యెంకి పాటలు/కను బొమ్మ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కను బొమ్మ

నన్ను తలుసుకు యెంకి కన్ను మూయాలి!
కనుబొమ్మ సూడాలి!
కరిగి పోవాలి!

నన్ను కలలో సూసి నవ్వుకోవాలి!
కనుబొమ్మ సూడాలి!
కరువు దీరాలి!

నిదరలో సిగపూలు సదురుకోవాలి!
కనుబొమ్మ సూడాలి!
కమ్మగుండాలి!

పిలుపేదొ యినగానె తెలివిరావాలి!
కనుబొమ్మ సూడాలి!
కతలు తెలియాలి!సాలు! సాలు!

మనిసే సాలు! మనిసి మాటే సాలు!
మనిసి వోసనె సాలు! మనసే సాలు!

ఏతాము కెదురుంగ యెంకుంటే సాలు!
వొంటరిగ సిటికేసి కంటకలిపేను!
మనిసే సాలు!. . . . .
యెంకి సందల గలగ లినబడితే సాలు!
కళ్లు మూసుక నీరు మళ్లకెత్తేను!!
మనిసే సాలు! . . . . .
యెంకి గా లొకపాలి యిసిరినాసాలు!
తోటంత రాజల్లె తొవ్విపోసేను!!
మనిసే సాలు! . . . . .
అందాల నాయెంకి వుందంటె సాలు!
నిబ్బరముగా రేత్రి నిదరపొయ్యేను!!!
మనిసే సాలు!......