పోతన తెలుగు భాగవతము హ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

హంసతురంగముంబరమహంసము (భా-6-3-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
హంసవాహనుఁడగుచునింద్రాదులెల్లఁ (భా-5.1-7.1-తే.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
హంసాయ సత్త్వనిలయాయ సదాశ్రయాయ (భా-6-20-శ్లో.) కృతిపతి నిర్ణయము
హతపుత్రండగు విశ్వరూపజనకుండా (భా-6-317-మ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
హతశేషులు సొక్కాకులగతిఁ (భా-10.2-1111-క.) సకలరాజుల శిక్షించుట
హయరింఖాముఖధూళిధూసర (భా-1-220-మ.) భీష్మనిర్యాణంబు
హయహేషల్ గజబృంహితంబులు (భా-10.1-1557-మ.) జరాసంధుని సంవాదము
హరపంకేజభవామరాదులు మరీచ్యాది (భా-4-201-మ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
హరపటుచాపఖండన (భా-7-482-చ.) పూర్ణి
హరభటకోటిచేత నిశితాసి గదా (భా-4-124-చ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
హరిఁగని చన్నులు గుడిపెడి (భా-10.1-242-క.) పూతననేలగూలుట
హరిఁగీర్తించుచునల్లనల్ల (భా-6-487-మ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
హరించుంగలిప్రేరితాఘంబులెల్లన్ (భా-1-295-భు.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
హరిఁజింతింపక మత్తుఁడై (భా-2-24-మ.) తాపసుని జీవయాత్ర
హరిఁజూడన్ నరుఁడేగినాడు (భా-1-334-మ.) నారదునిగాలసూచనంబు
హరిఁదమ మనములలోనిడి (భా-9-233-క.) గంగాప్రవాహ వర్ణన
హరిఁబరమాత్మునచ్యుతుననంతునిఁ (భా-2-209-చ.) భాగవత వైభవంబు
హరిఁబరమేశుఁగేశవుననంతు భజింపఁగ (భా-3-510-చ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
హరి కరతల పీడనమునఁ (భా-10.1-275-క.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
హరి కేలం బెకలించి తెచ్చి భుజగేంద్రారాతిపైఁ (భా-10.2-215-మ.) పారిజాతాపహరణంబు
హరి కేలన్ గిరి యెత్తి (భా-10.1-936-మ.) ఇంద్రుడు పొగడుట
హరి చరణములకుఁ బ్రియమై (భా-10.1-1016-క.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
హరి చూచిన సిరి చూడదు (భా-8-285-క.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
హరి జలచరావతారముఁ (భా-8-740-క.) మత్యావతారకథాఫలసృతి
హరి తద్వధార్థమై నిర్జరులను (భా-10.2-1332-క.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
హరి తిగ్మగోశతంబుల (భా-10.1-1568-క.) బలరాముడు విజృంభించుట
హరి దనమీఁదం బదములు (భా-10.1-240-క.) పూతననేలగూలుట
హరి దనమీఁద ఘోరానిశితాశుగజాలము (భా-10.2-908-చ.) సాళ్వుని వధించుట
హరి దరహాస మొప్పఁ బిశితాశనుఁ గన్గొని (భా-10.2-1255-చ.) వృకాసురుండు మడియుట
హరి ధర్మసుతుని వీడ్కొని (భా-10.2-828-క.) సుయోధనుడుద్రెళ్ళుట
హరి నరులకెల్లఁబూజ్యుఁడు (భా-3-73-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
హరి నాముఖమున నీకును (భా-5.1-9-క.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
హరి నారాయణు పాదపద్మములు (భా-3-835-మ.) కపిలుని జన్మంబు
హరి నిజదాసకోటికిఁదదాశ్రయులై (భా-3-441-చ.) విధాత వరాహస్తుతి
హరి నిరాయుధుఁడైన సురారి (భా-3-676-తే.) బ్రహ్మస్తవంబు
హరి నీ భక్తులతోడను (భా-4-715-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
హరి పరమాత్మ కేశవ (భా-4-276-చ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
హరి పితృసుపర్వతిర్యఙ్నరరూపములన్ (భా-3-353-క.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
హరి పూజూర్థము పుట్టుఁడు (భా-10.1-16-క.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
హరి పెండ్లికిఁ గైకేయక (భా-10.1-1786-క.) రుక్మిణీ కల్యాణంబు
హరి భగవంతుఁడనంతుఁడు (భా-2-103-క.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
హరి భజనీయమార్గనియతాత్మకులై (భా-4-284-చ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
హరి భజియించుహస్తములు హస్తము (భా-10.2-963-చ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
హరి భవదీయ తత్త్వము సమంచితభక్తి (భా-4-195-చ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
హరి భవదీయమాయననయంబును (భా-4-928-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
హరి భవదుఃఖభీషణదవానలదగ్ధ (భా-4-187-చ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
హరి మదినానందించిన (భా-8-236-క.) గరళభక్షణము
హరి మురభేది పరాపరుఁ (భా-3-166-క.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
హరి యందు జగములుండును (భా-7-450-క.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
హరి యందునాకాశమాకాశమున వాయు (భా-2-277-సీ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
హరి యని వెనుచని పిదపన్ (భా-10.2-28-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
హరి యని సంభావించును (భా-9-86-క.) అంబరీషోపాఖ్యానము
హరి యిట్లు గృహమేధి యగుచు శతోత్తర (భా-10.2-1329-సీ.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
హరి యీ తెఱఁగున రుక్మిణి (భా-10.1-1787-క.) రుక్మిణీ కల్యాణంబు
హరి యీశ్వరుండు విహంగ కులేశ్వర (భా-4-278-సీ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
హరి యేకాదశసంవత్సరములు (భా-3-105-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
హరి యేతెంచిన లేచి సంభ్రమముతో (భా-10.1-1491-మ.) కుబ్జగృహంబునకేగుట
హరి యొకఁ డేగినాఁడు మగధాదులు (భా-10.1-1724-చ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
హరి వరదుఁడయిన వ్రతమట (భా-6-527-క.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
హరి శిఖి దండపాణి నికషాత్మజ (భా-10.2-773-చ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
హరి సరోజాతభవముఖామరులకెల్ల (భా-3-644.1-తే.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
హరి సర్వాకృతులంగలండనుచుఁ (భా-7-277-మ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
హరి సర్వేశుఁ డనంతుఁ డాద్యుఁ (భా-10.2-1321-మ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
హరి సర్వేశుఁడనంతుఁడాకలకలం (భా-3-532-మ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
హరి సర్వేశుఁడనంతుఁడు (భా-2-262-క.) భాగవత దశలక్షణంబులు
హరి హర హిరణ్యగర్భ (భా-4-426-క.) వేనుని చరిత్ర
హరికథలు హరిచరిత్రము (భా-12-40-క.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
హరికరుణాతరంగితకటాక్షనిరీక్షణలబ్ద (భా-3-61-చ.) యుద్దవ దర్శనంబు
హరికళాసంజాతుఁడైన దత్తాత్రేయు (భా-9-702-సీ.) కార్తవీర్యుని చరిత్ర
హరికిఁ బ్రేమబంధ మధింకంబుగాఁ (భా-10.1-1692.1-ఆ.) రుక్మిణీ జననంబు
హరికింబట్టపుదేవి (భా-1-11-మ.) ఉపోద్ఘాతము
హరికింబట్టపుదేవివి (భా-7-340-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
హరికి గురుకలుషకుంజరహరికి (భా-6-33-క.) షష్ఠ్యంతములు
హరికి మామనగుదునటమీఁద శ్రీదేవి (భా-9-286-ఆ.) శ్రీరాముని కథనంబు
హరికి యోగివరులకభిలషితంబైన (భా-1-85.1-ఆ.) వ్యాసచింత
హరికినర్థముఁబ్రాణమర్పితంబుగనుండు (భా-6-55-సీ.) కథాప్రారంభము
హరికిని లోఁబడి బెగడక (భా-10.1-1362-క.) చాణూరముష్టికులవధ
హరిగుణమంగళకీర్తనపరుఁడై (భా-3-961-క.) భక్తియోగంబు
హరిగుణవర్ణనరతుఁడై (భా-1-140-క.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
హరిగొల్చుచుండువారికిఁ (భా-9-150-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
హరిచరణాంబుజమకరంద (భా-5.1-5-క.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
హరిచరణాంబుజాతయుగళార్చకుఁడై (భా-10.2-812-చ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
హరిచరణారవిందయుగళార్చన (భా-3-243-చ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
హరిచేఁ బాలితమైన (భా-3-515-మ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
హరిచే నీవు విసృష్టమై చనఁగ (భా-9-130-మ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
హరిచేతను దనుజేంద్రులు (భా-1-524-క.) శుకముని యాగమనంబు
హరిణదేహముఁబాసి యంతనాంగిరసాహ్వ (భా-5.1-119-సీ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
హరిణపోతంబ నీకు వనాంతమందుఁ (భా-5.1-109-తే.) భరతుండు వనంబు జనుట
హరిణాక్షికి హరి యిచ్చెను (భా-10.2-174-క.) సత్యభామ యుద్ధంబు
హరిణీనయనలతోడను (భా-10.1-1087-క.) రాసక్రీడావర్ణనము
హరితను సంగసుఖంబున (భా-10.1-1098-క.) గోపికలవద్ద పాడుట
హరిదననాభిపంకరుహమందు (భా-3-49-చ.) యుద్దవ దర్శనంబు
హరిదర్శన పూర్వంబిహపరలోకములందునా (భా-4-898-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
హరిదాసుల మిత్రత్వము (భా-11-55-క.) ప్రబుద్ధునిసంభాషణ
హరిదోర్దండము కామ గుబ్బశిఖరం (భా-10.1-923-మ.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
హరినయముల హరిప్రియముల (భా-10.2-1131-క.) వసుదేవుని గ్రతువు
హరినరయుచుఁజనిచని (భా-3-143-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
హరినవ్వుల్ హరిమాటలున్ (భా-10.1-1213-మ.) వ్రేతలు కలగుట
హరినామకథనదావానలజ్వాలచేఁ (భా-1-50-సీ.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
హరినామస్తుతిసేయు (భా-1-96-మ.) నారదాగమనంబు
హరినామాంకితమైన గీత మొకమా టాలించి (భా-10.2-1326-మ.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
హరినామాంకితసత్కథామృతరస (భా-3-223-మ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
హరినెఱుంగక యింటిలో (భా-2-8-త.) భాగవతపురాణ వైభవంబు
హరినెఱుగని యా బాలుఁడు (భా-6-125-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
హరినేలా కొనిపోయె దంచు (భా-10.1-1222-మ.) వ్రేతలు కలగుట
హరిపదజలరుహవిరహాతురతన్ (భా-3-158-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
హరిపదతులసీదళామోదరతిలేని (భా-2-50.1-ఆ.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
హరిపదధ్యాన పారీణుఁడాత్మవేది (భా-2-257.1-తే.) భాగవత దశలక్షణంబులు
హరిపదపద్మయుగ్మము నిజాంకతలంబునఁ (భా-10.2-1185-చ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
హరిపదసేవకుఁడరిభీకరుఁ (భా-3-54-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
హరిపదాంభోజయుగచింతనామృతమున (భా-7-122.1-తే.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
హరిపరమాణురూపముననందు (భా-3-364-చ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
హరిపరమాత్ముఁడీశుఁడజుఁడాఢ్యుఁ (భా-3-212-చ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
హరిపాదంబులు సోఁకెడి (భా-1-407-క.) గోవృషభ సంవాదంబు
హరిపాదకమల సేవాపరులగు (భా-11-9-క.) యాదవులహతంబు
హరిపాదతీర్థ సేవా పరుఁడై (భా-10.2-964-క.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
హరిపాదద్వయభక్తి (భా-1-72-మ.) ఏకవింశత్యవతారములు
హరిపాదభక్తిరహస్యోపదేష్టయునైన (భా-2-225-సీ.) శ్రీహరి ప్రధానకర్త
హరిపాదాంబురుహద్వయార్పిత (భా-3-799-మ.) దేవహూతి పరిణయంబు
హరిపై సర్వాత్ముపైనత్యగణితగుణుపై (భా-6-403-మస్ర.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
హరిభక్తిచేతఁగొందఱు (భా-6-53-క.) కథాప్రారంభము
హరిభక్తులతో మాటలు (భా-6-153-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
హరిభక్తులు పుణ్యాత్ములు (భా-3-48-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
హరిమంగళగుణకీర్తన (భా-10.2-760-క.) రాజబంధమోక్షంబు
హరిమధ్యల్ పురకామినీతతులు (భా-4-317-మ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
హరిమయము విశ్వమంతయు (భా-2-17-క.) విరాట్స్వరూపము తెలుపుట
హరిమహిమదనకుఁజెప్పిన (భా-7-458-క.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
హరిమహిమముఁ (భా-3-224-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
హరిమాయా బలమేనెఱుంగనఁట (భా-2-201-మ.) భాగవత వైభవంబు
హరిమాయావిరచితమై (భా-3-1010-క.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
హరిమీఁదన్ దితిసంభవుండు (భా-3-689-మ.) బ్రహ్మస్తవంబు
హరిముఖ బాహూరు వరపదాబ్జములందు (భా-11-74-సీ.) నారయణఋషి భాషణ
హరిముఖకమలముఁ జూచుచుఁ (భా-10.1-1063-క.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
హరియుందనమాయాగతిఁ (భా-3-226-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
హరియు యుధిష్ఠిరు సముచిత (భా-10.2-695-క.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
హరియును దేవానీకము (భా-8-194-క.) సముద్రమథనయత్నము
హరియును రుక్మిణీసతియు (భా-10.2-288-చ.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
హరియునెపుడు నివృత్తుఁడత్యంతతృప్తుఁ (భా-3-232.1-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
హరిరాక యెఱిఁగి ధర్మజుడఱలేని (భా-10.2-685-క.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
హరిరింఖారథనేమి (భా-10.2-848-మ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
హరివచనంబులాత్మకుఁబ్రియంబొనరింపఁ (భా-2-247-చ.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
హరివర్షపతియైన నరహరిననిశంబు (భా-5.2-42-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
హరివార్తలెఱుఁగువారికి (భా-1-440-క.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
హరివిముఖాత్ములన్యవిషయా (భా-3-508-చ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
హరివేణూద్గత మంజులస్వర (భా-2-189-మ.) మంథరగిరి ధారణంబు
హరిసాధింతు హరిన్ గ్రసింతు (భా-7-12-మ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
హరిసుతుఁబరిచరుఁగాఁగొని (భా-2-165-క.) రామావతారంబు
హరిసురుచిర లలితాకృతిఁ (భా-10.1-1070-క.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
హరిసేవనాప్రియవ్రతుఁడరయఁగఁ (భా-5.1-23-క.) వనంబునకుజనుట
హరిహయుఁడంత రోషవివశావిల (భా-3-114-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
హరిహయుండధ్వరహయహరణార్థమై (భా-4-524-సీ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
హరిహరి సిరి యురమునఁగల (భా-8-526-క.) వామనునిబిక్షాగమనము
హరుఁడు గళమునందు హాలహలముబెట్టఁ (భా-8-247-ఆ.) గరళభక్షణము
హరు మెప్పించి మహాతపోనియతుఁడై (భా-9-232-మ.) గంగాప్రవాహ వర్ణన
హరుల వేసడములఁ గరులను నెక్కి తోనరుగుదేర (భా-10.2-677-ఆ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
హర్షదాయియై మహారోషదాయియై (భా-10.2-183.1-తే.) సత్యభామ యుద్ధంబు
హర్షము గదురఁగ భారతవర్షమునం (భా-3-40-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
హలకులిశజలజరేఖాలలిత (భా-3-85-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
హలకులిశాంకుశజలజధ్వజచ్ఛత్ర (భా-3-929-సీ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
హలధర నీ సహోదరుఁడు (భా-10.2-490-చ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
హలధర యిల్వలుండను (భా-10.2-937-చ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
హలధరుఁ డమర్త్య చరితుం (భా-10.2-960-క.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
హలధరు బలుపిడికిట హతిఁ (భా-10.1-738-క.) ప్రలంబాసురవధ
హలిహలహృత కరికుంభస్థల (భా-10.1-1566-క.) బలరాముడు విజృంభించుట
హల్లక బిసురుహ సరసీ (భా-9-601-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
హవరక్షాచరణుండవై నెగడుదీవ (భా-4-197-మ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
హవరూపివి హవనేతవు (భా-3-427-క.) విధాత వరాహస్తుతి
హసిత హరినీలనిభ వసనము విశాలకటి (భా-10.1-1563-లవి.) బలరాముడు విజృంభించుట
హా
హా దనుజేంద్ర హా సురగణాంతక (భా-9-308-ఉ.) శ్రీరాముని కథనంబు
హా నరనాథ హా సుమహితాత్మక (భా-4-843-ఉ.) పురంజను కథ
హా మనోనాథ హా వీర హా మహాత్మా (భా-10.1-1387.1-తే.) కంసునిభార్యలువిలపించుట
హాటకేశ్వరుఁడైన యంబికాధీశుండు (భా-5.2-111-సీ.) పాతాళ లోకములు
హార కిరీట కేయూర కంకణ కట (భా-10.2-394-సీ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
హార కిరీట కేయూర కంకణ ఘన (భా-4-251-సీ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
హార కిరీట కేయూర కుండల పాద (భా-8-161-సీ.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
హార కుండల కటక కేయూర మకుట (భా-10.2-1312.1-తే.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
హార వనమాలికా మహితోరువక్షు (భా-10.2-747.1-తే.) రాజబంధమోక్షంబు
హారకలాపపుష్పనిచయంబులఁ (భా-3-289-ఉ.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
హారవల్లు లురగ హారవల్లులుగాఁగ (భా-10.1-297.1-ఆ.) హరిహరాభేదము చూపుట
హారికి నందగోకులవిహారికిఁ (భా-1-29-ఉ.) షష్ఠ్యంతములు
హాలాఘూర్ణితనేత్రతో (భా-6-98-శా.) అజామిళోపాఖ్యానము
హాలాపానవిజృంభమాణ (భా-7-215-శా.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
హాలాహలభక్షణకథ (భా-8-250-క.) గరళభక్షణము
హాసంబులఁ గరతల విన్యాసంబుల (భా-10.1-1097-క.) గోపికలవద్ద పాడుట
హాసావలోకనంబులభాసిల్లెడు (భా-5.1-36-క.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
హాహా యని భూతావళి (భా-10.2-893-క.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
హాహాకారములెసఁగఁగ (భా-4-330-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
హిం
హింసఁగావింపకుండు సమిద్ధచరిత (భా-4-149.1-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
హి
హితవుగలకుడుపు మఱి రుగ్వితతులఁ (భా-6-49-క.) కథాప్రారంభము
హీ
హీనవంశజాతులేలెదరనియొ (భా-1-398.1-ఆ.) గోవృషభ సంవాదంబు
హీనుఁడఁజండాలుండను (భా-9-645-క.) రంతిదేవుని చరిత్రము
హీనులగు మృత్యుదౌహిత్రుఁడైన వేన (భా-4-574.1-తే.) పృథుని రాజ్యపాలన
హుం
హుంకార కంకణ క్రేంకార శింజినీ (భా-10.2-323-సీ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
హు
హుమ్మని మ్రోఁగుచుంబెలుచ (భా-10.2-741-ఉ.) జరాసంధ వధ
హృ
హృదయమునఁబొడము యౌవన (భా-6-92-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
హృదయేశ నీ ప్రసన్నత (భా-8-727-క.) కడలిలో నావనుగాచుట
హృదయేశ్వర మా హృదయము (భా-10.1-1057-క.) గోపికల విరహపు మొరలు
హే
హేమమయమైన యండంబులో (భా-3-897.1-తే.) బ్రహ్మాండోత్పత్తి
హేయగుణరహితుఁడనఁగల (భా-3-957-క.) భక్తియోగంబు
హై
హైహయాధీశ్వరుండర్జునుండనువాఁడు (భా-9-431-సీ.) పరశురాముని కథ
హో
హోత కౌశికుఁడధ్వర్యుఁడొనర భృగువు (భా-9-200.1-తే.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
హోత పెడచేత నిల యనునువిద పుట్టె (భా-9-10.1-తే.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
హోమానలంబుల ధూమంబులడరెను (భా-3-604-సీ.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ