అన్ని బహిరంగ చిట్టాలు

Jump to navigation Jump to search

వికీసోర్స్ యొక్క అందుబాటులో ఉన్న అన్ని చిట్టాల యొక్క సంయుక్త ప్రదర్శన. ఒక చిట్టా రకాన్ని గానీ, ఒక వాడుకరి పేరు గానీ (case-sensitive), లేదా ప్రభావిత పుటని (ఇది కూడా case-sensitive) గానీ ఎంచుకుని సంబంధిత చిట్టాను మాత్రమే చూడవచ్చు.

చిట్టాలు
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
 • 11:39, 8 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/88 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|75}} {{Center|బా ల నీ తి.}} గాంచి కర్తవ్యమేమియుతొచక యారాజుతో "రాజా న...')
 • 11:16, 8 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/87 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|74}} {{Center|బా ల నీ తి.}} తినందుటయు మొదలగునవి వీనినిజేయుటకు దమకు శ...')
 • 10:53, 8 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/86 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|(10)}} {{right|78}} {{Center|బా ల నీ తి.}} కము నొకదానిని ద్రవ్వించి వానికాహార...')
 • 10:36, 8 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/85 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|72}} {{Center|బా ల నీ తి.}} యావణవీధికరిగి యమ్ముటకు జూపును. కాన మనమట్...')
 • 10:05, 8 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/84 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|71}} {{Center|బా ల నీ తి.}} మనదగ్గఱకు మంచియాచకులు వచ్చినయెడల వారికి...')
 • 01:12, 8 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/83 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|70}} {{Center|బా ల నీ తి.}} ధర్మరాజునకిచ్చి గదాదులను భీమార్జునులకొ...')
 • 00:54, 8 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/82 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|69}} {{Center|బా ల నీ తి.}} సంగతి నీమయుడు మఱువక కృతజ్ఞతకలవాడై మురార...')
 • 00:37, 8 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/81 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|68}} {{Center|బా ల నీ తి.}} కారుల నెదనెల్లప్పుడు నుతించుచుండవలను. ఇత...')
 • 00:19, 8 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/80 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|67}} {{Center|బా ల నీ తి.}} సాయము జేయుటకై యెక్కువప్రయత్న మొనరించు చ...')
 • 14:44, 7 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/79 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|06}} {{Center|బా ల నీ తి.}} మతిని నారక్కసునిజంపి యాపురవాసుల కెంత యుప...')
 • 14:25, 7 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/78 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|9]}} {{right|65}} {{Center|బా ల నీ తి.}} జంపి మీకుపకారమొనరించగలడనిచెప్పి మీ...')
 • 13:47, 7 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/77 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|64}} {{Center|బా ల నీ తి.}} తొ "బ్రతిదినమిలువరుస రెండెనుబోతులను, బండ...')
 • 13:22, 7 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/76 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|63}} {{Center|బా ల నీ తి.}} రీరము ప్రకాశించునేరదు. కాని పరోపకారముచే...')
 • 13:05, 7 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/75 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|62}} {{Center|బా ల నీ తి.}} వెళ్ళి తిరిగివచ్చుచుండగ నెండ వడ దాకుచుండ...')
 • 12:49, 7 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/74 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|61}} {{Center|బా ల నీ తి.}} సుజనులు తమసుఖములనైన విడిచి పరుల కుపక...')
 • 05:37, 7 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/73 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|60}} {{Center|బా ల నీ తి.}} {{Center|పరోపకారము.}} ఇతరులకు మేలుజేయుట...')
 • 01:56, 7 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/72 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|59}} {{Center|బా ల నీ తి.}} తదుపరి ప్రాణోపద్రవకరమగు విషమ మొదలగు చెడ...')
 • 01:36, 7 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/71 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|58}} {{Center|బా ల నీ తి.}} డైనయెడల ధైర్యముగైకొని యేదియొయొకప్రదేశమ...')
 • 00:36, 7 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/70 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|(8)}} {{right|57}} {{Center|బా ల నీ తి.}} ఈధీరులు మెత్తని పరుపులను, కఱకునేలలన...')
 • 00:17, 7 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/69 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|56}} {{Center|బా ల నీ తి.}} <poem> ఆ.వె.దంతియడుగులోన♦దక్కినజంతుచ యంబు...')
 • 23:51, 6 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/68 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|56}} {{Center|బా ల నీ తి.}} లలను, రానిచ్చి తదితరములగు కాకులు మొదలగు వ...')
 • 14:35, 6 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/67 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|54}} {{Center|బా ల నీ తి.}} గామియౌటచే నాతనిమార్గ మవలంబించిరి. ఆజనుల...')
 • 14:14, 6 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/66 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|53}} {{Center|బా ల నీ తి.}} డు భూమిని దున్నునపుడు, నింకనిట్టి సమయము ల...')
 • 13:56, 6 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/65 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|52}} {{Center|బా ల నీ తి.}} ప్రతిమనుజుడును తనవలెనే ప్రతిజీవుని ప్...')
 • 13:09, 6 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/64 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|51}} {{Center|బా ల నీ తి.}} ము లెటులుండవచ్చును? ఈహంతకుల నెంత దూఱు చుం...')
 • 12:53, 6 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/63 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|50}} {{Center|బా ల నీ తి.}} ట కించుకయు శంకింపడు. కత్తి గొంతులనఱకుటకు...')
 • 12:34, 6 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/62 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|(7)}} {{right|49}} {{Center|బా ల నీ తి.}} వాసమువిడనాడి సజ్జనసహవాసముజేసి సుఖమ...')
 • 03:34, 5 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/61 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|43}} {{Center|బా ల నీ తి.}} బెట్టి కుశలప్రశ్నములజేసెను. అత నాకుచేలుడ...')
 • 03:11, 5 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/60 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|47}} {{Center|బా ల నీ తి.}} పిల్లలా ఇతరులబిడ్డలజూచి వారివలె మాకునుజ...')
 • 02:52, 5 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/59 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|46}} {{Center|బా ల నీ తి.}} పూర్వులలో గొందఱు సుజనులుకలరు. వారిలో నొక...')
 • 01:14, 5 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/58 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|45}} {{Center|బా ల నీ తి.}} కర్మముల నెక్కువగాజేయుచుండిన నాసమయమునం...')
 • 01:04, 5 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/57 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|44}} {{Center|బా ల నీ తి.}} లాబము, దు:ఖము, గౌరవము, మున్నగువానిని బొరయగ...')
 • 00:49, 5 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/56 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|43}} {{Center|బా ల నీ తి.}} డిన గ్రమక్రమముగా జక్కగా బట్టువడును. కాని...')
 • 00:02, 5 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/55 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|42}} {{Center|బా ల నీ తి.}} మానముగా దపమొనరించినవారు కానరారు, వారినంద...')
 • 15:06, 4 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/54 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|6]}} {{right|41}} {{Center|బా ల నీ తి.}} ఇటుల వినయములేక పెద్దలనవనమనించి చె...')
 • 14:35, 4 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/53 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|40}} {{Center|బా ల నీ తి.}} తలచుదురు. కానియదివట్టిభ్రమయనినమ్ముడు. దు...')
 • 13:42, 4 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/52 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|39}} {{Center|బా ల నీ తి.}} నినేఱవేర్చుకొనగలడు. వినయములేనివాడు పలున...')
 • 07:56, 4 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/51 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|38}} {{Center|బా ల నీ తి.}} ములుమనగు పనుల దానుబొందినపు డీధరంరాజువలె...')
 • 04:14, 4 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/50 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|37}} {{Center|బా ల నీ తి.}} వర్తులప్రోత్సాహమున దనకువచ్చిన యర్దరాజ్...')
 • 03:29, 4 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/49 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|36}} {{Center|బా ల నీ తి.}} నుగునుజూచి మొఱగుచుండ నాద్విప మాయఱపులు వి...')
 • 02:36, 4 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/48 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|35}} {{Center|బా ల నీ తి.}} <poem> నొడగూడననిన సత్యము గడచినగుణమింకనొండు♦...')
 • 02:13, 4 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/47 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|34}} {{Center|బా ల నీ తి.}} తనిని గ్రమ్మఱ సార్చభౌమునిజేసి చక్కగా నాశ...')
 • 01:00, 4 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/26 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|13}} {{Center|బా ల నీ తి.}} {{Center|'''గు రు భ క్తి.'''}} అజ్ఞానమునరికట్టువా...')
 • 00:39, 4 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/25 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|12}} {{Center|బా ల నీ తి.}} నిదుగో బ్రహ్మచర్యంబుబూనితి" ననిదృఢప్రతి...')
 • 00:22, 4 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/24 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|11}} {{Center|బా ల నీ తి.}} ముగా సంతోషమందుచుండును తండ్రియందు భక్తిక...')
 • 23:51, 3 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/23 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|10}} {{Center|బా ల నీ తి.}} ముగడవుచుండును. మనకు దండ్రియే, తవమును, విద్...')
 • 05:50, 3 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/22 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|2]}} {{right|9}} {{Center|బా ల నీ తి.}} విడిపింపు“ డని. పలికెను. అవ్విధముననే...')
 • 03:25, 3 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/21 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{left|8}} {{Center|బా ల నీ తి.}} వేగముతో వచ్చుచుండెను. ఇంతలో విష్ణుమూర్తి...')
 • 02:59, 3 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/20 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{right|7}} {{Center|బా ల నీ తి.}} వీపుననుండి యొకపరి యవిక్రిందపడుట కద్రువక...')
 • 02:18, 3 డిసెంబరు 2019 పుట:Bala Neethi.pdf/19 పేజీని Nrgullapalli చర్చ రచనలు సృష్టించారు (అచ్చుదిద్దబడని: Created page with '{{Center|బా ల నీ తి.}} కాని వేఱొకరుగానరారు. మనకెట్టిల్య్లిక్కట్టుల...')
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.