పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ప్రథమాశ్వాసము)/వృషభాసుర వధ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

(తెభా-10.1-1137-సీ.)[మార్చు]

'వ్వని మూఁపుర మీక్షించి మేఘంబు;
'ద్రిశృంగం బని యాశ్రయించు;
'నెవ్వని ఱంకె కర్ణేంద్రియంబులు సోఁక;
'ర్భపాతన మగు ర్భిణులకు;
'నెవ్వని పదహతి నెగయు పరాగంబు;
'లంధకారారాతి నావరించు;
'నెవ్వఁడు కొమ్ముల నెదిరించి చిమ్మినఁ;
'బృథ్వీధరంబులు పెల్లగిల్లు;

(తెభా-10.1-1137.1-తే.)[మార్చు]

'ట్టి వృషభాసురేంద్రుఁ డహంకరించి
'వాలలత నెత్తి పెనుఱంకె వైచి నేలఁ
'గాలు ద్రవ్వుచు నిశితశృంములు చాఁచి
'మంద బెగడంగఁ గవిసె నమంద గతిని.

(తెభా-10.1-1138-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు వృషభాకారంబున నరిష్టుండు హరికి నరిష్టంబు చేయం దలంచి పై కుఱికిన.

(తెభా-10.1-1139-ఉ.)[మార్చు]

'క్రే పులు పాఱె గోవులకుఁ; గ్రేపులు గోవులు గోవృషంబులం
'బై డె; వత్స ధేను వృషభంబులు గోపకులందుఁ జొచ్చె; నా
'గో కు లా వృషేంద్రములు గోవులు లేఁగలు విచ్చిపాఱఁగా
'గో చమూవిభుండు గనె గోవృషదైత్యుఁడు వెంటనంటఁగన్.

(తెభా-10.1-1140-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు భయభ్రాంతులై కాంతలుం దారును “గృష్ణ! కృష్ణ! రక్షింపు రక్షింపు” మని తన్ను వేఁడుకొనెడు గోపకులకు నడ్డంబువచ్చి దీనజనరక్షకుం డయిన పుండరీకాక్షుం డిట్లనియె.

(తెభా-10.1-1141-ఉ.)[మార్చు]

"బా లుర నింతులం బసులఁ బాఱఁగఁ దోలుట బంటుపంతమే
'చా లు ; వృషాసురేంద్ర! బలసంపదఁ జూపఁగ నెల్లఁబాడి గో
'పా లురమందఁ గాదు; చను పైఁబడితేని ప్రచండ కృష్ణశా
'ర్దూ ము నేడు నీ గళము ద్రుంపక చంపక పోవనిచ్చునే?"

(తెభా-10.1-1142-ఆ.)[మార్చు]

'నుచు ధిక్కరించి స్తతలంబునఁ
'ప్పుడించి నగుచు ఖునిమీఁదఁ
'న్నగేంద్ర భయద బాహుదండము చాఁచి
'దండి మెఱసి దనుజదండి నిలిచె.

(తెభా-10.1-1143-వ.)[మార్చు]

అప్పుడు.

(తెభా-10.1-1144-చ.)[మార్చు]

'ఖు ముల నేలఁ ద్రవ్వుచు నకుంఠిత వాల సమీరణంబులన్
'వి విరఁ బోయి మేఘములు విప్ప విషాణము లొడ్డికొంచు దు
'స్త తర మూర్తియై వృషభదైత్యుఁడు కన్నుల నిప్పు లొల్కఁగా
'దు తుర వచ్చి తాఁకె రిపుదుర్మదమోచనుఁ బద్మలోచనున్.

(తెభా-10.1-1145-ఉ.)[మార్చు]

'యా వకుంజరుండు వృషభాసురు కొమ్ములు రెండుఁ బట్టి య
'ష్టా శపాదమాత్రము గజంబు గజంబును ద్రొబ్బు కైవడిన్
'భే దిల ద్రొబ్బ న య్యసుర పిమ్మట నొంది చెమర్చి మ్రొగ్గి దు
'ర్మా ముతోడ డీకొనెఁ బ్రత్తవిమర్దను నా జనార్దునున్.

(తెభా-10.1-1146-ఆ.)[మార్చు]

'అంత గోపసింహుఁ సురఁ గొమ్ములు పట్టి
'రణి ద్రొబ్బి త్రొక్కి దైత్యభటుల
'కొమ్ము వీఁగ సురలకొమ్ము వర్ధిల వాని
'కొమ్ము పెఱికి మొత్తి కూల్చె నధిప!

(తెభా-10.1-1147-క.)[మార్చు]

క్కుచెడి రోఁజి నెత్తురు
'ము క్కున వాతను స్రవింప మూత్ర శకృత్తుల్
మి క్కిలి విడుచుచుఁ బసరపు
' క్కసుఁ డని సమసెఁ బ్రజకు రాగము లమరన్.

(తెభా-10.1-1148-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు వృషభాసురుం జంపిన నిలింపులు గుంపులుగొని విరులు వర్షింప గోపకులు హర్షింప గోపసతు లుత్కర్షింప బలభద్రుండును వారును గోవిందుండును బరమానందంబున మందకుం జని; రంత.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 11:18, 11 డిసెంబరు 2016 (UTC)