పోతన తెలుగు భాగవతము ఒ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

ఒంటివాఁడ నాకుఁనొకటిరెండడుగులమేర (భా-8-566-ఆ.) వామనుడుదానమడుగుట
ఒండొక భూమీసురకులమండనునకు (భా-10.2-467-క.) నృగోపాఖ్యానంబు
ఒండొరులఁగడవనేసిన (భా-6-365-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఒక కాలమునఁబండునోషధిచయము (భా-1-333-సీ.) నారదునిగాలసూచనంబు
ఒక చెలికానిపై నొక చేయి చాఁచి వే (భా-10.1-862-సీ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
ఒక తాలాగ్రముఁ దాఁక వైవ (భా-10.1-621-మ.) ధేనుకాసుర వధ
ఒక పదంబుక్రిందనుర్వి పద్మమునంటి (భా-8-626-ఆ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
ఒక పాదంబున భూమిగప్పి (భా-8-625-మ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
ఒక పువ్వందలి తేనెఁ ద్రావి మధుపా (భా-10.1-1459-మ.) భ్రమరగీతములు
ఒక భామాభవనంబు మున్నుసొర (భా-1-263-మ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
ఒక మున్నూఱుగదల్చి తెచ్చిన (భా-9-262-మ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఒక మొగముగాక దివిజులు (భా-6-275-క.) దేవాసుర యుద్ధము
ఒక యెలదోటఁలోనొకవీథినొకనీడఁ (భా-8-393-సీ.) జగనమోహిని కథ
ఒక యెలనాగ చెయ్యూఁదినాఁ డిక్కడ (భా-10.1-1030-సీ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
ఒక యేనూఱు కరంబులన్ (భా-10.2-421-మ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
ఒక యేనూఱుకరంబులన్ (భా-9-454-మ.) పరశురాముని కథ
ఒక వన్యాజగరేంద్ర మల్లదె (భా-10.1-470-మ.) అఘాసుర వధ
ఒక వేయితలలతోనుండు జగన్నాథు (భా-9-376-సీ.) చంద్రవంశారంభము
ఒక సూర్యుండు సమస్తజీవులకుఁ (భా-1-227-మ.) భీష్మనిర్యాణంబు
ఒకచోట నుచితసంధ్యోపాపనాసక్తు (భా-10.2-619-సీ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
ఒకచోట మత్తాళియూధంబు జుమ్మని (భా-10.1-602-సీ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
ఒకదిక్క కాని చనఁబోరొకచోటన (భా-9-400-క.) పురూరవుని కథ
ఒకదినంబున శతయోజనమాత్రము (భా-8-702-సీ.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
ఒకనాఁడా మనుజేంద్రుండంగనలతో (భా-9-432-మ.) పరశురాముని కథ
ఒకనాఁడానృపుఁడచ్యుతున్ (భా-8-123-మ.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
ఒకనాఁడు గంధర్వయూధంబుఁబరిమార్చు (భా-7-95-సీ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఒకనాఁడు నారదుం డొయ్యన కంసుని (భా-10.1-52-సీ.) మథురకునారదుడువచ్చుట
ఒకనాఁడు నిజమందిరోపాంతవనముకుఁ (భా-4-465-సీ.) అర్చిపృథుల జననము
ఒకనాఁడు యదుకుమారకు (భా-10.2-289-క.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
ఒకనాఁడు సుఖలీలనుత్తానపాదుండు (భా-4-219-సీ.) ధృవోపాఖ్యానము
ఒకనాఁడుమనువుదుమ్మిన (భా-9-155-క.) ఇక్ష్వాకుని వంశము
ఒకనాడు బలభద్రుఁ డొక్కఁడు రాకుండ (భా-10.1-631-సీ.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
ఒకనికై యిట్లు కులమెల్లనుక్కడింప (భా-3-33-తే.) విదురునితీర్థాగమనంబు
ఒకనిచేతనుండనొకఁడు బలిష్ఠుఁడై (భా-8-299-ఆ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
ఒకనొకని చల్దికావిడి (భా-10.1-456-క.) చల్దులుగుడుచుట
ఒకపరి చూచిన వెండియు (భా-8-414-క.) 8సూర్యసావర్ణిమనువుచరిత్ర
ఒకపరి జగములు వెలినిడి (భా-8-74-క.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
ఒకబొట్టుఁజిక్కకుండఁగ (భా-8-324-క.) రాహువువృత్తాంతము
ఒకమాటు జలజంతుయూథంబులోఁగూడు (భా-8-720-సీ.) గురుపాఠీనవిహరణము
ఒకమాటు దిక్కుంభియూధంబుఁదెప్పించి (భా-7-198-సీ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
ఒకమాటు నభమునఁ బ్రకటంబుగాఁ దోఁచు (భా-10.2-867-సీ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
ఒకమాటు మనలనందఱఁ (భా-7-62-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ఒకమాటెవ్వని పేరు కర్ణములలో (భా-9-142-మ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఒకయింటం గజవాజిరోహకుఁడునై (భా-10.2-627-మ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
ఒకవృక్షమూలతలమున (భా-3-141-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఒకవేయర్కులుగూడిగట్టి కదుపై (భా-8-159-మ.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
ఒకవేళనభిచారహోమంబు చేయించు (భా-7-199-సీ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
ఒక్కఁడ వహ్నివేల్పు (భా-9-421-ఉ.) పురూరవుని కథ
ఒక్కఁడు ము న్నేమఱి చన (భా-10.1-457-క.) చల్దులుగుడుచుట
ఒక్కఁడై నిత్యుఁడై యెక్కడఁగడలేక (భా-6-465-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఒక్కఁడై యుంటివి బాలవత్సములలో (భా-10.1-562-మ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఒక్క దినంబుననాత్మఙ్ఞానంబునంజేసి (భా-9-565-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
ఒక్క లతాంగి మాధవుని యుజ్జ్వలరూపము (భా-10.1-1064-ఉ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
ఒక్క వేళను సూక్ష్మరూపము నొందు (భా-11-16-మత్త.) కృష్ణసందర్శనంబు
ఒక్కపదంబున భూమియు (భా-8-579-క.) శుక్రబలిసంవాదంబును
ఒక్కెడఁ బ్రాణులందఱు నిజోచితకర్మము (భా-10.1-159-ఉ.) మాయమింటనుండిపలుకుట
ఒక్కొక్క లోకముఁ గాచుచు (భా-10.1-941-క.) ఇంద్రుడు పొగడుట
ఒగ్గములుద్రవ్వి పడుమని (భా-1-455-క.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
ఒజ్జలు చెప్పని యీ మతి (భా-7-179-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఒడలఁ జెమట లెగయ నుత్తరీయము జాఱ (భా-10.1-387-ఆ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
ఒడ్ఢారించి విషంబున (భా-8-217-క.) కాలకూటవిషముపుట్టుట
ఒత్తికొనుచురానీఁ జనఁదెత్తిన (భా-10.1-167-క.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
ఒత్తిలి పొగడుచు సురలు (భా-1-509-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ఒనరఁబ్రచేతసులుత్పన్న విఙ్ఞాను (భా-4-946-సీ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
ఒనరనిట్లు యోగయుక్తుండు గురుఁడైన (భా-5.1-71-ఆ.) ఋషభునిదపంబు
ఒనరన్ నన్నయతిక్కనాదికవులీ (భా-1-21-మ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఒనరన్ వ్రేతల కించుకేనియును లేకుండంగ గోపాలకృ (భా-10.1-780-మ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
ఒప్పినగుచునిట్లనియె (భా-3-654-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
ఒప్పునట్టి సరోవరంబుఁబొడగని (భా-4-692-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఒప్పునప్పరమతాపసోత్తముని (భా-3-771-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
ఒప్పెడి హరికథలెయ్యవి (భా-2-43-క.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
ఒఱపగునురమును బిఱుఁదును (భా-8-256-క.) ఉచ్చైశ్రవావిర్భవము
ఒల్లరు నిర్జరేంద్రపద మొల్లరు (భా-10.1-679-ఉ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట