యెంకి పాటలు/వనదేవి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వనదేవి

మన కేల యెడబాటు
లనచు నా యెంకి
వనదేవి కనబోయి
వరమందెరేయి

... ... ... ..
విడిచింది నన్నింట
నడిచింది ఆడినంత,
అడుగడుగు కనులె త్తి
ఆకసపు తల మొు త్తి. . . మనకేల. . . . .
... ... ...
తొలినాటిమా కతలు
తలపోతలో యేమొు,
పళ్ళెరములో పళ్ళు
తుళ్ళింత వడెనంట మన కెల. . . . . .


70 యెంకిపాటలు

అచటచట మూ నటన
ఆనాలు కాబోలు
కంహారపు వేయి
కళ్లు సుడిపడెనంట మనకేల........
                          
... ... ...

ఆ లోయ లా యేరు
లా లోకమే వేరు
సిగనగను మిన్నంత
దిగి దిగులువదెనంటు మనకేల........
... ... ...

వనదేవితో గుడిని
మని వాయెనే లేదో---
యింతలో యింటిలో
యెటుచూసినా యెంకె ! మనకేల........


మెoకి పాటలు 71