పోతన తెలుగు భాగవతము ధ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

ధనముఁగొనుట యొండె దలఁగొఱుగుట యొండె (భా-1-175-ఆ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
ధనము వీథిఁబడిన దైవవశంబున (భా-7-49-ఆ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ధనములపహరించి తనతోడఁజెనకెడు (భా-1-229-ఆ.) భీష్మనిర్యాణంబు
ధనవంతుండగు మానవుండుగడఁకన్ (భా-5.2-161-మ.) నరక లోక విషయములు
ధనహీనుండు నృపాలుఁజేరి మిగులన్ ధాటిన్ (భా-4-300-మ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ధనువుఁ బవిచండ నిష్ఠురాస్త్రంబు నచట (భా-10.2-1084-తే.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
ధనువులు నిషంగచయములుఁ (భా-6-79-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ధన్యుఁడా యిక్ష్వాకు తనయుఁడౌ నిమి యాగ (భా-9-367-సీ.) నిమి కథ
ధన్యున్ లోకమనోభిరాముఁ (భా-10.1-1705-శా.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
ధన్యులు వైరోచని శతమన్యు (భా-8-329-క.) సురాసుర యుద్ధము
ధరఁబ్రాహ్మణాదికముఁదస్కరబాధలఁ (భా-3-217-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ధర యశోద య్యె దనుజేంద్రవైరియుఁ (భా-10.1-353.1-ఆ.) నందయశోదలపూర్వజన్మ
ధర విరులుగందకుండఁగ (భా-4-489-క.) భూమినిబితుకుట
ధర శునకభోగ్యమును (భా-3-468-క.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
ధర సాధులు విమలాంతఃకరణులు (భా-4-868-క.) పురంజను కథ
ధర సుజనాపరాధులగు తామసచిత్తుల (భా-3-483-చ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
ధరకుం బ్రియనందనుఁ డగు (భా-10.2-149-క.) భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
ధరకు నీతోడఁగూడ వందనమొనర్తు (భా-3-432.1-తే.) విధాత వరాహస్తుతి
ధరణిఁజరాచరభూతము (భా-4-957-క.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
ధరణి దేవహోత్రదయితకు బృహతికి (భా-8-426-ఆ.) 13దేవసావర్ణిమనువుచరిత్ర
ధరణి వలదు మాకుఁదపసులకేల (భా-9-344-ఆ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ధరణి విజితేంద్రియుఁడుగాని నరునిఁబట్టి (భా-5.1-164.1-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
ధరణి సజ్జనసంగంబుదలఁపనుభయ (భా-4-615-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ధరణికి వ్రేఁ గగు దైత్యులఁ (భా-10.2-1314-క.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
ధరణిగంపించెఁగులపర్వతములు వడఁకె (భా-3-603-తే.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
ధరణిదుహితృరంతా (భా-7-481-మా.) పూర్ణి
ధరణిదుహితృరంతా ధర్మమార్గానుగంతా (భా-11-126-మా.) పూర్ణి
ధరణిసురులు హరియు ధర్మంబు దిక్కుగా (భా-1-209-ఆ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
ధరణిసురోత్తమసేవాపరిలబ్ధంబయిన (భా-3-558-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
ధరణీ కంటకులైన హైహయనరేంద్రవ్రాతమున్ (భా-2-153-మ.) మత్యావతారంబు
ధరణీతనూజుఁడంతటిమీఁద రెండుల (భా-5.2-89-సీ.) భగణ విషయము
ధరణీదివిజులు శ్రుతులును (భా-3-216-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ధరణీదేవుఁడు రాముఁడాఢ్యుఁడు (భా-9-457-మ.) పరశురాముని కథ
ధరణీదేవుఁడు సన్న్యసించి (భా-7-461-మ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
ధరణీనాథులు దమతమ (భా-10.2-259-క.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
ధరణీనాయక పాండుభూవిభుఁడు (భా-3-24-మ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
ధరణీభరంబు వాపుటకుఁదామరసాసను (భా-3-103-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ధరణీభర ముడుపుటకా (భా-4-33-క.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
ధరణీభారము వాసెను (భా-10.1-98-క.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
ధరణీవల్లభ నిన్నును (భా-5.2-5-క.) సుమతి వంశవిస్తారము
ధరణీవల్లభ నీదు వాక్యములు (భా-5.1-85-మ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
ధరణీవల్లభ విను పుష్కరమను (భా-5.2-72-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ధరణీవల్లభ విను శ్రీహరి (భా-5.2-15-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ధరణీవల్లభ వినుమా (భా-5.1-6-క.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
ధరణీవల్లభుఁడా ప్రియవ్రతుఁడు (భా-5.1-15-మ.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
ధరణీశ బలుఁడును సరసిజోదరుఁడు న (భా-10.2-1037-సీ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
ధరణీశ మధునిషూదనుఁడైనయట్టి నా (భా-4-617-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ధరణీశ మాయచేతను దాఁటఁగారాని (భా-5.1-164-సీ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
ధరణీశ యతిథిపూజాపరుఁడవు (భా-10.2-719-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
ధరణీశ యొకనాఁడు ధర్మతనూజుండు (భా-10.2-697-సీ.) దిగ్విజయంబు
ధరణీశ యొకనాఁడు హరి తనూజులు రతీ (భా-10.2-454-సీ.) నృగోపాఖ్యానంబు
ధరణీశాత్మజవీవు నీకు వగవన్ ధర్మంబె (భా-1-144-మ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
ధరణీశుఁడొకనాఁడు దైవయోగంబున (భా-9-438-సీ.) పరశురాముని కథ
ధరణీశోత్తమ నీవు కేవలసముద్యద్భక్తి (భా-4-631-మ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ధరణీశోత్తమ భూత సృష్టినిటు (భా-2-279-మ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
ధరణీశోత్తమ సర్వభూతహిత (భా-4-614-మ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ధరణీసురవర నీ శ్రీచరణాంబుజ (భా-5.1-177-క.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
ధరణీసురశాపమునకు (భా-11-25-క.) కృష్ణసందర్శనంబు
ధరణీసురులలోనఁదలఁపనెవ్వఁడవు నీ (భా-5.1-147-సీ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
ధరణీసురులును మంత్రులుఁ (భా-5.1-57-క.) ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
ధరణీసురోత్తముఁడుదా (భా-5.1-126-క.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
ధరణీసురోత్తముల్ బహువిధంబులఁ (భా-3-563-చ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
ధరలోఁద్వష్ట్ర్రాహ్వయమును (భా-12-42-క.) ద్వాదశాదిత్యప్రకారంబు
ధరలోన బ్రహ్మంబుఁదపమున దానంబు (భా-5.1-162-సీ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
ధరలోననెవ్వరేనియు (భా-5.1-135-క.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
ధరిత్రీ మదీయాఙ్ఞోల్లంఘనంబు (భా-4-477-వ.) భూమినిబితుకుట
ధరియించి యమ్మునీంద్రుని (భా-3-837-క.) కపిలుని జన్మంబు
ధర్మకర్తయు ధర్మభర్తయు (భా-10.1-1104-మత్త.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
ధర్మతనూభవుం గని పదంబులకున్ (భా-10.2-1076-ఉ.) నందాదులు చనుదెంచుట
ధర్మనందనుఁ జూచి యుత్కలికతోడఁ (భా-10.2-714-తే.) దిగ్విజయంబు
ధర్మనందనుఁ దనకు వందనము సేయు (భా-10.2-954-తే.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
ధర్మమార్గంబున ధారుణీజనులను (భా-5.2-9-సీ.) గయుని చరిత్రంబు
ధర్మమార్గంబులేదియుఁదప్పకుండ (భా-3-744.1-తే.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
ధర్మము సత్యముఁ గీర్తియు (భా-12-16-క.) కల్క్యవతారంబు
ధర్మముదలఁపడు లఘుతర (భా-7-336-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ధర్మమూర్తివయ్య ధర్మజ్ఞ వృషరూప (భా-1-429-ఆ.) కలినిగ్రహంబు
ధర్మమూర్తివి జగత్కర్తవునగు నీవు (భా-3-576-సీ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
ధర్మవంతులెల్లదప్పక స్వర్గంబు (భా-5.2-163-ఆ.) నరక లోక విషయములు
ధర్మసంరక్షకత్వప్రభావుండయ్యు (భా-2-171-సీ.) రామావతారంబు
ధర్మార్థకామవాంఛయు (భా-7-414-క.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
ధర్ముండు దక్షపుత్త్రిక (భా-11-63-క.) నారయణఋషి భాషణ
ధర్మేతరవర్తననులును (భా-7-174-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ధవళకాంతియుక్తిఁదనరు దేహంబును (భా-5.1-56-ఆ.) ఋషభుని జన్మంబు
ధా
ధాతఁ గన్న మేటితండ్రికి నజునికి (భా-10.2-202.1-ఆ.) నరకాసురుని వధించుట
ధాతకు దేవతావిభవదాతకుఁ (భా-6-278-ఉ.) దేవాసుర యుద్ధము
ధాతల రజమున దేవవ్రాతము (భా-9-284-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
ధాతవు భారతశ్రుతివిధాతవు (భా-1-89-ఉ.) నారదాగమనంబు
ధాతువిచిత్రితోదాత్తరత్నప్రభా (భా-4-134-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
ధాత్రి నిటమీఁద వీతయాదవము గాఁగఁ (భా-10.2-831.1-తే.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
ధాత్రిని హలికునకును సుక్షేత్రము (భా-8-589-క.) శుక్రబలిసంవాదంబును
ధాత్రీవర సమధిక చారిత్రుఁడు (భా-10.2-933-క.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
ధాత్రుప్రతిబింబదేహముల్ దాల్చి వరుస (భా-3-739.1-తే.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
ధారణ యే క్రియ నిలుచును (భా-2-13-క.) ధారణా యోగ విషయంబు
ధారుణిఁ బారాశర్యునకార్యులు (భా-12-29-క.) పురాణానుక్రమణిక
ధారుణి నిటమీఁదట నిష్కౌరవముగఁ (భా-10.2-587-క.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
ధారుణిలోన వదాన్యులకీ రాని (భా-10.2-722-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
ధారుణీసురులకుఁదపము విద్యయు రెండు (భా-9-124-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ధార్మికులకంటెనుత్తమోత్తములు వినుము (భా-3-969.1-తే.) భక్తియోగంబు
ధీ
ధీనయశాలి యైన వసుదేవుఁడు (భా-9-715-ఉ.) వసుదేవుని వంశము
ధీనిధులయ్యును (భా-3-920-క.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
ధీమహిత భవన్మంగళనామ (భా-3-1035-క.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
ధీమహిత యంత వారల యామాఖ్యలు (భా-4-5-క.) స్వాయంభువువంశవిస్తారము
ధీయుతుఁడై నమో భగవతే హరయే (భా-10.2-1145-ఉ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
ధీరగుణుఁడు సరస్వతీతీరమందుఁ (భా-3-747-తే.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
ధీరజనోత్తమ నవసిత (భా-3-102-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ధీరతఁబంచాబ్దముల కుమారకులై (భా-3-519-క.) సనకాదుల శాపంబు
ధీరతతో మత్పదసరసీరుహ (భా-3-1009-క.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
ధీరతనీ లోకవ్యవహారంబును (భా-4-876-క.) పురంజను కథ
ధీరమతిన్ ద్విత త్రితక దేవల (భా-10.2-1117-ఉ.) వసుదేవుని గ్రతువు
ధీరమతులు రంతిదేవ హరిశ్చంద్ర (భా-10.2-725-ఆ.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
ధీరవిచార మమ్ము భవదీయ పదాశ్రయులన్ (భా-10.2-750-ఉ.) రాజబంధమోక్షంబు
ధీరవ్రత రాజన్యకుమారక (భా-4-289-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ధీరుఁడు కృతవర్ముని సుకుమారుఁడు (భా-10.2-285-క.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
ధీరుల వస్త్రమాల్యమణిదీప్త (భా-10.1-1328-ఉ.) మల్లావనీప్రవేశము
ధీరులు నిరపేక్షులు (భా-1-139-క.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
ధూ
ధూర్తులు సమస్తకిల్బిషమూర్తులు (భా-6-271-క.) దేవాసుర యుద్ధము
ధూళిచేత మిగుల ధూసరితంబునై (భా-5.1-79-ఆ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
ధృ
ధృతచిత్తుఁడు శాంతుండు (భా-4-255-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ధృతమతి దేవహూతికిని దివ్యవిభుండగు (భా-2-119-చ.) అవతారంబుల వైభవంబు
ధృతరాష్ట్రుండు గాంధారీవిదుర (భా-1-329-వ.) నారదునిగాలసూచనంబు
ధృతిఁబాతాళమునందు (భా-3-658-మ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
ధృతిఁబూని కాలచోదితమునవ్యక్తంబుఁ (భా-3-201-సీ.) మహదాదుల సంభవంబు
ధృతి చెదరఁబట్టి శిఖికాహుతిఁగా (భా-4-529-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
ధృతి వదలక యుగ్రస్థితిఁ (భా-10.2-832-క.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
ధృతిచెడి లోఁబడె మల్లుం (భా-10.1-1361-క.) చాణూరముష్టికులవధ
ధృతినొప్పుచున్న సాత్వికకర్మమునను (భా-4-858-సీ.) పురంజను కథ
ధే
ధేనుకవనమున నమలిరి (భా-10.1-626-క.) ధేనుకాసుర వధ
ధేనువులు బ్రతికెనేనియు (భా-10.1-883-క.) యాగముచేయయోచించుట
ధ్యా
ధ్యానం బేక్రియ నిలుచును (భా-11-104-క.) అవధూతసంభాషణ
ధ్యానాకర్ణన దర్శన గానంబుల (భా-10.1-984-క.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
ధ్రు
ధ్రుతిదప్పినతఱినిఁబురాకృతమునఁ (భా-6-127-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ధ్రువకీర్తిన్ హరి పెండ్లియాడె (భా-10.1-1784-మ.) రుక్మిణీ కల్యాణంబు