పోతన తెలుగు భాగవతము ఏ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

ఏ కర్మంబున విభుఁడగు (భా-7-389-క.) త్రిపురాసుర సంహారము
ఏ తరుణుఁడు మగఁ డౌటకు (భా-10.1-833-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
ఏ తలఁపెఱుఁగక నిలిచెడు (భా-6-513-క.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
ఏ తల్లుల కే బాలకు (భా-10.1-517-క.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
ఏ దిక్పాలకురఁజూచి నేఁడలుగునో (భా-7-100-శా.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఏ దినమున వైకుంఠుఁడు (భా-1-384-క.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
ఏ దేవుఁడు జగముల నుత్పాదించును (భా-10.2-226-క.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
ఏ దేవు భృత్యులై యింద్రాది దిక్పాల (భా-10.2-583-సీ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
ఏ నమస్కరింతునింద్రశాత్రవధూమ (భా-9-135-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఏ నవతరించు టెల్లను (భా-10.1-1534-క.) జరాసంధుని మథురముట్టడి
ఏ నిక్ష్వాకుతనూజుఁడన్ నృగుఁడు (భా-10.2-461-శా.) నృగోపాఖ్యానంబు
ఏ నిద్రించుచు నుండ (భా-10.1-1651-శా.) కాలయవనుడు నీరగుట
ఏ నిన్ను నఖిలదర్శను (భా-10.1-117-క.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
ఏ నియమంబు సల్పితివొ (భా-6-423-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఏ నీ గుణములు గర్ణేంద్రియంబులు సోఁక (భా-10.1-1704-సీ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
ఏ నెఱుంగక చేసిన యీ యవజ్ఞ (భా-10.2-936-తే.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
ఏ పగిది వారు చెప్పిన (భా-7-135-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఏ పని పంచినఁ జేయుదుఁ (భా-10.2-609-క.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
ఏ పరమేశు తేజమున నీ సచరాచరమైన (భా-10.1-540-ఉ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
ఏ పరమేశు పాదయుగమెప్పుడుగోరి (భా-2-61-ఉ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
ఏ పరమేశుచే జగములీ (భా-3-30-ఉ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
ఏ పరమేశ్వరున్ జగములిన్నిటిఁ (భా-10.1-958-ఉ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
ఏ పుణ్యాతిశయ ప్రభావముననో (భా-10.1-1507-శా.) అక్రూరుడు పొగడుట
ఏ బాము లెఱుగక యేపారు మేటికిఁ (భా-10.1-194-సీ.) జలకమాడించుట
ఏ భక్తి భవద్గుణపరమై (భా-3-875-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
ఏ మథుర యందుఁ నిత్యము (భా-10.1-19-క.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
ఏ మనుకాలమందు హరి యీశ్వరుఁ (భా-8-4-ఉ.) స్వాయంభువాదిచరిత్ర
ఏ మహాత్ము మాయ నీ విశ్వమంతయు (భా-10.1-582-ఆ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
ఏ మహాత్మువలన నీ విశ్వరూపంబు (భా-10.1-345-ఆ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
ఏ యాశ్రమంబుననిందిరాధీశ్వరుఁ (భా-5.1-98-సీ.) భరతుండు వనంబు జనుట
ఏ యుగంబునందు నే రీతి వర్తించు (భా-11-76-ఆ.) నారయణఋషి భాషణ
ఏ రా జేలెడు వసుమతి (భా-10.2-52-క.) శమంతకమణి పొందుట
ఏ రీతి గడప నేర్తురు (భా-11-40-క.) విదేహర్షభసంభాషణ
ఏ రూపంబున దీని గెల్తునిటమీఁదే (భా-8-71-శా.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
ఏ లోకంబునకైన వెంటఁబడి (భా-9-108-శా.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఏ లోకంబుననుండి వచ్చితివి (భా-5.1-35-శా.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
ఏ వర్తనంబుననింతకాలము మీరు (భా-1-302-సీ.) విదురాగమనంబు
ఏ వసుధామరసేవనుజేసి (భా-4-587-సీ.) పృథుని రాజ్యపాలన
ఏ విద్యచేత రక్షితుఁడై (భా-6-293-క.) దేవాసుర యుద్ధము
ఏ విభు పాదపద్మరతు లెన్నఁడు (భా-10.1-957-ఉ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
ఏ విభువందనార్చనములే (భా-2-60-ఉ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
ఏ వేదంబులఁ గాననిదేవోత్తముఁ (భా-10.1-1499-క.) కుబ్జతో క్రీడించుట
ఏ వేదమందేనినీ విశ్వమెల్లను (భా-4-591-సీ.) పృథుని రాజ్యపాలన
ఏ వేళం గృపఁ జూచు నెన్నఁడు హరిన్ వీక్షింతు (భా-10.1-555-శా.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఏకదశేంద్రియాధీశులు చంద్రాదు (భా-10.1-572-సీ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఏకపాదాంగుష్ఠమిలమీఁద సవరించి (భా-6-245-సీ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
ఏకాంతంబున నీదుపైఁ నొరిగి తా నేమేని (భా-10.1-1481-శా.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
ఏకాగ్రచిత్తులును సుశ్లోకులునై (భా-4-734-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఏకీడునాచరింపము (భా-1-479-క.) శృంగి శాపంబు
ఏటికి జాలిఁబొంద నరులే క్రియఁ (భా-6-182-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఏటికి మముఁబనిబంచెను (భా-8-186-క.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
ఏటికి వేఁటవోయితి (భా-1-490-ఉ.) శృంగి శాపంబు
ఏటికిజంపె రాముఁడవనీశులఁ (భా-9-429-ఉ.) పరశురాముని కథ
ఏటికినీ రాచఱికంబాఁటది (భా-9-408-క.) పురూరవుని కథ
ఏడు దినంబుల ముక్తింగూడఁగ (భా-1-514-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ఏడువనేల తండ్రితనువేమఱకుండుఁడు (భా-9-483-ఉ.) పరశురాముని కథ
ఏడేండ్ల బాలుఁ డెక్కడ (భా-10.1-933-క.) గోపకులు నందునికిజెప్పుట
ఏడౌ ద్వీపములేడు వాడలుగ (భా-9-560-శా.) పూరువు వృత్తాంతము
ఏతెంచి చూచి చెలఁగుచు (భా-10.1-182-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
ఏది జపియింపనమృతమై యెసఁగుచుండు (భా-6-180-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఏనరుఁడేనొకనిమిషంబైన (భా-3-193-క.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
ఏనవ్విధమునఁజేయఁగ (భా-1-111-క.) నారదుని పూర్వకల్పము
ఏనిం దెవ్వఁడ నైనం (భా-10.1-1078-క.) గోపికలతో సంభాషించుట
ఏనీకిప్పుడు చెప్పితి (భా-4-667-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఏను భవుఁడు దక్షుఁడింద్రాదులును (భా-9-111-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఏను మడువులు గావించె నెచటనేని (భా-10.2-1038-తే.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
ఏను మృతుండ నౌదు నని యింత భయంబు (భా-12-25-ఉ.) ప్రళయ విశేషంబులును
ఏను షణ్మాసంబులు భజియించి (భా-4-299-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ఏనునా రాజశేఖరుందేఱిచూచి (భా-1-17-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఏనునీ లోకవితానంబునెల్లను (భా-4-569-సీ.) పృథుని రాజ్యపాలన
ఏనును మీరునుగాలము (భా-8-150-క.) సురలుబ్రహ్మశరణుజొచ్చుట
ఏనును వారియుపదేశంబున (భా-1-110-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
ఏనే నీవుగాని యన్యుండవుగావు (భా-4-851-వ.) పురంజను కథ
ఏపారునహంకారవ్యాపారములందు (భా-1-504-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ఏమిఁగొఱతపడియెనీతని జన్నంబు (భా-8-678-ఆ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
ఏమి కారణముననింద్రుతోఁబలుకక (భా-6-434-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఏమి కారణముననింద్రునికిని మరు (భా-6-508-ఆ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
ఏమి చెప్పనప్పుడింద్రారితనువున (భా-6-432-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఏమి తపంబు సేసెనొకొ (భా-10.2-985-ఉ.) కుచేలుని ఆదరించుట
ఏమి దలంచువాఁడ నిఁక నెయ్యదికార్యము (భా-10.1-80-ఉ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
ఏమి నిమిత్తమై భూమి గోరూపిణి (భా-4-467-సీ.) భూమినిబితుకుట
ఏమికతముననున్నదో యెఱుఁగమేము (భా-4-784-తే.) పురంజను కథ
ఏమినిమిత్తంబత్రిమహాముని (భా-4-10-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
ఏమినోము ఫలమొ యింత ప్రొ ద్దొక వార్త (భా-10.1-184-ఆ.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
ఏమిపుడు చేయు సంస్తుతి (భా-5.1-46-క.) ఋషభుని జన్మంబు
ఏమీ కంసునిఁ గృష్ణుఁడే రణములో (భా-10.1-1527-శా.) అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
ఏమీ నారద నీవు చెప్పిన నరుం (భా-10.1-1585-శా.) కాలయవనునికినారదుని బోధ
ఏమును సత్పురుషులైన (భా-3-466-వ.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
ఏయే యవతారంబుల (భా-10.1-245-క.) పూతననేలగూలుట
ఏల కుమార శోషిలఁగ (భా-1-126-ఉ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
ఏలా బ్రహ్మపదంబు వేదములకున్ (భా-10.1-573-శా.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఏలా హరికడకేఁగితి (భా-8-185-క.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
ఏలింతు దివము సురలనుఁ (భా-8-489-క.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
ఏలితివి మూఁడుజగములుఁ (భా-8-562-క.) వామునునిసమాధానము
ఏవిభుఁడు జగదధీశ్వరుఁడా (భా-4-13-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి