పోతన తెలుగు భాగవతము త

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

తండ్రి నీవు సర్పదష్టుండవై యున్న (భా-10.1-659.1-ఆ.) గోపికలు విలపించుట
తండ్రి పడిననతని తనయులు పదివేలు (భా-9-459-ఆ.) పరశురాముని కథ
తండ్రిక్రియ రామచంద్రుఁడు (భా-9-336-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
తండ్రితొడనెక్కు వేడుకదగిలెనేనిఁ (భా-4-219.1-తే.) ధృవోపాఖ్యానము
తండ్రిసచ్చినమీఁద మాపెదతండ్రిబిడ్డలు (భా-1-303-మత్త.) విదురాగమనంబు
తండ్రీ మీకు దినేశవంశజులకున్ (భా-9-245-శా.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
తండ్రులకెల్లఁదండ్రియగు ధాతకుఁ (భా-1-253-ఉ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
తంతువులందుఁ జేలము విధంబుననే (భా-10.1-622-ఉ.) ధేనుకాసుర వధ
త దవసరంబున సురలు (భా-10.1-485-వ.) సురలు పూలుగురియించుట
త న్నిమిత్తమునను వారు దగిలి హేమ (భా-10.2-1154.1-తే.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
తగఁ గూడి యాడి మనముల (భా-10.1-1100-క.) గోపికలవద్ద పాడుట
తగఁబయస్సుననగ్నిహోత్రంబుసేసి (భా-3-451.1-తే.) దితికశ్యప సంవాదంబు
తగ నిజాశ్రమభూములఁదలఁచి (భా-4-53.1-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
తగదని యెఱుఁగవు మమ్ముం (భా-10.2-234-క.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
తగనహంకారమూలతత్త్వంబునొంది (భా-3-331-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
తగవు ధర్మముఁ జూడనొల్లక (భా-10.1-1080-త.) గోపికలతో సంభాషించుట
తగవే ధర్మమె శీలమే కులజవై దర్పించి (భా-9-63-మ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
తగవేది దక్షుఁడా సభ (భా-4-121-క.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
తగిలి మానుష పైతృక దైవ కర్మ (భా-8-689-తే.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
తగు నీ చక్రి విదర్భరాజసుతకుం (భా-10.1-1740-మ.) వాసుదేవాగమనంబు
తగు సుమహైశ్వర్యోదయమగు (భా-4-407-క.) వేనుని చరిత్ర
తగునె మాధవ యిట్టి వాఁడిపలుకుల్ (భా-10.1-868-మ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
తగులరె మగలను మగువలు (భా-10.1-1483-క.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
తగుశంఖచక్రగదాధరుండగువానిఁ (భా-6-332-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
తజ్జనని లోఁగిటం గల (భా-10.1-385-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
తడ లేని నడపు వడిగల (భా-8-259-క.) ఐరావతావిర్భావము
తడ వాడిరి బలకృష్ణులు (భా-10.1-290-క.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
తతమత్తద్విపయాన యై (భా-8-654-మ.) ప్రహ్లాదాగమనము
తత్కాలంబున (భా-8-608-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
తత్‌క్షణంబ పర్వతాకారంబగు దేహంబుతో (భా-10.2-919-వ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
తత్తఱమున బలభద్రుఁడు (భా-10.1-616-క.) ధేనుకాసుర వధ
తత్త్వబోధంబుకొఱకునుదాల్పఁబడిన (భా-3-859.1-తే.) కన్యకానవకవివాహంబు
తత్ప్రకాశకృత్ప్రధానమంత్రస్తోత్ర (భా-5.2-46-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
తత్ప్రకాశకృత్ప్రధానమంత్రార్థ (భా-5.2-41-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
తత్సమయంబునఁదల్లులు (భా-9-330-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
తత్సమయంబునంబౌరసుందరులు (భా-1-236-వ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
తత్సమయంబున (భా-8-627-వ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
తత్సమయంబున (భా-8-631-వ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
తదనంతరంబ (భా-8-15-వ.) 2స్వారోచిషమనువుచరిత్ర
తదనంతరంబ (భా-8-140-వ.) 5రైవతమనువుచరిత్ర
తదనంతరంబ (భా-8-193-వ.) సముద్రమథనయత్నము
తదనంతరంబ (భా-8-214-వ.) సముద్రమథన వర్ణన
తదనంతరంబ (భా-8-248-వ.) గరళభక్షణము
తదనంతరంబ (భా-8-276-వ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
తదనంతరంబ (భా-8-294-వ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
తదనంతరంబ (భా-8-511-వ.) వామనుడవతరించుట
తదనంతరంబ (భా-8-711-వ.) మీనావతారుని ఆనతి
తదనంతరంబ (భా-10.1-65-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
తదనంతరంబ (భా-10.1-183-వ.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
తదనంతరంబ (భా-10.1-1203-వ.) అక్రూరుడు బలకృష్ణులగనుట
తదనంతరంబ (భా-10.1-1309-వ.) సూర్యోదయవర్ణన
తదనంతరంబ (భా-10.1-1681-వ.) రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
తదనంతరంబ (భా-10.1-74-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
తదనంతరంబ కృష్ణుం డుద్ధవ రామ (భా-10.1-1501-వ.) కుబ్జతో క్రీడించుట
తదనంతరంబ తొల్లి కంసభీతులై (భా-10.1-1401-వ.) ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
తదనంతరంబ పురప్రవేశంబు సేసి రని (భా-10.2-310-వ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
తదనంతరంబ ప్రచేతసులు భగవదాఙ్ఞ (భా-4-938-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
తదనంతరంబ బ్రహ్మాది దేవతలు సంతోషించి (భా-9-650-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
తదనంతరంబ ముఖారవింద (భా-8-99-వ.) విష్ణువు ఆగమనము
తదనంతరంబ యష్టోత్తరశతషోడశసహస్ర (భా-1-262-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
తదనంతరంబ శోభనపదార్థంబులు కొనివచ్చి (భా-10.2-694-వ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
తదనంతరంబ హరిదన (భా-3-149-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
తదనంతరంబునంజతురాననుం (భా-8-502-వ.) గర్భస్థవామనునిస్తుతించుట
తదీయచిహ్నంబులు పారంపర్యంబుగా (భా-4-525-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
తద్గుణధ్యానతన్మూర్తి దర్శనములు (భా-3-996.1-తే.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
తన కన్యములు లేక తనరారి ముమ్మూల (భా-10.1-544-సీ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
తన కలిమినెవ్వఁడేనిం (భా-5.2-146-క.) నరక లోక విషయములు
తన కుంభముల పూర్ణతకు డిగ్గి యువతుల (భా-8-40-సీ.) గజేంద్రుని వర్ణన
తన కూఁతులు చూడఁగ నిజ (భా-4-114-క.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
తన చుట్టంబులఁజంపె వీఁడనుచు (భా-8-373-మ.) నముచివృత్తాంతము
తన చెలికాఁడగు కుంతికిఁ (భా-9-716-క.) వసుదేవుని వంశము
తన చేతి వల్లకీతంత్రీస్వనంబున (భా-1-86-సీ.) నారదాగమనంబు
తన జన్మకర్మములనుం (భా-5.2-57-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
తన తండ్రి గేహమునకుం (భా-10.1-1694-క.) రుక్మిణీ జననంబు
తన తూపులన్నియుఁదరమిడి శక్రుండు (భా-8-336-సీ.) బలిప్రతాపము
తన తొంటి కర్మరాశికి (భా-10.1-30-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
తన పాదకమలతీర్థంబున (భా-10.2-607-క.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
తన పుట్టిల్లిదె పొమ్మటంచునజుఁడుం (భా-8-630-మ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
తన పుత్ర మిత్ర ముఖరులఁ (భా-10.1-205-క.) నందుడువసుదేవునిచూచుట
తన పురికి రామకృష్ణులు (భా-10.1-1301-క.) కంసుడుదుశ్శకునముల్గనుట
తన పురోభాగమందు నిల్చిననుబూర్వ (భా-4-278.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
తన మనంబునఁదచ్చరిత్రమునకలరి (భా-2-117.1-తే.) అవతారంబుల వైభవంబు
తన మనసుకొలఁదినప్పుడు (భా-5.1-140-క.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
తన మాయాబలంబునఁ గ్రమ్మఱం దోఁచి (భా-10.2-905-వ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
తన మృదుతల్పమందు (భా-10.2-987-చ.) కుచేలుని ఆదరించుట
తన యీడు గోపబాలురు (భా-10.1-300-క.) కృష్ణుడు బాలురతోతిరుగుట
తన రూ పొకమా రైనను (భా-10.1-484-క.) అఘాసుర వధ
తన విభుపాదములకు వందనముం (భా-10.2-1275-క.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
తన విభురాక ముందటఁ గని మనమున (భా-10.2-1025-సీ.) అటుకులారగించుట
తన వేంచేయు పదంబుఁబేర్కొనఁ (భా-8-100-మ.) విష్ణువు ఆగమనము
తన సుతుని రాక చెప్పినఘనునకు (భా-4-305-క.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
తన సుతులకు గాంధారీ తనయులు (భా-10.2-1052-క.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
తన సేవకులలోనఁదడఁబడురూపంబు (భా-6-333-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
తనకంటెనితరమొకటెఱుఁగని (భా-4-389-క.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
తనకడుపుననొక యిరువునఁ (భా-8-496-క.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
తనకు సదృశులైన తనయుల రావించి (భా-9-152-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
తనకున్ భృత్యుఁడు వీనిఁగాఁచుట (భా-1-224-మ.) భీష్మనిర్యాణంబు
తనకులధర్మమున్ విడిచి (భా-1-100-చ.) నారదాగమనంబు
తనచుట్టున్ సురసంఘముల్ (భా-8-242-మ.) గరళభక్షణము
తనజఠరములోపలఁదాఁచిన (భా-3-274-క.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
తనతనూజుప్రోలు దనుజులుగొనుటయు (భా-8-461-సీ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
తనతల్లికడుపులోపల (భా-1-297-క.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
తనతోడి నీడకైవడి (భా-9-90-క.) అంబరీషోపాఖ్యానము
తనదగురూపమింతయునేనిదెలియక (భా-6-490-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
తనదు రెండు పుట్టంబులుదనకునయిన (భా-9-342.1-తే.) శ్రీరాముని కథనంబు
తనదు లోకంబు చూపంగఁదగిన యట్టి (భా-5.1-91.1-తే.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
తనదు విభూతులై తనరిన యా దేవ (భా-5.2-74-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
తనదేహంబునకై (భా-1-203-మ.) కుంతి స్తుతించుట
తనధర్మపత్నివలనను (భా-3-455-క.) దితికశ్యప సంవాదంబు
తనపాదములకు భక్తిన్ (భా-4-545-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
తనపుత్రులుఁదనపౌత్రులు (భా-4-826-క.) పురంజను కథ
తనమనముననే దుఃఖము (భా-4-656-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
తనమాయ లేక పరునకు (భా-9-726-క.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
తనమీఁది బిరుదాంకితములైన గీతముల్‌ (భా-10.2-499-సీ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
తనయందునఖిలభూతములందునొకభంగి (భా-7-115-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
తనయా గోపకులొక్కరేయితఱి (భా-2-180-మ.) కృష్ణావతారంబు
తనయింటికి వచ్చిన మనుజుని (భా-5.2-160-క.) నరక లోక విషయములు
తనయుఁ డని నొడువఁ దలఁచును (భా-10.2-37-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
తనయుఁడుగాఁడు శాత్రవుఁడు (భా-7-153-చ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
తనయులతోడ నే దహ్యమానంబగు (భా-1-189-సీ.) కుంతి స్తుతించుట
తనయులార వినుఁడు ధరలోనఁబుట్టిన (భా-5.1-67-ఆ.) ఋషభునిదపంబు
తనర సత్రాయణునకు వితాన యందు (భా-8-428-తే.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
తనరారు నవరత్న తాటంకరోచులు (భా-4-58-సీ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
తనరిన పల్లవ రుచిరాసనముల (భా-10.2-1043-క.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
తనరిన మోక్షమునొందెదవని (భా-3-864-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
తనరుదురప్పుణ్యాత్ములు (భా-3-882-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
తనలోనిన్ని జగంబులుంగలుగుటం (భా-9-227-మ.) భగీరథుని చరితంబు
తనవారందఱు మ్రగ్గిన (భా-9-296-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
తనవారిఁజంపఁజాలక (భా-1-222-క.) భీష్మనిర్యాణంబు
తనవారెల్లఁ బ్రసేనుజాడఁ దెలుపం (భా-10.2-60-మ.) సత్రాజితుని నిందారోపణ
తనవెంటన్ సిరి (భా-8-98-మ.) విష్ణువు ఆగమనము
తనసతియుఁదానుగూరిమి (భా-6-63-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
తనసవతి మొఱఁగి పెనిమిటి (భా-9-708-క.) శశిబిందుని చరిత్ర
తనసృష్టి వృద్ధిలేమికిఁ (భా-3-740-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
తనసేవారతిచింతగాని (భా-1-184-మ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
తనుఁ గూర్చి యి వ్విధంబున (భా-10.1-661-క.) గోపికలు విలపించుట
తనుఁబాసి యొక్కింతతడవైన నిటమీఁద (భా-10.1-1482-సీ.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
తను ము న్నంగజకేళిఁ గోరిన లతాతన్విన్ (భా-10.1-1488-మ.) కుబ్జగృహంబునకేగుట
తనునట్లుపేక్ష చేసిన (భా-4-222-క.) ధృవోపాఖ్యానము
తనుమధ్యా యిది యేల వచ్చితకటా (భా-9-413-మ.) పురూరవుని కథ
తనుమున్నాడిన మాటయున్ (భా-9-30-మ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
తనువు మనువు విడిచి తనయులఁజుట్టాల (భా-9-121-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
తనువునఁబుట్టినట్టి బెడిదంబగు (భా-3-555-చ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
తనువున నంటిన ధరణీ పరాగంబు (భా-10.1-297-సీ.) హరిహరాభేదము చూపుట
తనుహృద్భాషలసఖ్యమున్ (భా-7-167-మ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
తన్నిన తన్నునంబడక దానవహంత (భా-10.1-1173-ఉ.) కేశిని సంహారము
తన్నిన లేచి నీల్గి కనుదమ్ములు మెల్లన విచ్చి (భా-10.1-1639-ఉ.) కాలయవనుడు నీరగుట
తన్నిష్ఠాగతిలేనివానికి (భా-6-231-శా.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
తన్నుంజంపెదనంచు వచ్చు విజయున్ (భా-1-146-శా.) కుంతి పుత్రశోకంబు
తన్నుఁబొడగని సభ్యులందఱును లేవ (భా-4-40-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
తన్ను నిశాచరుల్ పొడువ (భా-7-193-ఉ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
తన్ను నెవ్వరైనఁ దలపోయఁ బాఱెడి (భా-10.1-364.1-ఆ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
తన్నొక యింతగైకొనరు తప్పిరి (భా-10.1-910-ఉ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
తపమనఁగ మత్స్వరూపము (భా-2-244-క.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
తపము చాలునింకఁదగ భూతతికి (భా-6-223-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
తపముజేయువాఁడు తత్త్వఙ్ఞుడగువాఁడు (భా-9-188-ఆ.) మాంధాత కథ
తపమున బ్రహ్మచర్యమున దానమునన్ (భా-6-50-చ.) కథాప్రారంభము
తపమున్వంశముఁదేజమున్ (భా-7-350-మ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
తపములఁజేసి యైన (భా-2-62-చ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
తపముల్ సేసిననో మనోనియతినో (భా-2-64-మ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
తపస్వివాక్యంబులు దప్ప వయ్యెన్ (భా-10.1-407-ఉపేం.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
తప్పక యర్భకావళికిఁదల్లియుఁదండ్రియు (భా-6-200-ఉ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
తప్పితివో యిచ్చెదనని (భా-1-356-క.) యాదవులకుశలంబడుగుట
తప్పులు లేవు మావలన దానవనాథ (భా-7-176-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
తప్పులోఁగొని చక్రపావకదాహముం (భా-9-143-మత్త.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
తప్పుసైరింపు నే యమదండమునకు (భా-5.1-147.1-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
తమకుం గాలము మంచిదైన (భా-10.1-1762-మ.) రాజలోక పలాయనంబు
తమగమున కెగురు యదు సత్తమగణ్యునిఁ (భా-10.1-1376-క.) కంసవధ
తమతమ ధర్మముఁ దప్పక (భా-10.1-410-క.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
తమతమ పోయివచ్చిన విధంబుల (భా-10.2-713-చ.) దిగ్విజయంబు
తమపలికిన భాషణములు (భా-3-591-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
తమముంబాసిన రోహిణీవిభుక్రియన్ (భా-8-115-మ.) గజేంద్రరక్షణము
తమలోఁబుట్టునవిద్యగప్పికొనుడుం (భా-8-724-మ.) కడలిలో నావనుగాచుట
తము ధూర్జటిసైనికులగు (భా-4-125-క.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
తమ్మివిరిమీఁద వ్రాలిన (భా-6-94-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
తరణంబులు భవజలధికి (భా-11-15-క.) కృష్ణసందర్శనంబు
తరణింబోలెఁజరింపకున్న ఘననిద్రం (భా-3-775-మ.) దేవహూతి పరిణయంబు
తరణిసుధాకరకిరణసంమంచిత (భా-3-750-సీ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
తరమిడి ప్రేమోద్గమమై (భా-4-748-క.) పురంజను కథ
తరమిడి యచ్చరలాడిరి (భా-4-659-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
తరల విచిత్రక స్థగిత ప్రభావలిఁ (భా-10.2-669-సీ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
తరలలోచన నీవు సంతానవాంఛఁ (భా-3-460-తే.) దితికశ్యప సంవాదంబు
తరలాక్షులార మద్భక్తి చేతనులకుఁ (భా-10.2-1071-సీ.) నందాదులు చనుదెంచుట
తరళతరంగవీచి సముదంచిత (భా-3-793-చ.) దేవహూతి పరిణయంబు
తరళాక్షి పతియగు ధర్మునన్వేషింపఁ (భా-4-751-సీ.) పురంజను కథ
తరళాక్షి విను మచేతన దేహములకంటెఁ (భా-3-966-సీ.) భక్తియోగంబు
తరిగాండ్రలోననొకఁడట (భా-8-205-క.) కూర్మావతారము
తరు మృగ ఖగ గో గణములు (భా-10.1-999-క.) గోపికల దీనాలాపములు
తరుణిం జంపుటయో బకున్ గెడపుటో (భా-10.1-1545-మ.) జరాసంధుని సంవాదము
తరుణి యొకతె పెరుగుఁ దరుచుచుఁ (భా-10.1-326-ఆ.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
తరుణి సుతారలోచనయుతంబును (భా-4-755-చ.) పురంజను కథ
తరుణికి మంగళస్నానంబు చేయింత (భా-8-269-సీ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
తరుణిదన ప్రాణవల్లభు (భా-7-417-క.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
తరుణియుఁ దానుఁ బుత్రులుఁ బదంపడి (భా-10.2-1194-చ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
తరుణీ పుత్ర ధనాదుల (భా-10.1-1657-క.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
తరుణీ యాదవరాజుగాఁడితఁడు (భా-1-238-మ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
తరుణీ యొక్క ముహూర్తముండుమిది (భా-3-461-మ.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
తరుణీ సంచితధర్మాచరణలమగు (భా-3-818-క.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
తరుణీకుచకుంకుమయుత (భా-10.1-1018-క.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
తరుణుఁడగు శీతకిరణుని (భా-10.1-1291-క.) సూర్యాస్తమయవర్ణన
తరుణుండు దీర్ఘదోర్దండుండుగంబుకం (భా-8-293-సీ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
తరుణు ల్గొందఱు మూలగేహముల (భా-10.1-969-మ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
తరుణులు గోపకు లందఱు (భా-10.1-1025-క.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
తరుణులు బెక్కం డ్రయినను (భా-10.2-221-క.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
తరువు విడువు మనుచుఁ దాఁకె నడ్డము వచ్చి (భా-10.2-217.1-ఆ.) పారిజాతాపహరణంబు
తర్షంబుల నరసింహుని (భా-7-302-క.) నృసింహరూపావిర్భావము
తఱిమి మురాంతకాత్మజుఁ (భా-10.2-415-చ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
తఱిమి హలి హలము విసరుచు (భా-10.1-1567-క.) బలరాముడు విజృంభించుట
తలఁకెను గొబ్బునఁ జిత్తము (భా-10.1-774-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
తలఁగవు కొండలకైనను (భా-8-28-క.) త్రికూటమందలి గజములు
తలఁగి పోవు నట్టి తప్పేమి చేసితి (భా-10.1-1065.1-ఆ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
తలఁగినదానం దల మనఁ (భా-10.1-319-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
తలఁపఁగనా క్రింద మహాతలమునఁ (భా-5.2-118-క.) పాతాళ లోకములు
తలఁపఁగనెవ్వని మాయావిలసనములు (భా-9-727-క.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
తలఁపఁజతుష్పాదులధికులు (భా-3-967-క.) భక్తియోగంబు
తలఁపఁబ్రాణేంద్రియద్రవ్యగుణస్వభా (భా-8-226-సీ.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
తలఁప బ్రాహ్మణులుత్తములు వారికంటెను (భా-3-969-సీ.) భక్తియోగంబు
తలఁప రసాతలాంతరగతక్షితిఁగ్రమ్మఱ (భా-3-433-చ.) విధాత వరాహస్తుతి
తలఁపనొక్కింత వస్తుభేదంబుఁగలదె (భా-8-386.1-తే.) హరిహరసల్లాపాది
తలఁపు చేయునంతఁ దలపోయుచుందువు (భా-10.1-653.1-ఆ.) గోపికలు విలపించుట
తలఁపుము మత్ప్రీతికినై (భా-3-330-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
తలఁపుల్ చిచ్చులు (భా-9-417-మ.) పురూరవుని కథ
తల చెడి పాఱక బాహాబల మొప్పఁగ (భా-10.2-895-క.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
తల లెత్తి మెల్లనఁ దడవి యాడెడు వేళ (భా-10.1-291-సీ.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
తలకొని నాకుఁ దాను సుపథంబునఁ (భా-4-782-చ.) పురంజను కథ
తలకొని నీయొనర్చు పనిదప్పి (భా-3-317-చ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
తలకొని పంచభూతప్రవర్తకమైన (భా-3-309-సీ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
తలకొని సైనికుల్‌ గవిసి (భా-10.2-849-చ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
తలకొనియమ్మహాత్మకుఁడుదాల్చి (భా-2-109-చ.) పరమాత్ముని లీలలు
తలక్రిందై వట్రువ యై (భా-5.2-96-క.) భగణ విషయము
తలపోయఁగ భువి మాయావుల (భా-4-341-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
తలపోయఁగనప్రాకృత (భా-3-852-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
తలపోయ బ్రహ్మవిద్యానిష్టజనముల (భా-4-458-సీ.) అర్చిపృథుల జననము
తలపోయనవిదితతత్త్వవిఙ్ఞానుండ (భా-4-161-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
తలమనక భీష్మనందనుఁ (భా-10.1-1772-క.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
తల్పమునఁబవ్వళించి యనల్పతత్త్వ (భా-3-272.1-తే.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
తల్లిఁదండ్రి నైనఁ దమ్ము లనన్నల (భా-10.1-55-ఆ.) దేవకీవసుదేవుల చెరసాల
తల్లి కడుపులోన ధగ్దుఁడై క్రమ్మఱఁ (భా-1-482-ఆ.) శృంగి శాపంబు
తల్లి చచ్చిన హరిణపోతంబు వచ్ఛి (భా-5.1-110-తే.) భరతుండు వనంబు జనుట
తల్లి చరువు నీవుదాల్చి నీచరువేల (భా-9-425-ఆ.) జమదగ్ని వృత్తాంతము
తల్లి తండ్రితోడదానగ్నిఁజొచ్చిన (భా-5.1-124-ఆ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
తల్లి ధరిత్రిపైనొఱగి (భా-1-120-ఉ.) నారదుని పూర్వకల్పము
తల్లి నీ కేల సంతాపింప మనమునఁ (భా-10.2-1057-సీ.) కుంతీదేవి దుఃఖంబు
తల్లి నీ యుదరంబులోనఁ బ్రధానబూరుషుఁ (భా-10.1-103-మత్త.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
తల్లిదండ్రులకును ధరణిసురులకును (భా-5.2-141-సీ.) నరక లోక విషయములు
తల్లిదండ్రులునన్నదమ్ములుజెలికాండ్రు (భా-8-646-సీ.) బలినిబంధించుట
తల్లిన్ భ్రాతలనెల్లఁజంపుమనుచోఁ (భా-9-472-శా.) పరశురాముని కథ
తల్లుల చన్నుఁబాలు మునుద్రావుతఱిం (భా-10.1-789-ఉ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
తల్లులకెల్లమ్రొక్కి తమ తల్లికి (భా-9-329-ఉ.) శ్రీరాముని కథనంబు
తవిలి గుణులచేతఁదత్త్వబుద్ధులచేత (భా-6-214-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
తవిలి పదార్థభేదగ్రాహకములైన (భా-4-179-సీ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
తవిలి యప్పుడు మల్లయుద్ధమున వానిఁ (భా-10.2-717-తే.) దిగ్విజయంబు
తవిలి విముక్తకేశపరిధానము (భా-3-691-చ.) బ్రహ్మస్తవంబు
తవిలి శశ్వత్స్వరూప చైతన్యభూరి (భా-3-302-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
తవిలి సంసారహారిమేధస్కుఁడవును (భా-4-918.1-తే.) ప్రచేతసుల తపంబు
తవిలి సుఖరూపమును మోక్షదాయకంబు (భా-3-1040-తే.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
తాఁ
తాఁకి భుజావిజృంభణము దర్పము (భా-10.2-436-ఉ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
తా
తా నేగుతఱి శతధన్వుండు మణిఁ దెచ్చి (భా-10.2-98-సీ.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
తాటంకాచలనంబుతో (భా-8-102-శా.) విష్ణువు ఆగమనము
తాటక మర్దించి తపసిజన్నముఁగాచి (భా-6-306-సీ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
తాన తనమూర్తి నిజశక్తిఁదగ ధరించె (భా-3-89.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
తాననుగమనము చేయంబూనుటయును (భా-4-845-క.) పురంజను కథ
తానుఁగూర్చుండి పూజించెదనుజవైరిఁ (భా-8-384.1-తే.) హరిహరసల్లాపాది
తానును గుంతియు ననుజులు (భా-10.2-783-క.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
తాపసోత్తమ ప్రచేతసులకునా (భా-4-685-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
తాపసోత్తమ విను దైత్యాంశములఁబుట్టి (భా-2-173-సీ.) కృష్ణావతారంబు
తాపసోత్తముఁడత్రి తనయునిఁగోరి (భా-2-121-సీ.) అవతారంబుల వైభవంబు
తాపసోత్తములగు ప్రచేతసులు వేడ్క (భా-4-906-తే.) ప్రచేతసుల తపంబు
తాపింఛరుచితోడఁ ద్రస్తరించెడు మేనుఁ (భా-10.2-1253-సీ.) వృకాసురుండు మడియుట
తామఁట తలఁపం దల లఁట (భా-10.2-585-క.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
తామరసాక్షుఁ డచ్యుతుఁ డుదారయశోనిధి (భా-10.2-81-ఉ.) సత్యభామా పరిణయంబు
తామరసాక్షునంశమున దర్పకుఁ (భా-10.2-3-ఉ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
తామసగుణులగు రాజులు (భా-1-239-క.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
తామసుతమ్ముఁడు రైవతనామకుఁడై (భా-8-138-క.) 5రైవతమనువుచరిత్ర
తామాతని గెలిచితిమని (భా-4-332-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
తామిస్రమునునంధతామిస్రమునుదమ (భా-3-721-సీ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
తార హార పటీర ధవళదేహమువాని (భా-6-468-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
తారల నెన్నఁగ వచ్చును (భా-11-61-క.) ఆవిర్హోత్రుని భాషణ
తారా తుషార శీకర (భా-10.1-554-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
తారాధిపనిభవదనలు (భా-10.1-1090-క.) రాసక్రీడావర్ణనము
తాలిమి మనకును ధర్మము (భా-9-462-క.) పరశురాముని కథ
తి
తిన్నని పలుకులు పలుకుచుఁ (భా-10.1-41-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
తిమి కమఠ కిటి నృహరి ముదిత బలి నిహి (భా-11-72.1-తే.) నారయణఋషి భాషణ
తియ్యవిలుకాఁడు డీకొని (భా-10.1-1059-క.) గోపికల విరహపు మొరలు
తిరమగునిష్ఠతోనతఁడు దీక్షితుఁడై (భా-4-809-చ.) పురంజను కథ
తిరముగ భవదీయాంతఃకరణసరోజాత (భా-3-862-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
తిరముగ వారి యిష్టములుదీర్పఁ దలంచి (భా-10.2-1182-చ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
తిరుగరు పలు కర్థులకును (భా-10.1-1606-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
తిరుగుచుఁ గుడుచుచుఁ ద్రావుచు (భా-10.1-85-క.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
తిలకమిడదు నుదుటఁ దిలకినీతిలకంబు (భా-10.1-1732.1-ఆ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
తిలకమేటికి లేదు తిలకనీతిలకమా (భా-1-269-సీ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
తివిరి చతుర్దశభువనంబులను (భా-3-415-సీ.) భూమ్యుద్ధరణంబు
తివిరి యజ్ఞానతిమిర ప్రదీపమగుచు (భా-10.2-994-తే.) గురుప్రశంస చేయుట
తివిరి యప్పురుషుండు దేహంబుననుజేసి (భా-4-890-సీ.) పురంజను కథ
తివిరి యామ్నాయములు ప్రవర్తించుఁ గాన (భా-10.2-1204.1-తే.) శ్రుతిగీతలు
తివిరి సేవకధర్ములై దేవదేవు (భా-3-219-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
తివుట వారలు రుద్రోపదిష్టమైన (భా-4-737-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
తివుట శ్రద్ధాగరిష్ఠుఁడై తీర్థపాద (భా-4-382.1-తే.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
తీం
తీండ్రమగు రోషమున మీతండ్రి (భా-7-345-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
తీ
తీపుగల కజ్జ మన్యుఁడు (భా-10.1-458-క.) చల్దులుగుడుచుట
తీర్థపాదుఁడయిన దేవుండు విష్ణుండు (భా-1-131-ఆ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
తుం
తుంగంబులు కరహత గిరి (భా-10.1-1608-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
తుంబుర నారదాదులు సిద్ధచారణ (భా-10.1-952-సీ.) కామధేనువు పొగడుట
తు
తుడువదు కన్నులన్ వెడలు తోయకణంబులు (భా-10.1-1731-చ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
తుదమొదళ్ళకుఁజిక్కిదునిసిపాఱఁగ (భా-3-637-సీ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
తురగచతుష్కమున్ విమతదుర్దమశూరతఁ (భా-10.2-1104-చ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
తురగము డిగ్గి తల్లడముతో శతధన్వుఁడు (భా-10.2-90-చ.) శతధన్వునిద్రుంచుట
తురగశ్రేష్ఠము నెక్కి (భా-10.2-112-మ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
తులసీసంయుతదైత్యజిత్పద (భా-1-497-మ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
తుష్ట యగు భగిని మెచ్చఁగ (భా-10.1-23-క.) వసుదేవదేవకీల ప్రయాణం
తూ
తూణయుగళంబుఁగవచంబుఁదొలుత హోమ (భా-8-439.1-తే.) బలియుద్ధయాత్ర
తూలెడి కూఁకటితోడను (భా-2-45-క.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
తృ
తృణకణముల భంగిద్రిపురంబుల దహించి (భా-7-406-ఆ.) త్రిపురాసుర సంహారము
తెం
తెండెల్ల పుస్తకంబులు (భా-7-247-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
తెంపరి యై రామునిచేఁ (భా-10.1-932-క.) గోపకులు నందునికిజెప్పుట
తెంపరివై పొరిం బొరిని దేవకిబిడ్డలఁ (భా-10.1-154-ఉ.) మాయమింటనుండిపలుకుట
తెంపున బాలుఁడాడిన సుధీరత (భా-7-287-ఉ.) నృసింహరూపావిర్భావము
తె
తెచ్చి భిక్షసేయ దేవేంద్రతనయుండు (భా-10.2-1168-ఆ.) సుభద్రా పరిణయంబు
తెఱఁగొప్పనఖిలవిశ్వముఁ (భా-3-343-క.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
తెఱఁగొప్పన్ జననీవియోగమునఁ (భా-3-62-మ.) యుద్దవ దర్శనంబు
తెఱవ యొకతె నిద్రింపఁగ (భా-10.1-324-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
తెఱవా నీ పలుకట్ల యౌనసదులే (భా-9-720-మ.) వసుదేవుని వంశము
తెఱవా విప్రులు పూర్ణులే చెలగునే (భా-8-463-మ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
తెలతెలవాఱెడి వేళం (భా-10.2-1002-క.) గురుప్రశంస చేయుట
తెలసినంత నేనుదెలిపెద (భా-5.2-16-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
తెలిపితివి సోమసూర్యుల (భా-10.1-3-క.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
తెలియకీరీతినతఁడు వర్తించుచుండ (భా-6-66-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
తెలియనివి కొన్ని సెప్పితి (భా-11-108-క.) అవధూతసంభాషణ
తెలియుదుమని వెండియునిట్లనియె (భా-4-722-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
తెలుపఁబడెనరిష్యంతుని (భా-9-43-క.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
తెల్లని మేనునునమృతము (భా-8-252-క.) సురభి ఆవిర్భావము
తే
తేజంబు వాయువును (భా-6-344-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
తేటి యొకటి యొరుప్రియకును (భా-8-31-క.) త్రికూటమందలి గజములు
తొం
తొండంబులఁబూరించుచు (భా-8-45-క.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
తొండంబుల మదజలవృత (భా-8-36-క.) త్రికూటమందలి గజములు
తొ
తొట్రుకొల్పెడు శైబ్యతోడి ప్రేమంబున (భా-9-706-సీ.) శశిబిందుని చరిత్ర
తొడలపైనిడుకొని (భా-4-224-వ.) ధృవోపాఖ్యానము
తొడితొడిఁ గంసుడు దేవకికొడుకుల (భా-10.1-57-క.) దేవకీవసుదేవుల చెరసాల
తొఱ్ఱులఁ గాచిన నందునికుఱ్ఱని (భా-10.1-634-క.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
తొలుకారు మెఱుఁగు కైవడి (భా-8-265-క.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
తొల్లి నేను దివ్యదృష్టిగల (భా-7-219-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
తొల్లి భగవత్ప్రియుండయిన (భా-7-431-వ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
తొల్లి మీ మూఁడవతాత హిరణ్యాక్షుండు (భా-8-555-వ.) వామునునిసమాధానము
తొల్లిటి యుగమునఁ దపములఁ (భా-12-31-క.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
తో
తోడంబుట్టినవాని భంగమునకున్ (భా-10.1-1775-శా.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
తోడ్కొని సంప్రాప్త మనోరథు లయి (భా-10.2-1317-వ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
తోయంబు లివి యని తొలగక చొచ్చెదు (భా-10.1-377-సీ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
తోయజగంధంబుఁదోఁగిన చల్లని (భా-8-44-సీ.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
తోయజనయనలు యమునాతోయములం (భా-10.1-816-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
తోయజసంభవ నాకీతోయము (భా-2-78-క.) నారదుని పరిప్రశ్నంబు
తోయజసంభవుఁడత్తఱి (భా-3-387-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
తోయజహితవంశదుగ్దపారావార (భా-2-155-సీ.) రామావతారంబు
తోయములమీఁద భూమిననాయాసత (భా-3-650-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
తోయములుదెమ్ము మాకీ (భా-1-460-క.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
తోయరుహోదరాయ భవదుఃఖహరాయ (భా-4-920-ఉ.) ప్రచేతసుల తపంబు
త్రి
త్రిగుణప్రధానకంబులు (భా-3-252-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
త్రిగుణసృష్టి యెందు దీపించి (భా-1-34.1-ఆ.) కథాప్రారంభము
త్రిజగత్పావనపాదతోయములచే (భా-10.1-1506-మ.) అక్రూరుడు పొగడుట
త్రిజగదభినవసౌభాగ్యదీప్తమైన (భా-8-44.1-తే.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
త్రిజగన్మోహన నీలకాంతిఁ (భా-1-219-మ.) భీష్మనిర్యాణంబు
త్రిదశారిదన్ను వ్రేసిన (భా-3-681-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
త్రిదశులిదె పిల్వబడియునుదివిరి యాత్మ (భా-4-394.1-తే.) వేనుని చరిత్ర
త్రిపురాలయులగు దానవు (భా-7-395-క.) త్రిపురాసుర సంహారము
త్రిప్పకుమన్న మా మతము (భా-7-158-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
త్రిప్పి నేలవైవ దిగ్గన రక్తంబు (భా-10.1-1366-ఆ.) చాణూరముష్టికులవధ
త్రిభువనజయరూఢ దేవ త్రివిక్రమ (భా-8-503-సీ.) గర్భస్థవామనునిస్తుతించుట
త్రిభువనవిభవమదంబున (భా-6-266-క.) బృహస్పతి తిరస్కారము
త్రిభువనశత్రుఁడు పడియెను (భా-7-334-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
త్రివిధంబగుచునునాధ్యాత్మ్యవిభేదంబులను (భా-3-209-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
త్రిసవనపాదుండగునా (భా-3-693-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
త్వ
త్వక్కుననఖిలవేదములు రోమంబుల (భా-3-425-సీ.) విధాత వరాహస్తుతి
త్వష్టబలితంపుఁదపమునఁబుష్టినొంది (భా-6-320.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము