యెంకి పాటలు/పూల యుద్ధం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పూల యుద్ధం

నాయాస రగిలింప
సాయముగ యెంకి
పూల దన చెక్కిళ్ళు
మేలుకొలిపేను. . .

  • * *

భాధ నా యెదనింప
సాదనగ యెంš
పెదవిజిగజిగ పూల
పదును పరిచేను. . .

  • * *


విసిగించి నన్నొంప
వీలుగా యెంకి
పూలలో రాచకా
ర్యాలు సలిపేను. . .

  • * *

కోపాల నాకోట
కూలువగ యెంకి
పూల రంగములోన
కాలు దువ్వేను.


68 యెంకి పాటలు