వికీసోర్స్:ఆది పర్వ నిర్వహణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆంధ్ర మహాభారత నిర్వహణ (ప్రాజెక్టు ప్రగతి) ఆంధ్ర మహాభారత నిర్వహణ
ఆది పర్వము - సభా పర్వము - అరణ్య పర్వము - విరాట పర్వము - ఉద్యోగ పర్వము - భీష్మ పర్వము - ద్రోణ పర్వము - కర్ణ పర్వము - శల్య పర్వము - సౌప్తిక పర్వము - స్త్రీ పర్వము - శాంతి పర్వము - అనుశాసనిక పర్వము - ఆశ్వమేధిక పర్వము - ఆశ్రమ వాస పర్వము - మౌసల పర్వ నిర్వహణ - మహా ప్రస్థానిక పర్వము - స్వర్గారోహణ పర్వము - ప్రాజెక్టు ప్రగతి

[add link to pdf file here]

ఆది పర్వ నిర్వహణ
పద్యం సంఖ్య (పర్వం-అశ్వాసము-పద్యం సంఖ్య) ప్రస్తుత పరిస్థితి (ఖాళీ, తీసుకొన బడినది, రివ్యూ చేయవలెను, పూర్తి అయినది) టైపు చేసిన (చేస్తున్న ) వారు రివ్యూ చేసిన (చేస్తున్న వారు)
ఆ భా 1_1_001 to 1_1_030 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, వంశీ, సందీప్, హర్ష, ఆదిత్య, కళ్యాణ్ Review this
ఆ భా 1_1_031 to 1_1_060 రివ్యూ చేయవలెను ఆదిత్య, విజయ్, కళ్యాణ్, హర్ష, వంశీ, సందీప్, ప్రవీణ్ Review this
ఆ భా 1_1_061 to 1_1_090 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, సందీప్, ఆదిత్య, ప్రవీణ్, వంశీ, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_1_091 to 1_1_120 రివ్యూ చేయవలెను ప్రవీణ్, విజయ్, సందీప్, వంశీ, కళ్యాణ్, రాంబాబు, కృష్ణ Review this
ఆ భా 1_1_121 to 1_1_150 రివ్యూ చేయవలెను ప్రవీణ్, విజయ్, సందీప్, కృష్ణ, రాంబాబు, వంశీ, జగదీశ్, జ్యోతి, లక్ష్మీచైతన్య, ఆదిత్య, ప్రదీప్ Review this
ఆ భా 1_1_151 to 1_1_164 రివ్యూ చేయవలెను శ్రీహరి, విజయ్, ప్రవీణ్, కృష్ణ, శశాంక, ప్రదీప్ Review this
ఆ భా 1_2_001 to 1_2_030 రివ్యూ చేయవలెను సందీప్, విజయ్, ప్రదీప్, కృష్ణ, ప్రవీణ్, శ్రీహరి, కిరణ్ Review this
ఆ భా 1_2_031 to 1_2_060 రివ్యూ చేయవలెను కృష్ణ, విజయ్, విక్రమాదిత్య, సందీప్, ప్రవీణ్, రాంబాబు Review this
ఆ భా 1_2_061 to 1_2_090 రివ్యూ చేయవలెను కృష్ణ, విక్రమాదిత్య, శ్రీహరి, ప్రవీణ్, విజయ్, శిరీష, రాంబాబు, శ్రీనివాస్, వసు, పవన్, వోలం, నచకి Review this
ఆ భా 1_2_091 to 1_2_120 రివ్యూ చేయవలెను పవన్, విజయ్, విక్రమాదిత్య, చేతన, రాంబాబు, కిరణ్, ప్రదీప్ Review this
ఆ భా 1_2_121 to 1_2_150 రివ్యూ చేయవలెను కిరణ్, విజయ్, వంశీ, శ్రీకాంత్ Review this
ఆ భా 1_2_151 to 1_2_180 రివ్యూ చేయవలెను శ్రీకాంత్, వంశీ, విజయ్, విక్రమాదిత్య, వోలం Review this
ఆ భా 1_2_181 to 1_2_210 రివ్యూ చేయవలెను వోలం, విజయ్, విక్రమాదిత్య, వసు Review this
ఆ భా 1_2_211 to 1_2_238 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య, వసు Review this
ఆ భా 1_3_001 to 1_3_030 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య, నచకి Review this
ఆ భా 1_3_031 to 1_3_060 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య, వోలం, శ్రీహర్ష Review this
ఆ భా 1_3_061 to 1_3_090 రివ్యూ చేయవలెను వోలం, శ్రీహర్ష, విజయ్, విక్రమాదిత్య, వసు Review this
ఆ భా 1_3_091 to 1_3_120 రివ్యూ చేయవలెను వసు, విజయ్, విక్రమాదిత్య, ప్రవీణ్ Review this
ఆ భా 1_3_121 to 1_3_150 రివ్యూ చేయవలెను ప్రవీణ్, విక్రమాదిత్య, విజయ్ Review this
ఆ భా 1_3_151 to 1_3_180 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_3_181 to 1_3_210 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_3_211 to 1_3_229 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_4_001 to 1_4_030 రివ్యూ చేయవలెను వవిజయ్, విక్రమాదిత్య, హర్ష, వసంత Review this
ఆ భా 1_4_031 to 1_4_060 రివ్యూ చేయవలెను హర్ష, వసంత, విజయ్, విక్రమాదిత్య, వంశీ, సూరి, వోలం Review this
ఆ భా 1_4_061 to 1_4_090 రివ్యూ చేయవలెను వోలం, వసంత, విజయ్, విక్రమాదిత్య, వసు Review this
ఆ భా 1_4_91 to 1_4_120 రివ్యూ చేయవలెను వసు, వసంత Review this
ఆ భా 1_4_121 to 1_4_150 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_4_151 to 1_4_180 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య, పవన్, వసంత Review this
ఆ భా 1_4_181 to 1_4_210 రివ్యూ చేయవలెను పవన్, వసంత, విజయ్, విక్రమాదిత్య, వసు Review this
ఆ భా 1_4_211 to 1_4_240 రివ్యూ చేయవలెను వసు, విజయ్, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_4_241 to 1_4_270 రివ్యూ చేయవలెను వసు, విజయ్, విజయ్, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_4_271 to 1_4_276 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_5_001 to 1_5_030 రివ్యూ చేయవలెను నచకి, వసంత Review this
ఆ భా 1_5_031 to 1_5_060 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య, పవన్, వసంత Review this
ఆ భా 1_5_061 to 1_5_090 రివ్యూ చేయవలెను పవన్, వసంత, విజయ్, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_5_091 to 1_5_120 రివ్యూ చేయవలెను వసంత, విజయ్, నచకి, విక్రమాదిత్య, వసు Review this
ఆ భా 1_5_121 to 1_5_150 రివ్యూ చేయవలెను వసు, వసంత, విజయ్ Review this
ఆ భా 1_5_151 to 1_5_180 రివ్యూ చేయవలెను వసు, వసంత, విజయ్ Review this
ఆ భా 1_5_181 to 1_5_210 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య, నచకి, వసంత Review this
ఆ భా 1_5_211 to 1_5_240 రివ్యూ చేయవలెను వసంత, విజయ్, నచకి, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_5_241 to 1_5_262 రివ్యూ చేయవలెను చేతన, వసంత Review this
ఆ భా 1_6_001 to 1_0_030 రివ్యూ చేయవలెను వసు, వసంత, విజయ్ Review this
ఆ భా 1_6_031 to 1_0_060 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య, పవన్, వసంత Review this
ఆ భా 1_6_061 to 1_0_090 రివ్యూ చేయవలెను పవన్, వసంత, విజయ్, విక్రమాదిత్య, నచకి Review this
ఆ భా 1_6_091 to 1_0_120 రివ్యూ చేయవలెను నచకి, వసంత, విజయ్, విక్రమాదిత్య, పవన్ Review this
ఆ భా 1_6_121 to 1_0_150 రివ్యూ చేయవలెను పవన్, వసంత Review this
ఆ భా 1_6_151 to 1_0_180 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య, జ్యోతి, విజయ్ Review this
ఆ భా 1_6_181 to 1_0_210 రివ్యూ చేయవలెను జ్యోతి, విజయ్, విజయ్, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_6_211 to 1_0_240 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య, శిరీష, వసంత Review this
ఆ భా 1_6_141 to 1_0_270 రివ్యూ చేయవలెను శిరీష, వసంత Review this
ఆ భా 1_6_271 to 1_0_300 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_6_300 to 1_0_313 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_7_001 to 1_7_030 రివ్యూ చేయవలెను కిరణ్, వసంత Review this
ఆ భా 1_7_031 to 1_7_060 రివ్యూ చేయవలెను కిరణ్, వసంత Review this
ఆ భా 1_7_061 to 1_7_090 రివ్యూ చేయవలెను పవన్, వసంత Review this
ఆ భా 1_7_091 to 1_7_120 రివ్యూ చేయవలెను పవన్, వసంత Review this
ఆ భా 1_7_121 to 1_7_150 రివ్యూ చేయవలెను నచకి, వసంత Review this
ఆ భా 1_7_151 to 1_7_180 రివ్యూ చేయవలెను నచకి, వసంత Review this
ఆ భా 1_7_181 to 1_7_210 రివ్యూ చేయవలెను ప్రకాశ్, వసంత Review this
ఆ భా 1_7_211 to 1_7_240 రివ్యూ చేయవలెను ప్రకాశ్, వసంత Review this
ఆ భా 1_7_241 to 1_7_270 రివ్యూ చేయవలెను నచకి, వసంత Review this
ఆ భా 1_7_271 to 1_7_291 రివ్యూ చేయవలెను విజయ్, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_8_001 to 1_8_030 రివ్యూ చేయవలెను పవన్, వసంత Review this
ఆ భా 1_8_031 to 1_8_060 రివ్యూ చేయవలెను కిరణ్, వసంత Review this
ఆ భా 1_8_061 to 1_8_090 రివ్యూ చేయవలెను ప్రకాశ్, వసంత Review this
ఆ భా 1_8_091 to 1_8_120 రివ్యూ చేయవలెను వోలం, వసంత Review this
ఆ భా 1_8_121 - 1_8_150 తీసుకొన బడినది హర్ష, వసంత Review this
ఆ భా 1_8_151 to 1_8_180 రివ్యూ చేయవలెను వోలం, వసంత, విజయ్, విక్రమాదిత్య Review this
ఆ భా 1_8_181 to 1_8_210 రివ్యూ చేయవలెను ప్రకాశ్, వసంత Review this
ఆ భా 1_8_211 to 1_8_240 రివ్యూ చేయవలెను పవన్, వసంత Review this
ఆ భా 1_8_241 to 1_8_270 రివ్యూ చేయవలెను వోలం, వసంత Review this
ఆ భా 1_8_271 to 1_8_300 రివ్యూ చేయవలెను వోలం, వసంత Review this
ఆ భా 1_8_301 to 1_8_325 రివ్యూ చేయవలెను వోలం, వసంత Review this