యెంకి పాటలు/దీపం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

దీపం

ఆరిపేయవె దీపమూ!
యెలుగులో నీమీద - నిలపలేనే మనసు!
ఆరిపేయవె దీపమూ ...
జిమ్ముమంటా తోట
సీకటైపోవాలి,
సీకట్లొ సూడాలి
నీ కళ్ళ తళతళలు!
ఆరిపేయవె దీపమూ!......
తళుకుతో నీరూపు
తలుసుకొని తలుసుకొని
సీకట్లొ నా కళ్లు
సిల్లులడ సూడాలి!
ఆరిపేయవె దీపమూ!......
సూపులే ఆపేసి
రూపు వూసే మరిసి
వొక రెరుగ కింకొకరు
వొరిగి నిదరోదాము!
ఆరిపేయవె దీపమూ!......