యెంకి పాటలు/పౌరుషము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పౌరుషము .

ఏ వూరొ నే బోవ ఎంకె దొరయింట--
నా వేసమున యెంకి నటియించు నంట !

చెట్టు లత నాలాగు--
చిత్తగించుట సాగు--
ఒక తీగె తలపాగ
ఒకతె సిగ దిగలాగ ! ఏ వూరొ. . . . . .

ఆవులను నావలెను
అదిలించుకోవలెను--
గలగలలు విలుబొమల
తెలిసి కలబడఆలు! ఏ వూరొ. . . . . .

పసిబాలు ననుఇబోలి
కసరు విసరులనేలు--
పాలగని కోపాల
బాల పకపకలాడ ! ఏ వూరొ. . . . . .

యీ వింత యూ లోన
అనంత నే గన్న
నేరమంతా నాదె
పౌరుషము నా విూదే! ఏ వూరొ. . . . . .


యెంకిపాటలు 69