యెంకి పాటలు/కాశీరాణి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కాశీరాణి

నామాట తెలపవే నారాజుతోటీ
మామనుసులను కలుపు మాకాశీరాణీ!
నాకళ్ళలో చూచు
ఏకాడొతలపుంచు
తల పచట వల పిచట
తగునటమ్మా తనకు? నామాట...
వనమంత వొంటిగా
దినమంత తిరుగునే
తన నీడ సాటైన
సనువు లేదేనాకు ! నామాట...
అలిసలిసి యిలుసేరి
అడగనీడే బాధ
మనసునైనా పాద
మంటనీడేనన్ను! నామాట...
నవనీతమేరాజు
అవలీల పనినీకు
వలపు మూటలకెంత
శిలలైన కరుగునే! నామాట...