వికీసోర్స్:ద్రోణ పర్వ నిర్వహణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆంధ్ర మహాభారత నిర్వహణ (ప్రాజెక్టు ప్రగతి) ఆంధ్ర మహాభారత నిర్వహణ
ఆది పర్వము - సభా పర్వము - అరణ్య పర్వము - విరాట పర్వము - ఉద్యోగ పర్వము - భీష్మ పర్వము - ద్రోణ పర్వము - కర్ణ పర్వము - శల్య పర్వము - సౌప్తిక పర్వము - స్త్రీ పర్వము - శాంతి పర్వము - అనుశాసనిక పర్వము - ఆశ్వమేధిక పర్వము - ఆశ్రమ వాస పర్వము - మౌసల పర్వ నిర్వహణ - మహా ప్రస్థానిక పర్వము - స్వర్గారోహణ పర్వము - ప్రాజెక్టు ప్రగతి

[add link to pdf file here]

ద్రోణ పర్వ నిర్వహణ
పద్యం సంఖ్య (పర్వం-అశ్వాసము-పద్యం సంఖ్య) ప్రస్తుత పరిస్థితి (ఖాళీ, తీసుకొన బడినది, రివ్యూ చేయవలెను, పూర్తి అయినది) టైపు చేసిన (చేస్తున్న ) వారు రివ్యూ చేసిన (చేస్తున్న వారు)
ఆ భా 7_1_1 to 7_2_30 రివ్యూ చేయవలెను ప్రకాశ్ స్వామినాథన్ Review this
ఆ భా 7_1_31 to 7_1_60 పూర్తి అయినది మధు వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_1_61 to 7_2_90 రివ్యూ చేయవలెను ప్రకాశ్ స్వామినాథన్ Review this
ఆ భా 7_1_91 to 7_2_120 పూర్తి అయినది ప్రకాశ్ స్వామినాథన్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_1_121 to 7_2_150 రివ్యూ చేయవలెను ప్రకాశ్ స్వామినాథన్ Review this
ఆ భా 7_1_151 to 7_2_180 రివ్యూ చేయవలెను ప్రకాశ్ స్వామినాథన్ Review this
ఆ భా 7_1_181 to 7_1_210 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 7_1_211 to 7_1_240 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 7_1_241 to 7_1_270 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 7_1_271 to 7_2_300 రివ్యూ చేయవలెను ప్రకాశ్ స్వామినాథన్ Review this
ఆ భా 7_1_301 to 7_1_330 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 7_1_331 to 7_1_360 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 7_1_361 to 7_1_397 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 7_2_1 to 7_2_30 పూర్తి అయినది ప్రకాశ్ స్వామినాథన్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_2_031 to 7_2_060 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_2_61 to 7_2_90 పూర్తి అయినది ప్రకాశ్ స్వామినాథన్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_2_091 to 7_2_120 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_2_121 to 7_2_150 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_2_151 to 7_2_180 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_2_181 to 7_2_210 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_2_211 to 7_2_240 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_2_241 to 7_2_270 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_2_271 to 7_2_300 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_2_301 to 7_2_330 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_2_331 to 7_2_360 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_2_361 to 7_2_383 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_3_001 to 7_3_030 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_3_031 to 7_3_060 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_3_061 to 7_3_090 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_3_091 to 7_3_120 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_3_121 to 7_3_150 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_3_151 to 7_3_180 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_3_181 to 7_3_210 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 7_3_211 to 7_3_240 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_3_241 to 7_2_270 పూర్తి అయినది ప్రకాశ్ స్వామినాథన్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_3_271 to 7_3_310 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_4_1 to 7_4_30 పూర్తి అయినది ప్రకాశ్ స్వామినాథన్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_4_031 to 7_4_060 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 7_4_061 to 7_4_090 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_4_091 to 7_4_120 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_4_121 to 7_4_150 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_4_151 to 7_4_180 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_4_181 to 7_4_210 పూర్తి అయినది వేదుల కృష్ణ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_4_211 to 7_4_240 పూర్తి అయినది మధు వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_4_241 to 7_4_270 Empty unknown Review this
ఆ భా 7_4_271 to 7_4_300 పూర్తి అయినది వోలం సురేష్ కుమార్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_4_301 to 7_4_330 పూర్తి అయినది ప్రకాశ్ స్వామినాథన్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_5_1 to 7_5_30 రివ్యూ చేయవలెను వేదుల కృష్ణ Review this
ఆ భా 7_5_31 to 7_5_60 పూర్తి అయినది ఆదిత్య వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_5_61 to 7_5_90 పూర్తి అయినది రానారె వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_5_91 to 7_5_126 పూర్తి అయినది వేదుల కృష్ణ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_5_127 to 7_5_150 Empty unknown Review this
ఆ భా 7_5_151 to 7_5_180 పూర్తి అయినది ప్రకాశ్ స్వామినాథన్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_5_181 to 7_5_210 పూర్తి అయినది రానారె వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_5_211 to 7_5_240 Empty unknown Review this
ఆ భా 7_5_241 to 7_5_270 పూర్తి అయినది ప్రకాశ్ స్వామినాథన్ వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_5_271 to 7_5_300 Empty unknown Review this
ఆ భా 7_5_301 to 7_5_330 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 7_5_331 to 7_5_360 పూర్తి అయినది రానారె వసంత మూర్తి
ఆ భా 7_5_361 to 7_5_400 Empty unknown Review this
ఆ భా 7_5_401 to 7_5_434 పూర్తి అయినది రానారె వసంత మూర్తి