యెంకి పాటలు/సాలు! సాలు!

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


సాలు! సాలు!

మనిసే సాలు! మనిసి మాటే సాలు!
మనిసి వోసనె సాలు! మనసే సాలు!

ఏతాము కెదురుంగ యెంకుంటే సాలు!
వొంటరిగ సిటికేసి కంటకలిపేను!
మనిసే సాలు!. . . . .
యెంకి సందల గలగ లినబడితే సాలు!
కళ్లు మూసుక నీరు మళ్లకెత్తేను!!
మనిసే సాలు! . . . . .
యెంకి గా లొకపాలి యిసిరినాసాలు!
తోటంత రాజల్లె తొవ్విపోసేను!!
మనిసే సాలు! . . . . .
అందాల నాయెంకి వుందంటె సాలు!
నిబ్బరముగా రేత్రి నిదరపొయ్యేను!!!
మనిసే సాలు!......