పోతన తెలుగు భాగవతము ఎ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

ఎండకన్నెఱుగని యింద్రుని యిల్లాలు (భా-8-471-సీ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
ఎండన్ మ్రగ్గితి రాఁకటం బడితి రింకేలా (భా-10.1-493-శా.) చల్దులారగించుట
ఎండమావులవంటి భద్రములెల్ల (భా-7-358-మత్త.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఎంత కాలముగృష్ణుఁడీశ్వరుఁడిద్ధరిత్రిఁ (భా-1-328-మత్త.) నారదునిగాలసూచనంబు
ఎంత వేఁడిన మచ్చరంబంత పెరిఁగి (భా-10.2-473-తే.) నృగోపాఖ్యానంబు
ఎందాఁకనాత్మ దేహము (భా-7-54-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ఎందును గాలము నిజ మని (భా-10.1-36-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
ఎందును రక్షితుండగుచునింద్రుఁడు (భా-6-295-ఉ.) దేవాసుర యుద్ధము
ఎందున్ నన్నెదిరించి పోరుటకు (భా-10.1-1152-శా.) కంసుని మంత్రాలోచన
ఎందేనిఁదొల్లి లక్ష్మీశుండు (భా-3-795-సీ.) దేవహూతి పరిణయంబు
ఎకసక్కెమునకైననిందిరారమణునిఁ (భా-6-188-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎక్కడఁగలఁడేక్రియనే (భా-7-272-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఎక్కడఁజూచిన లెక్కకునెక్కువ యై (భా-8-37-క.) గజేంద్రుని వర్ణన
ఎక్కడ నెవ్వారలకును (భా-10.1-1637-క.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
ఎక్కడనుండి రాక మనకిద్ధఱకుందగు (భా-9-392-ఉ.) పురూరవుని కథ
ఎక్కడనున్నవాఁడు జగదీశ్వరుఁ (భా-7-108-ఉ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఎక్కడనెల్లలోకములనెవ్వరుగోరని (భా-6-349-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఎక్కడనైనను దిరిగెద (భా-10.1-376-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
ఎక్కడి పాండుతనూభవుఁ (భా-10.2-1298-క.) విప్రుని ఘనశోకంబు
ఎక్కువదక్కువపొడవుల (భా-9-7-క.) సూర్యవంశారంభము
ఎగురవైచి పట్టనెడలేమి చేదప్పి (భా-8-399-ఆ.) జగనమోహిని కథ
ఎచ్చరికం గళింగధరణీశుఁడు (భా-10.2-290-ఉ.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
ఎట్టాడిననట్టాడుదు (భా-7-144-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఎట్టి కర్మంబుసేసిననెసఁగు నీకు (భా-3-395.1-తే.) స్వాయంభువు జన్మంబు
ఎట్టి తపంబుఁ జేయఁబడె (భా-10.1-1191-ఉ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
ఎట్టి తపంబు చేసెనొకొ (భా-10.1-677-ఉ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
ఎట్టి తులువయినఁగాని (భా-6-392-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఎట్టి పుణ్యవతులొ యీ చేడియలు చెప్ప (భా-6-253-ఆ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
ఎట్టివారికైననేకాంతులకునైన (భా-7-10-ఆ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
ఎట్టెట్రా మనుజేంద్రు చేలములు (భా-10.1-1260-శా.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
ఎట్లుగావలయు నట్ల యయ్యెడుం గాక (భా-10.2-957-వ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
ఎడతెగక ముజ్జగంబుల (భా-5.2-135-క.) నరక లోక విషయములు
ఎడమఁగుడి మునుపుదిరుగుచు (భా-8-211-క.) సముద్రమథన వర్ణన
ఎదురువచ్చినఁ జాల నెదురుగా జనుదెంతు (భా-10.1-653-సీ.) గోపికలు విలపించుట
ఎదురై పోర జయింపరాదితనిఁ (భా-8-557-మ.) వామునునిసమాధానము
ఎనయఁగఁ గృష్ణుఁ డంత మిథిలేశ్వర (భా-10.2-1202-చ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
ఎనయఁగ జారకామిని నిజేశుని (భా-4-424-చ.) వేనుని చరిత్ర
ఎనయఁగ బాల్యమందుఁదనయీడు (భా-4-402-చ.) వేనుని చరిత్ర
ఎనయ దొడ్డిలోన నిండ్లలోనైనను (భా-5.2-159-ఆ.) నరక లోక విషయములు
ఎనయనతనికెనుబదెనిమిది వర్షంబు (భా-6-62-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎనయన్ క్షుత్పరిపీడఁగుంది (భా-4-860-మ.) పురంజను కథ
ఎనసిన భక్తియోగముననే భవదీయ (భా-4-713-చ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఎనిమిదవ చూలు వీనిం (భా-10.1-40-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
ఎన్నఁ గ్రొత్త లైన యిట్టి సంపదలు నా (భా-10.2-1029-ఆ.) అటుకులారగించుట
ఎన్నఁడుఁదెలియఁగనేరరు (భా-6-177-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎన్నఁడు మాకు దిక్కుగలదెన్నఁడు (భా-7-106-ఉ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఎన్నఁబదాతియూధములకెల్ల (భా-3-659-ఉ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
ఎన్నడుంబరువేఁడఁబోఁడట (భా-8-596-మత్త.) బలిదాననిర్ణయము
ఎన్నడు లోకపాలకులనీ కృపఁజూడని (భా-8-670-ఉ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
ఎన్నడునైన యోగివిభు లెవ్వని (భా-10.1-461-ఉ.) చల్దులుగుడుచుట
ఎన్నే నయ్యె దినంబు లీ నగరిపై (భా-10.1-1617-శా.) పౌరులను ద్వారకకుతెచ్చుట
ఎన్నే భంగుల యోగమార్గముల (భా-10.2-222-శా.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
ఎప్పుడు ధర్మక్షయమగు (భా-9-725-క.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
ఎప్పుడు ప్రొద్దుగ్రుంకు (భా-10.1-1132-ఉ.) గోపికల విరహాలాపములు
ఎప్పుడు వేగునంచెదురు చూచునుండు (భా-8-735-సీ.) ప్రళయావసానవర్ణన
ఎప్పుడుదనకును సత్త్వముచొప్పడు (భా-8-173-క.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
ఎమ్మెలు చెప్పనేల జగమెన్నఁగఁ (భా-6-12-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
ఎయ్యది కర్మబంధములనెల్ల హరించు (భా-6-14-ఉ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఎఱింగింతు వినుమని యిట్లనియె (భా-3-264-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఎఱిఁగితిమద్దిరయ్య తడవేటికి (భా-9-207-చ.) సగరుని కథ
ఎఱిఁగిన వార లెఱుంగుదు (భా-10.1-577-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఎఱిఁగిన వారికిఁ దోఁతువు (భా-10.1-563-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఎఱిఁగినవారల మనుచును (భా-10.1-94-క.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
ఎఱిఁగెడువాఁడు కర్మచయమెల్లను (భా-1-99-చ.) నారదాగమనంబు
ఎఱిఁగెఱిఁగి బ్రహ్మహత్యా దురితంబున (భా-10.2-931-క.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
ఎఱుఁగఁడు జీవనౌషదములెవ్వరు (భా-7-202-చ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
ఎఱుఁగఁడు వీఁడు నా భటుఁ డొకించుకయైన (భా-10.1-959-చ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
ఎఱుఁగమిఁజేసినట్టి గురుహేళన (భా-6-265-చ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
ఎఱుఁగమి నైనను భూసురవరులధనం (భా-10.2-480-క.) నృగుడు యూసరవిల్లగుట
ఎఱుఁగుదు తెఱవా యెప్పుడు (భా-8-130-క.) లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
ఎఱుఁగుదు మేము నిన్ను (భా-10.1-1454-చ.) గోపికలు యుద్ధవునిగనుట
ఎఱుఁగుదువె మనము గురు మందిరమున (భా-10.2-992-క.) కుచేలుని ఆదరించుట
ఎఱుకగలుగునాతఁడేది (భా-6-113-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎలమి ఘటింపఁగాఁ గలసి యీడెల (భా-10.2-273-చ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
ఎలమి బ్రదుకనిచ్చనెనసినవారికి (భా-6-353-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఎలమిన్ దైత్యులనాఁడురూపమున (భా-8-409-మ.) జగనమోహిని కథ
ఎలమిన్ మేనమఱందియై సచివుఁడై (భా-1-525-మ.) శుకముని యాగమనంబు
ఎలయించి ప్రాణేశ యెందుఁ బోయితి వని (భా-10.1-1065-సీ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
ఎల్ల ఋతువులందునెలరారి పరువమై (భా-8-261-ఆ.) కల్పవృక్షావిర్భావము
ఎల్ల తనువులందునిరవొంది తనతోడఁ (భా-6-215-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
ఎల్ల పనులు మాని యేకాగ్రచిత్తుఁ డై (భా-10.1-443-ఆ.) బకాసుర వధ
ఎల్ల శరీరధారులకునిల్లను (భా-7-142-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఎల్లకార్యములకు నేను ప్రధానకా (భా-10.1-1472-సీ.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
ఎల్లదిశలు నిండిన శ్రీవల్లభు (భా-10.1-1295-క.) సూర్యాస్తమయవర్ణన
ఎల్లపాపములకునిల్లైన యింటిలో (భా-6-189-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎల్లప్పుడు మాయిండ్లను (భా-1-275-క.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
ఎల్లభూతంబుల కింద్రియాహంకృతి (భా-10.1-405-సీ.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
ఎవ్వఁడాతఁ డతని కెవ్వండు దండ్రి (భా-10.1-1641-ఆ.) కాలయవనుడు నీరగుట
ఎవ్వఁడు నిఖిలభూతేంద్రియమయమగు (భా-3-995-సీ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
ఎవ్వఁడు విశ్వంబు నెల్ల సలీలుఁడై (భా-10.2-88-సీ.) శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
ఎవ్వఁడు సృజించుఁబ్రాణుల (భా-7-48-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ఎవ్వనిఁగని మోహించితి (భా-10.1-834-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
ఎవ్వనిఁగరుణింప నిచ్ఛయించితిని వాని (భా-8-661-సీ.) హిరణ్యగర్భాగమనము
ఎవ్వని గుణజాలమెన్న జిహ్వలు లేక (భా-1-452-సీ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
ఎవ్వని దేశమం దునికి (భా-10.1-1702-ఉ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
ఎవ్వని నాభియందెల్ల (భా-2-221-సీ.) ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
ఎవ్వని పదపద్మమింద్రాది విబుధుల (భా-6-497-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఎవ్వని మాయకునింతయు మోహించుఁ (భా-8-154-సీ.) బ్రహ్మాదులహరిస్తుతి
ఎవ్వని మూఁపుర మీక్షించి మేఘంబు (భా-10.1-1137-సీ.) వృషభాసుర వధ
ఎవ్వని యవతారమెల్లభూతములకు (భా-1-45-సీ.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
ఎవ్వని సంతానంబులు (భా-6-205-క.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
ఎవ్వనికరుణ బ్రహ్మేంద్రాదిదిక్పాల (భా-3-467-సీ.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
ఎవ్వనిచేఁదన యిరవొందుత్రిగుణస్వ (భా-6-85-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎవ్వనిచే జనించు జగమెవ్వనిలోపల (భా-8-73-ఉ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
ఎవ్వనివారలు మాతోఁ (భా-6-76-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎవ్వరిదానవు జనకుండెవ్వఁడు (భా-4-749-క.) పురంజను కథ
ఎవ్వరిదానవు లేపములెవ్వరికిం (భా-10.1-1276-క.) కుబ్జననుగ్రహించుట
ఎవ్వరు నీ పదాంబుజము లెప్పుడుఁ (భా-10.2-699-ఉ.) దిగ్విజయంబు
ఎవ్వరు మీరయ్య యీ భవ్యరూపముల్ (భా-6-78-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎవ్వరు సిద్ధ సాధ్య ఖచరేశ (భా-6-185-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎసగుమోదంబు సంధిల్లనిష్టమైన (భా-3-138-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు