింజినీ రవ విభూషిత (భా-10.2-359-చ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
స్ఫురదనలాభశరంబులు (భా-10.2-869-క.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
స్ఫురితవిబుధజనముఖములు (భా-7-298-క.) నృసింహరూపావిర్భావము
స్ర
స్రస్తాకంపితకేశబంధములతో (భా-7-42-శా.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
స్వ
స్వచ్ఛంబులై పొంగె జలరాసు లేడును (భా-10.1-106-సీ.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
స్వచ్ఛమైన ఫణంబు మీరలు (భా-8-195-మత్త.) సముద్రమథనయత్నము
స్వధర్మనిరతుండైన పురుషుం (భా-4-699-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
స్వప్నమందునెట్లు సంచారమొనరించు (భా-6-482-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
స్వప్రాణంబులనెవ్వఁడేనిఁ (భా-1-157-శా.) కుంతి పుత్రశోకంబు
స్వర్గాపవర్గసుద్వారాయ (భా-4-703-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
స్వర్ణపరిచ్ఛదస్వచ్ఛకుడ్యద్వార (భా-4-315-సీ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
స్వర్భువనాధినాథ సురసత్తమ (భా-7-227-ఉ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
స్వస్తి జగత్త్రయీభువనశాసనకర్తకు (భా-8-545-ఉ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
స్వా
స్వాయంభువమనువేళల (భా-6-193-క.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
స్వారోచిషుండన సప్తార్చిబిడ్డఁడు (భా-8-14-సీ.) 2స్వారోచిషమనువుచరిత్ర