పోతన తెలుగు భాగవతము/షష్ఠ స్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
షష్ఠ స్కంధము

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. కృతిపతి నిర్ణయము
 3. గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
 4. షష్ఠ్యంతములు
 5. కథాప్రారంభము
 6. అజామిళోపాఖ్యానము
 7. చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
 8. హంసగుహ్య స్తవరాజము
 9. శబళాశ్వులఁబోధించుట
 10. బృహస్పతి తిరస్కారము
 11. దేవాసుర యుద్ధము
 12. శ్రీమన్నారాయణ కవచము
 13. వృత్రాసుర వృత్తాంతము
 14. చిత్రకేతోపాఖ్యానము
 15. సవితృవంశ ప్రవచనాది కథ
 16. మరుద్గణంబుల జన్మంబు
 17. పూర్ణి


మూలాలు[మార్చు]