పోతన తెలుగు భాగవతము భ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

భక్త కామదంబు బ్రహ్మ సేవిత (భా-10.1-1050-ఆ.) గోపికల విరహపు మొరలు
భక్తవత్సలుండు ఫాలాక్షుఁడా (భా-9-229-ఆ.) భగీరథుని చరితంబు
భక్తిఁ గావించి పరిమృష్ట బహు విధాన్న (భా-10.2-1183.1-తే.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
భక్తి సలుపుచునఖిల ప్రపంచమందు (భా-4-367.1-తే.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
భక్తినిష్ఠలఁదత్పాదపద్మయుగళ (భా-4-131.1-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
భక్తియుక్తుఁడు లోకేశుపదమునందు (భా-8-659.1-తే.) హిరణ్యగర్భాగమనము
భక్తియుక్తుఁడు విదిత సద్భాగవతుఁడు (భా-4-385.1-తే.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
భక్తులగు యాదవేంద్రులఁ బరఁగఁ జూచి (భా-11-7.1-తే.) భూభారంబువాపుట
భక్షించునొండె ఝషములు (భా-8-698-క.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
భక్షితదివ్యాస్త్రుండగు (భా-6-322-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
భగవంతుఁడగు జగద్భరితునల్పంబులు (భా-5.1-95-సీ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
భగవంతుఁడగు రామభద్రుండు ప్రీతితో (భా-9-342-సీ.) శ్రీరాముని కథనంబు
భగవంతుండగు విష్ణుఁడు (భా-1-65-క.) ఏకవింశత్యవతారములు
భగవంతుఁడు గోవిందుఁడు (భా-1-471-క.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
భగవంతుఁడు హరి యీ క్రియ (భా-9-491-క.) పరశురాముని కథ
భగవంతుండును విశ్వరూపకుఁడునై (భా-4-547-మ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
భగవంతుండునునఖిలధర్ముండును (భా-4-697-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
భగవంతుంబరముంజనార్దనుఁ (భా-8-477-మ.) పయోభక్షణవ్రతము
భగవంతుంబురుషోత్తమున్ (భా-3-373-మ.) సృష్టిభేదనంబు
భగవత్ప్రణిహితధర్మం (భా-6-176-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
భగవద్దివ్యగుణానువర్తనసుధా (భా-7-365-మ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
భగవద్ధర్మపరాయణోత్తముల (భా-6-152-మ.) అజామిళోపాఖ్యానము
భగవద్భక్తులు సుజనులుఁ (భా-3-164-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
భటసంఘంబులతో రథావళులతో (భా-10.1-1721-మ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
భటునిన్ రతిశాస్త్రకళార్భటునిన్ (భా-6-97-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
భద్రమగుఁగాక నీకునో పద్మగర్భ (భా-2-242-తే.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
భద్రాశ్వవర్షమందుల (భా-5.2-39-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
భద్రుఁడతనికి మృతి లేని బ్రతుకుఁగలిగె (భా-8-648.1-తే.) బలినిబంధించుట
భయదప్రక్రియనట్లుదోచిన (భా-3-607-మ.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
భయముంజెందకుఁడయ్య నిర్జరవరుల్ (భా-7-110-మ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
భరతుండంతందన్మృగశాబకంబు (భా-5.1-108-వ.) భరతుండు వనంబు జనుట
భరతుండంత ధరాతలంబుఁ (భా-5.1-92-మ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
భరతుండల్లన యంత్యకాలము (భా-5.1-115-మ.) హరిణీగర్భంబున జనించుట
భరతుఁడాదిగ సుతులనూర్వురనుగాంచె (భా-5.1-63.1-తే.) భరతుని జన్మంబు
భరతుఁడు నిజపితలేలినకరణిని (భా-5.1-94-క.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
భరతుని భార్యలు మువ్వురు (భా-9-638-క.) భరతుని చరిత్ర
భరతున్ నిజపదసేవానిరతున్ (భా-9-267-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
భరముంబాపి రమావిభుండు (భా-1-431-మ.) కలినిగ్రహంబు
భరిత నిదాఘ తప్తుఁ డగు (భా-10.2-1209-చ.) శ్రుతిగీతలు
భరితనిజయోగమాయాస్పురణం (భా-3-568-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
భరితముదాత్ములై విగతబంధనులై (భా-10.2-748-చ.) రాజబంధమోక్షంబు
భరితోదగ్రనిదాఘతప్తుడగు (భా-2-219-మ.) ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
భర్మాచలేంద్ర ప్రపాతద్వయంబునఁ (భా-6-218-సీ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
భవదాలోకన హాస గీతజములై (భా-10.1-998-మ.) గోపికల దీనాలాపములు
భవదీయంబగునున్నతోన్నత (భా-7-79-మ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
భవదీయ పురస్సరుఁడగు (భా-4-750-క.) పురంజను కథ
భవదీయ యఙ్ఞహననార్థం (భా-4-532-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
భవదీయచారురూప (భా-3-732-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
భవదీయాదరలీల లోకములనుత్పాదించి (భా-7-312-మ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
భవదీయోజ్జ్వల బాహు చాప (భా-10.1-165-మ.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
భవదీయోజ్జ్వలకీర్తి దిగ్వితతులన్ భాసిల్లు (భా-10.2-663-మ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
భవదుదరప్రభూతమగు పద్మమునందు (భా-3-312-చ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
భవబంధములఁబాసి బ్రహ్మలోకంబునఁ (భా-8-629-సీ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
భవము దోషంబు రూపంబుఁగర్మంబునా (భా-8-78-సీ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
భవములకు మందు చిత్తశ్రవణానందము (భా-10.1-5-క.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
భవ్యచరిత నిజస్వరూపంబునందు (భా-4-555.1-తే.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
భవ్యచరితునినాద్యంతభావశూన్యుఁ (భా-2-217.1-తే.) ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
భవ్యచాతుర్యభంగిఁద్రిభంగి యగుచు (భా-3-118.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
భవ్యసంప్రాప్తనిర్మలబ్రహ్మభావములను (భా-3-1048.1-తే.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
భస్మధారులునయినకాపాలికాదు (భా-4-524.1-తే.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
భాం
భాంధవమున నైనఁ బగనైన వగనైనఁ (భా-10.1-974-ఆ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
భా
భాగవతముదెలిసి పలుకుట చిత్రంబు (భా-1-19-ఆ.) కృతిపతి నిర్ణయము
భాగవతముదేటపఱుపనెవ్వఁడుజాలు (భా-6-23-ఆ.) కృతిపతి నిర్ణయము
భాగవతసంగలవభాగ్యఫలముకీడె (భా-1-445.1-తే.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
భాతిగ శంతనునకు గంగాతటికిని (భా-9-666-క.) భీష్ముని వృత్తాంతము
భానుచంద్ర ప్రభా భాసమాన స్వర్ణ (భా-10.2-1021-సీ.) అటుకులారగించుట
భానువిందుఁ డుద్ధతిన్ (భా-10.2-860-ఉత్సా.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
భామ యొకతె భ్రుకుటిబంధంబు గావించి (భా-10.1-1062.1-ఆ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
భామినీమణి సొబగుని బయల వెదకు (భా-10.2-339-తే.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
భారత నీవు జనించిన (భా-9-592-క.) పూరుని చరిత్ర
భారతవంశజుంబరమభాగవతున్ (భా-1-485-ఉ.) శృంగి శాపంబు
భారతవర్షజంతువుల భాగ్యములేమని (భా-5.2-56-ఉ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
భారతవర్షమునందుల (భా-5.2-54-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
భారతవర్షాధిపతియైన బదరికా (భా-5.2-53-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
భార్గవనందనుండతనికి (భా-7-156-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
భార్గవవిద్యాగుప్త (భా-6-292-క.) దేవాసుర యుద్ధము
భార్యతోడఁదండ్రి పరితాపమునఁబడుఁ (భా-1-321.1-ఆ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
భావంబు గలఁగ నాహా (భా-10.2-904-క.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
భావజాశుగముల ప్రాపులు చూపులు (భా-10.1-1713.1-ఆ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
భావజుదీమమో మొగులుఁబాసి (భా-9-390-ఉ.) పురూరవుని కథ
భావతత్త్వార్థవేదులు భాగవతులు (భా-6-186.1-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
భావభవ ప్రసూన శరబాధిత మానసులై (భా-10.2-1106-ఉ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
భావించి కొందఱు బ్రహ్మంబు నీవని (భా-8-386-సీ.) హరిహరసల్లాపాది
భావించి యొకమాటు బ్రహ్మాండమంతయు (భా-8-275-సీ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
భావింప సదసదాత్మకమై (భా-3-949-క.) సాంఖ్యయోగంబు
భాసుర నిగమపదోపన్యాసుఁడు (భా-9-95-క.) అంబరీషోపాఖ్యానము
భాసురకుండలభాసిత (భా-8-314-క.) అమృతము పంచుట
భాసురలీలఁగాంచిరి సుపర్వులు (భా-4-133-ఉ.) శివుండనుగ్రహించుట
భాసురుఁడనక మహాత్మాగ్రేసరుఁ (భా-6-315-క.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
భి
భిన్నమూర్తి యగుచుఁబెక్కు విధంబుల (భా-2-56.1-ఆ.) రాజ ప్రశ్నంబు
భిల్లీ భిల్ల లులాయక (భా-8-25-క.) త్రికూటపర్వతవర్ణన
భీ
భీకరతరసంసారవ్యాకులతన్ (భా-1-503-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
భీతంబై హతసుభటవ్రాతంబై (భా-10.1-1560-క.) జరాసంధునిసేన పోరాటము
భీమంబై తలఁద్రుంచి ప్రాణములఁబాపెం (భా-8-112-శా.) గజేంద్రరక్షణము
భీమమై బహుతీవ్రధామమై హతరిపు (భా-10.2-534-సీ.) కాశీరాజు వధ
భీముఁడు రాధేయుఁడు నుద్దామగతి (భా-10.2-1092-క.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
భీషణ ఘోటక దానవ (భా-10.1-1169-క.) కేశిని సంహారము
భు
భుగభుగాయితభూరి బుద్భుదచ్ఛటలతోఁ (భా-8-51-సీ.) కరిమకరులయుద్ధము
భుజంగులిట్లనిరి (భా-7-319-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
భుజశక్తి నాతోడఁబోరాడ శంకించి (భా-7-32-సీ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
భువనజనహృదయభల్లుఁడు (భా-7-328-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
భువనజాలంబులలజడిబొరయకుండుఁ (భా-3-246.1-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
భువనములు చేయఁ గావఁగ (భా-10.1-406-క.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
భువనమోహనుండు (భా-1-258.1-ఆ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
భువనరక్షణదక్షు నద్భుతచరిత్రు (భా-10.2-697.1-తే.) దిగ్విజయంబు
భువనశ్రేణినమోఘలీలుఁడగుచుం (భా-1-69-మ.) ఏకవింశత్యవతారములు
భువనాత్మకుఁడా యీశుఁడు (భా-2-87-క.) లోకంబులు పుట్టుట
భువిఁదనకార్యాంశమునకునంతమునన్య (భా-3-345-సీ.) కాలనిర్ణయంబు
భువిఁదూఱన్ భువిదూఱు (భా-9-107-మ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
భువి గుణవ్యతికరమునఁబుట్టినట్టి (భా-4-625.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
భువి విషయాకృష్ట భూతంబులయిన (భా-4-623-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
భువినెవ్వని యెడ విప్రులు (భా-4-606-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
భువిలో నాభాగునికథ (భా-9-79-క.) నాభాగుని చరిత్ర
భూ
భూ రమణులు సూడఁగ హరి (భా-10.2-125-క.) కాళింది మిత్రవిందల పెండ్లి
భూచక్ర మెల్లఁ దాల్చిన (భా-10.2-591-క.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
భూతగణంబులచేతనె (భా-4-725-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
భూతజాలములందు భూజముల్ వర్యముల్ (భా-5.1-74-సీ.) ఋషభునిదపంబు
భూతముల కెగ్గుచేసిన (భా-10.1-1388-క.) కంసునిభార్యలువిలపించుట
భూతముల లోన వెలిఁ బ్రఖ్యాతుం (భా-10.1-1009-క.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
భూతములవలననెప్పుడు (భా-1-378-క.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
భూతలనాథుఁడు రాముఁడు (భా-9-263-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
భూతలము వడఁకె నుల్కాపాతంబులు (భా-10.1-649-క.) కాళిందిలో దూకుట
భూతలోకేశ్వర భూతభావన దేవ (భా-8-659-సీ.) హిరణ్యగర్భాగమనము
భూతాత్మ భూతేశ భూతభావనరూప (భా-8-222-సీ.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
భూతి యెలర్పఁ గోసలుని పుత్త్రికకై (భా-10.2-142-ఉ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
భూతుఁడై పారతంత్ర్యాత్మ బుద్ధినొప్పి (భా-2-266.1-తే.) భాగవత దశలక్షణంబులు
భూనాథ యా సురాంభోధికిఁజుట్టుగా (భా-5.2-63-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
భూనాథ వినవయ్య భోగీంద్రు వాసుకిఁ (భా-8-192-సీ.) సముద్రమథనయత్నము
భూనాథుండు మఖంబుఁ జూఁడఁ (భా-10.1-1211-శా.) అక్రూరనందాదులసంభాషణ
భూనాథుఁడుత్తరాత్మజుఁడైన (భా-5.1-3-క.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
భూనాథోత్తమ కన్యకల్‌ వరుస (భా-10.2-213-శా.) కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
భూనాయక నీవిపుడా (భా-4-259-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
భూపతికి నిరపరాధమ (భా-1-486-క.) శృంగి శాపంబు
భూపద్మమునకు మేరువు (భా-5.2-18-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
భూపాల యా విశ్వరూపునకరుదైన (భా-6-314-సీ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
భూపాలకన్యకవని (భా-9-613-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
భూపాలకుఁడు నిద్రపోయెడినొండేమి (భా-7-53-సీ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
భూపాలకులకు (భా-1-167-క.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
భూపాలకోత్తమ భూతహితుండు (భా-2-223-సీ.) శ్రీహరి ప్రధానకర్త
భూపాలోత్తమ మీరు భక్తిగరిమస్ఫూర్తిన్ (భా-7-471-శా.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
భూమి నిండి మింటఁ బూర్ణమై కర్కట (భా-10.1-1294-ఆ.) సూర్యాస్తమయవర్ణన
భూమికి ధన ధాన్యములకు (భా-10.1-1778-క.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
భూమినుద్యోగి యై భోగి యై యుండెడి (భా-7-432-సీ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
భూమీశ యమ్మహాపురుషుని నాభి మ (భా-9-8-సీ.) వైవస్వతమనువు జన్మంబు
భూమీశ వినుమయ్య పూర్వకాలమునఁ (భా-4-742-సీ.) పురంజను కథ
భూమీశుభార్యకుఁబుత్రలాభమునకై (భా-9-166-సీ.) మాంధాత కథ
భూమీశ్వర మైత్రేయ మహాముని (భా-3-230-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
భూరజంబులనైన భూనాథ యెన్నంగఁ (భా-10.1-1653-సీ.) కాలయవనుడు నీరగుట
భూరి పురుషార్థములుగాఁగ బుద్ధిఁదలఁచు (భా-4-739.1-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
భూరి భూజ లతా కుంజ పుంజములును (భా-8-23.1-తే.) త్రికూటపర్వతవర్ణన
భూరి మహాప్రతాప పరిపూర్ణ భయంకర (భా-10.1-639-ఉ.) కాళిందిలో దూకుట
భూరి లయ జలధినిద్రిత (భా-10.1-559-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
భూరిగుణులార మీ మది కోరిక (భా-10.2-727-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
భూరితపోభిరామమునిపూజన (భా-4-576-ఉ.) పృథుని రాజ్యపాలన
భూరినిగమార్థసారవిచారమగుచుఁ (భా-3-268-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
భూరిపుణ్యనదీతోయపూరణమునఁ (భా-10.2-655.1-తే.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
భూరిపుష్కరమాలికాచారువక్షు (భా-6-78.1-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
భూరిమదీయమోహతమముం (భా-3-869-ఉ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
భూరియశోధనులార తాలాంకుండు (భా-10.2-574-సీ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
భూరియాగభాగ భోక్త ధన్వంతరి (భా-8-293.1-ఆ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
భూరివిఙ్ఞాననిధులగు నారదాది (భా-3-187-తే.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
భూరిశివేతరాపహవిభూతిసమేత (భా-4-923-ఉ.) ప్రచేతసుల తపంబు
భూరిసంసారతాప నివారకంబు (భా-4-136.1-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
భూరిసమున్నతి నాకద్వార (భా-4-939-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
భూర్భువస్స్వర్లోకములకంటెఁబొడువునఁ (భా-3-352-సీ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
భూవర పద్మాక్షుఁడు దన (భా-10.2-304-క.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
భూవర యే మహాపురషభూషణు (భా-4-627-ఉ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
భూవర యోగతపోమఖంబులచేతఁ (భా-4-544-సీ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
భూవరరూపుఁడు శూద్రుఁడు (భా-1-392-క.) పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
భూవరుఁడగు ఋషభుఁడుదన రాజ్యంబుఁ (భా-5.1-63-సీ.) భరతుని జన్మంబు
భూవరేంద్ర యిట్టి పుణ్యప్రదేశంబు (భా-7-452-ఆ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
భూవినుత బ్రహ్మచర్యము (భా-12-33-క.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
భూషణములు చెవులకు బుధతోషణము (భా-10.1-1685-క.) రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
భూషణములు వాణికి (భా-1-46-క.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
భూసురపాదరేణవులు (భా-1-502-ఉ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
భూసురవరులకు ననుపమ (భా-10.2-1040-క.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
భూసురుఁడవు (భా-1-162-క.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
భూసురు వెంట నిమ్ముల నేగి సూతికా (భా-10.2-1294-సీ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
భూసురులకు సరి దైవంబీ (భా-5.1-75-క.) ఋషభునిదపంబు
భూసురులకెల్ల ముఖ్యుఁడ నై (భా-10.2-996-క.) గురుప్రశంస చేయుట
భూసురోత్తముఁ డొకఁ డనిచ్ఛాసమాగ (భా-10.2-1177.1-తే.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
భూస్థలిఁగల రేణువులకన్న దట్టమై (భా-6-442-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
భృం
భృంగా కృష్ణుఁడు మంచివాఁ డనుచు (భా-10.1-1460-శా.) భ్రమరగీతములు
భృ
భృగుండిట్లనియె (భా-4-176-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
భృగు నారద కపిలాదులు (భా-6-496-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
భే
భేరీభాంకారంబులు (భా-8-333-క.) సురాసుర యుద్ధము
భ్రం
భ్రంశము లేని నీ భటుల (భా-7-330-ఉ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
భ్ర
భ్రమరా దుర్జనమిత్ర ముట్టకుము (భా-10.1-1458-మ.) భ్రమరగీతములు
భ్రా
భ్రాతృ పుత్ర మిత్ర బంధువుల్ వీఁగిన (భా-10.1-1569.1-ఆ.) బలరాముడు విజృంభించుట
భ్రాతృజన సౌహృదంబును (భా-4-908-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
భ్రాతృజనుల యందు బంధువులందును (భా-9-340-ఆ.) శ్రీరాముని కథనంబు
భ్రూ
భ్రూయుగళంబునఁగ్రోధంబునధరంబు (భా-3-378-సీ.) సృష్టిభేదనంబు
భ్రూవిక్షేపముతోడ దాపలిభుజంబుం (భా-10.1-1128-శా.) గోపికల విరహాలాపములు