పోతన తెలుగు భాగవతము గ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

గంటి భవవార్థిఁగడవంగఁగంటి మంటిఁ (భా-3-753.1-తే.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
గండక కంఠీరవ భేరుండ (భా-9-595-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
గందుకక్రీడఁజరియింప గగనమందు (భా-3-786.1-తే.) దేవహూతి పరిణయంబు
గంధర్వులిట్లనిరి (భా-4-200-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
గంధర్వులిట్లనిరి (భా-7-325-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
గంధవాహుఁడు మందగతిననుకూలుఁడై (భా-4-29-సీ.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
గంధాలంకరణాంబరావళులచేఁ గైచేసి (భా-10.1-890-శా.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
గంధేభ తురగ రథ భట (భా-10.1-1531-క.) అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
గగన మందుండి యొకఁ (భా-10.2-900-తే.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
గగన మిందువదనకడుపులో బాలు (భా-10.1-73.1-ఆ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
గగనముదన కడపలఁదాఁ (భా-2-108-క.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
గగనమునం జరించు సురకంటకు (భా-10.2-943-చ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
గగనస్థలిందోఁచు గంధర్వనగరాది (భా-4-31-సీ.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
గగనారణ్యచరాంధకారగజముం (భా-10.1-1290-మ.) సూర్యాస్తమయవర్ణన
గజ తురగాది శ్రీలను నిజ మని (భా-12-7-క.) రాజుల యుత్పత్తి
గజనామధేయపురమున (భా-1-438-క.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
గజము మదముడిగి తిరుగుచు (భా-6-408-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
గజముదెరలి దానికొఱలి కంపమొంది (భా-6-389-ఉత్సా.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
గజముపాటు చూచి కడు దీనగతిఁజూచి (భా-6-411-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
గజరాజమోక్షణంబును (భా-8-137-క.) గజేంద్రమోక్షణకథాఫలసృతి
గజరాజవరదు గుణములు (భా-11-49-క.) హరిమునిసంభాషణ
గజవిభుఁడుద్ధతిన్ననఁటికంబములన్ (భా-3-452-చ.) దితికశ్యప సంవాదంబు
గజ్జలు గల్లని మ్రోయఁగ (భా-10.1-368-క.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
గడఁకఁదలఁచుచు విప్రయోగమునఁదాను (భా-4-823.1-తే.) పురంజను కథ
గడఁగి జనముల మంగళకర్ములయిన (భా-4-147.1-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
గడఁగి మైపూఁత సాంధ్యరాగంబుగాఁగఁ (భా-3-734.1-తే.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
గడఁగియుఁబ్రకృతిపురుషులకంటెఁబరముఁ (భా-3-995.1-తే.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
గడిందివ్రేఁగు మానెఁగరిగిరి కిటి నాగ (భా-9-333.1-ఆ.) శ్రీరాముని కథనంబు
గడిమినొకనాఁడు కిన్నర ఖచర సాధ్య (భా-7-95.1-తే.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
గణనాతీతములగు సద్గుణములుగల (భా-1-404-క.) గోవృషభ సంవాదంబు
గణుతింపఁగఁగృషి గోరక్షణవాణిజ్యాది (భా-3-218-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
గణుతింపఁగ నరనారాయణులన (భా-2-125-క.) నరనారాయణావతారంబు
గణుతింప భూరిదక్షిణలచేఁగడునొప్పు (భా-4-367-సీ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
గత జన్మంబుల నేమి నోఁచితిమొ (భా-10.1-278-మ.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
గతి మనంబులఁ గామమోహితులు గాక (భా-10.2-990.1-తే.) కుచేలుని ఆదరించుట
గతులుఁదారాగ్రహంబులుఁగాలచక్రమున (భా-3-255.1-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
గదఁజేఁబట్టి పరిభ్రమించుచు (భా-1-288-మ.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
గద వ్రేసెన్ మురదానవుండు హరిపైఁ (భా-10.2-164-మ.) నరకాసురవధకేగుట
గద సారించి జరాతనూభవుఁడు (భా-10.2-735-మ.) జరాసంధ వధ
గద సారించి మదాసురేంద్రుఁడు సమగ్రక్రోధుఁడై మాధవుం (భా-3-665-మ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
గదచేఁ బర్వతదుర్గముల్‌ శకలముల్‌ (భా-10.2-157-మ.) నరకాసురవధకేగుట
గదసారించి యసహ్యవిక్రమసమగ్రస్పూర్తిచే (భా-3-419-మ.) భూమ్యుద్ధరణంబు
గదిసి పాయుచు డాసి డగ్గఱచు మింటి (భా-10.2-733.1-తే.) జరాసంధ వధ
గదుఁడు మహోగ్రవృత్తి (భా-10.2-858-చ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
గనుట మనుట చనుటగల్గునెవ్వని లీల (భా-6-169.1-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
గన్నుఁగొనల విస్పులింగములుసెదర (భా-3-415.1-తే.) భూమ్యుద్ధరణంబు
గన్నులున్నవాఁడుగాననివానికి (భా-5.1-72.1-ఆ.) ఋషభునిదపంబు
గన్యఁదోడ్కొని బ్రహ్మలోకమునకేగి (భా-9-70.1-తే.) రైవతుని వృత్తాంతము
గమలపత్ర విశాలనేత్రములుదనర (భా-3-772.1-తే.) దేవహూతి పరిణయంబు
గమలసంభవ కాంచనకార రచిత (భా-10.2-600.1-తే.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
గరళంబుఁగంఠబిలమున (భా-8-249-క.) గరళభక్షణము
గరళముఁ దినుటయుఁ బ్రేతము (భా-10.1-1303-క.) కంసుడుదుశ్శకునముల్గనుట
గరికి లంఘించు సింహంబుకరణి మెఱసి (భా-1-223.1-తే.) భీష్మనిర్యాణంబు
గరిమ దీపింపనతిశీఘ్రగమనమొప్ప (భా-4-306.1-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
గరిమనీగతి మెల్లన కెరలువొడిచి (భా-5.1-107-తే.) భరతుండు వనంబు జనుట
గరుడ గంధర్వ యక్ష రాక్షస సురేంద్ర (భా-10.2-836-తే.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
గరుడభీతి రమణక ద్వీప మొల్ల కీ (భా-10.1-699-ఆ.) కాళిందుని శాసించుట
గరుడారోహకుఁడై గదాదిధరుఁడై (భా-8-188-మ.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
గరుడుఁడు పొదవిననాగము (భా-6-409-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
గరుడునిపైఁ బడ వచ్చిన (భా-10.2-163-క.) నరకాసురవధకేగుట
గరుడునిమూఁపుపైబదయుగంబు (భా-6-300-చ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
గరుణ గడలుకొనిన కడకంటివాని గో (భా-10.1-548.1-ఆ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
గరుణ నవతరించి కంసాఖ్యతో నున్న (భా-10.1-1653.1-ఆ.) కాలయవనుడు నీరగుట
గర్గాది భూసురోత్తమవర్గముచే (భా-10.1-1407-క.) రామకృష్ణుల ఉపనయనము
గర్ణ కుండల కటిసూత్ర కనకరత్న (భా-5.1-43.1-తే.) ఋషభుని జన్మంబు
గర్ణములు జాతమయ్యెఁదత్కర్ణసమితి (భా-3-898.1-తే.) విరాట్పురుష ప్రకారంబు
గర్భమందుఁగమలగర్భాండశతములు (భా-1-182-ఆ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
గర్భమునఁ బరిజ్ఞానము (భా-11-110-క.) అవధూతసంభాషణ
గర్భుఁడాత్మ హితార్థమై కాక సకల (భా-2-253.1-తే.) మాయా ప్రకారంబు
గర్వమేపారఁగన్నులుగానరావు (భా-8-652.1-తే.) ప్రహ్లాదాగమనము
గర్వాంధుల యిన నరపతులం జూచి (భా-12-18-వ.) కల్క్యవతారంబు
గఱులు సారించు మీసాలుఁగడలుకొలుపుఁ (భా-8-720.1-తే.) గురుపాఠీనవిహరణము
గలలఁ దోఁచిన రూపు గ్రక్కన లిఖించు (భా-10.2-370.1-తే.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
గలిగి కఱవనున్న కాలాహిపోలికిఁ (భా-6-519.1-ఆ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
గలిగి చెలువొందు సదనంబుఁ గాంచి విస్మ (భా-10.2-1021.1-తే.) అటుకులారగించుట
గలిగి షట్క్రోశ దీర్ఘమై కదిసి చూడ (భా-10.1-230.1-తే.) పూతననేలగూలుట
గలిగి సుఖవృత్తి జీవింతుఁగాక యనుచుఁ (భా-4-210.1-తే.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
గలిగినది దేవ నీ యనుగ్రహము గాదె (భా-10.1-1663.1-తే.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
గలిత సాయంతన జ్వలజ్జ్వలన కుండ (భా-10.2-1310.1-తే.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
గలిపి యొక్కటిగావించి గారవమున (భా-2-27.1-తే.) తాపసుని జీవయాత్ర
గలుగనేరవట్టి ఘనుఁడు దైత్యులఁజంపి (భా-7-3.1-ఆ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
గలుగుఁగర్మానుగుణములుగాఁగ జగతిఁ (భా-4-858.1-తే.) పురంజను కథ
గలుగు నుద్దామ భీమ సంగ్రామ కేళి (భా-10.2-323.1-తే.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
గలుగువాఁడు పుణ్యకర్మసంధానుండు (భా-5.2-112.1-ఆ.) పాతాళ లోకములు
గళ చలద్భర్మఘంటికా ఘణఘణ ప్ర (భా-10.2-403.1-తే.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
గళలు జాతులు మూర్చనల్ గలుగ (భా-2-188.1-తే.) మంథరగిరి ధారణంబు
దగిలి యాధార హేతుభూతంబ నైన (భా-10.2-1072.1-తే.) నందాదులు చనుదెంచుట
గాఁ
గాఁగనిట్లుంటకిపుడేమికతము నాకు (భా-4-794.1-తే.) పురంజను కథ
గాం
గాండీవియుఁజక్రియు (భా-1-417-క.) కలినిగ్రహంబు
గా
గాక యన్యుల తరమె యీ లోకమందు (భా-6-178.1-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
గాధి గయాదులిక్ష్వాకు దిలీప (భా-2-204-సీ.) భాగవత వైభవంబు
గాన ఘనునమ్మహాత్ముని గారవించె (భా-4-311.1-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
గాన తండ్రి వేగ కడునార్తులగు పితృ (భా-6-286.1-ఆ.) దేవాసుర యుద్ధము
గాన నుత్పాతములు సాలఁ గానఁబడియె (భా-11-87.1-తే.) ప్రభాసంకుబంపుట
గాన భూతములకుఁగలుగు భూతంబులు (భా-6-456.1-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
గాన యెంతవానికైననుగాలంబు (భా-5.1-113.1-ఆ.) భరతుండు వనంబు జనుట
గాన విఙ్ఞానవైరాగ్యకలితమైన (భా-3-886.1-తే.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
గాన విశ్వమునకుఁగార్యకారణములు (భా-3-342.1-తే.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
గానరొకవేళఁజీఁకటిఁగందురాత్మ (భా-9-213.1-తే.) సగరుని కథ
గామరూపిణి యై చొచ్చి కానకుండ (భా-10.1-212.1-తే.) పూతన వ్రేపల్లెకొచ్చుట
గారామునఁగౌశిక మఖమా (భా-9-261-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
గార్యకారణ కర్త్రాత్మకత్వమైన (భా-3-201.1-తే.) మహదాదుల సంభవంబు
గాలపాశలీలగా వాల మేపార (భా-10.1-1167.1-ఆ.) కేశిని సంహారము
గాలరూపకుఁడగునురుక్రమునిచేత (భా-7-357.1-తే.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
గాలింగుంభినినగ్ని (భా-7-90-శా.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
గాలికైవడి సకలలోకంబులందుఁ (భా-9-431.1-తే.) పరశురాముని కథ
గాలుదూతభంగిఁ గదిసెఁగపోతము (భా-1-338.1-ఆ.) నారదునిగాలసూచనంబు
గావుఁడని యానతిచ్చిన దేవదేవు (భా-3-94.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
గి
గిరి పాషాణ మహీజముల్గుఱియఁగా (భా-6-375-మ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
గిరిచరమిథునము లోలింబరికింపఁగఁ (భా-10.1-786-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
గిరు లెల్ల జలము లయ్యెను (భా-10.1-796-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
గిరులంబోలెడి కరులను (భా-2-10-క.) ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
గిరులు వడఁకాడె దివి పెల్లగిల్లె సురల (భా-10.2-400.1-తే.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
గీ
గీర్వాణులార యుష్మత్పూర్వజు (భా-3-502-క.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
గు
గుజగుజలు పోవువారును (భా-8-534-క.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
గుడిచి కూర్చుండి మొదవుపైగోర్కిఁజేసి (భా-9-438.1-తే.) పరశురాముని కథ
గుడువ రమ్మని మునుముట్టఁగుడిచినాఁడు (భా-9-101.1-తే.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
గుణగణంబుఁబాసి కొమరొప్పిన భగవ (భా-6-154.1-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
గుణగణాకార మాత్మలోఁ గొమరుమిగుల (భా-10.1-1472.1-తే.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
గుణనిధి యగు ప్రహ్లాదుని (భా-7-120-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
గుణము వికారంబుఁ గోరికయును లేని (భా-10.1-123-సీ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
గుణికి సమాశ్రితచింతామణికి (భా-6-34-క.) షష్ఠ్యంతములు
గునియుఁగుప్పించి లంఘించుఁగొప్పరించు (భా-3-637.1-తే.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
గురు దేవ హీను బాలుని (భా-10.1-901-క.) పాషాణసలిలవర్షంబు
గురు పదపంకజాతములు గొల్వని వారలువో (భా-10.2-1227-చ.) శ్రుతిగీతలు
గురు పాఠీనమవై జలగ్రహమవై (భా-10.1-100-ఉ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
గురు మాయారణవేదియై కవచియై (భా-10.2-17-మ.) శంబరోద్యగంబు
గురుకుచభార సంకుచితావలగ్నంబు (భా-3-734-సీ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
గురుకులోత్తముండుగుంతీతనూజుండు (భా-1-233.1-ఆ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
గురుఘోరరూపకంబై (భా-3-938-క.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
గురుజనంబులు విను మూఁడుకోట్లమీఁద (భా-10.2-278-తే.) కృష్ణకుమారోత్పత్తి
గురుతరధర్మక్రియ నయగురుఁడున్ (భా-6-262-క.) బృహస్పతి తిరస్కారము
గురుతరముగఁ దన కడుపునఁ (భా-10.1-69-క.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
గురుతరానేకకళ్యాణగుణవిశిష్టుఁడనఁగ (భా-3-963-తే.) భక్తియోగంబు
గురుదేవశూన్యుండు కులగోత్రరహితుండు (భా-10.2-790-సీ.) శిశుపాలుని వధించుట
గురుధనముఁగూర్పనేటికి (భా-6-290-క.) దేవాసుర యుద్ధము
గురునందనుండు సక్రోధుఁడై యేసిన (భా-1-277-సీ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
గురునకుఁ గోరిన దక్షిణఁ (భా-10.1-1431-క.) గురుపుత్రునితెచ్చిఇచ్చుట
గురుభక్తింజిత్తము మత్పరమై (భా-3-887-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
గురుభీష్మాదులుగూడి పన్నిన (భా-1-367-మ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
గురుభుజశౌర్య భూరిరణకోవిద (భా-4-109-చ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
గురుభుజుఁ డంతఁ బోవక (భా-10.2-891-చ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
గురుభుజుఁడమ్మహాత్ముఁడు (భా-3-630-చ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
గురుమతిఁ దలఁపఁగఁ ద్రిజగద్గురుఁ (భా-10.2-1008-క.) గురుప్రశంస చేయుట
గురుమతులు (భా-1-59-క.) కథా సూచనంబు
గురుయోగశక్తిచేనంబరతలమునకెగసి (భా-3-1050-క.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
గురుల శిష్యులు దూషించి కూడరండ్రు (భా-1-333.1-తే.) నారదునిగాలసూచనంబు
గురులు నర్తింపఁ బయ్యెద కొంగు దూఁగ (భా-10.2-228.1-తే.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
గురువున్ మాఱుశపింతునంచు (భా-9-239-మ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
గురువులకు నెల్ల గురులై (భా-10.1-1414-క.) సాందీపుని వద్ధ శిష్యులగుట
గురువులు ప్రియశిష్యులకుం (భా-1-42-క.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
గురువులుదమకును లోఁబడు (భా-7-246-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
గురువులువాఱి బిట్టుఱికి (భా-5.1-106-చ.) భరతుండు వనంబు జనుట
గురుశక్తి వైచి వెస భాసుర (భా-10.2-913-క.) సాళ్వుని వధించుట
గురుశక్తియౌ విరాట్పురుషుండు (భా-3-897-సీ.) బ్రహ్మాండోత్పత్తి
గురుశాపవశమునఁగూలి చండాలుఁడై (భా-9-192-సీ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
గురుశీలౌదార్యగుణోత్తరలను (భా-4-802-క.) పురంజను కథ
గురుశైలేంద్రసమానభారుఁ డగు (భా-10.1-734-మ.) ప్రలంబాసురవధ
గుఱ్ఱముఁగొనిపో బుద్ధుల (భా-9-215-క.) సగరుని కథ
గుఱ్ఱముల పరువు మెచ్చని (భా-10.1-895-క.) పర్వతభంజనంబు
గుహలు రొదలిచ్చెఁ (భా-3-606-క.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
గూ
గూడఁ బాఱి పట్టుకొని వెఱపించుచుఁ (భా-10.1-372.1-ఆ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
గూఢవర్తనులము గుణహీనులము భిక్షు (భా-10.2-232.1-ఆ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
గృ
గృహమందు వర్తించు గృహమేధులగువారు (భా-3-1013-సీ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
గృహములెల్ల వ్రచ్చి గృహరాజములగ్రొచ్చి (భా-9-290.1-ఆ.) శ్రీరాముని కథనంబు
గృహరాజముల యందుఁగృతకాచలములందుఁ (భా-9-179-సీ.) మాంధాత కథ
గె
గెలువుము విమతనృపాలుర (భా-10.2-703-క.) దిగ్విజయంబు
గొం
గొంగడు లెగురఁగ వైచుచుఁ (భా-10.1-437-క.) వత్సాసురవధ
గొ
గొడుగో జన్నిదమో కమండలువొ (భా-8-572-మ.) వామనుడుదానమడుగుట
గొనకొని నీవీధరణిం (భా-3-642-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
గొనకొని యమ్మహాత్ముండు (భా-3-622-చ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
గొనకొని యిట్టి దుఃఖములకుంబ్రతికారము (భా-4-861-చ.) పురంజను కథ
గొలుచు తలఁపులేమిఁ గొలువ రాత్మారాము (భా-10.1-1077.1-ఆ.) గోపికలతో సంభాషించుట
గొల్లవారిబ్రతుకుగొఱఁతన వచ్చునె (భా-8-207-ఆ.) కూర్మావతారము
గో
గోకతాపోపశమదివ్యఘుటిక యనఁగఁ (భా-10.1-1306.1-తే.) సూర్యోదయవర్ణన
గోప గోపికాజనముల గురు విశిష్ట (భా-10.1-572.1-తే.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
గోపకాంతల మనముల కోర్కిదీర్చె (భా-10.1-1331.1-తే.) మల్లావనీప్రవేశము
గోపకు లందఱు నాడుచు (భా-10.1-724-క.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
గోపకు లందఱు మేల్కొని (భా-10.1-1114-క.) సర్పరూపి శాపవిమోచనము
గోపకుమారశేఖరునేపున (భా-10.1-648-క.) కాళిందిలో దూకుట
గోపజనములందు గోపికలందును (భా-10.1-1110-ఆ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
గోపదరేణుసంకలితకుంతలబద్ధ (భా-10.1-628-ఉ.) ధేనుకాసుర వధ
గోపవరులు మఱియుఁ గొందఱు ప్రియమున (భా-10.1-610.1-ఆ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
గోపాలకృష్ణుండును గోపకాంతల్ (భా-10.1-1112-ఇ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
గోపాలకృష్ణుతోడను (భా-10.1-1357-క.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
గోపాలకృష్ణుతోడను (భా-10.1-1389-క.) కంసునిభార్యలువిలపించుట
గోపాలబాలురఁ గూడి యాడెడి నాఁడు (భా-10.2-692-సీ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
గోపాలవరులకైనను (భా-3-106-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
గోపాలవరులు ప్రమదంబాపోవని (భా-10.2-485-క.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
గోపాలసింహంబు గోపించి వెల్వడి (భా-10.1-1387-సీ.) కంసునిభార్యలువిలపించుట
గోపాలసుతులు లే రని (భా-10.1-510-క.) బ్రహ్మ వత్సబాలకులదాచుట
గోపాలుఁ డొక్కఁ డద్దిర (భా-10.1-1381-క.) కంససోదరులవధ
గోపాలుఁడ వని పలికితి (భా-10.1-1550-క.) జరాసంధుని సంవాదము
గోపికా జనములు గోపాలకులు నున్న (భా-10.1-59-సీ.) యోగమాయనాఙ్ఞాపించుట
గోపికావల్లకీ ఘోషణంబులు గావు (భా-10.1-1547-సీ.) జరాసంధుని సంవాదము
గోపురంబుల బంగారు కుండలెత్తి (భా-9-321.1-తే.) శ్రీరాముని కథనంబు
గోళ్ళు తెగ గొర్కి యుమియును గుదము సూపు (భా-10.2-544.1-తే.) ద్వివిదునివధించుట
గోవర్గముతో మనుజులు (భా-10.1-696-క.) కాళిందుని శాసించుట
గోవల్లభుఁడ నేను గోవులు మీ రని (భా-10.1-305-సీ.) కృష్ణుని క్రీడాభివర్ణన
గోవిందనామకీర్తనఁ (భా-2-11-క.) ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
గోవిందునిరూపంబున (భా-3-258-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
గోవితతిన్ ధరాదివిజకోటిని నన్నును (భా-3-562-ఉ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
గోవుల మేపుచు నాఁకొని (భా-10.1-858-క.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
గోవుల వృషవత్సంబుల (భా-10.1-763-క.) వర్షాగమవిహారంబు
గోవుల వెంటఁ ద్రిమ్మరుచుఁ గొల్చినవారల (భా-10.1-1043-ఉ.) గోపికల విరహపు మొరలు
గోవులకును బ్రాహ్మణులకు (భా-1-493-క.) శృంగి శాపంబు
గోవృషంబుల నేడింటిఁ గూర్చి తిగిచి (భా-10.2-126.1-తే.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
గౌ
గౌను నులియంగఁ గంకణ క్వణన మెసఁగఁ (భా-10.1-355.1-తే.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
గౌరవమైన భారమునఁగవ్వపుఁగొండ (భా-8-200-ఉ.) సముద్రమథనయత్నము
గ్ర
గ్రకచకఠినకరాళదంష్ట్రలు వెలుంగ (భా-4-107.1-తే.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
గ్రతువులొనరించి తద్విఘ్నకారులైన (భా-3-795.1-తే.) దేవహూతి పరిణయంబు
గ్రద్దన సాలవృక్షములు గైకొని (భా-10.1-1124-ఉ.) శంఖచూడుని వధ
గ్రహ మునీంద్ర సిద్ధ గంధర్వ కిన్నర (భా-8-620-ఆ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
గ్రహములు పోరాడెడి (భా-1-340-క.) నారదునిగాలసూచనంబు
గ్రా
గ్రామ పుర క్షేత్ర ఖర్వట ఖేట (భా-7-36-సీ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
గ్రాహబద్ధుఁడయిన గజరాజు విడిపించి (భా-8-18.1-ఆ.) 4తామసమనువు చరిత్ర
గ్రో
గ్రోలుచుండెడు ధన్యులు కుటిలబహుళ (భా-2-36.1-తే.) సృష్టి క్రమంబు