యెంకి పాటలు/తెరచాటు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెరచాటు

లేపకే నా యెంకి లేపకే నిదరా!
యీపాటిసుకము నే నింతవరకెరుగనే!
లేపకే నా యెంకి....

కలలోన నాయెంకి
కతలు సెపుతున్నాది_
వులికులికి పడుకొంట
’ఊ’కొట్టుతున్నాను! లేపకే...

కతలోని మనిసల్లె
కాసింతలోమారి
కనికట్టు పనులతో
కతనడుపుతున్నాది! లేపకే...

రెక్కలతొ పైకెగిరి
సుక్కల్లె దిగుతాది_
కొత్తనవ్వుల కులుకు
కొత్తమెరుపుల తళుకు! లేపకే...

తెలివి రానీయకే
కలకరిగిపోతాది_
ఒక్కనేనే నీకు
పెక్కునీవులు నాకు! లేపకే...