యెంకి పాటలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to searchజెమిని ప్రింటర్స్,

పవర్ పేట - ఏలూరు.నా

పెత్తల్లి కుమారుడు

శ్రీ భావరాజు

వెంకటసుబ్బారావు గారికి


                                      " రాష్ట్రముల బాలనమొన్నర్చు రాజుకాడు;
                                        రాజె యాతడు నిజమనో రాష్ట్రమునకు."

సూచిక


పాట మొదలు పాట పేరు రాగము తాళము పేజి
అద్దములొ, రానాజ ముత్యాలపేరు దేవగాంధారి ఖండ_ఏక 41
అద్దమేలంటాది కనుపాప యమునాకళ్యాణి ఖండ_ఏక 36
ఆ చిత్రముకు యెంకితనము కానడ కురుజంపె 89
ఆటపాటలలోనె మాటకోటలు మోహన కురుజంపె 59
ఆడనీ సుక్కాని యెంకితో బద్రాద్రి కేదారగౌళ ఖండ_ఏక 18
ఆనాటి నావోడు ఆనాటి నావోడు ముఖారి ఖండ_ఏక 42
ఆపలేనే యెంకి పడవ మాయామాళవగౌళ ఖండ_ఏక 37
ఆరిపేయవే దీపము యమునాకళ్యాణి ఖండ_ఏక 35
ఇంకసను పిలిచేర? యెంకికళ కురంజి కురుజంపె 77
ఈరేయి నన్నొల్ల కలతనిదర నాదనామక్రియ కురుజంపె 54
ఉత్తమా ఇల్లాలి నోయీ ఉత్తమాయిల్లాలు ముఖారి ఖండ_ఏక 27
ఎంకిజలకపు ముసిముసులు మధ్యమావతి కురుజంపె 82
'ఎంకి' నా పేరితని నటీనటులు మధ్యమావతి కురుజంపె 76
ఎంకిపులకల కుచ్చితాలు మధ్యమావతి కురుజంపె 61
ఎంకివూగెను ఉయ్యాల మోహన కురుజంపె 93
ఎంతెంతదూరాన అణకువ సౌరాష్ట్ర కురుజంపె 81
ఎకసకెమెవరికి చిలుకపలుకు తోడి కురుజంపె 90
ఎక్కవే! కొండ ముందుగతి ఆనందభైరవి మిశ్రచాపు 38
ఎవరైన ఎపుడైన రేవెలుగు కాంభోజి కురుజంపె 92
ఏటికోయి మనచెలిమి మరపు యమన్ రూపకం 85
ఏ తపసునేజేయ కలపోత నాదనామక్రియ కురుజంపె 65
పాట మొదలు పాట పేరు రాగము తాళము పేజి
ఏ లోకమోపోక రాకపోకలు ముఖారి కురుజంపె 75
ఏ వూరొ నేబోవ పౌరుషము బిళహరి కురుజంపె 69
కత్తిమీదేసాము సాము సావేరి కురుజంపె 50
కరములు సిరులు చెర బిలహరి కురుజంపె 91
కలపూలసరులు కలకలిమి సురటి కురుజంపె 74
కలవారిగని భరిణె పున్నాగవరాళి కురుజంపె 88
కళలీనువనమె జయభేరి కేదారగౌళ కురుజంపె 86
కొంటెపటములు నీటిచిత్రాలు శహన కురుజంపె 80
కొండతిరిగీ కో, కొకో యదుకుల కాంభోజి రూపకం 62
కొమ్మలో కోకిలా రాగతనం సింధుభైరవి త్రిశ్రలఘు జ॥ 52
కోటిగొంతులు వెలుగునీడలు మధ్యమావతి కురుజంపె 49
గుండెగొంతుకలోన ముద్దులనాయెంకి బిలహరి ఖండ_ఏక 2
గోవుమాలచ్చిమికి గోవుమాలచ్చిమి హిందుస్తానీ తోడి ఖండ_ఏక 40
జామురేతిరియేళ వొనలచ్చిమి బేహాగ్ ఖండ_ఏక 3
తనివితీరలేదే శివ శివా అఠాణా రూపకం 87
తనువంత నారాజు నేను - తాను సింధుభైరవి కురుజంపె 64
తోటవూసంటే తోటవూసు మాయామాళవగౌళ ఖండ_ఏక 16
దీపసుందరితోటి దీపసుందరి ధన్యాసి కురుజంపె 88
దూరాననారాజు ఆకాలపునాయెంకి సామ ఖండ_ఏక 26
నన్నిడిసి పెట్టెల్లినాడే నాయెంకి నాదనామక్రియ ఖండ_ఏక 11
నన్నుతలుసుకు కనుబొమ్మ మాండు ఖండ_ఏక 24
నా పక్కతిరిగి ముందుపుటక మాయామాళవగౌళ చాపు 30
పాట మొదలు పాట పేరు రాగము తాళము పేజి
నా పేరె నారాజు నాగరీకాలు ఆనందభైరవి కురుజంపె 66
నామాట తెలపవే కాశీరాణి మధ్యమావతి కురుజంపె 58
నాయాసరగిలింప పూలయుద్ధం సౌరాష్ట్ర కురుజంపె 68
నాసిన్ని తమ్ముణ్ణి మాయదారితమ్ముడు ఆనందభైరవి ఖండ_ఏక 10
నిన్న నాకలలోన ఎంకికల సావేరి మిశ్రచాపు 78
నీతోటె వుంటాను సత్తెకాలపునాయెంకి మోహన చతుశ్ర_ఏక 6
నీవెల్లిపోయినావంటే కటిగ్గుండెలనాయెంకి నాదనామక్రియ ఖండ_ఏక 14
పడుకుంటె నాకేటో యెంకిపయనం మాయామాళవగౌళ ఖండ_ఏక 22
పదిమందిలోయెంకి యెంకిసూపు నాదనామక్రియ ఖండ_ఏక 20
పూలబాసలుతెలుస పూలబాసలు నటనారాయణీ కురుజంపె 53
పూలబూరను యెంకిరాణి పూరీకళ్యాణి కురుజంపె 63
పూవునేనైతె? సరాగాలు సింధుభైరవి కురుజంపె 73
పోనులే నేనింక పూలసేవ భాగేశ్వరి కురుజంపె 79
మనకేల యెడబాటు వనదేవి సారంగ కురుజంపె 70
మనసేసాలు సాలు! సాలు! కాఫి చాపు 25
యాడుంటివే దూరాన నాయెంకి కాఫి చతుశ్ర_ఏక 7
యింతేనటే సంద్రము సంద్రం బేహాగు కురుజంపె 60
యిప్పుడెటులుంటి అడ్డగింపు దేవగాంధారి కురుజంపె 67
యీయేపునోయావు పంటసేలకే పయనం కాఫి ఖండ_ఏక 32
యీరేతిరొక్క తెవు యేటిదరి నాయెంకి పూరీకళ్యాణి ఖండ_ఏక 8
యీ సందెకీయంద ఏకాంతాలు చక్రవాకము కురుజంపె 72
యెంకితోతీర్తాని పిల్లోడు నాదనామక్రియ ఖండ_ఏక 28
యెంకి వస్తాదాని యెఱ్ఱిసరదాలు కేదారగౌళ ఖండ_ఏక 19
యెంకి వొంటిపిల్ల నమిలిమింగిననాఎంకి ముఖారి ఖండ_ఏక 12
యెంకీ, నాతోటీరాయే యెంకితో తిరపతి ఫరజు చతుశ్ర_ఏక 5


3
పాట మొదలు పాట పేరు రాగము తాళము పేజి
యెనకజల్మము యెఱ్ఱినాయెంకి మధ్యమావతి ఖండ_ఏక 21
యెన్నాని సెప్పేది యెంకిముచ్చట్లు నాదనామక్రియ ఖండ_ఏక 4
రవలవెలుగులగంగ తబ్బిబ్బు యమునాకళ్యాణి కురుజంపె 56
రాలురేలునుపూలె జాలి సింధుభైరవి కురుజంపె 84
రావొద్దె నా పక్క రావొద్దె ఆనందభైరవి ఖండ_ఏక 9
లేపకే నాయెంకి తెరచాటు సావేరి కురుజంపె 51
వుత్తమాటలునీవి వుత్తమాటలు దేవగాంధారి ఖండ_ఏక 44
సాగరుని సల్లాపమా తపస్సు యమునాకళ్యాణి త్రిపుట 94
సాటేలా? నీకు సాటేలా? యమునాకళ్యాణి ఖండ_ఏక 34
సుక్కెక్కడున్నాదొ సుక్క మోహన ఖండ_ఏక 48

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2020, prior to 1 January 1960) after the death of the author.


This work is also in the public domain in the U.S.A. because it was in the public domain in India in 1996, and no copyright was registered in the U.S.A. (This is the combined effect of India's joining the Berne Convention in 1928, and of 17 USC 104A with its critical date of January 1, 1996.)