యెంకి పాటలు/కలపోత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కలపోత

ఏతపసు నే చేయవలెనో
                     యెంకితో
ఎటుల నేనేక మనగలనో

శిశువులో మా జంట
చిన్నె లున్నాయంట
బాలలే మనకన్న
మేలు లే యుంటాది ! ఏ తపసు. . . . . .

తనరూపె నా మేన
తళుకు మన్నాదంట
నిలప జాలని సిరలు
నీకె తగునంటాది ఏ తపసు. . . . . .

నా కంట కనసీదు
నా కంఠ మననీదు
తను లేని కలయేని
కని నే మనగరాదు ఏ తపసు. - - - - -

తలపోసి మాకళలు
కలబోయవలెనంట
గౌరీశులకె బాగ
గరవ భంగము కాగ ఏ తపసు. - - - - -


రెoకి పోః (9) $5