యెంకి పాటలు/దూరాన నాయెంకి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

దూరాన నాయెంకి

యాడుంటివే, యెంకి, యాడుంటివే ?

పూతోరి పందిట్లొ
సీతాయి యెల్తుంటె
నీ తళుకు గేపకాన
నా తల తిరిగిందోలె!
యాడుంటివే, యెంకి, యాడుంటివే?

మామిడి తోట కెల్లి
మంచీ పండోటి గోసి,
యేటొగాని, నోట్లేస్తె
యిసమై పోయిందోలె !
యాడుంటివే, యెంకి, యాడుంటివే?

పొత్తేళ జొన్న సేలొ
సిత్తరమై పోతాది,
గుమ్మైన వోసనొస్తే
గుం డెగిరిపోయె నోలె!

యాడుంటివే, యెంకి, యాడుంటివే ?