యెంకి పాటలు/మాట కోటలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మాట కోటలు

ఆట పాటలలోనె మరచినావా, రాజ!
మాటకోటల లోనె మసలు మన్నావా?
వరస దీపాలుంచి
సరసనే నిన్నుంచి
ఆకాంతి నీ కళ్ళ
గని మొక్కుకొను నన్నె ఆట...
నెలవంక పలవలో
నీరూపె గీతురా
తలవంచి సెలయేట
ఆ రూపె సూతురా ఆట...
కలలోన నీవునా
కంటి కవు పడకున్న
మెలకువయ్యేదాక
కలవరించేను నన్ను (గిలగిలాడే నన్ను) ఆట...
కందుటెరుగని మనసు
గాయమై పాయెరా
నీకె చేటని కంట
నీరు రానీనురా ఆట...