పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ప్రథమాశ్వాసము)/గోపికల దీనాలాపములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

(తెభా-10.1-986-సీ.)[మార్చు]

విరహాగ్ని శిఖలతో వెడలు నిట్టూర్పుల;
ముమ్మరంబులఁ గంది మోము లెండఁ
న్నుల వెడలెడి జ్జలధారలు;
కుచకుంకుమంబులు గ్రుచ్చిపాఱఁ
జెక్కులఁ జేర్చిన చేతుల వేఁడిమి;
మోముఁదమ్ముల మేలి మురువు డిందఁ
బొరిఁ బొరిఁ బుంఖానుపుంఖంబులై తాఁకు;
దను కోలల ధైర్యహిమ లెడల

(తెభా-10.1-986.1-తే.)[మార్చు]

దుఃఖభరమున మాటలు దొట్రుపడఁగఁ
బ్రియము లాడని ప్రియుఁ జూచి బెగ్గడిల్లి
రణముల నేల వ్రాయుచు సంభ్రమమునఁ
గాంత లెల్లను వగల నాక్రాంత లగుచు.

(తెభా-10.1-987-వ.)[మార్చు]

ఇట్లనిరి.

(తెభా-10.1-988-మ.)[మార్చు]

టా! నమ్మితి మేము; క్రూరుఁడన ని న్నర్హంబె? మా యిండ్లలో
లవ్యాప్తుల డించి నీ పదసరోజాతంబు లర్చింపఁ జి
క్క యేతెంచితి, మీశుఁ; డాఢ్యుఁడవు; మోక్షాసక్తులం గాచు పో
లి కఁ గావందగు గావవే? విడువ మేలే కాంతలన్ భ్రాంతలన్.

(తెభా-10.1-989-మ.)[మార్చు]

తులన్ బిడ్డల బంధులన్ సతులకుం బాటించుటే ధర్మప
ద్ధ తి యౌ నంటివి; దేహధారిణులకున్ ర్మజ్ఞ! చింతింపుమా;
తి పుత్రాదిక నామమూర్తి వగుచున్ భాసిల్లు నీ యందుఁ ద
త్ప తి పుత్రాదిక వాంఛలన్ సలిపి సంభావించు టన్యాయమే?

(తెభా-10.1-990-మత్త.)[మార్చు]

నీ యిన్ రతి చేయుచుందురు నేర్పరుల్; సతతప్రియో
ద్దీ కుండవు; గాన నెవ్వగ దెచ్చు నాథ సుతాదులం
జూ నేటికి? మన్మహాశలు చుట్టి నీకడ నుండఁగాఁ
బా నేల? మదీయ తాపముఁ బాపఁ బోలు కృపానిథీ!

(తెభా-10.1-991-సీ.)[మార్చు]

నీ పాదకమలంబు నెమ్మి డగ్గఱఁ గాని;
రలి పోవంగఁ బాములు రావు;
నీ కరాబ్జంబులు నెఱి నంటి తివఁ గాని;
క్కిన పనికి హస్తములు చొరవు;
నీ వాగమృతధార నిండఁ గ్రోలనె గాని;
చెవు లన్యభాషలఁ జేరి వినవు;
నీ సుందరాకృతి నియతిఁ జూడఁగఁ గాని;
చూడ వన్యంబులఁ జూడ్కి కవలు;

(తెభా-10.1-991.1-ఆ.)[మార్చు]

నిన్నెకాని పలుకనేరవు మా జిహ్వ;
లొల్ల ననుచుఁ బలుకనోడ వీవు
మా మనంబు లెల్ల రపించి దొంగిలి
తేమి చేయువార మింకఁ? గృష్ణ!

(తెభా-10.1-992-చ.)[మార్చు]

సి రికి నుదార చిహ్నములు చేయు భవచ్చరణారవిందముల్
సిజనేత్ర! మా తపము సంపదఁ జేరితి మెట్టకేలకున్
లఁగ లేము మా మగల మాటల నొల్లము; పద్మగంధముల్
గినతేఁటు లన్య కుసుమంబుల చెంతను జేరనేర్చునే?

(తెభా-10.1-993-ఆ.)[మార్చు]

వతు లేక నీ విశాల వక్షస్థలిఁ
దొళసితోడఁ గూడఁ దోయజాక్ష!
నుపు మనుచు నెపుడు మాకాంత నీ పాద
మలరజముఁ గోరుఁ గాదె కృష్ణ!

(తెభా-10.1-994-ఉ.)[మార్చు]

త్తలు మామలున్ వగవ నాఱడి కోడక నాథులన్ శుగా
త్తులఁ జేసి యిల్వరుస లాఱడి పోవఁగ నీదు నవ్వులన్
మె త్తని మాటలన్ మరుఁడుమేల్కొని యేఁచిన వచ్చినార మే
పొ త్తుల నొల్లమో పురుషభూషణ! దాస్యము లిచ్చి కావవే.

(తెభా-10.1-995-మ.)[మార్చు]

గువల్ జిక్కరె తొల్లి వల్లభులకున్? న్నించి తద్వల్లభుల్
పంతంబు తలంపరే? తగులముల్ మా పాలనే పుట్టెనే?
వారాడెడి మాటలే తగవు నీ మాటల్ మనోజాగ్నిచేఁ
బొ గులం జాలము; కౌఁగలింపుము మముం బుణ్యంబు పుణ్యాత్మకా!

(తెభా-10.1-996-ఉ.)[మార్చు]

కుం లదీప్త గండమును గుంచితకుంతల ఫాలమున్ సుధా
మం డిత పల్లవాధరము మంజులహాస విలోకనంబునై
యుం డెడు నీ ముఖంబుఁ గని యుండఁగ వచ్చునె? మన్మధేక్షు కో
దం విముక్త బాణముల దాసుల మయ్యెద; మాదరింపవే.

(తెభా-10.1-997-సీ.)[మార్చు]

నీ యధరామృత నిర్ఝరంబులు నేడు;
చేరి వాతెఱలపైఁ జిలుకకున్న
నీ విశాలాంతర నిర్మలవక్షంబుఁ;
గుచకుట్మలంబులఁ గూర్పకున్న
నీ రమ్యతర హస్తనీరజాతంబులు;
చికురబంధంబులఁ జేర్పకున్న
నీ కృపాలోకన నివహంబు మెల్లన;
నెమ్మొగంబుల మీఁద నెఱపకున్న

(తెభా-10.1-997.1-ఆ.)[మార్చు]

నీ నవీన మాననీయ సల్లాపంబు
ర్ణరంధ్రదిశలఁ ప్పకున్న
నెట్లు బ్రతుకువార? మెందుఁ జేరెడువార?
ధిప! వినఁగఁ దగదె యాఁడుకుయులు

(తెభా-10.1-998-మ.)[మార్చు]

' దాలోకన హాస గీతజములై భాసిల్లు కామాగ్నులన్
' దీయాధరపల్ల వామృతముచేఁ బాఁపం దగుం, బాఁపవే
'ని వియోగానల హేతిసంహతులచే నీఱై, భవచ్చింతలన్
' దంఘ్రిద్వయవీధిఁ బొందెదము నీ పాదంబులాన ప్రియా!

(తెభా-10.1-999-క.)[మార్చు]

రు మృగ ఖగ గో గణములు
' మొప్పెడు నిన్నుఁ గన్నఁ గానము విన్నం
రఁగి పులకించు, నబలలు
' రఁగరె నినుఁ గన్న నీదు గానము విన్నన్?

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 10:33, 11 డిసెంబరు 2016 (UTC)