పోతన తెలుగు భాగవతము ఓ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

ఓ కదళీస్తంభోరువ (భా-3-731-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
ఓ కమలాప్త యో వరద (భా-8-92-ఉ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
ఓ కాకుత్స్థకులేశ యోగుణనిధీ (భా-9-283-శా.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఓ కాత్యాయని భగవతి (భా-10.1-809-క.) గోపికలకాత్యాయనిసేవనంబు
ఓ చెలువలార వినుఁడీ (భా-10.1-778-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
ఓ తల్లి మాకుఁగృష్ణుఁడు (భా-10.1-810-క.) గోపికలకాత్యాయనిసేవనంబు
ఓ దానవేంద్ర నీమతి (భా-6-421-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఓ నంద గోపవల్లభ (భా-10.1-934-క.) గోపకులు నందునికిజెప్పుట
ఓ నలువ యో సురేశ్వర (భా-8-171-క.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
ఓ నృప నీకు భద్రమగునొప్పగుచున్న (భా-4-372-ఉ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
ఓ పుణ్యాత్మకులార నాపలుకు (భా-1-292-శా.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
ఓ యదువీరులార రభసోద్ధతిఁ బాఱకుఁ (భా-10.1-1672-ఉ.) జరసంధుడుగ్రమ్మరవిడియుట
ఓ యన్న పాండుతనయులు (భా-10.2-1054-క.) కుంతీదేవి దుఃఖంబు
ఓ యమ్మ నీ కుమారుఁడు (భా-10.1-329-క.) గోపికలూరువిడిచెదమనుట
ఓ సురారికులేంద్ర నీ క్రియనుగ్రమైన (భా-7-81-మత్త.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఓటమితోనెల్లప్పుడుఁ (భా-1-104-క.) నారదుని పూర్వకల్పము
ఓడక ముందటనొక సారమేయంబు (భా-1-338-సీ.) నారదునిగాలసూచనంబు
ఓడక రంగద్వారము (భా-10.1-1315-క.) మల్లరంగవర్ణన
ఓడక వింటికోపున (భా-1-474-ఉ.) శృంగి శాపంబు
ఓడితివో శత్రువులకు (భా-1-355-క.) యాదవులకుశలంబడుగుట
ఓనాథ పరమపురుషుఁడవై (భా-4-478-క.) భూమినిబితుకుట
ఓపిక లేక చచ్చిన మహోరగముం (భా-1-501-ఉ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ఓరి గుహ్యక పోకుపోకు మని (భా-10.1-1126-శా.) శంఖచూడుని వధ
ఓరి దుర్మద వినరోరి జీవన్మృత (భా-5.1-145-సీ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
ఓరీ కుంజరపాల మా దెసకు (భా-10.1-1317-శా.) కరిపాలకునితోసంభాషణ
ఓలిమైనెవ్వని లీలావినోదముల్ (భా-5.2-126-సీ.) పాతాళ లోకములు
ఓహో దేవతలార కుయ్యిడకుఁ (భా-8-369-శా.) జంభాసురుని వృత్తాంతము