కురాన్ భావామృతం/అల్-మారిజ్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కురాన్ భావామృతం అధ్యాయములు

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114



కురాన్ భావామృతం
కురాన్ అధ్యాయములు (సూరాలు)
ముందుమాట
1. అల్-ఫాతిహా
2. అల్-బఖరా
3. ఆల్-ఎ-ఇమ్రాన్
4. అన్-నిసా
5. అల్-మాయిదా
6. అల్-అన్ఆమ్
7. అల్-ఆరాఫ్
8. అల్-అన్ఫాల్
9. అత్-తౌబా
10. యూనుస్
11. హూద్
12. యూసుఫ్
13. అర్-రాద్
14. ఇబ్రాహీం
15. అల్-హిజ్ర్
16. అన్-నహల్
17. బనీ ఇస్రాయీల్
18. అల్-కహఫ్
19. అల్-మర్యం
20. తాహా
21. అల్-అంబియా
22. అల్-హజ్
23. అల్-మోమినీన్
24. అన్-నూర్
25. అల్-ఫుర్ ఖాన్
26. అష్-షుఅరా
27. అన్-నమల్
28. అల్-ఖసస్
29. అల్-అన్కబూత్
30. అర్-రూమ్
31. లుఖ్ మాన్
32. అస్-సజ్దా
33. అల్-అహ్ జబ్
34. సబా
35. ఫాతిర్
36. యాసీన్
37. అల్-సాఫ్ఫత్
38. సాద్
39. అజ్-జుమర్
40. అల్-మోమిన్
41. హా మీమ్
42. అష్-షూరా
43. అజ్-జుఖ్రుఫ్
44. అద్-దుఖాన్
45. అల్-జాసియా
46. అల్-అహ్ ఖఫ్
47. ముహమ్మద్
48. అల్-ఫతహ్
49. అల్-హుజూరాత్
50. ఖాఫ్
51. అజ్-జారియా
52. అత్-తూర్
53. అన్-నజ్మ్
54. అల్-ఖమర్
55. అర్-రహ్మాన్
56. అల్-వాఖియా
57. అల్-హదీద్
58. అల్-ముజాదిలా
59. అల్-హష్ర్
60. అల్-ముమ్ తహినా
61. అస్-సఫ్ఫ్
62. అల్-జుమా
63. అల్-మునాఫిఖూన్
64. అత్-తగాబూన్
65. అత్-తలాఖ్
66. అత్-తహ్రీమ్
67. అల్-ముల్క్
68. అల్-ఖలమ్
69. అల్-హాక్ఖా
70. అల్-మారిజ్
71. నూహ్
72. అల్-జిన్న్
73. అల్-ముజమ్మిల్
74. అల్-ముదస్సిర్
75. అల్-ఖియామా
76. అద్-దహ్ర్
77. అల్-ముర్సలాత్
78. అన్-నబా
79. అన్-నాజియాత్
80. అబస
81. అత్-తక్వీర్
82. అల్-ఇన్ ఫితార్
83. అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్
84. అల్-ఇన్ షిఖాఖ్
85. అల్-బురూజ్
86. అత్-తారిఖ్
87. అల్-అలా
88. అల్-ఘాషియా
89. అల్-ఫజ్ర్
90. అల్-బలద్
91. అష్-షమ్స్
92. అల్-లైల్
93. అజ్-జుహా
94. అలమ్ నష్‌రహ్
95. అత్-తీన్
96. అల్-అలఖ్
97. అల్-ఖద్ర్
98. అల్-బయ్యినా
99. అజ్-జల్ జలా
100. అల్-ఆదియాత్
101. అల్-ఖారిఅ
102. అత్-తకాసుర్
103. అల్-అస్ర్
104. అల్-హుమజా
105. అల్-ఫీల్
106. ఖురైష్
107. అల్-మాఊన్
108. అల్-కౌసర్
109. అల్-కాఫిరూన్
110. అన్-నస్ర్
111. అల్-లహబ్
112. అల్-ఇఖ్లాస్
113. అల్-ఫలఖ్
114. అల్-నాస్
ముందు పేజీ

70. మఆరిజ్‌ (ఆరోహణా సోపానాలు)
(అవతరణ: మక్కా; సూక్తులు: 44)
కరుణామయుడు, కృపాసాగరుడయిన దేవుని పేరుతో ప్రారంభం
అడిగేవాడు శిక్షను గురించి అడుగుతున్నాడు. అది అవిశ్వాసులపై విరుచుకు పడేందుకు తప్పక వస్తుంది. దాన్నెవరూ ఆపలేరు. అది ఆరోహణాసోపానాల యజమాని అయిన దేవుని వైపునుండి వస్తుంది. పరిశుద్ధాత్మ, (ఇతర) దైవదూతలు ఆయన సన్నిధికి యాభైవేల సంవత్సరాలకు సమానమైన ఒక సుదీర్ఘదినంలో ఎక్కిపోతారు. కనుక ప్రవక్తా! సహనం వహించు, సంస్కారవంతమైన సహనం వహించు. (1-5)
వారా శిక్ష చాలా దూరం ఉందనుకుంటున్నారు. కాని మేము దాన్ని అతి సమీ పంగా చూస్తున్నాం. ఆ (శిక్ష వచ్చిపడే) రోజు ఆకాశం చమురు తెట్టులా మారిపోతుంది. పర్వతాలు రంగు రంగుల దూదిపింజాల్లా ఎగురుతాయి. ప్రతి ఒక్కడూ ఎదుటివాడి (దుస్థితి)ని చూస్తున్నప్పటికీ ఏ ప్రాణస్నేహితుడూ తన ఆప్తమిత్రుడ్ని పట్టించుకోడు.
ఆరోజు పాపాత్ములు శిక్ష నుండి తప్పించుకోవడానికి తమ భార్యాపిల్లల్ని, అన్న దమ్ముల్ని, తమకు ఆశ్రయం ఇవ్వగలిగిన అతి సన్నిహిత బంధువర్గాన్ని, చివరికి లోకం లోని వారందర్నీ పరిహారంగా ఇవ్వదలచుకుంటారు. అయినా (శిక్ష నుండి బయట పడటం) జరగదు. అది తీవ్రంగా ప్రజ్వరిల్లే నరకాగ్ని జ్వాల. అది చర్మాన్ని వలిచి మాడ్చి వేస్తుంది. సత్యానికి విముఖుడై పోవడమేగాక ధనాన్ని కూడబెట్టి దాన్ని మాటిమాటికి సర్ది పెట్టుకుంటూ భద్రపరచుకున్న ప్రతివాడ్నీ అది ఎలుగెత్తి పిలుస్తుంది. (6-18)
మానవుడు సహనం లేనివాడుగా సృజించబడ్డాడు. ఏదైనా కాస్త ఆపద వస్తే చాలు, కంగారుపడిపోతాడు. సంపద ఒనగూడినప్పుడు పిసినారితనం వహిస్తాడు. అయితే కొందరు అలా చేయరు. వారి గుణగణాలు ఇలా ఉంటాయి:

  • వారు నమాజ్‌ చేసేవారు; నిత్యం క్రమం తప్పకుండా నమాజ్‌ విధి పాటిస్తారు.
  • వారి సంపదలో అర్థించేవారికి, అర్థించనివారికి ఒక నిర్ణీత భాగం ఉంటుంది.
  • వారు (పరలోక) తీర్పుదినాన్ని విశ్వసిస్తారు.
  • తమ ప్రభువు శిక్షకు భయపడుతుంటారు. వారి ప్రభువు శిక్షే అలాంటిది, దాని పట్ల ఎవరూ నిర్భయంగా ఉండకూడదు.
  • వారు తమ మర్మావయవాలను కాపాడుకుంటారు. అయితే తమ భార్యలు, తమ బానిసస్త్రీల విషయంలో ఇలా చేయకుండా ఉండటంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు. అది తప్ప మరేదైనా కోరేవారే హద్దు మీరేవారు.
  • తమను నమ్మి అప్పగించబడేదాన్ని కాపాడే నిజాయితీపరులు.
  • ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకునే వాగ్దాన పాలకులు.
  • సాక్ష్యం విషయంలో నీతి, న్యాయాలకు కట్టుబడి ఉండేవారు.
  • (ఏమరుపాటుకు లోనుకాకుండా) తమ నమాజులను కాపాడుకునేవారు. వీరెంతో గౌరవప్రదంగా స్వర్గవనాలలో (హాయిగా) ఉంటారు. (19-35)

సరే, ప్రవక్తా! ఈ తిరస్కారులు కుడిఎడమల వైపు నుంచి జట్లుజట్లుగా నీ దగ్గరకి పరుగెత్తుకొస్తున్నారెందుకు? వారిలో ప్రతిఒక్కడూ భోగభాగ్యాలతో కూడిన స్వర్గంలో ప్రవే శింపజేయబడతానని ఆశలు పెట్టుకున్నాడా? అలా ఎన్నటికీ జరగదు. మేము తమను ఎలాంటి పదార్థంతో పుట్టించామో వారికీ తెలుసు. కనుక ప్రవక్తా! తూర్పు పడమరల ప్రభువు సాక్షిగా చెబుతున్నాం. మేము తలచుకుంటే వీరి స్థానంలో వీరికంటే శ్రేష్ఠులైన మానవుల్ని తీసుకురాగలం. మాకా శక్తి ఉంది. మాతో ఎవరూ పోటీపడలేరు. (36-41)
కాబట్టి వారిని ఆటపాటల్లో, పనికిమాలిన మాటల్లోనే పడిఉండనివ్వు. అదే స్థితిలో చివరికి వారు తమకు వాగ్దానం చేయబడుతున్న రోజుకు చేరుకుంటారు. అప్పుడు వారు తమ విగ్రహాలవైపు దౌడు తీస్తున్నట్లు, సమాధుల నుంచి లేచి ఒకరికొకరు పోటీ పడుతూ పరుగెత్తుతారు. (అయితే తీరా చేరవలసిన చోటికి చేరినప్పుడు) వారి చూపులు (పశ్చాత్తాపంతో) క్రిందికి వాలిపోతాయి. అవమానం, అప్రతిష్ఠలు వారిని ఆవరిస్తాయి. అదే వీరికి వాగ్దానం చేయబడుతున్న (ప్రళయ) దినం! (42-44)