పోతన తెలుగు భాగవతము ఘ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

ఘట శరావాదు లగు మృద్వికారములు మృ (భా-10.2-1206.1-తే.) శ్రుతిగీతలు
ఘటితశస్త్రాస్త్రనిష్ఠురఘట్టనోత్థ (భా-6-369.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఘన దీక్షితునకు నైనంజనుఁ (భా-10.1-854-క.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
ఘన మధుర గీత నినదము (భా-10.1-976-క.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
ఘన యమునానదీ కల్లోల ఘోషంబు (భా-10.1-665-సీ.) కాళియ మర్ధనము
ఘన విషయప్రావీణ్యములను (భా-3-954-క.) భక్తియోగంబు
ఘన వైభవంబునఁగల్మషదూరుఁడై (భా-9-84-సీ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
ఘన శైలంబులుఁదరువులు (భా-9-288-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఘన సంసారాహతులగు (భా-10.1-680-క.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
ఘన సింహంబుల కీర్తి నీచమృగముల్ (భా-10.1-1752-మ.) రుక్మిణీ గ్రహణంబు
ఘనకర్మాసక్తచిత్తుండైయున్న ప్రాచీనబర్హి (భా-4-738-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఘనకాకకృష్ణసంకాశవర్ణుండును (భా-4-433-సీ.) వేనుని చరిత్ర
ఘనకుపితాత్ముఁడై యమునఁ గన్గొని (భా-10.2-500-చ.) కాళిందీ భేదనంబు
ఘనకుపితాత్ములై విలయకాలభయంకర (భా-4-940-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
ఘనగదఁగేలఁబూని (భా-3-653-చ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
ఘనగదఁగేలఁబూని (భా-3-683-చ.) బ్రహ్మస్తవంబు
ఘనగదాభ్యాసచిత్రసంగతుల మెఱసి (భా-3-60-తే.) యుద్దవ దర్శనంబు
ఘనగౌరవముననమ్ముని (భా-4-603-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఘనచతుర్భాహు సుందరాకారు ధీరుఁ (భా-3-145.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఘనతన్ నీ మగపోఁడుముల్ (భా-8-388-మ.) హరిహరసల్లాపాది
ఘనతపము చలనమొందుటయును (భా-5.1-102-క.) భరతుండు వనంబు జనుట
ఘనతర సుషిరానంద (భా-10.1-667-క.) కాళియ మర్ధనము
ఘనతేజోనిధి పురుషుండనయంబుఁ (భా-4-128-క.) శివుండనుగ్రహించుట
ఘనదుఃఖ హేతుకర్మంబును (భా-4-862-క.) పురంజను కథ
ఘననాడీపుంజమువలనను (భా-3-901-క.) విరాట్పురుష ప్రకారంబు
ఘననిర్భాగ్యులుగా మదిఁగనుమని (భా-3-469-క.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
ఘనపుణ్యుఁడునన్వయపావనుఁ (భా-3-487-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
ఘనపురుషార్థభూతమనఁగాఁదగు (భా-4-865-చ.) పురంజను కథ
ఘనమందరగిరిపరివర్తన (భా-3-936-క.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
ఘనమగుదేవ యీ వరమెకాదు (భా-4-550-చ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
ఘనముగఁబుత్రవధూపశు (భా-3-976-క.) భక్తియోగంబు
ఘనముగ నెమ్మనమున (భా-3-80-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఘనమేరుశృంగసంగతనీలమేఘంబు (భా-4-902-సీ.) ప్రచేతసుల తపంబు
ఘనరుచిగల మందస్మిత (భా-3-939-క.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
ఘనరుచినట్లు వచ్చిన వికారవిదూరు (భా-4-167-చ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
ఘనరోదనంబు చేయుచుఁ (భా-4-223-క.) ధృవోపాఖ్యానము
ఘనలక్ష్మీయుతమై మహా శుభదమై (భా-10.1-1046-మ.) గోపికల విరహపు మొరలు
ఘనలీలాగుణచాతురిన్ (భా-7-306-మ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఘనవిస్తారమపారమద్వయమనంగానొప్పు (భా-4-874-మ.) పురంజను కథ
ఘనశాఖాకీర్ణములై (భా-10.2-1042-క.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
ఘనశౌర్యోన్నతితోడ సర్వకకుభాకాశంబు (భా-4-323-మ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
ఘనసత్పురుషానుగ్రహమునకై (భా-3-295-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
ఘనసమవిన్యస్త కర్ణకుండలరుచుల్ (భా-4-746-సీ.) పురంజను కథ
ఘనసమాధినుండి కశ్యపుఁడచ్యుతు (భా-8-491-ఆ.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
ఘనసారరుచివాలుకాసముదంచిత (భా-3-180-సీ.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
ఘనసాహస్రకిరీటరత్నవిలసత్కాంత (భా-3-267-మ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఘనసురాసవరూపదుగ్ధంబు వరుస (భా-4-501.1-తే.) భూమినిబితుకుట
ఘనసూకర మూఢాత్మక (భా-3-641-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
ఘనసూక్ష్మభూతసంఘాతంబులోపల (భా-7-379-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఘనసౌధాంతరశయ్యాసన (భా-3-812-క.) కర్దముని విమానయానంబు
ఘనుఁడు ప్రియవ్రతువంశంబునకుం (భా-5.2-12-క.) గయుని చరిత్రంబు
ఘనుఁడు భగవంతుఁ డీశ్వరుఁ (భా-10.2-102-క.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
ఘనుఁడు విదర్భేశుఁడననొప్పు భీష్మకు (భా-3-123-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఘనుఁడు వైవస్వతమనువుకు ద్రష్టమై (భా-2-142-సీ.) మత్యావతారంబు
ఘనుఁడు స్వయంభువునకుఁ (భా-3-390-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
ఘనుఁడొకనాడు నారదుఁడు కంసునితోడ (భా-10.1-1149-చ.) కంసునికి నారదుడుజెప్పుట
ఘనుఁడౌ మరీచికిఁగర్దమాత్మజ యగు (భా-4-7-సీ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
ఘను డా భూసురు డేగెనో (భా-10.1-1727-మ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
ఘను లాత్మీయ తమోనివృత్తికొఱకై (భా-10.1-1710-మ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
ఘనునజగరమునివల్లభు (భా-7-442-క.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
ఘనుని శ్రీకృష్ణునిఁ గౌస్తుభాభరణునిఁ (భా-11-12-సీ.) కృష్ణసందర్శనంబు
ఘనులై యెవ్వని పాదపంకజపరాగ (భా-10.1-1109-మ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
ఘా
ఘాతుకుల దండదండిత (భా-6-69-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఘు
ఘుమఘుమారావ సంకుల ఘోర జీమూత (భా-10.2-999-సీ.) గురుప్రశంస చేయుట
ఘో
ఘోటకవదనుఁడవై మధుకైటభులం (భా-7-361-క.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఘోటకసంఘాత ఖురసమున్నిర్గత (భా-10.1-1669-సీ.) జరసంధుడుగ్రమ్మరవిడియుట
ఘోటకాసురేంద్రు కుక్షిలోఁ గృష్ణుని (భా-10.1-1177-ఆ.) కేశిని సంహారము
ఘోర కరాగ్రతలంబున (భా-10.1-1263-క.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
ఘోర దనుజు నేల గూల్చి పర్వతగుహ (భా-10.1-1189-ఆ.) వ్యోమాసురుని సంహారించుట
ఘోరవిషానలప్రభలు గొబ్బునఁ గ్రమ్మఁగ (భా-10.1-644-ఉ.) కాళిందిలో దూకుట
ఘోరసంసారసాగరోత్తారణంబు (భా-10.2-1074-తే.) నందాదులు చనుదెంచుట
ఘోషజనుల కెల్లఁ గుఱ్ఱలపై వేడ్క (భా-10.1-521-ఆ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
ఘోషభూమి వెడలి గోవుల మేపంగ (భా-10.1-1048-ఆ.) గోపికల విరహపు మొరలు
ఘ్రా
ఘ్రాణమురవడిఁదిరుగు దుర్గంధములకు (భా-7-363.1-తే.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఙ్ఞా
ఙ్ఞానులచే మౌనులచే (భా-10.1-390-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట