పోతన తెలుగు భాగవతము ల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

లంపటము నివారింపను (భా-8-230-క.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
లక్ష యోజనముల లవణాబ్ది పరివృత (భా-5.2-59-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
లక్షణవతులార లజ్జించి చెప్పరు (భా-10.1-849-సీ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
లగుచుఁదగ దేవపిత్రుసువ్రతాఢ్యులయిన (భా-3-1013.1-తే.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
లగ్నం బెల్లి వివాహముం గదిసె (భా-10.1-1726-శా.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
లతఁడునేచందముననుండుననిన వినుము (భా-3-944.1-తే.) సాంఖ్యయోగంబు
లభ్యంబైన సురాధిరాజపదమున్ (భా-7-129-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
లయుతసంఖ్య వత్సరాయువులయుత (భా-5.2-35.1-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
లలనకుఁ బుట్టెడి కొమరుని (భా-10.1-42-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
లలనా యేటికి తెల్లవాఱె (భా-10.1-1131-మ.) గోపికల విరహాలాపములు
లలసి పుత్తెంచి రిట మమ్ము నన్న మడుగ (భా-10.1-853.1-తే.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
లలి సుమనోవాటికలయందునల్ప (భా-4-880-సీ.) పురంజను కథ
లలితఁదదీయసుందరవిలాసవిమోహిత (భా-3-127-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
లలిత యౌవనలక్ష్మీవిలాస భాసు (భా-4-746.1-తే.) పురంజను కథ
లలిత విభ్రమ రుచి కళాలక్షణములఁ (భా-10.2-1173.1-తే.) సుభద్రా పరిణయంబు
లలిత విశిష్ట సంచిత జలంబుల నాచమనంబు (భా-10.2-1292-చ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
లలితనీలాభ్రరుచిఁగుంతలములుదనరఁ (భా-4-163.1-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
లలితపతివ్రతా తిలకంబు వంశాభి (భా-10.2-966-సీ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
లలితపతివ్రతామణివిలాసవతీతిలకంబు (భా-3-53-చ.) యుద్దవ దర్శనంబు
లలితపదాబ్జ నూపురకలధ్వనితో (భా-10.2-1097-చ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
లలితమూర్తి బహుకళానిధి కేతన (భా-1-24.1-ఆ.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
లలితరేఖలు ధరణి నలంకరింప (భా-10.2-639.1-తే.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
లలితవినీలవస్త్రుని విలాసవతీయుతుఁ (భా-10.2-543-చ.) ద్వివిదునివధించుట
లలితవిలోలనిర్మలజలప్రతిబింబిత (భా-3-240-చ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
లలితశ్రీవత్సలక్షణ లక్షితుండు (భా-4-249.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
లలితసహకారపల్లవ (భా-3-767-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
లలితస్కంధము (భా-1-22-మ.) కృతిపతి నిర్ణయము
లలితాయతాష్టభుజమండల (భా-4-903-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
లలితోద్యానవనాంత సంచరణ (భా-3-810-మ.) కర్దముని విమానయానంబు
లలినామదిఁదలఁపుదు (భా-3-245-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
లా
లార్ష్ణిషేణాదులైన మహాత్ములెలమిఁ (భా-2-204.1-తే.) భాగవత వైభవంబు
లాలనమున బహుదోషము (భా-10.1-366-క.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
లావు మెఱసి యిరువది యొక (భా-9-164-క.) వికుక్షి చరితము
లావొక్కింతయు లేదు (భా-8-90-శా.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
లి
లిచ్చి బాలుఁ దియ్య మెసఁగఁ బానుపుఁ జేర్చి (భా-10.1-248.1-తే.) యశోద కృష్ణుని తొట్లనిడుట
లివియ కుజనులయెడ దోషహేతుకంబు (భా-4-69.1-తే.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
లీ
లీ యడుగల రజమే యింతి బ్రహ్మేశాది (భా-10.1-1031.1-ఆ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
లీలం జని కృష్ణుఁడు వాహ్యాలిన్ (భా-10.2-672-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
లీలం బ్రాకృతపూరుష (భా-10.2-1208-క.) శ్రుతిగీతలు
లీల లోచనవహ్నిస్ఫులింగశిఖల (భా-8-226.1-తే.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
లీలనాత్మీయపాదాంగుళీవినిర్గతా (భా-3-1031-తే.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
లీలన్ రామవిభుండొక (భా-9-273-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
లీలాకారముదాల్చెను (భా-1-408-క.) గోవృషభ సంవాదంబు
లీలావతి సుకృతోల్లస (భా-10.1-1493-క.) కుబ్జతో క్రీడించుట
లీలోద్యానలతానివాసములలో (భా-7-102-శా.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
లుం
లుండునామీఁద సౌమ్యుండు రెండులక్షలను (భా-5.2-88.1-తే.) భగణ విషయము
లు
లుట్టిపడ్డట్లు కట్టెఱ్ఱనూఁదినట్లు (భా-6-17.1-తే.) కృతిపతి నిర్ణయము
లుద్భవించిరి తేజంబులూర్జితముగ (భా-6-26.1-తే.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
లె
లెక్కకునెక్కువై కసటులేని (భా-6-174-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
లే
లేక మనమునఁగనియెననేకశక్తి (భా-3-1028.1-తే.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
లేచి నిలుచుండి క్రమ్మఱనద్దేవుని (భా-1-125-వ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
లేదని యెవ్వరినడుగను (భా-7-439-క.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
లేదు తపముల బ్రహ్మచర్యాది నియతి (భా-6-55.1-తే.) కథాప్రారంభము
లేమా దనుజుల గెలువఁగ (భా-10.2-172-క.) సత్యభామ యుద్ధంబు
లై
లైన కొడుకులనేడ్వురనర్థిఁగనియె (భా-4-830.1-తే.) పురంజను కథ
లైన జన్మంబులేల దీర్ఘాయువేల (భా-4-952.1-తే.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
లో
లోకంబులు గల్పాంతసమయంబునం (భా-12-32-వ.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
లోకంబులు లోకేశులు (భా-8-75-క.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
లోక జని స్థితి లయములుగైకొని (భా-10.1-684-క.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
లోకగురుఁడైన యప్పుండరీకనయనుఁ (భా-4-544.1-తే.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
లోకద్రోహినరేంద్రానీకముఁబరిమార్చి (భా-2-261-క.) భాగవత దశలక్షణంబులు
లోకనాయక సద్భక్తలోకవరద (భా-10.2-320.1-తే.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
లోకపాలకులకులోనుగావక్కడ (భా-8-667.1-ఆ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
లోకపాలకులిట్లనిరి (భా-4-190-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
లోకములన్నియున్ గడియలోన (భా-7-267-ఉ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
లోకములు నిదుర బోవఁగ (భా-10.1-193-క.) జలకమాడించుట
లోకములెల్ల నిండి (భా-6-422-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
లోకమెల్లఁ గుక్షిలోపల నున్నట్టి (భా-10.1-1022-ఆ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
లోకమెల్లనపుడు చీఁకాకుపడెఁదమం (భా-6-427-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
లోకాధినాథులెల్లను (భా-7-393-క.) త్రిపురాసుర సంహారము
లోకుల నడవడిలోని వారము గాము (భా-10.2-232-సీ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
లోనఁదలఁచిన విచ్చేసి లోవిలోని (భా-1-365.1-తే.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
లోపలి సౌధంబులోన వర్తింపంగాఁ (భా-10.1-1709-సీ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
లౌ
లౌకిక మొల్లక న న్నాలోకించు (భా-10.1-1438-క.) గోపస్త్రీలకడకుద్ధవునిబంపుట