యెంకి పాటలు/కటిగ్గుండెల నాయెంకి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కటిగ్గుండెల నాయెంకినీవెల్లిపోయినావంటే,
పచ్చినై,
నేనేటొ కొట్లాడుతుంటే;
యిరగమ్మలక్కలతొ నీవా
నా యెంకి,
యొకసక్కె- మాడుతున్నావా !
నిన్ను రచ్చించ మంటానే
పద్దాక,
యెన్నొ దణ్ణాలు పెట్టేనే!
వొన్నెసీరలు గట్టి నీవా,
నా యెంకి,
వోసుగా తిరుగుతున్నావా!
పొద్దత్తమానాలు కాదే
నీవూసె,
వొద్దన్ననూ మరుపురాదే!
అమ్మలక్కలతోటి నీవా,
నా యంకి
సెమ్మసెక్కాడుతున్నావా !

రేతిల్లొ మనతోటకాడా,
వొక్కణ్ణి,
నా తిప్పలీశ్శరుడు లేడా!

సీకు సింతాలేక నీవా,
నా యెంకి,
పోకల్లె పొండుకున్నావా!