యెంకి పాటలు/నాగరీకాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నాగరీకాలు

నా పేరె నా రాజు జపమన్న అపవాదు--
యూపుటక దేకాదు యెప్పటికిపోదు! నాపేరె...

వరస వారెవరైన
తరిచి తరిచడిగినా,
తప్పించు నాపేరు---
తలపడే, తెలపడే నాపేరే...

ఏకాంతమున నైన
'యెంకి' యని పిలువడే :
 చెప్పన్ని పేర్లెట్టు
చెప్కుంటే రట్టు నాపేరే...

పక్షి పేరొకమారు
పండు వేరొకమారు
రాలేన ఒక తీరు
పూలేన పలుమారు నాపేరే...

ఏ నాటి వరములో
 యూ నాగరీకాలు
పొటలో తస పరువే
బతుకులో బరువటే ? నాపేరే...


66 యెంకి పాటలు